LEGE nr. 170 din 28 martie 1944 privind organizarea şi executarea prestaţiei în natura pentru drumuri


Published: 1944-03-28

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 170 din 28 martie 1944
privind organizarea şi executarea prestaţiei în natura pentru drumuri

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 29 martie 1944

În baza dispoziţiunilor decretelor-legi Nr. 3.052 din 5 Septemvrie şi Nr. 3.072 din 7 Septemvrie 1940,
Avînd în vedere raportul d-lui ministru secretar de Stat la Departamentul Afacerilor Interne, cu Nr. 110.438 din 22 Martie 1944,
Am decretat şi decretam următorul decret-lege:


Articolul 1

Prestaţia în natura are drept scop refacerea şi întreţinerea drumurilor comunale şi numai în mod excepţional alte lucrări prevăzute de legea de faţa.
Ea se organizează şi se executa în fiecare exerciţiu financiar, potrivit prevederilor prezentei legi.
De modul cum s-a organizat şi executat prestaţia, răspunde primarul comunei respective.


Articolul 2

Prestaţia se executa:

a) Cu bratele;
  

b) Cu mijloace de transport.
  

Prestaţia cu bratele se executa de către toţi locuitorii tarii bărbaţi, care nu poseda mijloace de transport, în vîrsta dela 21 la 60 ani împliniţi, fără deosebire de cetăţenie.
Prestaţia cu mijloace de transport se executa de către:
Toţi locuitorii tarii, bărbaţi şi femei, fără deosebire de cetăţenie, posesori de mijloace de transport;
Persoanele juridice cu scop lucrativ, precum şi acelea care utilizează mijloace de transport în exploatările lor.


Articolul 3

Sînt scutiţi de prestaţia în natura, atît cu bratele cat şi cu mijloacele de transport: invalizii de război, văduvele de război, ajutorii de primari săteşti; monahii de orice rit; infirmii incapabili de muncă; membrii Corpului diplomatic şi consular, străin; străinii veniti în ţara, în misiune diplomatică sau militară, străinii, cetăţeni ai Statelor cu care România a încheiat convenţiuni de stabilire sau alte acorduri, cuprinzînd clauza naţiunii celei mai favorizate în materie de stabilire şi străinii care au locuit în ţara mai puţin de 6 luni.
Sînt scutiţi numai de prestaţie cu bratele; militarii activi, ostasii activi în termen, instructorii premilitari.
Prestatorii cu bratele, care au fost mobilizati sau concentraţi dela 3 luni pînă la 6 luni inclusiv, în cursul aceluiaşi exerciţiu financiar, executa prestaţia redusă la jumătate; prestatorii mobilizati sau concentraţi mai mult de 6 luni sînt scutiţi de prestaţie cu bratele pe acest exerciţiu.
Pe tot timpul războiului şi pînă la data trecerii armatei pe picior de pace, se scuteşte de prestaţie pentru drumuri cu bratele, personalul muncitoresc, lucrători calificaţi şi necalificati, mobilizati pentru lucru sau rechizitionati, care lucrează pentru inzestrarea armatei la întreprinderile de Stat sau particulare militarizate, dacă salariul lunar este inferior sumei de lei 8.000.


Articolul 4

Prestaţia în natura se executa în comuna în care prestatorul îşi are domiciliul.
Prestaţia în natura se executa astfel:

a) Prestatorii care nu au niciun fel de mijloace de transport, vor executa 5 zile de prestaţie cu bratele;
  

b) Prestatorii care au mijloace de transport cu tracţiune mecanică sau animala, vor executa câte 5 zile de prestaţie cu fiecare mijloc de transport.
  

Prestatorii care au mijloace de transport şi în alte comune dacat în aceea în care domiciliază, vor executa câte 5 zile prestaţie în fiecare din aceste comune; dacă în comuna în care domiciliază nu au mijloace de transport, vor executa în aceasta comuna prestaţia cu bratele.
În cazul în care sînt prestatori care poseda mai multe mijloace de transport cu tracţiune animala, dar, care nu au conducatori pentru toate aceste mijloace, primarul comunei va putea repartiza din oficiu, câte un prestator cu bratele pentru fiecare mijloc de transport.
Se vor repartiza conducatori şi pentru prestatorii care poseda un singur mijloc de transport, dar care, fie din cauza vârstei, fie din cauza unei infirmităţi, fie ca sînt militari, nu sînt în măsura sa conducă personal mijlocul de transport respectiv.
Femeilor posesoare ale unui singur mijloc de transport li se vor repartiza conducatori în toate cazurile.
Se exceptează dela prestaţie în natura, vehiculele cu tracţiune animala sau mecanică, destinate şi folosite exclusiv, pentru transportul persoanelor şi care sînt trecute ca atare în scriptele autorităţilor respective.


