LEGE nr. 154 din 15 iulie 1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică


Published: 1998-07-15

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 154 din 15 iulie 1998 (*actualizată*)
privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
(actualizată până la data de 5 decembrie 2008*)

EMITENT

PARLAMENTUL

----------
Parlamentul României adopta prezenta lege.


Capitolul I
Dispoziţii generale


Articolul 1

Prezenta lege creează cadrul legislativ pentru:

a) dezvoltarea unui sistem de fundamentare a politicilor salariale în sectorul bugetar şi de monitorizare a aplicării acestora;
  

b) dezvoltarea unui sistem de distribuire a resurselor bugetare alocate pentru cheltuielile de personal, prin stabilirea, între limite, a salariilor de baza în sectorul bugetar, în vederea promovării performantei individuale;
  

c) remunerarea persoanelor care ocupa funcţii de demnitate publica.
  


Articolul 2

Dispoziţiile prezentei legi se aplica persoanelor care ocupa funcţii de demnitate publica, precum şi persoanelor angajate pe baza de contract individual de munca în sectorul bugetar.


Articolul 3

In sensul prezentei legi, funcţia de demnitate publica este acea funcţie publica care se ocupa prin mandat obţinut direct, prin alegeri organizate, sau indirect, prin numire, potrivit legii.


Articolul 4

(1) Gestiunea sistemului de stabilire a salariului de baza se asigura de către ordonatorul principal de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual şi în numărul de posturi stabilit prin legile privind bugetul de stat, bugetul asigurărilor de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale.
  

(2) Stabilirea salariilor de baza individuale se face potrivit normelor de evaluare a performantei individuale.
  


Capitolul II
Sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar


Articolul 5

(1) Salariile de baza în sectorul bugetar se stabilesc pe baza următoarelor elemente:
  

a) valoarea de referinţa universala, care se exprima în lei şi care este baza unica de determinare a valorii de referinţa, proprie fiecărui sector de activitate bugetară;
  

b) indicatorii de prioritate intersectoriala, exprimaţi în procente, diferenţiaţi pe domenii de activitate;
  

c) valori de referinţa sectoriala, exprimate în lei, rezultate din înmulţirea valorii de referinţa universala cu indicatorii de prioritate intersectoriala, utilizate ca:
  

- baza de calcul pentru configurarea grilelor de intervale specifice sectorului respectiv;
- baza de calcul pentru salariile de baza corespunzătoare grilelor de salarizare specifice;
- baza de calcul al cuantumului indemnizaţiei lunare;

d) grila de intervale pentru stabilirea salariilor de baza, pentru funcţiile specifice fiecărui sector de activitate.
  

(2) Valoarea de referinţa universala, indicatorii de prioritate intersectoriala şi valorile de referinţa sectoriala sunt prevăzute în anexa nr. I.
  


Articolul 6

(1) Grila de intervale pentru stabilirea salariilor de baza pentru un sector de activitate bugetară se compune din intervalele de valori prevăzute pentru fiecare funcţie de execuţie, grad profesional sau treapta profesională.
  

(2) Un interval este definit de coeficienţii de multiplicare care, înmulţiţi cu valoarea de referinţa sectoriala specifica, vor reprezenta limitele între care se stabilesc salariile de baza.
  


Articolul 7

Grilele de intervale pentru stabilirea salariilor de baza specifice fiecărui domeniu de activitate sunt prevăzute în anexele nr. IV-VIII.


Articolul 8

(1) Salariul de baza pentru personalul cu funcţii de conducere este cel corespunzător funcţiei de execuţie, gradului sau treptei profesionale, la care se adauga o indemnizaţie de conducere, diferenţiată în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revin funcţiei de conducere, care face parte din salariul de baza.
  

(2) Indemnizaţiile de conducere sunt stabilite în procente din salariul de baza al funcţiei de execuţie şi sunt prevăzute în anexa nr. IX.
  

(3) Indemnizaţiile de conducere se acorda în cadrul plafoanelor prevăzute de prezenta lege, pentru funcţiile de conducere aprobate potrivit structurii organizatorice, conform normelor în vigoare de organizare a instituţiilor la care se referă.
  

(4) Indemnizaţia de conducere se acorda şi persoanelor care conduc sau coordonează programe/proiecte pe perioada de derulare a acestora, prevăzute în programul de activitate al instituţiei respective.
  


Capitolul III
Mecanismul de reglare a sistemului de stabilire a salariilor de baza


Articolul 9

Prin legea bugetului de stat se stabilesc: valoarea de referinţa universala şi evoluţia acesteia în raport cu creşterea estimată a preţurilor de consum, cu indicatorii de prioritate intersectoriala şi cu valorile de referinţa sectoriala, ţinând seama de priorităţile rezultate din obiectivele, proiectele, programele propuse de ordonatorii principali de credite, precum şi de evoluţia salariilor din alte sectoare de activitate decât cele bugetare.


Capitolul IV
Modul de stabilire a salariilor de baza


Articolul 10

Ordonatorii principali de credite calculează nivelurile salariilor de baza ce corespund grilelor de intervale prevăzute în anexele nr. IV-VIII din prezenta lege şi valorii de referinţa sectoriala rezultate potrivit art. 9, rotunjite din o mie în o mie de lei în favoarea salariatului.


Articolul 11

Ordonatorii de credite bugetare stabilesc salariile de baza ale personalului din unităţile respective, pe baza metodologiei pentru aplicarea criteriilor de stabilire a salariilor de baza, cu respectarea limitelor de salarii de baza ce corespund grilei de intervale specifice sectorului de activitate din care aceştia fac parte, transmise de ordonatorii principali de credite.


Articolul 12

(1) Criteriile de stabilire a salariilor de baza între limite, normele de evaluare a performantelor profesionale individuale şi metodologiile de aplicare a acestora, elaborate cu consultarea sindicatelor sau a reprezentanţilor angajaţilor, se aproba prin hotărâre a Biroului permanent al fiecărei Camere a Parlamentului sau prin hotărâre a Guvernului, după caz, la propunerea ordonatorilor principali de credite bugetare, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
  

(2) Pentru structurile administraţiei publice locale, metodologiile prevăzute la alin. (1) se propun de către Departamentul pentru Administraţie Publica Locală, cu consultarea consiliilor judeţene şi a consiliilor locale.
  

(3) Perioada în care persoanele prevăzute la art. 19 au ocupat funcţii de demnitate publica constituie vechime în munca şi în specialitate.
  


Articolul 13

Salariul de baza al unui salariat se reevalueaza anual de către angajator, cu respectarea limitelor prevăzute pentru gradul profesional sau treapta profesională în care acesta este încadrat.


Articolul 14

(1) Indemnizaţia de conducere se stabileşte, la încadrarea în funcţie, de către conducătorul instituţiei publice, în raport cu complexitatea activităţii desfăşurate în cadrul acesteia.
  

(2) Indemnizaţia de conducere poate fi reevaluata anual, în raport cu rezultatele obţinute de structura condusă în realizarea obiectivelor, programelor şi proiectelor, după aprobarea bugetului instituţiei publice respective.
  


Articolul 15

Salariile de baza şi indemnizaţiile de conducere se stabilesc astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, sa se încadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale pentru cheltuielile cu salariile, în vederea realizării obiectivelor, programelor şi proiectelor stabilite.


Capitolul V
Modul de distribuire a fondurilor bugetare destinate cheltuielilor cu salariile în sectorul bugetar


Articolul 16

Fondurile bugetare destinate cheltuielilor cu salariile se aloca fiecărui ordonator principal de credite, pe baza obiectivelor, proiectelor sau programelor, după caz, corespunzătoare perioadei de planificare bugetară.


Articolul 17

(1) La fundamentarea fondurilor bugetare destinate cheltuielilor cu salariile, necesare realizării obiectivelor, proiectelor sau programelor, după caz, ordonatorii principali de credite vor previziona volumul de munca, perioadele de realizare, numărul de personal şi salariile individuale aferente, corespunzătoare sarcinilor.
  

(2) Pentru activităţile curente din atribuţiile prevăzute pentru instituţiile publice respective şi necuprinse în proiecte sau programe, fondurile bugetare destinate cheltuielilor cu salariile se fundamentează pe baza numărului de salariaţi stabilit pentru realizarea acestora şi a salariilor realizate în perioada anterioară, corectate cu evoluţia programata pe perioada următoare.
  


Articolul 18

In limita fondurilor bugetare alocate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale, ordonatorii principali de credite defalca, pentru aparatul propriu şi pentru unităţile subordonate, sumele destinate cheltuielilor salariale, în vederea realizării sarcinilor programate.


Capitolul VI
Indemnizaţii pentru persoanele care ocupa funcţii de demnitate publica


Articolul 19

Persoanele care ocupa funcţii de demnitate publica au dreptul, pentru activitatea desfăşurata, la o indemnizaţie lunară, stabilită în conformitate cu prevederile anexei nr. II.


Articolul 20

(1) Indemnizaţia lunară, prevăzută la art. 19, este unica forma de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determina în raport cu venitul salarial.
  

(2) Cuantumul indemnizaţiei lunare se stabileşte pe baza valorii de referinţa sectoriala, înmulţită cu coeficientul de multiplicare prevăzut în anexa nr. II, rotunjit din o mie în o mie de lei în favoarea persoanei respective. Valoarea de referinţa sectoriala este cea prevăzută în anexa nr. I.
  

(3) Indemnizaţiile lunare calculate potrivit alin. (2) sunt în suma bruta şi sunt impozabile, potrivit legii.
  


Capitolul VII
Categorii de personal cu sisteme de salarizare specifice


Articolul 21

Persoanele care ocupa funcţii asimilate cu funcţii de demnitate publica au dreptul, pentru activitatea desfăşurata, la un salariu de baza lunar, stabilit în conformitate cu prevederile anexei nr. III.


Articolul 22

(1) Salariul de baza lunar, prevăzut la art. 21, este o suma fixa care include şi indemnizaţia de conducere; venitul salarial lunar pentru persoanele prevăzute la art. 21 se compune din salariul de baza lunar şi din celelalte drepturi salariale acordate personalului din instituţiile publice, potrivit legii.
  

(2) Cuantumul salariului de baza lunar se determina prin înmulţirea valorii de referinţa sectoriala, prevăzută în anexa nr. I, cu coeficientul de multiplicare, prevăzut în anexa nr. III, rotunjit din o mie în o mie de lei în favoarea persoanei respective.
  

(3) Venitul salarial calculat potrivit alin. (1) şi (2) este în suma bruta şi este impozabil, potrivit legii.
  


Articolul 23

Abrogat.
------------
Art. 23 a fost abrogat de art. 5 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 23 februarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 23 februarie 2000.


Capitolul VIII
Dispoziţii tranzitorii


Articolul 24

(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, compensaţiile acordate prin hotărârile Guvernului de indexare a salariilor se includ în salariul de baza. Fiecărui salariat i se va menţine salariul de baza avut, inclusiv compensaţiile acordate, cu excepţia celor care se situează sub nivelul minim al funcţiei şi gradului profesional sau al treptei profesionale avute, care vor fi încadraţi la nivelul minim al intervalului respectiv.
  

(2) După aprobarea metodologiei prevăzute la art. 12 din prezenta lege şi cu respectarea prevederilor alin. (1), se procedează la reevaluarea salariului de baza al fiecărui salariat, pentru primul an de aplicare a legii.
  

(3) Dispoziţiile legale referitoare la alte drepturi salariale, cum sunt sporurile pentru condiţii de munca, sporul pentru vechimea în munca, alte sporuri, precum şi premiile şi stimulentele, acordate persoanelor ale căror salarii de baza se stabilesc potrivit grilelor de salarizare prevăzute în anexele nr. III-VIII, rămân în vigoare.
  

(4) Valoarea de referinţa universala prevăzută în anexa nr. I este stabilită pentru luna iunie 1998, urmând a fi corectată lunar cu creşterile salariale aprobate de către Guvern pentru lunile următoare, în raport cu evoluţia preţurilor de consum în anul 1998.
  


Articolul 25

Urmărirea aplicării prezentei legi se asigura de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor, potrivit competentelor ce le revin.


Articolul 26

(1) In aplicarea prevederilor prezentei legi, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale:
  

a) elaborează metodologia-cadru pentru gestionarea resurselor umane în administraţia publica centrala, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii; metodologia-cadru constituie baza elaborării metodologiilor prevăzute la art. 12;
  

b) monitorizează respectarea prevederilor prezentei legi şi propune Guvernului măsuri pentru îmbunătăţirea eficientei utilizării resurselor de munca în sectorul public.
  

(2) In aplicarea prevederilor prezentei legi, Ministerul Finanţelor:
  

a) stabileşte măsurile necesare punerii în aplicare a prevederilor art. 9;
  

b) elaborează metodologia de fundamentare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale ordonatorilor principali de credite, bazate pe obiective, proiecte sau programe, după caz, inclusiv pe normele referitoare la utilizarea resurselor umane;
  

c) controlează, în ministere şi în celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice şi în instituţiile bugetare din subordinea acestora, execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate; în cazul constatării depăşirii cheltuielilor cu salariile pentru o perioada data, poate dispune sistarea deschiderii creditelor bugetare pentru perioada următoare, respectiv poate dispune imputarea sumelor cheltuite nejustificat, persoanelor vinovate.
  


Articolul 27

Prevederile prezentei legi se aplica şi personalului civil încadrat în structurile unor ministere cu atribuţii privind apărarea, ordinea publica şi siguranţa naţionala.


Capitolul IX
Dispoziţii finale


Articolul 28

Prezenta lege nu se aplica:

a) personalului de specialitate juridică prevăzut în Legea nr. 303/2004
  

privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia funcţiilor de demnitate publica numite, altele decât cele ocupate de judecători şi procurori detaşaţi;
---------------
Lit. a) a art. 28 a fost modificată de art. IX al Titlului XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.

b) preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului general ai Academiei Române; salariile de baza ale acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Statutului Academiei Române;
  

c) personalului diplomatic şi consular de cariera;
  

d) personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publica şi siguranţa naţionala. Salarizarea personalului militar şi unele drepturi salariale ale personalului civil se stabilesc prin lege specială.
  


Articolul 29

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga prevederile din actele normative cuprinse în anexa nr. X, precum şi orice alte dispoziţii contrare cu privire la salarizarea personalului din sectorul bugetar.


Articolul 30

Anexele nr. I-X fac parte integrantă din prezenta lege.

