LEGE nr. 744 din 2 noiembrie 1940 privind înfiinţarea şi organizarea staţiunilor columbofile civile


Published: 1940-11-02

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 744 din 2 noiembrie 1940
privind înfiinţarea şi organizarea staţiunilor columbofile civile

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 2 noiembrie 1940


Titlul I
Dispoziţii generale


Articolul 1

Prezenta lege are de scop organizarea şi îndrumarea crescatorilor de porumbei călători pentru ca aceşti porumbei să poată fi folosiţi în interesul Apărării Naţionale.


Articolul 2

Sînt socotiţi porumbei călători, în înţelesul legii de faţa, porumbeii care au aptitudini să fie intrebuintati ca purtători de ştiri.


Titlul II
Organizarea columbofiliei naţionale


Articolul 3

Columbofilia se compune din columbofilia militară şi columbofilia civilă.


Articolul 4

Columbofilia militară cuprinde organizaţiile columbofile ale armatei şi se conduce după regulamentele militare în vigoare.


Articolul 5

Columbofilia civilă cuprinde toate societăţile columbofile civile precum şi pe toţi particularii posesori de porumbei călători din cuprinsul tarii şi se împart în doua grupe: - grupa I: crescatorii sau posesorii de porumbei călători de rasa belgiana; - grupa II: crescatorii sau posesorii de porumbei călători, care deşi nu sînt de rasa belgiana, au aptitudini de a fi intrebuintati ca purtători de ştiri. Porumbeii care nu au aptitudini de a fi intrebuintati ca purtători de ştiri nu sînt cuprinşi în această lege.


Articolul 6

În termen de 2 luni dela intrarea în vigoare a prezentei legi, se va înfiinţa "Uniunea Columbofila Naţionala", cu sediul în Capitala Tarii şi în care în mod obligatoriu se vor înscrie toate societăţile columbofile posesoare de porumbei călători din ţara. Ministerul Agriculturii şi Domeniilor în acord cu Ministerul Apărării Naţionale va întocmi statutele şi actul constitutiv al Uniunii Columbofile Naţionale şi va îndeplini formele pentru obţinerea calităţii de persoana juridică.


Articolul 7

Ministerul Apărării Naţionale are dreptul de îndrumare şi control al Uniunii Columbofile Naţionale, după cum se va arata în statutele şi Actul Constitutiv al Uniunii, precum şi în regulamentul prezentei legi.


Titlul III
Înfiinţarea staţiunilor columbofile civile de porumbei călători


Capitolul 1
Autorizarea infiintarii staţiunilor columbofile civile


Articolul 8

Oricine voieşte sa înfiinţeze sau sa întreţină o crescatorie de porumbei călători, să deţină, sa primească sub orice titlu ca: donaţii, împrumut, gaj, păstrare etc. sa expedieze, să facă comerţ cu porumbei călători, trebuie să obţină în prealabil autorizaţiunea Ministerului Apărării Naţionale (Inspectoratul General al Geniului). Societăţile columbofile existente, precum şi particularii crescatori sau deţinători de porumbei călători, la data intrării în vigoare a prezentei legi, sînt obligaţi sa ceara autorizaţie în termen de 3 luni dela data intrării în vigoare a prezentei legi.


Articolul 9

Aceasta autorizaţie se acordă de Ministerul Apărării Naţionale, numai persoanelor care îndeplinesc următoarele condiţiuni:

a) Sa fie major;
  

b) Sa fie cetăţean român, de origine etnică română;
  

c) Sa nu fi fost condamnat pentru crima sau delict contra siguranţei Statului;
  

d) Sa nu fi fost condamnat pentru vreuna din infracţiunile prevăzute în prezenta lege;
  

e) Sa fi obţinut avizul favorabil prevăzut de articolul 10, dela Comandamentul garnizoanei.
  


Articolul 10

Cererea pentru autorizaţie se adresează, pentru a-şi da avizul, Comandamentului Garnizoanei, unde domiciliază solicitantul. Cererea va fi însoţită de următoarele acte:

a) Actul de naştere;
  

b) Actul de naţionalitate;
  

c) Certificat dela Biroul Cazierului Judiciar local, din care să se constate că nu a fost condamnat pentru vreuna din faptele prevăzute la articolul 9 al acestei legi;
  

d) Certificat dela Uniunea Columbofila Naţionala, din care să se constate ca este membru al unei societăţi columbofile înscrisă în Uniune.
  