Articolul 5

Prestaţia în natura se executa personal; prestatorii care, însă nu vor să execute prestaţia personal, fie cu bratele, fie cu mijloace de transport, o pot rascumpara, plătind o contribuţie de răscumpărare, al cărui cuantum se va fixa, anual, de către primar, cu avizul Sfatului comunal sau al Consiliului de colaborare; acest cuantum va trebui aprobat de prefect pentru comunele rurale staţiunile balneo-climatice, de interes local şi comunele urbane neresedinta şi de inspectorul general administrativ pentru oraşele reşedinţa, municipii şi staţiuni balneo-climatice de interes general. Pentru Municipiul Bucureşti, aprobarea se da de către Ministerul Afacerilor Interne.
Persoanele juridice executa prestaţia, punând la dispoziţie mijloacele de transport, cu conducătorii respectivi, sau prin răscumpărare.


Articolul 6

Prestatorii din comunele rurale, urbane şi municipii care nu vor anunta pînă la 15 Ianuarie, felul cum înţeleg să execute prestaţia (în natura sau răscumpărare), vor putea fi consideraţi, acei din comunele rurale ca înţeleg sa o execute în natura, iar cei din comunele urbane şi municipii, ca înţeleg sa-l execute prin răscumpărare.


Articolul 7

Salariaţii publici, personalul tehnic şi muncitoresc din întreprinderile industriale, mobilizati pentru lucru, vor executa prestaţia în natura numai dacă instituţia publică sau întreprinderea industriala patron, constata ca lipsa salariatului nu împiedica funcţionarea normală a instituţiei sau întreprinderii respective; în caz contrar, salariatul va plati contribuţia de răscumpărare în patru rate timestriale; sumele corespunzătoare se vor retine prin statele de plată ale salariilor.
Şefii instituţiilor şi patronii întreprinderilor, ai căror salariaţi executa prestaţia în natura, sînt obligaţi sa acorde, la cerere, concedii salariaţilor respectivi, pentru executarea prestaţiei.


Articolul 8

Zilele în care se executa prestaţia se hotărăsc de primar; muncile agricole nu trebuiesc stingherite de prestaţie.
Lucrările executate cu prestatorii vor corespunde puterii de muncă zilnica a unui om, cu bratele sau cu vehicul.


Articolul 9

Sumele provenite din răscumpărarea prestaţiei vor fi folosite numai la refacerea şi întreţinerea drumurilor.
Dacă, după executarea lucrărilor pentru drumurile comunale rămîn disponibile zile datorate de muncă provenite din răscumpărarea prestaţiei, ele vor fi întrebuinţate pentru lucrări de drumuri judeţene sau alte lucrări de utilitate publuca, cu aprobarea organelor de control şi tutele prevăzute la art. 5.
În executarea lucrărilor cu prestaţia se poate da precadare drumurilor judeţene de o deosebită importanţa asupra celor comunale, cu aprobarea inspectoratului general administrativ, şef de circumscripţie, la propunerea prefectului.


Articolul 10

Recesamantul prestatorilor şi al mijloacelor de transport, cum şi revizuirea anuală a rolurilor de prestatori, întocmite pe baza recensamantului, se vor face în termenele şi în modul ce se va stabili prin regulament.
Pentru identificarea prestatorilor şi inventarierea mijloacelor de transport, primării pot obliga pe locuitori să depună declaraţiuni lamuritoare.


Articolul 11

Prestatorii care se considera greşit impusi, pot face contestaţii la primar, iar în caz de respingerea lor, recursuri administrative la organele de control şi tutela, specificate de art. 15, alin. a, b, şi c, conform prevederilor cuprinse în regulament.
Procedura de impunere este scutită de orice fel de timbre şi taxe.


Articolul 12

Impunerile şi scaderile în cursul anului se vor face în termenele şi cu procedura prevăzută în regulament.