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI
DEPUTAŢILOR
VASILE LUPU
Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI
CRISTIAN SORIN DUMITRESCU


Anexa I

 --------------------------------------------------
| Valoarea de referinţa universala = 2.444.000 lei |
 --------------------------------------------------

-------------
Valoarea de referinţă universală a fost modificată de alin. (1) al art. 13 din LEGEA nr. 216 din 26 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 26 aprilie 2001.
          ELEMENTELE SISTEMULUI DE STABILIRE A SALARIILOR DE BAZA
 ------------------------------------------------------------------------------
Nr. Activităţi Indicatori de Valori de Grilele cu
crt. (subsisteme) prioritate referinţa coeficienţi
                                    intersectoriala sectoriala*) de multipli-
                                                          - lei - care (ierar-
                                                                    hizare) sunt
                                                                    cuprinse in:
 ------------------------------------------------------------------------------

 1. Funcţii de demnitate publica alese 0,62 637.000 Anexa nr. II/1

-------------
Nr. crt. 1 din anexa I a fost modificat de alin. (4) al art. 12 din LEGEA nr. 76 din 4 mai 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 5 mai 2000.

 2. Funcţii de demnitate publica numite 0,62 637.000 Anexa nr. II/2

-------------
Nr. crt. 2 din anexa I a fost modificat de alin. (4) al art. 12 din LEGEA nr. 76 din 4 mai 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 5 mai 2000.

 3. Funcţii asimilate cu funcţiile de
    demnitate publica 0,62 637.000 Anexa nr. III

-------------
Nr. crt. 3 din anexa I a fost modificat de alin. (4) al art. 12 din LEGEA nr. 76 din 4 mai 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 5 mai 2000.
 4. Autorităţi autonome 0,55 637.000 Anexa nr. IV
 5. Administraţia publica centrala de
    specialitate (ministere, alte organe
    din subordinea Guvernului ori a
    ministerelor, serviciile Presedentiei,
    aparatul de lucru al Guvernului si
    aparatul Parlamentului) 0,55 637.000 Anexa nr. V
 6. Administraţia publica locală
    (prefecturi, consilii, primării si
    servicii publice subordonate) 0,55 637.000 Anexa nr. VI

 7. Abrogat.

------------
Nr. crt. 7 din anexa I a fost abrogat de art. 5 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 23 februarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 23 februarie 2000.
 8. Sănătate 0,53 614.000 Anexa nr. VII/2
 9. Cercetare ştiinţifică 0,53 614.000 Anexa nr. VII/3
10. Cultura 0,53 614.000 Anexa nr. VII/4
11. Culte 0,53 614.000 Anexa nr. VII/5
12. Sport 0,52 603.000 Anexa nr. VII/6
13. Autoritatea vamală 0,52 603.000 Anexa nr. VII/7
14. Navigaţie 0,52 603.000 Anexa nr. VII/8
15. Agricultura 0,52 603.000 Anexa nr. VII/9
16. Cadastru 0,52 603.000 Anexa nr. VII/10
17. Protecţia mediului 0,52 603.000 Anexa nr. VII/11
18. Aviaţia sportiva 0,52 603.000 Anexa nr. VII/12
19. Funcţii de execuţie din alte unităţi
    bugetare de subordonare centrala 0,45 522.000 Anexa nr. VIII/1
20. Alte funcţii comune din sectorul
    bugetar 0,45 522.000 Anexa nr. VIII/2
 ------------------------------------------------------------------------------
    *) Valoarea de referinţa sectoriala rezulta prin aplicarea indicatorului de prioritate intersectoriala asupra valorii de referinţa universala, rotunjita la o mie de lei prin adaos, şi se aplica în luna iunie.


Anexa II/1

(valabilă la 01.10.2008)


Capitolul I

Indemnizaţiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice, alese în funcţie potrivit prevederilor Constituţiei României
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Indemnizaţia - lei -
crt. ────────────────────────────
                                                          aprilie octombrie
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                          Preşedinţia României

  1. Preşedintele României 9.056 9.555

                         Parlamentul României

  2. Preşedintele Senatului şi Preşedintele Camerei
     Deputaţilor 8.357 8.817
  3. Vicepreşedinţii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor 7.698 8.122
  4. Secretarii şi Chestorii Senatului şi ai
     Camerei Deputaţilor 7.244 7.643
  5. Preşedinţii comisiilor permanente ale Senatului
     şi Camerei Deputaţilor 7.244 7.643
  6. Liderii grupurilor parlamentare ale Senatului
     şi Camerei Deputaţilor 7.244 7.643
  7. Vicepreşedinţii comisiilor permanente ale Senatului
     şi Camerei Deputaţilor 6.794 7.168
  8. Secretarii comisiilor permanente ale Senatului şi
     Camerei Deputaţilor 6.710 7.080
  9. Senatori, deputaţi 6.629 6.994
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

---------------
Cap. I din Anexa II/1 a fost modificat de anexa VII/1b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (3) al art. 3 din acelaşi act normativ.

FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE DIN CADRUL
ORGANELOR AUTORITĂŢII PUBLICE LOCALE
Indemnizaţii pentru persoanele alese în funcţie potrivit prevederilor Constituţiei României
┌───┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│Nr.│ Funcţia │ Indemnizaţia - lei - │
│crt. ├────────────┬──────────┤
│ │ │ aprilie │ octombrie│
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ PRIMĂRII ŞI CONSILII │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│10.│Primar general al Capitalei │ 7.244 │ 7.643 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│11.│Viceprimar al Capitalei │ 6.047 │ 6.380 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│12.│Preşedinte al consiliului judeţean (categoria I) │ 6.267 │ 6.612 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│13.│Preşedinte al consiliului judeţean (categoria II)│ 6.235 │ 6.578 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│14.│Vicepreşedinte al consiliului judeţean │ │ │
│ │(categoria I) │ 5.631 │ 5.941 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│15.│Vicepreşedinte al consiliului judeţean │ │ │
│ │(categoria II) │ 5.561 │ 5.867 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│16.│Primar de municipiu (cu peste 320000 locuitori) │ 5.908 │ 6.233 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│17.│Primar de municipiu (categoria I) │ 5.406 │ 5.704 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│18.│Primar de municipiu (categoria II) │ 4.920 │ 5.191 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│19.│Primar de municipiu (categoria III) │ 4.542 │ 4.792 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│20.│Viceprimar de municipiu (cu peste 320.000 │ │ │
│ │locuitori) │ 5.188 │ 5.474 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│21.│Viceprimar de municipiu (categoria I) │ 4.690 │ 4.948 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│22.│Viceprimar de municipiu (categoria II) │ 4.255 │ 4.490 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│23.│Viceprimar de municipiu (categoria III) │ 3.874 │ 4.088 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│24.│Primar de oraş (categoria I) │ 4.179 │ 4.409 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│25.│Primar de oraş (categoria II) │ 4.034 │ 4.256 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│26.│Primar de oraş (categoria III) │ 3.926 │ 4.142 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│27.│Viceprimar de oraş (categoria I) │ 3.460 │ 3.651 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│28.│Viceprimar de oraş (categoria II) │ 3.322 │ 3.505 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│29.│Viceprimar de oraş (categoria III) │ 3.253 │ 3.432 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│30.│Primar de comună (cu peste 15.000 locuitori) │ 3.139 │ 3.312 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│31.│Primar de comună (categoria I) │ 2.768 │ 2.921 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│32.│Primar de comună (categoria II) │ 2.630 │ 2.775 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│33.│Primar de comună (categoria III) │ 2.493 │ 2.631 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│34.│Viceprimar de comuna (cu peste 15.000 locuitori) │ 2.561 │ 2.702 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│35.│Viceprimar de comună (categoria I) │ 2.354 │ 2.484 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│36.│Viceprimar de comună (categoria II) │ 2.284 │ 2.410 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│37.│Viceprimar de comună (categoria III) │ 2.215 │ 2.337 │
└───┴─────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┘

*
* *
Indemnizaţiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 108/2005
privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 331/2005
.
---------------
Nr. crt. 10-37 din Cap. I al anexei II/1 au fost modificate de anexa VII/3b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (3) al art. 3 din acelaşi act normativ.


Anexa II/2

-------------
la 01.10.2008
-------------
FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ NUMITE
Indemnizaţiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice, numite în funcţii potrivit legii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Indemnizaţia - lei -
crt. ────────────────────────────
                                                         aprilie octombrie
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                          Guvernul României

  1. Prim-ministru 8.357 8.817
  2. Ministru de stat 7.698 8.122
  3. Ministru 7.244 7.643
  4. Ministru delegat 7.244 7.643
  5. Secretar de stat membru al Guvernului 6.629 6.994
  6. Secretar de stat 6.342 6.691
  7. Subsecretar de stat 5.353 5.648

                       Consiliul Legislativ

  8. Preşedinte consiliu 7.244 7.643
  9. Preşedinte de secţie 6.794 7.168

                         Avocatul Poporului

 10. Avocatul poporului 7.244 7.643

                          Curtea de Conturi

 11. Preşedinte 8.357 8.817

 12. Vicepreşedinte 7.369 8.122*)

-----------
Nr. crt. 12 din anexa II/2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 199 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 5 decembrie 2008.

 13. Preşedinte Autoritatea de audit - 8.122*)

-----------
Nr. crt. 13 din anexa II/2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 199 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 5 decembrie 2008.
 13^1.Vicepreşedinte Autoritatea de audit - 7.643*)

-----------
Nr. crt. 13^1 din anexa II/2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 199 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 5 decembrie 2008.
 14. Consilier conturi 6.629 6.994

                  Secretariatul general al Guvernului

 15. Secretar general al Guvernului 6.629 6.994
 16. Secretar general adjunct al Guvernului 6.342 6.691
 17. Consilier de stat 6.342 6.691

                        Administraţia Prezidenţială

 18. Consilier prezidenţial 7.244 7.643
 19. Consilier de stat 6.342 6.691

                         Parlamentul României

 20. Secretar general la Camera Deputaţilor şi la
      Senat 6.629 6.994
 21. Secretar general adjunct la Camera Deputaţilor
      şi la Senat 6.342 6.691

                         Consiliul Concurenţei

 22. Preşedinte 8.357 8.817
 23. Vicepreşedinte 7.369 7.775
 24. Consilier de concurenţă 6.794 7.168

                  Consiliul Naţional al Audiovizualului

 25. Preşedinte 7.244 7.643
 26. Membri 6.342 6.691

                     Cancelaria Primului - Ministru

 27. Şeful Cancelariei Primului-Ministru 7.244 7.643
 28. Consilier de stat la Cancelaria Primului-Ministru 6.342 6.691

         Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor
         Securităţii

 29. Preşedinte 7.244 7.643
 30. Vicepreşedinte 6.629 6.994
 31. Secretar al Consiliului 6.629 6.994
 32. Membri 6.342 6.691
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

*
* *
Indemnizaţiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998
.
-----------------
Anexa II/2 a fost înlocuită cu anexa VII/2b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (3) al art. 3 din acelaşi act normativ.


Anexa III

------------
la 01.10.2008
-------------
FUNCŢII ASIMILATE CU FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ
Indemnizaţii pentru personalul din instituţii publice din subordinea Guvernului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Indemnizaţia - lei -
crt. ────────────────────────────
                                                         aprilie octombrie
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

     Instituţii publice din subordinea Guvernului*)

  1. Conducătorul instituţiei 4.613 4.867
     (preşedinte, director general, şef oficiu, etc.)
  2. Adjunctul conducătorului instituţiei 3.915 4.131
     (vicepreşedinte, director general adjunct, etc.)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
----
    *) Instituţiile publice şi denumirile funcţiilor de conducere utilizate
se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

*
* *
Indemnizaţiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998
.
-----------------
Anexa III a fost înlocuită cu anexa VIII/b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (3) al art. 3 din acelaşi act normativ.


Anexa IV/2

Abrogată
---------------
Anexa IV/2 a fost abrogată de alin. (2) al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 160 din 13 octombrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 18 octombrie 2000.


Anexa IV/3

----------
la 01.10.2008
-------------
CONSILIUL CONCURENŢEI
Salarii de bază pentru funcţiile de execuţie de
specialitate specifice ale Consiliului Concurenţei
                                                                           lei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul de
crt. studiilor de bază bază
                                                   ─────────────────────────────
                                                     aprilie octombrie
                                                   ─────────────────────────────
                                                   minim maxim minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Inspector de concurenţă gradul I S 1.094 2.476 1.155 2.613
2 Inspector de concurenţă gradul II S 988 2.240 1.043 2.364
3 Inspector de concurenţă gradul III S 882 2.004 931 2.115
4 Inspector de concurenţă asistent S 638 1.441 674 1.521
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

*
* *
Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998
.
--------------
Anexa IV/3 a fost înlocuită cu anexa IIIb din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.