Articolul 11

Străinii, de orice naţionalitate, nu pot înfiinţa pe teritoriul tarii staţiuni columbofile şi nici deţine sub niciun titlu porumbei călători. Străinii care vor poseda porumbei călători, la data intrării în vigoare, a prezentei legi, vor preda în termen de 15 zile dela această dată toţi porumbeii, autorităţilor militare sau staţiunii columbofile militare cea mai apropiată, iar în termen de 30 zile sînt obligaţi sa lichideze; în caz de vânzare Ministerul Apărării Naţionale va avea dreptul de preferinta la preţ egal.


Capitolul 2
Îndatoririle posesorilor de porumbei călători


Articolul 12

Societăţile sau persoanele autorizate sa înfiinţeze crescatorii, să deţină sau sa primească sub orice titlu, sa expedieze sau să facă comerţ cu porumbei călători, au următoarele îndatoriri:

a) Sa prevadă la toţi porumbeii câte un inel matricol de identitate, procurat prin Ministerul Apărării Naţionale;
  

b) Sa antreneze porumbeii după directivele tehnice date de Ministerul Apărării Naţionale;
  

c) Sa aibă un registru de control ţinut la curent cu orice transmitere sau primire de porumbei;
  

d) Sa ţină registrul control la dispoziţia autorităţilor militare ori de câte ori va fi necesar.
  


Titlul IV
Măsuri de protecţie şi de siguranţă


Capitolul 1
Măsuri de protecţie


Articolul 13

Sînt interzise crescatoriile mixte în care se găsesc amestecati porumbei călători cu necalatori.


Articolul 14

Este interzis a se întrebuinţa porumbei călători pentru trageri în porumbei.


Articolul 15

Este interzisă uciderea porumbeilor călători cu excepţia cazurilor şi în condiţiunile stabilite de regulamentul legii columbofile.


Capitolul 2
Măsuri de siguranţă


Articolul 16

Cine va prinde un porumbel călător care nu-i aparţine, este obligat a-l preda autorităţii militare celei mai apropiate, care se va conformă prescripţiunilor din regulamentul legii columbofile.


Articolul 17

Impozitul, tranzitul şi exportul porumbeilor călători este admis numai cu aprobarea Ministerului Apărării Naţionale.


Articolul 18

Este interzisă creşterea porumbeilor călători în zonele de frontieră, stabilite prin legea şi regulamentul pentru crearea zonelor militare, Ministerul Apărării Naţionale va putea stabili şi alte zone în care creşterea porumbeilor călători să fie interzisă.


Articolul 19

Se interzice înlocuirea, contrafacerea, desfiinţarea sau înstrăinarea inelelor de identitate distribuite prin Ministerul Apărării Naţionale (Inspectoratul general al Geniului).


Titlul V
Drepturile autorităţilor


Articolul 20

Controlul şi măsurile de siguranţă în legătură cu columbofilia revin Ministerului Apărării Naţionale (Inspectoratul general al Geniului).


Articolul 21

Controlul şi măsurile în legătură cu protecţia columbofiliei civile revin Ministerului Agriculturii şi Domeniilor.


Titlul VI
Dispoziţiuni penale - Competinţa


Capitolul 1
Dispoziţiuni penale


Articolul 22

Infracţiunile la dispoziţiunile prevăzute de art. 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 şi 19, se vor pedepsi cu închisoare corecţională dela 1-6 luni şi cu amendă dela 1.000-50.000 lei.


Articolul 23

Infracţiunile la dispoziţiunile prevăzute de art. 11, se vor pedepsi cu închisoare corecţională dela 6 luni la 2 ani şi cu amendă dela 10.000-100.000 lei, hotarandu-se totodată în mod obligatoriu prin sentinta de condamnare, expulzarea infractorului după ce va fi executat pedeapsa.


Articolul 24

Utilizarea porumbeilor ca agenţi de legătură, în scopul de a furniza unui Stat străin ştiri în legătură cu armata, cu siguranţa şi apărarea teritoriului Statului, este socotită crima de înaltă trădare şi se pedepseşte cu munca silnica dela 40-25 ani şi degradare civică dela 3-10 ani. În cazul cînd infracţiunea este comisă de un infractor odată cu hotărîrea de condamnare, în mod obligator, se va pronunţa şi expulzarea infractorului, după executarea pedepsei.


Articolul 25

În timp de mobilizare sau de razboiu, pedepsele prevăzute la art. 22 şi 23, vor fi indoite, iar pedeapsa prevăzută la art. 24 va fi munca silnica pe viaţa.


Capitolul 2
Competinţa


Articolul 26

Infracţiunile prevăzute în prezenta lege sînt de competinţa instanţelor ordinare în timp de pace şi de competinţa instanţelor militare în timp de mobilizare sau razboiu.


Titlul VII
Dispoziţiuni finale


Articolul 27

Un regulament întocmit de Ministerul Apărării Naţionale, în acord cu Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, va prevedea modul de aplicare a prezentei legi.
---------------