Articolul 13

Primarul va supraveghea executarea prestaţiei în natura, personal şi prin delegaţi.
Organele administrative însărcinate cu supravegherea executării în natura a prestaţiei, răspund solidar cu prestatorii de buna executare a lucrărilor.


Articolul 14

Prestatorii care nu vor depune declaraţiile prevăzute de art. 10, alin. II în termenul fixat, precum şi acei care vor face declaraţii nesincere, vor fi sancţionaţi de primarul comunei, cu o amenda care va putea merge pînă la trei ori preţul de răscumpărare al prestaţiei în natură.


Articolul 15

Prestatorii care urmează să execute prestaţia în natura şi care, fără motiv întemeiat, nu se vor fi prezentat la lucru la data hotarita, vor fi pedepsiţi cu amendă dela 1.000 - 5.000 lei şi vor face în plus, zilele de prestaţie pe care erau obligaţi să le facă. Amenda se încasează în favoarea comunei şi va fi folosită numai pentru lucrări de drumuri.
Temeinicia motivelor prin care cauta a se justifica neprezentarea la prestaţie, va fi cercetata de Sfatul comunal sau Consiliul de colaborare. Cuantumul amenzii se hotărăşte de primar.
Împotriva deciziilor de pedepsire, prestatorii vor putea face recurs administrativ, în termen de 10 zile dela comunicare:

a) La pretor, pentru deciziile date de primării comunelor rurale, urbane neresedinta şi staţiunile balneo-climatice, de interes local;
  

b) La inspectoratul general administrativ, şef de circumscripţie, pentru deciziile date de primării comunelor reşedinţa, staţiunile balneo-climatice, de interes general şi municipii;
  

c) La Ministerul Afacerilor Interne, pentru deciziile primarului Municipiului Bucureşti.
  

Dacă şi acest recurs a fost respins, ori dacă contravenientul nu a făcut recurs, atunci el va trebui să depună, în timp de 20 zile, chitanţa primăriei, doveditoare de depunerea sumei; dacă nu o va fi făcut, atunci amenda se va putea transforma în pedeapsa cu închisoare, echivalandu-se fiecare 250 lei cu o zi de închisoare, fără ca aceasta să poată depăşi 10 zile.
Transformarea amenzii în închisoare se face de către autoritatea care a fixat cuantumul amenzii. Ea va trimite dosarul judecătoriei de pace respective, care, după verificarea procedurii prevăzute în prezentul articol, va emite, în termen de 10 zile, mandatul de arestare.


Articolul 16

Amenzile şi răscumpărarea prestaţiei vor fi urmărite şi încasate potrivit prevederilor Codului de procedura fiscală.
Răscumpărarea prestaţiei, neachitata în primul semestru al exerciţiului financiar respectiv, se dublează.
Şefii de contabilitate ai instituţiilor publice şi patronii întreprinderilor particulare care vor neglija sa retina trimestrial prin statele de plată ale salariilor, sumele prevăzute de art. 7 alin. I, vor fi urmăriţi solidar cu prestatorii, pe baza aceluiaşi titlu executoriu.


Articolul 17

Sancţiunile prevăzute în prezenta lege se aplică prin decizia primarului.
Toate termenele se socotesc pe zile libere.
Prestaţia executată şi nedatorata şi sumele din prestaţie rau încasate se trec pe exerciţiul următor.
Ministerul Afacerilor Interne, prin decizie ministerială, va putea modifica cuantumul salariului lunar, pînă la care se acordă scutirea de prestaţie pentru categoriile prevăzute de art. 3, alineatul ultim. Atribuţiunile acordate Ministerului Afacerilor Interne, prin prezenta lege, pot fi delegate organelor sale exterioare.
Orice scutiri acordate prin legi speciale şi orice dispoziţiuni contrarii legii de faţa, sînt şi rămîn abrogate. Dispoziţiunile prezentei legi, se aplică, începînd dela 1 Aprilie 1944.
Ministerul Afacerilor Interne, va putea fixa prin decizie termene speciale şi lua orice alte măsuri pentru aplicarea prezentei legi, pe exerciţiul 1944/945.
Un regulament, întocmit prin decizie ministerială, va desvolta principiile acestei legi.
ANTONESCU
Mareşal al României şi Conducătorul Statului
Ministrul afacerilor interne,
General de Corp de Armata D.
I. Popescu
────────────