Anexa V

----------
la 01.10.2008
-------------
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE
(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Administraţiei Prezidenţiale^1), aparatul de lucru al Guvernului şi aparatul Parlamentului României)
I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate*)
A. Funcţii de conducere
                                                                            lei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul de
crt. studiilor de bază bază
                                                   ─────────────────────────────
                                                        aprilie octombrie
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1 Secretar general S 3.325 3.508
 2 Secretar general adjunct S 2.992 3.157
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

NOTA: Se utilizează în ministere şi în alte organe centrale de specialitate.
                            B. Funcţii de execuţie
                                                                           lei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul de
crt. studiilor de bază bază
                                                   ─────────────────────────────
                                                     aprilie octombrie
                                                   ─────────────────────────────
                                                   minim maxim minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       a) Funcţii de execuţie pe
       grade profesionale
1 Consilier, expert, inspector
    de specialitate, revizor contabil,
    auditor; gradul IA S 725 1.648 765 1.739
2 Consilier, expert, inspector de
    specialitate, revizor contabil,
    auditor; gradul I S 660 1.443 697 1.523
3 Consilier, expert, inspector de
    specialitate, revizor contabil
    auditor; gradul II S 608 1.308 642 1.380
4 Referent de specialitate, inspector
    de specialitate, revizor contabil;
    gradul III S 587 1.173 620 1.238
5 Referent de specialitate, inspector
    de specialitate, revizor contabil;
    gradul IV S 576 1.052 608 1.110
6 Referent, inspector, revizor
    contabil; debutant S 547 - 578 -
7 Tehnician-economist, secretar
    superior, referent, interpret
    relaţii, interpret profesional,
    subinginer; gradul IA SSD 597 1.443 630 1.523
8 Tehnician-economist, secretar
    superior, referent, interpret
    relaţii, interpret profesional,
    subinginer; gradul I SSD 587 1.173 620 1.238
9 Tehnician-economist, secretar
    superior, referent, interpret
    relaţii, interpret profesional,
    subinginer; gradul II SSD 576 1.052 608 1.110
10 Tehnician-economist, secretar
    superior, referent, interpret
    relaţii, interpret profesional,
    subinginer; gradul III SSD 565 954 597 1.007
11 Tehnician-economist, secretar
    superior, referent, interpret
    relaţii, interpret profesional,
    subinginer; debutant SSD 540 - 563 -

     b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
12 Consilier juridic gradul IA S 725 1.648 765 1.739
13 Consilier juridic gradul I S 660 1.443 697 1.523
14 Consilier juridic gradul II S 608 1.308 642 1.380
15 Consilier juridic gradul III S 587 1.173 620 1.238
16 Consilier juridic gradul IV S 576 1.052 608 1.110
17 Consilier juridic debutant S 547 - 578 -

18 Referent IA M 597 842 630 889
19 Referent I M 587 733 620 774
20 Referent II M 576 681 608 719
21 Referent III M 565 597 597 630
22 Referent IV M 555 567 586 599
23 Referent debutant M 540 - 563 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

-----
*) Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la cap. I. lit. B se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de altă specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituţii centrale, inclusiv centrelor regionale din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu excepţia secretarilor prevăzuţi la cap. II din Anexa nr. II, precum şi funcţiilor de la cabinetul primarului municipiului reşedinţă de judeţ şi de la cabinetul primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al funcţiei corespunzătoare nivelului studiilor.
II. Salarii de bază pentru funcţii de conducere şi de execuţie de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale^1) Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenţei, Avocatului Poporului, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Curţii de Conturi şi Consiliului Naţional al Audiovizualului
                        A. Funcţii de conducere specifice
                                                                          lei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul de
crt. studiilor de bază bază
                                                   ─────────────────────────────
                                                        aprilie octombrie
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Şef departament, director general S 2.870 3.028
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                B. Funcţii de execuţie de specialitate specifice
                                                                           lei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul de
crt. studiilor de bază bază
                                                   ─────────────────────────────
                                                     aprilie octombrie
                                                   ─────────────────────────────
                                                   minim maxim minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2 Şef birou senatorial, şef cabinet S 660 1.463 697 1.544
3 Şef birou senatorial, stenodacti-
    lograf, şef cabinet, referent SSD 597 1.443 630 1.523
4 Şef birou senatorial, stenodacti-
    lograf, şef cabinet, referent M 544 1.052 574 1.110
5 Şef birou senatorial, stenodacti-
    lograf, şef cabinet, referent PL 544 1.206 574 1.273
6 Director de cabinet S 1.117 2.624 1.179 2.769
7 Consilier S 1.117 2.624 1.179 2.769
8 Expert S 1.084 2.390 1.144 2.522
9 Consultant S 741 1.612 782 1.701
10 Secretar cabinet, secretar
    dactilograf, curier M 544 884 574 933
    personal (şofer)
------------
    Nr. crt. 10 de la lit. B din Cap. II din anexa V a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 177 din 10 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

----
*) Se utilizează şi pentru cabinetul demnitarului, cancelaria prefectului, cabinetul preşedintelui consiliului judeţean şi cabinetul primarului general al municipiului Bucureşti.
^1) Administraţia Prezidenţială poate aplica pentru salariaţii săi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariaţii care urmează să beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum şi condiţiile de acordare, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.
III Funcţii specifice unor ministere
1. MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

a) Funcţii specifice din aparatul propriu şi din unităţile teritoriale
  

Garda Financiară - personal militarizat
                                                                            lei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul de
crt. studiilor de bază bază
                                                   ─────────────────────────────
                                                        aprilie octombrie
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Comisar general S 3.025 3.192
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                           lei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul de
crt. studiilor de bază bază
                                                   ─────────────────────────────
                                                     aprilie octombrie
                                                   ─────────────────────────────
                                                   minim maxim minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                             Funcţii de execuţie
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Comisar principal IA S 725 1.648 765 1.739
2 Comisar principal I S 660 1.443 697 1.523
3 Comisar principal II S 608 1.308 642 1.380
4 Comisar principal III S 587 1.173 620 1.238
5 Comisar principal IV S 576 1.139 608 1.202
6 Comisar debutant S 547 - 578 -
7 Comisar principal I S.S.D. 587 1.308 620 1.380
8 Comisar principal II S.S.D. 576 1.173 608 1.238
9 Comisar principal III S.S.D. 565 1.052 597 1.110
10 Comisar debutant S.S.D. 540 - 563 -

     b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
11 Comisar IA M 597 884 630 933
12 Comisar I M 576 784 608 828
13 Comisar II M 565 715 597 755
14 Comisar III M 555 647 586 683
15 Comisar debutant M 540 - 563 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                                 Audit intern
                                                                           lei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul de
crt. studiilor de bază bază
                                                   ─────────────────────────────
                                                     aprilie octombrie
                                                   ─────────────────────────────
                                                   minim maxim minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Auditor - ofiţer S 1.677 2.364 1.770 2.495
2 Auditor - expert S 1.169 1.855 1.234 1.958
3 Auditor - inspector S 829 1.516 875 1.600
4 Auditor - asistent S 660 1.349 697 1.424
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

            b) Funcţii specifice din serviciile publice deconcentrate.
               Funcţii de execuţie pe trepte profesionale specifice
              unităţilor subordonate Ministerului Economiei şi Finanţelor
                                                                           lei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul de
crt. studiilor de bază bază
                                                   ─────────────────────────────
                                                     aprilie octombrie
                                                   ─────────────────────────────
                                                   minim maxim minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Casier trezorier I M 565 682 597 720
2. Casier trezorier II; agent fiscal,
    operator rol, numărător bani; I M;G 555 598 586 631
3. Casier trezorier, agent fiscal,
    operator rol, numărător bani;
    debutant M; G 540 - 563 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

        2. MINISTERUL PENTRU IMM, COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALE
                                                                           lei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul de
crt. studiilor de bază bază
                                                   ─────────────────────────────
                                                     aprilie octombrie
                                                   ─────────────────────────────
                                                   minim maxim minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Ministru consilier S 725 2.645*) 765 2.791*)
2. Consilier economic S 681 1.445 719 1.525
3. Secretar economic I S 619 1.310 654 1.383
4. Secretar economic II S 576 1.173 608 1.238
5. Secretar economic III S 565 1.052 597 1.110
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

----
    *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.

               b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

1 Referent transmitere I M 576 734 608 775
2 Referent transmitere II M 565 666 597 703
3 Referent transmitere III M 555 598 586 631
4 Referent debutant M 540 - 563 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                      3. AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SPORT
                             Funcţii de execuţie
                                                                           lei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul de
crt. studiilor de bază bază
                                                   ─────────────────────────────
                                                     aprilie octombrie
                                                   ─────────────────────────────
                                                   minim maxim minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                    Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1. Instructor sportiv, referent
    sportiv; gradul I SSD 587 1.173 620 1.238
2. Instructor sportiv, referent sportiv;
    gradul II SSD 576 1.052 608 1.110
3. Instructor sportiv, referent sportiv;
    gradul III SSD 565 954 597 1.007
4. Instructor sportiv, referent sportiv;
    debutant SSD 540 - 563 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                  4. MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
                     Funcţii specifice Arhivelor Naţionale
                                                                           lei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul de
crt. studiilor de bază bază
                                                   ─────────────────────────────
                                                     aprilie octombrie
                                                   ─────────────────────────────
                                                   minim maxim minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1. Arhivist gradul IA S 725 1.648 765 1.739
2. Arhivist gradul I S 660 1.443 697 1.523
3. Arhivist gradul II S 608 1.308 642 1.380
4. Arhivist gradul III S 587 1.173 620 1.238
5. Arhivist gradul IV S 576 1.052 608 1.110
6. Arhivist debutant S 547 - 578 -
7. Arhivist gradul IA SSD 597 1.443 630 1.523
8. Arhivist gradul I SSD 587 1.173 620 1.238
9. Arhivist gradul II SSD 576 1.052 608 1.110
10. Arhivist gradul III SSD 565 954 597 1.007
11. Arhivist debutant SSD 540 - 563 -

               b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
12. Arhivar IA M 597 842 630 889
13. Arhivar I M 587 733 620 774
14. Arhivar II M 576 681 608 719
15. Arhivar III M 565 597 597 630
16. Arhivar debutant M 540 - 563 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                       5. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
                Funcţii specifice din aparatul propriu şi din
                          serviciile deconcentrate
                                                                           lei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul de
crt. studiilor de bază bază
                                                   ─────────────────────────────
                                                     aprilie octombrie
                                                   ─────────────────────────────
                                                   minim maxim minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Asistent-şef S 725 1.648 765 1.739
2. Asistent-şef SSD 642 1.383 678 1.460

                b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
3. Asistent-şef PL 601 1.212 635 1.279
4. Asistent-şef M 587 1.112 620 1.174
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

6. CONSILIERI PENTRU AFACERI EUROPENE
DIN AUTORITĂŢI ŞI INSTITUŢII PUBLICE
┌────┬───────────────────────────┬───────┬────────────────────┐
│Nr. │ │ Nivel │ Salariul de bază │
│crt.│ Funcţia │studii │ iunie-decembrie │
│ │ │ ├────────┬───────────┤
│ │ │ │minim │ maxim │
├────┼───────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┤
│ 1. │Consilier pentru afaceri │ │ │ │
│ │europene │ S │ 2.154 │ 3.232 │
└────┴───────────────────────────┴───────┴────────┴───────────┘

--------------
Pct. 6 din anexa V a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 24 iunie 2008
, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 26 iunie 2008.
* *
Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.V la Legea nr. 154/1998
--------------
Anexa V a fost înlocuită cu anexa Ib din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.


Anexa VI

----------
la 01.10.2008
-------------
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ
Consilii, primării şi servicii publice din subordinea acestora
I. Salarii de bază pentru activitatea de specialitate
Funcţii de execuţie
                                                                           lei
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul Salariul de
crt. studiilor de bază bază
                                                   ─────────────────────────────
                                                     aprilie octombrie
                                                   ─────────────────────────────
                                                   minim maxim minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Consilier, inspector de specialitate,
    revizor contabil, arhitect, auditor;
    gradul IA S 608 1.253 642 1.322
2 Consilier, inspector de specialitate,
    revizor contabil, arhitect, auditor;
    gradul I S 597 1.107 630 1.168
3 Referent de specialitate, inspector
    de specialitate, revizor contabil,
    arhitect; gradul II S 587 963 620 1.016
4 Referent de specialitate, inspector
    de specialitate, revizor contabil,
    arhitect; gradul III S 576 873 608 922
5 Referent, inspector, revizor
    contabil, arhitect; debutant S 547 - 578 -
6 Conductor arhitect IA, referent IA,
    inspector IA, subinginer IA SSD 587 892 620 942
7 Conductor arhitect I, referent I,
    inspector I, subinginer I SSD 576 769 608 812
8 Conductor arhitect II, referent II,
    inspector II, subinginer II SSD 565 693 597 732
9 Conductor arhitect, referent,
    subinginer, inspector ; debutant SSD 540 - 563 -

   b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios

10 Consilier juridic gradul IA S 725 1.398 765 1.475
11 Consilier juridic gradul I S 660 1.253 697 1.322
12 Consilier juridic gradul II S 597 1.107 630 1.168
13 Consilier juridic gradul III S 587 963 620 1.016
14 Consilier juridic gradul IV S 576 839 608 886
15 Consilier juridic debutant S 547 - 578 -

       c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
16 Referent, inspector; IA M 587 819 620 865
17 Referent, inspector; I M 576 764 608 807
18 Referent, inspector; II M 565 691 597 730
19 Referent, inspector; III M 555 637 586 673

20 Referent, inspector; debutant M 540 - 563 -

------------
Nr. crt. 20 de la lit. c) a Cap. I din anexa VI a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 177 din 10 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008.
21 Agent agricol I M 565 679 597 717
22 Agent agricol II M;G 555 637 586 673
23 Agent agricol III M;G 544 587 574 620
24 Agent agricol debutant M;G 540 - 563 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

NOTĂ:
Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la prezenta anexă se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de la cabinetul primarului comunei, oraşului şi municipiului, utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al funcţiei corespunzătoare nivelului studiilor.
II. Salarii de bază pentru funcţii din aparatul consiliilor
1. Consiliul General al Municipiului Bucureşti
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Salariul de bază
crt. - lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Secretar
     aprilie 3.325
     octombrie 3.508
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                 2. Consilii judeţene
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Salariul de bază - lei -
crt. ---------------------------
                                                   Categoria I Categoria II
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2 Secretar
         aprilie 3.166 2.951
         octombrie 3.341 3.114
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                 3. Consilii locale: municipale, orăşeneşti, comunale.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Salariul de bază - lei -
crt. -------------------------------------------
                                   Cu peste Categoria
                                   320.000 ---------------------------
                                   locuitori*) I II III
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3 Municipii
     Secretar
            aprilie 2.632 2.383 2.170 1.958
            octombrie 2.777 2.515 2.290 2.066
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
----
    *) Se aplică şi la sectoarele municipiului Bucureşti
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4 Oraşe
     Secretar
            aprilie - 1.753 1.675 1.634
            octombrie - 1.850 1.768 1.724
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Salariul de bază - lei -
crt. -------------------------------------------
                                  Cu peste Categoria
                                  15.000 --------------------------------
                                  locuitori I II III
                                                între între până la
                                            7.001-15.000 3.001-7.000 3.000
                                             locuitori locuitori locuitori
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5 Comune
     Secretar
            aprilie 1.629 1.307 1.227 1.188
            octombrie 1.719 1.379 1.295 1.254
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

NOTA:
1 Stabilirea categoriilor judeţelor, municipiilor şi oraşelor se face prin hotărâre a Guvernului.
2 În cazul secretarului unităţilor administrativ teritoriale, care în mod excepţional potrivit legii, are studii medii, salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanţă, se diminuează cu 10%.
*
* *
Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VI la Legea nr. 154/1998
.
--------------
Anexa VI a fost înlocuită cu anexa IIb din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.

Anexa VII/1Abrogată
-------------
Anexa VII/1 a fost abrogată de art. 5 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 23 februarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 23 februarie 2000.


Anexa VII/2

(valabil la 01.10.2003)
SĂNĂTATE
1. Unităţi sanitare şi de asistenta socială,
altele decât cele clinice
A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza -lei-
crt. studiilor ----------------------
                                                          minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1 Medic primar S 4.517.000 9.202.000
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) S 5.559.000 13.802.000
  2 Medic specialist S 3.867.000 6.590.000
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) S 4.517.000 8.597.000
  3 Medic S 2.943.000 5.776.000
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) S 3.558.000 7.986.000
  4 Medic stagiar S 2.800.000 -
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) S 3.327.000 -
  5 Farmacist primar*) S 3.867.000 6.902.000
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) S 4.382.000 10.647.000
  6 Farmacist specialist S 3.358.000 5.776.000
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) S 3.867.000 7.634.000
  7 Farmacist S 2.943.000 4.559.000
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) S 3.140.000 7.040.000
  8 Farmacist stagiar S 2.800.000 -
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) S 3.088.000 -
  9 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
    principal S 3.052.000 6.860.000
 10 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
    specialist S 2.998.000 5.419.000
 11 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 2.943.000 4.515.000
 12 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
    debutant S 2.800.000 -
 13 Dentist principal SSD 2.943.000 5.057.000
 14 Dentist SSD 2.889.000 4.471.000
 15 Dentist debutant SSD 2.650.000 -
 16 Asistent medical principal*****) SSD 2.943.000 5.132.000
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) SSD 3.379.000 6.380.000
 17 Asistent medical*****) SSD 2.889.000 4.590.000
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) SSD 3.107.000 5.386.000
 18 Asistent medical debutant*****) SSD 2.650.000 -
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) SSD 2.943.000 -
 19 Asistent medical principal**) PL 2.889.000 5.057.000
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) PL 2.943.000 6.229.000
 20 Asistent medical**) PL 2.834.000 4.515.000
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) PL 2.889.000 5.235.000
 21 Asistent medical debutant**) PL 2.600.000 -
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) PL 2.834.000 -
 22 Asistent medical principal**) M 2.889.000 4.696.000
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) M 2.943.000 5.595.000
 23 Asistent medical**) M 2.834.000 3.974.000
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) M 2.889.000 4.515.000
 24 Asistent medical debutant**) M 2.600.000 -
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) M 2.834.000 -
 25 Tehnician dentar principal***) M 2.889.000 4.877.000
 26 Tehnician dentar***) M 2.834.000 4.154.000
 27 Tehnician dentar debutant***) M 2.600.000 -
 28 Sora medicală principala****) M 2.889.000 4.333.000
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) M 2.943.000 5.419.000
 29 Sora medicală****) M 2.834.000 3.613.000
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) M 2.889.000 3.974.000
 30 Sora medicală debutanta****) M 2.600.000 -
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) M 2.834.000 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

*) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.
**) Se aplica şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social si
educator-puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar din
profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica si
protezare auditivă, care au studii de acest nivel.
***) Se aplica şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile:
utilaje medicale, optician, protezare ortopedica şi protezare auditivă.
****) Se aplica şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul
sanitar, operator registrator de urgenta, moasa, masor, gipsar,
autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor
C.F.M, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent
social, educator-puericultor.
*****) Se aplica următoarelor funcţii: asistent medical specialist;
tehnician superior de imagistica, radiologie, radioterapie si
radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical
specializat; tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie;
asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgente
medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar
specializat, asistent de profilaxie stomatologica; asistent igienist
pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie, care au
studii de acest nivel.
B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele
paraclinice medico-sanitare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza -lei-
crt. studiilor ----------------------
                                                          minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 31 Biolog, biochimist, chimist, fizician;
    principal S 3.867.000 6.860.000
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) S 4.382.000 10.647.000
 32 Biolog, biochimist, chimist, fizician;
    specialist S 3.358.000 5.419.000
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) S 3.867.000 7.634.000
 33 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 2.943.000 4.515.000
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) S 3.140.000 5.419.000
 34 Biolog, biochimist, chimist, fizician;
    debutant S 2.800.000 -
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) S 3.088.000 -
 35 Psiholog, logoped, sociolog, profesor
    C.F.M., kinetoterapeut, asistent social;
    principal. S 2.998.000 5.327.000
 36 Psiholog, logoped, sociolog, profesor
    C.F.M., kinetoterapeut, asistent social S 2.943.000 4.877.000
 37 Psiholog, logoped, sociolog, profesor
    C.F.M., kinetoterapeut, asistent social;
    debutant.. S 2.800.000 -
 38 Profesor C.F.M., biolog, chimist;
    principal*) SSD 2.943.000 5.057.000
 39 Profesor C.F.M., biolog, chimist;*) SSD 2.889.000 4.471.000
 40 Profesor C.F.M. biolog, chimist;
    debutant*) SSD 2.650.000

             C. Salarii de baza pentru personalul auxiliar sanitar
 41 Infirmiera, agent D.D.D. G 2.780.000 2.889.000
 42 Infirmiera, agent D.D.D.; debutant G 2.550.000
 43 Brancardier, băieş, namolar, spalatoreasa,
    îngrijitoare G 2.725.000 2.889.000
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) G 2.780.000 3.793.000
 44 Ambulantier**) 2.834.000 3.974.000
 45 Sofer autosanitara I***) 2.834.000 3.613.000
 46 Sofer autosanitara II***) 2.780.000 3.251.000
 47 Sofer autosanitara III***) 2.725.000 2.889.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

*) Se aplica şi funcţiilor de educator-puericultor, asistent social si
cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diploma
învăţământul superior de scurta durata, cu durata studiilor de 2-3 ani
învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.
**) Se ocupa prin concurs de către personalul care îndeplineşte condiţiile
de încadrare pentru funcţia de sofer autosanitara I, poseda diploma de
absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sănătăţii
nr. 388/1992 şi are 2 ani vechime în funcţia de sofer autosanitara I.
***) Se aplica nivelurile I şi II pentru salarizarea şoferilor
autosanitarelor din serviciile de ambulanta judeţene şi al municipiului
Bucureşti, iar nivelurile de salarizare II şi III, şoferilor
autosanitarelor din alte unităţi sanitare.
II. Unităţi clinice, institute şi centre medicale*1)
A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza -lei-
crt. studiilor ----------------------
                                                          minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1 Medic primar S 5.154.000 11.134.000
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) S 6.186.000 15.223.000
  2 Medic specialist S 4.517.000 8.663.000
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) S 5.154.000 10.468.000
  3 Medic rezident anul VI-VII S 6.448.000 -
  4 Medic rezident anul IV-V S 6.027.000 -
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) S 6.728.000 -
  5 Medic rezident anul III S 5.326.000 -
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) S 6.027.000 -
  6 Medic rezident anul II S 4.626.000 -
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) S 5.326.000 -
  7 Medic rezident anul I S 3.924.000 -
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) S 4.626.000 -
  8 Farmacist primar*) S 3.867.000 9.022.000
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) S 4.769.000 11.640.000
  9 Farmacist specialist S 3.224.000 7.218.000
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) S 3.611.000 9.294.000
 10 Farmacist rezident anul III S 4.626.000 -
 11 Farmacist rezident anul II S 4.206.000 -
 12 Farmacist rezident anul I S 3.785.000 -
 13 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
    principal S 3.052.000 9.022.000
 14 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
    specialist S 2.943.000 7.218.000
 15 Asistent medical principal****) SSD 2.943.000 6.754.000
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) SSD 3.445.000 8.275.000
 16 Asistent medical****) SSD 2.889.000 6.031.000
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) SSD 2.998.000 6.648.000
 17 Asistent medical principal**) PL 2.889.000 6.678.000
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) PL 3.434.000 8.123.000
 18 Asistent medical**) PL 2.834.000 5.957.000
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) PL 2.943.000 6.498.000
 19 Asistent medical principal**) M 2.889.000 5.776.000
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) M 3.197.000 7.218.000
 20 Asistent medical**) M 2.834.000 5.235.000
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) M 2.889.000 5.776.000
 21 Sora medicală principala***) M 2.889.000 5.235.000
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) M 2.998.000 6.678.000
 22 Sora medicală***) M 2.834.000 4.515.000
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) M 2.889.000 5.235.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

B. Salarii de baza pentru personalul de
specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza -lei-
crt. studiilor ----------------------
                                                          minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 23 Biolog, biochimist, chimist, fizician; S 3.867.000 9.022.000
    principal
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) S 4.769.000 11.640.000
 24 Biolog, biochimist, chimist, fizician; S
    specialist S 3.224.000 7.218.000
    - din anatomia patologica şi medicina
    legală*2) S 3.611.000 9.294.000
 25 Psiholog, logoped, sociolog, profesor S 2.998.000 8.663.000
    C.F.M., kinetoterapeut, asistent social;
    principal
 26 Profesor C. F. M. principal SSD 2.943.000 6.678.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

*1) Se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare din
unităţile clinice, din institutele şi centrele medicale, care este
confirmat în gradele profesionale de la cap. II lit. A nr. crt. 1-12
şi lit. B nr. crt. 23-25
*2) Salariul de baza la limita maxima cuprinde şi salariul de baza mai
mare, prevăzut la pct.2 din Nota la anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului
nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica şi medicina
legală, care lucrează în morgi, prosecturi şi histopatologie.
*) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.
**) Se aplica şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social si
educator-puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar din
profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica si
protezare auditivă, care au studii de acest nivel.
***) Se aplica şi funcţiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceu
sanitar.
****) Se aplica următoarelor funcţii: asistent medical specialist;
tehnician superior de imagistica, radiologie, radioterapie si
radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical
specializat; tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie;
asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgente
medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar
specializat, asistent de profilaxie stomatologica; asistent igienist
pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie, care au
studii de acest nivel.
NOTA:
1. Salariul de baza pentru personalul medical cuprinde la cap. II şi sporul
pentru institute, centre medicale, clinici universitare prevăzut la
art. 8 lit.b) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993
cu modificările si
completările ulterioare.
2. Salarizarea fizicienilor principali din compartimentul (laboratorul) de
igiena radiaţiilor nucleare din cadrul direcţiilor de sănătate publica,
din centrele universitare, care îşi desfăşoară activitatea şi în unităţi
sanitare clinice, se stabileşte pe baza salariilor de baza din cap. II
"Unităţi clinice, institute şi centre medicale" - litera B.
x
x x
Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplica personalului
care a fost salarizat potrivit anexei nr.VII/2 la Legea nr. 154/1998
.
-------------
Anexa VII/2 a fost înlocuită cu anexa IV/1b din ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 191 din 12 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 24 decembrie 2002, conform alin. (3) al art. 14 din acelaşi act normativ.


Anexa IV/11b

------------
la 01.04.2008
--------------
ASISTENŢĂ SOCIALĂ
UNITĂŢI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI UNITĂŢI DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ
       A. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
                                                                                   -lei-
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza -lei- Salariul de baza
crt. studiilor ────────────────────── ──────────────────
                                                             aprilie octombrie
                                                       ────────────────────── ──────────────────
                                                         minim maxim minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Asistent social, psiholog,
   psihopedagog, logoped,
   kinetoterapeut, sociolog, educator
   specializat; principal S 700 1.066 735 1.120
2 Asistent social, psiholog,
   psihopedagog, logoped, kinetoterapeut,
   sociolog, educator specializat S 650 975 683 1.024
3 Asistent social, psiholog,
   psihopedagog, logoped, kinetoterapeut,
   sociolog, educator specializat; debutant S 630 - 662 -
4 Medic primar S 1.300 1.761 1.365 1.850
5 Medic specialist S 1.200 1.513 1.260 1.589
6 Medic S 780 1.274 819 1.338
7 Medic stagiar S 750 - 788 -
8 Fiziokinetoterapeut, bioinginer
   medical; principal S 750 1.315 788 1.381
9 Fiziokinetoterapeut, bioinginer
   medical; specialist S 720 1.039 756 1.091
10 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 670 867 704 911
11 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
   debutant S 630 - 662 -
12 Profesor C.F.M principal S 700 1.066 735 1.120
13 Profesor C.F.M, S 650 975 683 1.024
14 Profesor C.F.M debutant S 630 - 662 -
15 Asistent social, asistent medical***),
   educator puericultor, educator
   specializat; principal S.S.D. 700 1.026 735 1.078
16 Asistent social, asistent
   medical***), educator puericultor,
   educator specializat S.S.D. 650 918 683 964
17 Asistent social, asistent medical***),
   educator puericultor,
   educator specializat; debutant S.S.D. 600 - 630 -
18 Profesor C.F.M. principal S.S.D. 700 1.012 683 1.063
19 Profesor C.F.M. S.S.D. 600 894 630 939
20 Profesor C.F.M. debutant S.S.D. 570 - 599 -
21 Asistent social, asistent medical,
   educator puericultor, educator
   specializat, pedagog de recuperare;
   principal PL 630 1.012 662 1.063
22 Asistent social, asistent medical,
   educator puericultor,
   educator specializat, pedagog de
   recuperare PL 600 904 630 950
23 Asistent social, asistent medical,
   educator puericultor,
   educator specializat, pedagog de
   recuperare; debutant PL 570 - 599 -
24 Asistent social, asistent medical*),
   educator puericultor; principal M 630 940 683 987
25 Asistent social, asistent medical*),
   educator puericultor M 600 794 630 834
26 Asistent social, asistent medical*),
   educator puericultor; debutant M 550 - 578 -
27 Sora medicală principală**) M 600 845 630 888
28 Sora medicală**) M 570 706 599 742
29 Sora medicală debutantă**) M 540 - 557 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

----------
*)Se aplică şi funcţiilor de educator specializat, lucrător social instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, masor.
**) Se aplică şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenţă, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M.
***) Se aplică următoarelor funcţii: asistent medical specialist; tehnician superior de radiologie radioterapie şi radiodiagnostic; asistent medical specializat; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medico-social.
         B. Salarii de bază pentru funcţii auxiliare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza -lei- Salariul de baza
crt. studiilor ────────────────────── ──────────────────
                                                             aprilie octombrie
                                                       ────────────────────── ──────────────────
                                                         minim maxim minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Infirmiera, agent D.D.D. G 564 590 593 620
2 Infirmiera, agent D.D.D.; debutant G 545 - 565 -
3 Brancardier, băieş, nămolar,
  spălătoreasă, îngrijitoare G 540 561 557 590
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

NOTĂ
1. Personalul medico-sanitar din Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă se salarizează potrivit prevederilor aplicabile personalului de specialitate medico-sanitar şi personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare din unităţile clinice, institutele şi centrele medicale, preluând după caz şi alte funcţii din domeniul uinităţilor sanitare, altele decât cele clinice.
2. Personalul din sistemul serviciilor sociale care lucrează în mod direct cu persoanele fără adăpost, (persoanele care trăiesc în stradă, precum şi cele găzduite în adăposturi de noapte şi centre de găzduire temporară) beneficiază de un spor de până la 15% din salariul de bază. Mărimea concretă a sporului şi condiţiile de acordare se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor.
3. Angajarea şi promovarea personalului încadrat pe funcţii de specialitate în unităţi de asistenţă socială şi în unităţi de asistenţă medico-socială, se face potrivit prevederilor aplicabile personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar.
4. Funcţiile din prezenta anexă pot fi completate şi cu alte funcţii medico-sanitare prevăzute în unităţi sanitare publice neclinice."

Notă──────────


Anexa VII/3

-------------
la 01.10.2008
---------------
CERCETARE
UNITĂŢI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI PROIECTARE
Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică
*Font 8*
                                                                                      lei
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                Salariul de bază Salariul de bază
Nr. Funcţia Nivelul aprilie octombrie
crt. studiilor ──────────────────────────────────
                                                                minim maxim minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

        a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

 1 Cercetător ştiinţific principal gradul I S 789 2.398 833 2.530
 2 Cercetător ştiinţific principal gradul II S 680 2.243 718 2.367
 3 Cercetător ştiinţific principal gradul III S 648 1.750 684 1.847
 4 Cercetător ştiinţific S 638 1.354 674 1.429

        b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate

 5 Asistent de cercetare ştiinţifică S 627 1.065 662 1.124
 6 Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 540 - 563 -

        c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare
             ştiinţifică, pe trepte profesionale

 7 Asistent I M 627 852 662 899
 8 Asistent II M 586 727 619 767
 9 Asistent III M 565 672 597 709
10 Asistent stagiar M 540 - 563 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

NOTA:
Funcţiile prevăzute la poziţiile nr. 1 - 4, utilizate în unităţile de cercetare ştiinţifică ale Academiei Române, sunt echivalate cu funcţiile didactice din învăţământul superior, după cum urmează: cercetător ştiinţific principal gradul I cu profesor universitar; cercetător ştiinţific principal gradul II cu conferenţiar universitar; cercetător ştiinţific principal gradul III cu şef de lucrări (lector universitar) şi cercetător ştiinţific cu asistent universitar.
Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998
.
--------------
Anexa VII/3 a fost înlocuită cu anexa IV/1b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.


Anexa VII/4

-------------
la 01.10.2008
----------------
CULTURĂ
UNITĂŢI DE CULTURĂ
I. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din unităţile teatrale, muzicale şi de cinematografie
*Font 8*
                                                                                      lei
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                Salariul de bază Salariul de bază
Nr. Funcţia Nivelul aprilie octombrie
crt. studiilor ──────────────────────────────────
                                                                minim maxim minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

 1 Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet,
    concertist, instrumentist), actor, pictor
    scenograf, consultant artistic, coregraf,
    concert-maestru*), artist instrumentist I; S
     gradul IA 848 1.725 895 1.820
     gradul I 595 1.519 628 1.603
     gradul II 586 1.134 619 1.197
     gradul III 574 1.017 606 1.073
     gradul IV 565 899 597 949
     gradul V 554 831 585 877
     debutant 540 - 563 -
 2 Dirijor cor, artist liric, artist liric operă; S
     gradul IA 823 1.676 869 1.769
     gradul I 577 1.476 609 1.558
     gradul II 569 1.102 601 1.163
     gradul III 560 988 591 1.043
     gradul IV 549 873 580 922
     gradul V 544 808 574 853
     debutant 540 - 563 -
 3 Maestru (balet-dans, cor, corepetitor),
    producător delegat, impresar artistic, regizor
    scenă (culise); S
     gradul I 554 1.228 585 1.296
     gradul II 544 1.030 574 1.087
     gradul III 540 881 566 930
 4 Şef orchestră, artist instrumentist II,
    maestru de studii (balet, canto), secretar
    literar (muzical, public relations), operator
    imagine (sunet), sufleor operă,
    artist circ, balerin operă; S
     gradul I 575 1.112 607 1.174
     gradul II 564 997 596 1.052
     gradul III 554 881 585 930
     gradul IV 544 816 574 861
     debutant 540 - 563 -
 5 Balerin, dansator, acompaniator, corepetitor,
    actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor
    teatru, artist plastic, machior, peruchier,
    montor imagine, editor imagine; S
     gradul I 564 949 596 1.002
     gradul II 554 865 585 913
     gradul III 544 816 574 861
     debutant 540 - 563 -

            b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

 6 Dirijor, şef orchestră, maestru (balet-dans,
    corepetitor), concert-maestru, maestru de
    studii balet, maestru lumini-sunet,
    impresar artistic;
        I 555 816 585 861
        II 550 700 574 739
        III 545 618 569 652
        debutant 540 - 563 -
 7 Solist (vocal, balet, concertist instrumentist),
    actor, instrumentist, sufleor operă, corist operă;
        I 555 816 585 861
        II 550 700 574 739
        III 545 618 569 652
        debutant 540 - 563 -
 8 Maestru artist circ, artist circ, maestru
    (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă,
    instrumente de suflat);
        I 565 997 597 1.052
        II 560 881 585 930
        III 555 816 580 861
        IV 550 700 574 739
        V 545 633 569 668
        debutant 540 - 563 -
 9 Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor
    mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor
    teatru, artist plastic, machior, peruchier,
    montor imagine, operator imagine, editor
    imagine, regizor scenă (culise),
    secretar platou;
        I 555 715 585 755
        II 550 667 574 704
        III 545 600 569 633
        debutant 540 - 563 -
10 Regizor scenă (culise), secretar platou; M
        I 555 715 585 755
        II 550 667 574 704
        III 545 600 569 633
        debutant 540 - 563 -
11 Supraveghetor sală, controlor bilete,
    garderobier, plasator M;G 540 567 563 599

    c) Muncitori din activitatea specifică instituţiilor teatrale şi muzicale

12 Muncitor calificat I 660 851 693 894
                        II 650 809 683 850
                        III 630 754 662 792
                        IV 610 708 641 744
                        V 580 654 609 687
                        VI 560 642 588 675
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

-----
*) La salarizarea funcţiei de concert-maestru se utilizează gradele profesionale IA, I, II şi III.
II. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din presă, edituri, informare documentară
*Font 8*
                                                                                      lei
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                Salariul de bază Salariul de bază
Nr. Funcţia Nivelul aprilie octombrie
crt. studiilor ──────────────────────────────────
                                                                minim maxim minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

 1. Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist
    comentator, corespondent în străinătate; S
       gradul IA 575 1.328 607 1.402
       gradul I 564 997 596 1.052
       gradul II 554 881 585 930
       gradul III 544 816 574 861
       debutant 540 - 563 -
 2. Şef agenţie publicitate, administrator
    (publicaţii, editură), reporter (fotoreporter,
    corespondent local); S
       gradul I*) 564 964 596 1.018
       gradul II 554 865 585 913
       gradul III 544 799 574 843
       debutant 540 - 563 -
 3. Secretar (tehnic) de redacţie,
    documentarist, traducător, caricaturist,
    desenator artistic, corector, tehnoredactor; S
       gradul I 564 949 596 1.002
       gradul II 554 865 585 913
       gradul III 544 816 574 861
       debutant 540 - 563 -
 4. Redactor, secretar de redacţie; SSD
       gradul I 565 881 597 930
       gradul II 554 816 585 861
       gradul III 544 700 574 739
       debutant 540 - 563 -

           b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

 5. Redactor, secretar (tehnic) de redacţie,
    documentarist, traducător, caricaturist,
    desenator artistic, corector, tehnoredactor; M
       treapta IA 575 816 607 861
       treapta I 555 715 585 755
       treapta II 545 667 574 704
       debutant 540 - 563 -
 6. Laborant foto, retuşor foto, fotograf; M;G
       treapta I 555 700 585 739
       treapta II 550 618 574 652
       treapta III 545 567 569 599
       debutant 540 - 563 -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

-----
*) Nivelul de salarizare nu se aplică funcţiilor de administrator (publicaţii, editură).
III. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din muzee şi biblioteci
Funcţii de execuţie
*Font 8*
                                                                                      lei
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                Salariul de bază Salariul de bază
Nr. Funcţia Nivelul aprilie octombrie
crt. studiilor ──────────────────────────────────
                                                                minim maxim minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

 1. Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf,
    bibliotecar, arheolog, arhitect; S
       gradul IA 564 1.328 596 1.402
       gradul I 554 914 585 965
       gradul II 544 831 574 877
       debutant 540 - 563 -
 2. Biolog, fizician, chimist; principal S 737 1.306 778 1.378
    Biolog, fizician, chimist; specialist 641 1.031 677 1.088
    Biolog, fizician, chimist 563 861 594 909
    Biolog, fizician, chimist; debutant 540 - 566 -
 3. Sociolog, psiholog; principal S 577 1.023 609 1.080
    Sociolog, psiholog 566 936 598 988
    Sociolog, psiholog; debutant 541 - 571 -
 4. Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf,
    bibliotecar-arhivist, bibliotecar; SSD
      gradul I 565 997 597 1.052
      gradul II 554 816 585 861
      gradul III 544 700 574 739
      debutant 540 - 563 -

          b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

 5. Bibliotecar P.L.
      treapta I 555 902 585 952
      treapta II 550 763 574 805
      treapta III 545 681 569 719
      debutant 540 - 563 -
 6. Restaurator*), conservator, trezorier,
    gestionar custode sală; M
      treapta I 555 816 580 861
      treapta II 550 715 574 755
      treapta III 545 667 569 704
      debutant 540 - 563 -
 7. Bibliotecar M
      treapta IA 555 816 580 861
      treapta I 550 715 574 755
      treapta II 545 667 569 704
      debutant 540 - 563 -
 8. Supraveghetor muzeu, mânuitor carte M;G 540 567 563 599
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

----
*) În instituţiile muzeale din domeniul tradiţiei populare pot fi încadraţi şi absolvenţi ai învăţământului gimnazial şi profesional.
IV. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din case de cultură, cămine culturale şi alte instituţii de cultură
*Font 8*
                                                                                      lei
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                Salariul de bază Salariul de bază
Nr. Funcţia Nivelul aprilie octombrie
crt. studiilor ──────────────────────────────────
                                                                minim maxim minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

 1. Referent; S
     gradul I 564 949 596 1.002
     gradul II 554 865 585 913
     gradul III 544 816 574 861
     debutant 540 - 563 -
 2. Referent; SSD
     gradul I 565 881 597 930
     gradul II 554 816 585 861
     gradul III 544 700 574 739
     debutant 540 - 563 -

         b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

 3. Referent;
     treapta IA 555 816 580 861
     treapta I 550 715 574 755
     treapta II 545 667 569 704
     debutant 540 - 563 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

NOTĂ:
1. Persoanele încadrate în unităţile de cultură, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepţional, în baza criteriilor elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi cu aprobarea nominală a ministrului culturii şi cultelor, funcţii de specialitate fără a avea studiile necesare postului.
2. Salariile de bază pentru salariaţii teatrelor naţionale, ai celor la care spectacolele se desfăşoară preponderent în limba unei minorităţi naţionale, operelor naţionale, muzeelor naţionale şi muzeelor de importanţă naţională stabilite potrivit legii, bibliotecilor naţionale, ai Bibliotecii Academiei Române şi ai Operei Maghiare din Cluj-Napoca, precum şi ai Filarmonicii "George Enescu"- Bucureşti, pentru activitatea de importanţă naţională desfăşurată în aceste instituţii, pot fi cu până la 20% mai mari, în limita fondului de salarii aprobat prin buget, cu excepţia personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti care beneficiază în continuare de prevederile Legii nr. 102/2004
privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti.
3. Pe funcţiile noi introduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 9/2005
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 112/2005
, cu modificările ulterioare, vor putea fi promovate persoanele încadrate în instituţiile publice respective, care îndeplinesc condiţia de studii prevăzută pentru noile funcţii, în condiţiile art. 7 alin. (2) şi art. 8 din prezenta ordonanţă.
Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998
.
--------------
Anexa VII/4 a fost înlocuită cu anexa IV/2b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.


Anexa VII/5

------------
la 01.10.2008
-----------------
CULTE
Salarii de bază pentru personalul clerical *)
------
*) Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unităţile bugetare.
Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
Ministerul Culturii şi Cultelor este autorizat să certifice asimilarea funcţiilor de la alte culte cu cea de preot.
Funcţii de execuţie
*Font 8*
                                                                                      lei
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                Salariul de bază Salariul de bază
Nr. Funcţia Nivelul aprilie octombrie
crt. studiilor ──────────────────────────────────
                                                                minim maxim minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1 Preot
     gradul I S 565 1.197 597 1.263
     gradul II S 554 997 585 1.052
     definitiv S 544 899 574 949
     debutant S 540 - 563 -
 2 Preot
     gradul I M 544 865 574 913
     definitiv M 542 831 569 877
     debutant M 540 - 563 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998
.
--------------
Anexa VII/5 a fost înlocuită cu anexa IV/3b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.


Anexa VII/6

------------
la 01.10.2008
-------------
SPORT
UNITĂŢI SPORTIVE
I. Salariul de bază pentru funcţiile de specialitate din federaţii sportive
*Font 8*
                                                                                      lei
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                Salariul de bază Salariul de bază
Nr. Funcţia Nivelul aprilie octombrie
crt. studiilor ──────────────────────────────────
                                                                minim maxim minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

 1 Secretar federaţie, antrenor federal,
    antrenor lot naţional**), expert sportiv;
    gradul IA 586 1.238 619 1.307
 2 Secretar federaţie, antrenor federal,
    antrenor lot naţional**), expert sportiv;
    gradul I 575 1.060 607 1.119
 3 Secretar federaţie, antrenor federal,
    antrenor lot naţional**), expert sportiv;
    gradul II 565 947 597 1.000
 4 Secretar federaţie, antrenor federal,
    antrenor lot naţional**); gradul III,
    instructor sportiv gradul I 554 865 585 913
 5 Secretar federaţie, antrenor federal;
    gradul IV, instructor sportiv gradul II 544 800 574 844
 6 Instructor sportiv debutant 540 - 563 -

        b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

 7 Instructor sportiv I, referent I 565 800 597 844
 8 Instructor sportiv II, referent II 554 717 585 757
 9 Instructor sportiv III, referent III 544 670 574 707
10 Instructor sportiv debutant 540 - 563 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

------
*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.
**) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.
II. Salariul de bază pentru funcţiile de specialitate din alte unităţi sportive
*Font 8*
                                                                                      lei
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                Salariul de bază Salariul de bază
Nr. Funcţia Nivelul aprilie octombrie
crt. studiilor ──────────────────────────────────
                                                                minim maxim minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**)

 1 Expert sportiv gradul IA 659 1.271 696 1.341
 2 Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I 593 1.179 626 1.244
 3 Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II 565 1.010 597 1.066
 4 Antrenor categoria III, referent sportiv
    gradul III 560 970 591 1.024
 5 Antrenor categoria IV, referent sportiv
    gradul IV 554 899 585 949
 6 Antrenor categoria V 549 801 580 846
 7 Antrenor debutant, referent sportiv debutant 544 - 574 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

-------
*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.
**) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.
Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998
.
--------------
Anexa VII/6 a fost înlocuită cu anexa IV/4b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.


Anexa VII/7

-----------
la 01.10.2008
--------------
AUTORITATEA VAMALĂ
DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR
Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate


Capitolul I

Aparatul central
*Font 8*
                                                                                      lei
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                Salariul de bază Salariul de bază
Nr. Funcţia Nivelul aprilie octombrie
crt. studiilor ──────────────────────────────────
                                                                minim maxim minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

 1 Expert vamal S 933 2.178 985 2.298
 2 Inspector vamal, referent de specialitate;
    gradul IA S 795 1.854 839 1.956
 3 Inspector vamal, referent de specialitate;
    gradul I S 738 1.726 779 1.821
 4 Inspector vamal, referent de specialitate;
    gradul II S 684 1.595 722 1.683
 5 Inspector vamal, referent de specialitate;
    gradul III S 629 1.463 664 1.544
 6 Inspector vamal, referent de specialitate;
    gradul IV S 620 1.335 655 1.409
 7 Inspector vamal, referent de specialitate;
    debutant S 610 - 644 -
 8 Referent gradul I S.S.D. 642 1.500 678 1.583
 9 Referent gradul II S.S.D. 587 1.368 620 1.444
10 Referent gradul III S.S.D. 576 1.238 608 1.307
11 Referent debutant S.S.D. 566 - 598 -

          b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

12 Referent IA M 601 1.400 635 1.477
13 Referent I M 575 1.269 607 1.339
14 Referent II M 565 1.141 597 1.204
15 Referent III M 554 1.011 585 1.067
16 Referent IV M 544 881 574 930
17 Referent debutant M 540 - 563 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Capitolul II

Direcţia Generală a Vămilor
Direcţia de supraveghere şi control vamal, Direcţia de supraveghere pentru zonele vamale speciale
Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
*Font 8*
                                                                                      lei
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                Salariul de bază Salariul de bază
Nr. Funcţia Nivelul aprilie octombrie
crt. studiilor ──────────────────────────────────
                                                                minim maxim minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

 1 Expert vamal S 1.112 2.440 1.174 2.575
 2 Inspector vamal, referent de specialitate;
    gradul IA S 947 2.211 1.000 2.333
 3 Inspector vamal, referent de specialitate;
    gradul I S 892 2.082 942 2.197
 4 Inspector vamal, referent de specialitate;
    gradul II S 821 1.919 867 2.025
 5 Inspector vamal, referent de specialitate;
    gradul III S 754 1.756 796 1.853
 6 Inspector vamal, referent de specialitate;
    gradul IV S 740 1.595 781 1.683
 7 Inspector vamal, referent de specialitate;
    debutant S 732 - 773 -
 8 Referent gradul I S.S.D. 782 1.821 826 1.922
 9 Referent gradul II S.S.D. 711 1.660 751 1.752
10 Referent gradul III S.S.D. 693 1.500 732 1.583
11 Referent debutant S.S.D. 685 - 723 -

         b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

12 Referent IA M 738 1.726 779 1.821
13 Referent I M 670 1.564 707 1.651
14 Referent II M 615 1.433 649 1.512
15 Referent III M 554 1.303 585 1.375
16 Referent IV M 544 1.174 574 1.239
17 Referent debutant M 540 - 563 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Capitolul III

Direcţia regională vamală
Salarii de bază pentru activitatea de specialitate
*Font 8*
                                                                                      lei
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                Salariul de bază Salariul de bază
Nr. Funcţia Nivelul aprilie octombrie
crt. studiilor ──────────────────────────────────
                                                                minim maxim minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

 1 Expert vamal S 821 1.919 867 2.025
 2 Inspector vamal, referent de specialitate;
    gradul IA S 740 1.595 781 1.683
 3 Inspector vamal, referent de specialitate;
    gradul I S 629 1.463 664 1.544
 4 Inspector vamal, referent de specialitate;
    gradul II S 554 1.303 590 1.375
 5 Inspector vamal, referent de specialitate;
    gradul III S 544 1.174 574 1.239
 6 Inspector vamal, referent de specialitate;
    debutant S 540 - 563 -
 7 Referent gradul I S.S.D. 555 1.269 590 1.339
 8 Referent gradul II S.S.D. 550 1.141 585 1.204
 9 Referent gradul III S.S.D. 545 1.042 569 1.100
10 Referent debutant S.S.D. 540 - 563 -

          b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

11 Referent IA M 554 1.141 585 1.204
12 Referent I M 548 1.042 580 1.100
13 Referent II M 544 947 574 1.000
14 Referent III M 542 817 569 862
15 Referent debutant M 540 - 563 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Capitolul IV

Birouri vamale
Salarii de bază pentru activitatea de specialitate
A. Funcţii de execuţie de categoria A
*Font 8*
                                                                                      lei
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                Salariul de bază Salariul de bază
Nr. Funcţia Nivelul aprilie octombrie
crt. studiilor ──────────────────────────────────
                                                                minim maxim minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

 1 Expert vamal S sau 738 1.726 779 1.821
                                                 şcoală vamală
 2 Inspector vamal principal S sau 601 1.400 635 1.477
                                                 şcoală vamală
 3 Inspector vamal gradul I S sau 564 1.269 596 1.339
                                                 şcoală vamală
 4 Inspector vamal gradul II S sau 554 1.141 585 1.204
                                                 şcoală vamală
 5 Inspector vamal gradul III S sau 544 1.011 574 1.067
                                                 şcoală vamală
 6 Inspector vamal debutant S sau 540 - 563 -
                                                 şcoală vamală
 7 Inspector vamal Şcoală vamală 554 1.156 585 1.220
                                                   sau SSD
 8 Controlor vamal gradul I Şcoală vamală 544 1.011 574 1.067
                                                   sau SSD
 9 Controlor vamal gradul II Şcoală vamală 542 881 569 930
                                                   sau SSD
10 Agent vamal debutant Şcoală vamală 540 - 563 -
                                                   sau SSD

            b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

11 Controlor vamal I M 549 1.042 580 1.100
12 Controlor vamal II M 544 947 574 1.000
13 Controlor vamal III M 542 817 569 862
14 Controlor vamal debutant M 540 - 563 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

B. Funcţii de execuţie de categoria B
*Font 8*
                                                                                      lei
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                Salariul de bază Salariul de bază
Nr. Funcţia Nivelul aprilie octombrie
crt. studiilor ──────────────────────────────────
                                                                minim maxim minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

 1 Inspector pentru datoria
    vamală principal S 601 1.400 635 1.477
 2 Inspector pentru datoria
    vamală gradul I S 564 1.269 596 1.339
 3 Inspector pentru datoria
    vamală gradul II S 554 1.141 585 1.204
 4 Inspector pentru datoria
    vamală gradul III S 544 1.011 574 1.067
 5 Inspector pentru datoria
    vamală debutant S 540 - 563 -
 6 Inspector pentru datoria vamală Şcoală vamală 554 1.156 585 1.220
                                                 sau SSD
 7 Controlor pentru datoria Şcoală vamală 544 1.011 574 1.067
    vamală gradul I sau SSD
 8 Controlor pentru datoria Şcoală vamală 542 881 569 960
    vamală gradul II sau SSD
 9 Controlor pentru datoria Şcoală vamală 540 - 563 -
    vamală debutant sau SSD

        b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

10 Controlor pentru datoria vamală I M 549 1.042 580 1.100
11 Controlor pentru datoria vamală II M 544 947 574 1.000
12 Controlor pentru datoria vamală III M 542 817 569 862
13 Controlor pentru datoria M 540 - 563 -
    vamală debutant
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998
.
--------------
Anexa VII/7 a fost înlocuită cu anexa IV/5b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.


Anexa VII/8

-----------
la 01.10.2008
---------------
NAVIGAŢIE
UNITĂŢI NAVALE ŞI CĂPITĂNII DE PORTURI
Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
*Font 8*
                                                                                      lei
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                Salariul de bază Salariul de bază
Nr. Funcţia Nivelul aprilie octombrie
crt. studiilor ──────────────────────────────────
                                                                minim maxim minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Comandant instructor S 564 1.303 596 1.375
  2. Şef mecanic instructor S 554 947 585 1.000

               a) Funcţii de execuţie pe nave maritime

  3. Comandant S 564 1.190 596 1.256
  4. Şef mecanic S 554 963 585 1.016
  5. Căpitan secund, şef mecanic secund,
      şef electrician S 544 817 574 862
  6. Ofiţer punte, ofiţer mecanic,
      ofiţer electrician S 544 766 574 809
  7. Ofiţer aspirant S 540 - 563 -

               b) Funcţii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale

  8. Căpitan dragor M 544 800 574 844
  9. Căpitan M 544 735 574 776
 10. Şef mecanic M 544 717 574 757
 11. Dragor-şef M 544 703 574 742
 12. Ofiţer punte M 540 670 563 707
 13. Ofiţer mecanic, ofiţer electrician M 540 656 563 693
 14. Dragor M 540 607 563 641
 15. Ofiţer punte, ofiţer mecanic,
      ofiţer electrician, dragor; aspirant M 540 - 563 -

                          c) Funcţii de execuţie comune pe nave

 16. Şef staţie RTG M 544 703 574 742
 17. Ofiţer RTG I M 540 637 563 673
 18. Ofiţer RTG II M 540 589 563 622
 19. Şef echipaj 540 687 563 725
 20. Conducător şalupă, şef timonier,
      ajutor ofiţer mecanic 540 637 563 673
 21. Electrician, motorist, motopompist,
      timonier, marinar 540 607 563 641
 22. Electrician, motorist, motopompist,
      timonier, marinar; debutant 540 - 563 -
 23. Scafandru autonom 544 766 574 809
 24. Scafandru greu 544 703 574 742
 25. Scafandru debutant 540 - 563 -

  d) Funcţii de execuţie de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi

                 - Funcţii de execuţie pe grade profesionale -
 26. Căpitan de port specialist S 575 963 607 1.016
 27. Căpitan de port gradul I S 565 810 597 855

                 - Funcţii de execuţie pe trepte profesionale \'ad
 28. Căpitan de port gradul II M 554 735 585 776
 29. Ofiţer de port gradul I M 544 703 574 742
 30. Ofiţer de port gradul II M 540 637 563 673
 31. Ofiţer de port debutant M 540 - 563 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Căpităniile de porturi vor putea utiliza şi funcţiile prevăzute la lit. a) - c) din prezenta anexă, în funcţie de dotare şi de atribuţiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.
NOTĂ:
Criteriile şi condiţiile pentru ocuparea funcţiilor prevăzute în prezenta anexă se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi se utilizează de către toate unităţile, indiferent de subordonare.
Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la Legea nr. 154/1998
.
--------------
Anexa VII/8 a fost înlocuită cu anexa IV/6b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.


Anexa VII/9

--------
AGRICULTURĂ
Laboratoare centrale: pentru controlul calităţii seminţelor, pentru
controlul sanitar-veterinar de diagnostic, pentru controlul
alimentelor de origine animala,
pentru controlul ştiinţific al produselor biologice şi medicamentelor
de uz veterinar, pentru carantina fitosanitară, precum şi unităţi
cu şi fără personalitate juridică subordonate direcţiilor generale
pentru agricultură şi alimentaţie, direcţiilor sanitar-veterinare
şi pentru siguranţa alimentelor judeţene
┌────┬─────────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬────────────────┐
│Nr. │ Funcţia │ Nivelul │Salariul de bază│Salariul de bază│
│crt.│ │studiilor│ -lei- │ -lei- │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┬───────┼────────┬───────┤
│ │ │ │ minim │ maxim │ minim │ maxim │
├────┴─────────────────────────────────────────┴─────────┼────────┴───────┼────────┴───────┤
│ │de la 01.04.2008│de la 01.10.2008│
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────┬───────┼────────┬───────┤
│ a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale │ │ │ │ │
├────┬─────────────────────────────────────────┬─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ 1. │Inginer*), expert │ S │ 601│ 1367│ 635│ 1442│
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ 2. │Inginer*), gradul I │ S │ 590│ 957│ 623│ 1010│
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ 3. │Inginer*), gradul II │ S │ 579│ 837│ 611│ 883│
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ 4. │Inginer*), gradul III │ S │ 569│ 804│ 601│ 848│
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ 5. │Inginer*), debutant │ S │ 542│ 0│ 571│ 0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ 6. │Medic primar veterinar**) │ S │ 601│ 1537│ 635│ 1622│
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ 7. │Medic veterinar gradul I │ S │ 590│ 1094│ 623│ 1155│
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ 8. │Medic veterinar gradul II │ S │ 579│ 957│ 611│ 1010│
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ 9. │Medic veterinar gradul III │ S │ 569│ 804│ 601│ 848│
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│10. │Medic veterinar debutant │ S │ 542│ 0│ 571│ 0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│11. │Subinginer, asistent veterinar, │ SSD │ 579│ 957│ 611│ 1010│
│ │conductor tehnic; I │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│12. │Subinginer, asistent veterinar, │ SSD │ 569│ 770│ 601│ 812│
│ │conductor tehnic; II │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│13. │Subinginer, asistent veterinar, │ SSD │ 559│ 719│ 590│ 758│
│ │conductor tehnic; III │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│14. │Subinginer, asistent veterinar, │ SSD │ 540│ 0│ 570│ 0│
│ │conductor tehnic; debutant │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────┴─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale │ │ │ │ │
├────┬─────────────────────────────────────────┬─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│15. │Tehnician***), IA │ M │ 569│ 823│ 601│ 868│
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│16. │Tehnician***), I │ M │ 559│ 702│ 590│ 741│
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│17. │Tehnician***), II │ M │ 547│ 635│ 577│ 670│
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│18. │Tehnician***), debutant │ M │ 540│ 0│ 570│ 0│
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│19. │Asistent veterinar I, tehnician │ M │ 569│ 823│ 601│ 868│
│ │veterinar IA │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│20. │Asistent veterinar II, tehnician │ M │ 559│ 737│ 590│ 777│
│ │veterinar I │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│21. │Asistent veterinar III, tehnician │ M │ 547│ 668│ 577│ 705│
│ │veterinar II │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│22. │Asistent veterinar, tehnician │ M │ 540│ 0│ 570│ 0│
│ │veterinar; debutant │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│23. │Agent veterinar I │ Şcoală │ 547│ 635│ 577│ 670│
│ │ │ profesi-│ │ │ │ │
│ │ │ onală │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│24. │Agent veterinar II │ Şcoală │ 540│ 565│ 570│ 596│
│ │ │ profesi-│ │ │ │ │
│ │ │ onală │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│25. │Agent veterinar debutant │ Şcoală │ 540│ 0│ 570│ 0│
│ │ │ profesi-│ │ │ │ │
│ │ │ onală │ │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┘

-----
*) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (agronomie, horticultură, zootehnie şi altele). Cu acelaşi nivel pot fi salarizate şi funcţiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.
**) În funcţia de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.
***) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (agronomie, horticultură, zootehnie şi altele).
Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998
.
----------------
NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
Conform art. 2 din ORDONANŢA nr. 16 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2008, salariile de bază ale personalului contractual din sistemul sanitar-veterinar pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2008 sunt prevăzute în anexele nr. Ia-IIIa.
Salariile de bază pentru perioada 1 aprilie-30 septembrie 2008, majorate cu 4,5% faţă de nivelul avut la 31 martie 2008, şi pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2008, majorate cu 5,5% faţă de nivelul avut la 30 septembrie 2008, sunt prevăzute în anexele nr. Ib-IIIb.
Anexa VII/9 a fost înlocuită cu anexa IIb din ORDONANŢA nr. 16 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2008, conform dispoziţiilor prevăzute mai sus.


Anexa VII/10

------------
la 01.10.2008
----------------
OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZARE A TERITORIULUI
Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
*Font 8*
                                                                                      lei
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                Salariul de bază Salariul de bază
Nr. Funcţia Nivelul aprilie octombrie
crt. studiilor ──────────────────────────────────
                                                                minim maxim minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

  1. Inginer cadastru gradul IA S 575 1.303 607 1.375
  2. Inginer cadastru gradul I S 564 913 596 964
  3. Inginer cadastru gradul II S 554 832 585 878
  4. Inginer cadastru gradul III S 544 766 574 809
  5. Inginer cadastru debutant S 540 - 563 -
  6. Subinginer cadastru I SSD 554 913 585 964
  7. Subinginer cadastru II SSD 544 785 574 829
  8. Subinginer cadastru III SSD 542 687 569 725
  9. Subinginer cadastru debutant SSD 540 - 563 -

                     b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

 10. Tehnician cadastru IA M 549 785 580 829
 11. Tehnician cadastru I M 544 670 574 707
 12. Tehnician cadastru II M 542 607 569 641
 13. Tehnician cadastru debutant M 540 - 563 -
 14. Operator cadastru I M;G 544 607 574 641
 15. Operator cadastru II M;G 542 554 569 585
 16. Operator cadastru debutant M;G 540 - 563 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la Legea nr. 154/1998
.
--------------
Anexa VII/10 a fost înlocuită cu anexa IV/8b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.


Anexa VII/11

------------
la 01.10.2008
-----------------
PROTECŢIA MEDIULUI
AGENŢII DE PROTECŢIE A MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI
BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"
Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
*Font 8*
                                                                                      lei
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                Salariul de bază Salariul de bază
Nr. Funcţia Nivelul aprilie octombrie
crt. studiilor ──────────────────────────────────
                                                                minim maxim minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

  1. Inspector de specialitate expert,
      inginer expert *) S 575 1.303 607 1.375
  2. Inspector de specialitate, inginer *);
      gradul I S 564 913 596 964
  3. Inspector de specialitate, inginer *);
      gradul II S 554 800 585 844
  4. Inspector de specialitate, inginer *);
      gradul III S 544 766 574 809
  5. Inspector, inginer *); debutant S 540 - 563 -
  6. Subinginer I SSD 554 913 585 964
  7. Subinginer II SSD 544 735 574 776
  8. Subinginer III SSD 542 687 569 725
  9. Subinginer debutant SSD 540 - 563 -

                       b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

 10. Tehnician, observator condiţii
      mediu; IA **) M 549 785 580 829
 11. Tehnician, observator condiţii
      mediu; I **) M 544 670 574 707
 12. Tehnician, observator condiţii
      mediu; II **) M 542 607 569 641
 13. Tehnician, observator condiţii
      mediu; debutant **) M 540 - 563 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------
*) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii. Cu acelaşi nivel pot fi salarizate, în activitatea de bază, şi funcţiile de biolog, chimist, fizician şi altele, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.
**) Specialitatea funcţiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii.
Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998
.
--------------
Anexa VII/11 a fost înlocuită cu anexa IV/9b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.


Anexa VII/12

------------
la 01.10.2008
-------------
AVIAŢIA SPORTIVĂ
AEROCLUBUL ROMÂNIEI
Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
1. Personal navigant şi tehnic navigaint profesionist
Funcţii de execuţie
*Font 8*
                                                                                      lei
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                Salariul de bază Salariul de bază
Nr. Funcţia Nivelul aprilie octombrie
crt. studiilor ──────────────────────────────────
                                                                minim maxim minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Personal navigant şi tehnic
      navigant profesionist
           clasa I 564 1.303 596 1.375
           clasa a II-a 554 936 585 988
           clasa a III-a 544 817 574 862
           clasa a IV-a 542 766 569 809
           clasa a V-a 540 - 563 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

-------
*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.
2. Personal tehnic aeronautic
*Font 8*
                                                                                      lei
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                Salariul de bază Salariul de bază
Nr. Funcţia Nivelul aprilie octombrie
crt. studiilor ──────────────────────────────────
                                                                minim maxim minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                  a) Funcţii de execuţie pe clase profesionale

  1. Inginer de aviaţie S
           clasa I 575 1.303 607 1.375
           clasa a II-a 565 931 597 983
           clasa a III-a 554 817 585 862
           clasa a IV-a 544 766 574 809
           debutant 540 - 563 -
  2. Tehnician de aviaţie M
           clasa I 565 785 597 829
           clasa a II-a 554 717 585 757
           clasa a III-a 544 656 574 693
           clasa a IV-a 542 607 569 641
           debutant 540 - 563 -
  3. Mecanic de aviaţie Şcoala tehnică
           clasa I de aviaţie sau 570 832 602 878
           clasa a II-a echivalentă 565 717 597 757
           clasa a III-a 554 637 585 673
           clasa a IV-a 542 607 569 641
           debutant 540 - 563 -
  4. Mecanic pentru întreţinerea
      aparatelor de lansare la zbor M;
      (turn de paraşutism, automosor, Şcoală
      plior paraşute, deltaplanism, etc) profesională
           clasa I 565 785 597 829
           clasa a I-a 554 687 585 725
           clasa a III-a 544 637 574 673
           clasa a IV-a 542 607 569 641
           debutant 540 - 563 -
  5. Maistru de aviaţie Şcoală de
           clasa I maiştri 554 849 585 896
           clasa a II-a aviaţie 544 785 574 829
           clasa a III-a 540 670 563 707
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

3. Personal operativ aeronautic
Funcţii de execuţie
*Font 8*
                                                                                      lei
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                Salariul de bază Salariul de bază
Nr. Funcţia Nivelul aprilie octombrie
crt. studiilor ──────────────────────────────────
                                                                minim maxim minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

  1. Meteorolog aeronautic specialist S
          gradul I 575 1.303 607 1.375
          gradul II 564 931 596 983
          gradul III 554 817 585 862
          gradul IV 544 766 574 809
          debutant 540 - 563 -

                    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

  2. Meteorolog aeronautic M+curs
            I de calificare 544 703 574 742
            II 542 637 569 673
            debutant 540 - 563 -
  3. Controlor trafic dirijare M+curs
            I de calificare 544 785 574 829
            II 542 703 569 742
            III 540 637 563 673
  4. Dispecer operaţiuni zbor M+curs
                                               de calificare
            I 554 717 602 878
            II 544 656 597 757
            III 542 607 585 673
            debutant 540 - 569 -
--------------
    Nr. crt. 4 de la lit. b) a pct. 3 din anexa VII/12 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 177 din 10 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

NOTĂ:
1. Criteriile de încadrare şi de avansare în clase a personalului navigant, tehnic navigant şi tehnic aeronautic şi, respectiv în grade şi trepte profesionale a personalului operativ aeronautic, se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.
2. În cazul pierderii licenţei de zbor pentru calificarea deţinută, din cauze medicale, personalul navigant şi tehnic navigant profesionist îşi menţine încadrarea în clasa deţinută, ca instructor la sol.
Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la Legea nr. 154/1998
.
--------------
Anexa VII/12 a fost înlocuită cu anexa IV/10b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.


Anexa VIII/1

------------
la 01.10.2008
-------------
FUNCŢII DE EXECUŢIE DIN ALTE UNITĂŢI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALĂ,
PRECUM ŞI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE,
INVESTIŢII DIN ACTIVITĂŢILE CUPRINSE ÎN ANEXELE IV/1 - IV/11 ŞI
DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
I. Salarii de bază pentru activitatea de specialitate
                                                                              -lei-
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza Salariul de baza
crt. studiilor ────────────────────── ──────────────────
                                                             aprilie octombrie
                                                       ────────────────────── ──────────────────
                                                            minim maxim minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
 1 Consilier, expert, inspector de specialitate,
     auditor; gradul I, inginer, economist;
     specialist IA S 800 1.372 840 1.441
 2 Referent de specialitate, inspector de
     specialitate, auditor; gradul II, economist,
     referent, inginer; gradul I S 780 1.097 819 1.152
 3 Referent de specialitate, inspector de
     specialitate; gradul III, economist,
     referent, inginer; gradul II S 700 1.021 735 1.073
 4 Referent de specialitate, inspector de
     specialitate; gradul IV, economist,
     referent, inginer; gradul III S 680 944 714 992
 5 Referent, inspector, inginer, economist;
     debutant S 650 - 683 -
 6 Referent, subinginer, conductor arhitect,
     arhivist, tehnician-economist; I SSD 780 1.034 819 1.086
 7 Referent, subinginer, conductor arhitect,
     arhivist 5 tehnician-economist; II SSD 750 955 788 1.003
 8 Referent, subinginer, conductor arhitect,
     arhivist, tehnician-economist; III SSD 670 851 704 894
 9 Referent, subinginer, conductor arhitect,
     arhivist, tehnician-economist; debutant SSD 640 - 672 -

      b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
10 Consilier juridic gradul IA S 800 1.372 840 1.441
11 Consilier juridic gradul I S 780 1.097 819 1.152
12 Consilier juridic gradul II S 700 1.021 735 1.073
13 Consilier juridic gradul III S 680 944 714 992
14 Consilier juridic debutant S 650 - 683 -

     c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
15 Tehnician, merceolog, contabil referent; IA M 730 847 767 890
16 Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 700 787 735 827
17 Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 680 709 714 745
18 Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 620 650 651 683
19 Tehnician, merceolog, contabil, referent;
     debutant M 610 - 641 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

II. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire superioară
Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
                                                                                       -lei-
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza Salariul de baza
crt. studiilor ────────────────────── ──────────────────
                                                             aprilie octombrie
                                                       ────────────────────── ──────────────────
                                                            minim maxim minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            Funcţii de execuţie pe grade profesionale

 1 Expert-consultant IA S 800 1.359 840 1.427
 2 Expert-consultant I S 750 1.185 784 1.245
 3 Expert-consultant II S 680 1.065 714 1.119
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

III. Unităţi de perfecţionare a personalului cu
pregătire medie şi centre de calificare şi recalificare
Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
                                                                                       -lei-
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza Salariul de baza
crt. studiilor ────────────────────── ──────────────────
                                                             aprilie octombrie
                                                       ────────────────────── ──────────────────
                                                            minim maxim minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

 1 Expert gradul I S 800 1.185 840 1.245
 2 Expert gradul II S 750 1.011 788 1.062
 3 Expert gradul III S 680 935 714 982
 4 Expert debutant S 650 - 683 -

      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

 5 Instructor I M 700 902 735 948
 6 Instructor II M 680 771 714 810
 7 Instructor III M 620 706 651 742
 8 Instructor debutant M 610 - 641 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

NOTA
Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică şi funcţiilor de specialitate din şcoala populară de artă.
IV. Proiectare
Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
                                                                                   -lei-
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza Salariul de baza
crt. studiilor ────────────────────── ──────────────────
                                                             aprilie octombrie
                                                       ────────────────────── ──────────────────
                                                            minim maxim minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

 1. Proiectant gradul I S 756 1.314 794 1.380
 2. Proiectant gradul II S 743 1.149 781 1.207
 3. Proiectant gradul III S 730 996 767 1.046
 4. Proiectant gradul IV S 717 913 753 959
 5. Proiectant debutant S 680 - 714 -
 6. Subinginer cartograf I S.S.D. 701 974 737 1.023
 7. Subinginer cartograf II S.S.D. 688 891 723 936
 8. Subinginer cartograf III S.S.D. 675 779 709 818
 9. Subinginer cartograf debutant S.S.D. 663 - 697 -

       b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

10. Tehnician proiectant I M 680 887 714 932
11. Tehnician proiectant II*) M 676 758 710 796
12. Tehnician proiectant III*) M 670 694 704 729
13. Tehnician proiectant debutant*) M 650 - 683 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    *) Salariul de bază prevăzut pentru această funcţie se utilizează şi la
      funcţia de desenator tehnic cartograf

V. Unităţi de informatică
Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
                                                                                  -lei-
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza Salariul de baza
crt. studiilor ────────────────────── ──────────────────
                                                             aprilie octombrie
                                                       ────────────────────── ──────────────────
                                                            minim maxim minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

 1 Analist, programator, inginer de sistem; IA S 800 1.372 840 1.441
 2 Analist programator, inginer de sistem; I S 780 1.301 819 1.367
 3 Analist, programator, inginer de sistem; II S 750 1.165 788 1.224
 4 Analist, programator, inginer de sistem; III S 700 1.012 735 1.063
 5 Analist, programator, inginer de sistem; IV S 680 927 714 974
 6 Analist, programator, inginer de sistem; debutant S 650 - 683 -
 7 Informatician, conductor tehnic; I SSD 780 1.034 819 1.086
 8 Informatician, conductor tehnic; II SSD 750 947 788 995
 9 Informatician, conductor tehnic; III SSD 670 827 704 869
10 Informatician, conductor tehnic; debutant SSD 640 - 672 -

      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

11 Analist (programator) ajutor IA M 730 941 767 989
12 Analist (programator) ajutor I M 700 871 735 915
13 Analist (programator) ajutor II M 680 787 714 827
14 Analist (programator) ajutor III M 660 722 693 759
15 Analist (programator) debutant M 610 - 641 -
16 Operator, controlor date; I M 692 871 727 915
17 Operator, controlor date; II M 677 787 711 827
18 Operator, controlor date; III M 667 722 701 759
19 Operator, controlor date; IV M 630 656 662 689
20 Operator, controlor date; debutant M 610 - 641 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

VI. Administraţia publică locală
Servicii publice de salvamont din subordinea consiliilor judeţene şi locale
Salarii de bază pentru funcţiile specifice din serviciile publice de salvamont
                                                                               -lei-
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza Salariul de baza
crt. studiilor ────────────────────── ──────────────────
                                                             aprilie octombrie
                                                       ────────────────────── ──────────────────
                                                            minim maxim minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1 Salvator montan gradul I 715 1.274 751 1.338
 2 Salvator montan gradul II 702 956 738 1.004
 3 Salvator montan gradul III 680 791 714 831
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc
    prin ordin comun al ministrului transporturilor şi al ministrului
    internelor şi reformei administrative.

NOTA
1. Pentru activitatea desfăşurată în condiţii de încordare psihică foarte ridicată, personalul încadrat pe funcţia de salvator montan beneficiază de un spor de până la 25% din salariul de bază.
2. Categoriile de personal, condiţiile de acordare şi mărimea concretă a sporului pentru încordare psihică, în limita prevăzută la pct. 1, se stabilesc de către ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.
*
* *
Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/1 la Legea nr. 154/1998
.
--------------
Anexa VIII/1 a fost înlocuită cu anexa V/1b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.


Anexa VIII/2

------------
la 01.10.2008
--------------
ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR
Salarii de bază pentru personalul din activitatea de
secretariat-administrativ, gospodărire,
întreţinere-reparaţii şi de deservire*1)
Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
                                                                                       -lei-
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza Salariul de baza
crt. studiilor ────────────────────── ──────────────────
                                                             aprilie octombrie
                                                       ────────────────────── ──────────────────
                                                            minim maxim minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1 Stenodactilograf IA*) M 657 851 690 894
 2 Stenodactilograf I M 637 754 669 792
 3 Stenodactilograf II M 620 690 651 725
 4 Stenodactilograf debutant M 581 - 611 -
 5 Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) M 637 833 669 875
 6 Secretar-dactilograf, dactilograf; I M; G 620 738 651 775
 7 Secretar-dactilograf, dactilograf; II M; G 610 673 641 707
 8 Secretar-dactilograt dactilograf; debutant M; G 581 - 611 -
 9 Secretar, secretar-dactilograf; I**) M; G 620 708 651 744
10 Secretar, secretar-dactilograf; II**) M; G 610 646 641 679
11 Secretar, secretar-dactilograf; debutant**) M; G 581 - 611 -
12 Administrator I M 637 893 669 941
13 Administrator II M 620 817 651 858
14 Administrator III M 610 738 641 775
15 Şef depozit I M 620 809 651 850
16 Şef depozit II M 610 738 641 775
17 Casier, magaziner; I M 620 789 651 829
18 Casier, magaziner; II M;G 610 708 641 744
19 Casier, magaziner; debutant M; G 581 - 611 -
20 Funcţionar, arhivar; I M 637 771 669 810
21 Funcţionar, arhivar; II M 620 708 651 744
22 Funcţionar, arhivar; III M 610 646 641 679
23 Funcţionar, arhivar; debutant M 581 - 611 -
24 Şef formaţie pază, pompieri 599 708 629 744
25 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard,
    bufetier, manipulant bunuri, curier; I 610 642 641 675
26 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard,
    bufetier, manipulant bunuri, curier; II 599 625 629 657
27 Maistru I 620 871 651 915
28 Maistru II 610 809 641 850
29 Şofer ***) 620 888 651 933
30 Muncitor calificat I 660 851 693 894
31 Muncitor calificat II 650 809 683 850
32 Muncitor calificat III 630 754 662 792
33 Muncitor calificat IV 610 708 641 744
34 Muncitor calificat V 580 654 609 687
35 Muncitor calificat VI 560 642 588 675
36 Muncitor necalificat 540 625 557 657
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    *1) Se utilizează în administraţia publică şi în unităţile subordonate
    acesteia, finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat.
    *) Se utilizează în ministere şi celelalte instituţii centrale ale
    administraţiei publice.
    **) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unităţile
    bugetare.
    ***) Se utilizează în Parlament, în ministere, în celelalte instituţii
   centrale ale administraţiei publice, în instituţia prefectului, servicii
   deconcentrate, administraţia publică locală şi în unităţile bugetare.

NOTĂ:
1. În unităţile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte instituţii ale administraţiei publice încadrarea şoferilor se face ţinându-se seama de importanţa activităţii şi de autovehiculul pe care îl deservesc.
2. Şoferii din administraţia publică centrală beneficiază de majorarea salariului de bază cu 20%.
------------
Nota din anexa VIII/2 a fost modificată de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 177 din 10 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 17 octombrie 2008.
*
* *
Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998
.
--------------
Anexa VIII/2 a fost înlocuită cu anexa V/2b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.


Anexa IX/1

------------
la 01.10.2008
--------------
INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE COMUNE
┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│ │ │Indemnizaţia de │
│ │ │ conducere în │
│Nr. │ │ procente din │
│crt.│ Funcţia │salariul de bază│
│ │ │ - % - │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │ limita maximă │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Director general, inspector de stat şef │ 55 │
│ 2 │Director general adjunct, inspector de stat şef adjunct │ 50 │
│ 3 │Director, inspector şef │ 50 │
│ 4 │Director adjunct, inspector şef adjunct │ 40 │
│ 5 │Contabil şef │ 40 │
│ 6 │Inginer şef │ 40 │
│ 7 │Şef serviciu, şef secţie, şef serviciu contencios │ 30 │
│ 8 │Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu │ 25 │
│ 9 │Şef formaţie muncitori │ 15 │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘

--------------
Anexa IX/1 a fost înlocuită cu anexa VI/1b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.


Anexa IX/2

------------
la 01.10.2008
--------------
INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE SPECIFICE
┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│ │ │Indemnizaţia de │
│ │ │ conducere în │
│Nr. │ │ procente din │
│crt.│ Funcţia │salariul de bază│
│ │ │ - % - │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │ limita maximă │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │A. Serviciile Parlamentului, Administraţiei │ │
│ │Prezidenţiale, Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi │ │
│ │ Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de │ │
│ │Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului│ │
│ │ Legislativ, Consiliului Concurenţei, Avocatului │ │
│ │ Poporului, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a │ │
│ │ Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, │ │
│ │ Curţii de Conturi şi Consiliului Naţional │ │
│ │ al Audiovizualului │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Şef departament, director general │ 55 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Director, şef sector, şef compartiment │ 50 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Director adjunct, şef sector adjunct, şef compartiment │ 40 │
│ │ adjunct │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 4 │Şef serviciu, şef secţie │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 5 │Şef birou, şef oficiu, şef atelier │ 25 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ B. Ministere, alte organe de specialitate, precum şi │ │
│ │ unităţile teritoriale de specialitate din subordinea │ │
│ │ acestora │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ a) aparatul propriu │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ 1. Ministerul Economiei şi Finanţelor │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │1.1. Garda Financiară - aparatul central │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Comisar general adjunct │ 50 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Comisar şef divizie │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ 2. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ │Indemnizaţia de │
│Nr. │ │ conducere în │
│crt.│ Funcţia*) │ procente din │
│ │ │salariul de bază│
│ │ │ - % - │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │minim maxim│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Inspector general │ 45 55 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Inspector principal de specialitate │ 45 50 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤
│ │*) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 │
│ │privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi │
│ │ completările ulterioare │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
│ │ │Indemnizaţia de │
│ │ │ conducere în │
│Nr. │ │ procente din │
│crt.│ Funcţia │salariul de bază│
│ │ │ - % - │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │ limita maximă │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ b) servicii publice deconcentrate │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ 1. Ministerul Economiei şi Finanţelor │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │1.1. Garda Financiară - aparatul teritorial │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Comisar şef secţie │ 40 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Comisar şef secţie adjunct │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Comisar şef secţie divizie │ 25 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │1.2. Direcţii generale ale finanţelor publice │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ - Administraţia finanţelor publice a municipiului │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Director administraţie financiară │ 40 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Director adjunct administraţie financiară │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ - Administraţia finanţelor publice a oraşului │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Şef administraţie │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ - Administraţia finanţelor publice a comunei │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 4 │Şef administraţie │ 25 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ │Indemnizaţia de │
│Nr. │ │ conducere în │
│crt.│ Funcţia │ procente din │
│ │ │salariul de bază│
│ │ │ - % - │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │minim maxim│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ 2. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului │ │
│ │ 2.1. Inspectoratul şcolar*) │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Inspector şcolar general │ 45 55 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Inspector şcolar general adjunct │ 35 45 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Inspector şcolar de specialitate │ 30 40 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 4 │Inspector şcolar │ 25 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤
│ │*) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 │
│ │privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi │
│ │ completările ulterioare │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
│ │ │Indemnizaţia de │
│Nr. │ │ conducere în │
│crt.│ Funcţia │ procente din │
│ │ │salariul de bază│
│ │ │ - % - │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │ limita maximă │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ c) aparatul propriu al administraţiei publice locale şi│ │
│ │ serviciile publice din subordinea acesteia │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤
│ │1. Prefecturi, consilii judeţene, Primăria Municipiului │
│ │Bucureşti şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti │
│ │ şi sectoarele municipiului Bucureşti, consilii locale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.1. La nivel de judeţ, la municipiul Bucureşti şi la │
│ │sectoarele municipiului Bucureşti, la municipiile de │
│ │categoria I │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
│ 1 │Şef departament*), arhitect şef**) │ 55 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Arhitect - şef adjunct***) │ 50 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Şef filială, şef corp control comercial I │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 4 │Şef corp control comercial II │ 25 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤
│ │1.2. La nivel de municipii, altele decat cele de │
│ │ categoria I şi la oraş │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
│ 1 │Şef corp control comercial I, arhitect - şef****) │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Şef corp control comercial II │ 25 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤
│ │1.3. La nivel de comună │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
│ 1 │Şef percepţie │ 25 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Şef birou │ 15 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤
│ │1.4. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi │
│ │responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte din │
│ │salariul de bază │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
│ 1 │Persoană cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi│ 15 │
│ │amenajării teritoriului şi al autorizării executării │ │
│ │lucrărilor de construcţii*****) │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤
│ │*) Se utilizează numai la Consiliul General al Municipiului Bucureşti. │
│ │**) Se utilizează la nivel de judeţ, la Primăria Municipiului Bucureşti, │
│ │la sectoarele Municipiului Bucureşti, şi la municipiile de toate │
│ │categoriile. │
│ │***) Se utilizează numai la Primăria Municipiului Bucureşti │
│ │****) Se utilizează la oraşe. │
│ │*****) Se utilizează la comune. │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
│ │ d) din unităţi subordonate ministerelor şi altor organe│ │
│ │ de specialitate │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ │Indemnizaţia de │
│ │ │ conducere în │
│Nr. │ Funcţia │ procente din │
│crt.│ │salariul de bază│
│ │ │ - % - │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │ limita maximă │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ 1. Ministerul Culturii şi Cultelor │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │1.1. Funcţiile de conducere din activitatea redacţională│ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Redactor - Şef │ 40 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Redactor - şef adjunct │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Şef redacţie, secretar general de redacţie │ 25 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │1.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini sau │ │
│ │activităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte│ │
│ │din salariul de bază │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Artiştii lirici opera, artiştii lirici, coriştii operă, │ 10 │
│ │ coriştii, balerinii, artiştii instrumentişti, │ │
│ │instrumentiştii, dansatorii, care desfăşoara activitate │ │
│ │solistică. │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Artiştii instrumentişti şi instrumentiştii care │ 10 │
│ │desfăşoară activitate de şef de partidă. │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Dirijor, concert - maestru, solist concertist, solist │ 15 │
│ │instrumentist, dirijor cor academic │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ 2. Agenţia Naţională pentru Sport │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │2.1. Funcţii de conducere din federaţii sportive │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Preşedinte federaţie │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Secretar general federaţie │ 25 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │2.2. Funcţii de conducere din alte unităţi sportive │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │2.2.1. Cluburi │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Preşedinte club │ 20 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Vicepreşedinte club │ 10 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │2.2.2. Complex sportiv │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Şef complex sportiv │ 10 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ │Indemnizaţia de │
│ │ │ conducere în │
│Nr. │ Funcţia │ procente din │
│crt.│ │salariul de bază│
│ │ │ - % - │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │ limita maximă │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ 3. Ministerul Transporturilor │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │3.1. Unităţi navale şi căpitănii de porturi │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ Funcţiile de conducere din unităţile navale şi │ │
│ │ căpităniile de porturi │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Căpitan şef port │ 20 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Şef grup scafandri │ 10 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │3.2. Pentru activitatea de imersiune, desfaşurată │ │
│ │potrivit prevederilor art. 8 lit. f) din Hotărârea │ │
│ │Guvernului nr. 281/1993, cu modificările şi completările│ │
│ │ ulterioare, se acordă o indemnizaţie de 9 lei/ora de │ │
│ │scufundare, începând cu data 01.04.2008 şi respectiv, │ │
│ │de 10 lei/ora de scufundare, începând cu data de │ │
│ │01.10.2008. │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │3.3. Aviaţie sportiva │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │3.3.1. Funcţiile de conducere specifice activităţii │ │
│ │ de zbor │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Comandant detaşament zbor │ 50 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Comandant aeroclub teritorial │ 50 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Comandant adjunct aeroclub teritorial │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 4 │Şef sector zbor aeroclub teritorial │ 15 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │3.3.2. Funcţiile de conducere specifice activităţii │ │
│ │ tehnic aeronautice │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Şef grupa lucrări - reparaţii (LR) │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Şef sector tehnic │ 15 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │3.3.3. Funcţiile de conducere specifice activităţii │ │
│ │operativ-aeronautice │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Director zbor │ 40 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Director tehnic │ 40 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Şef serviciu informare zbor - meteo - navigaţie │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │3.3.4. Indemnizaţia de zbor pentru personalul navigant │ │
│ │şi tehnic navigant profesionist, precum şi indemnizaţia │ │
│ │de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din │ │
│ │ Aeroclubul României │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ Activitatea pentru care se acordă: │ Indemnizaţia │
│ │ │ -limita maximă-│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Misiuni prevăzute în Codul aerian │-65 lei/ora/zbor│
│ │ │ începând cu │
│ │ │ 01.04.2008 │
│ │ │-69 lei/ora/zbor│
│ │ │ începând cu │
│ │ │ 01.10.2008 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Misiuni prevăzute în Codul aerian │-51 lei /start │
│ │ │sau tur de pista│
│ │ │ -începând cu │
│ │ │ 01.04.2008 │
│ │ │-54 lei /start │
│ │ │sau tur de pista│
│ │ │ -începând cu │
│ │ │ 01.10.2008 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Salturi cu paraşuta │126 lei /salt │
│ │ │ -începând cu │
│ │ │ 01.04.2008 │
│ │ │133 lei /salt │
│ │ │ -începând cu │
│ │ │ 01.10.2008 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 4 │Lansarea la zbor a aeronavelor şi aterizări │8 lei/lansare │
│ │ │ sau aterizare │
│ │ │ -începând cu │
│ │ │ 01.04.2008 │
│ │ │9 lei/lansare │
│ │ │ sau aterizare │
│ │ │ -începând cu │
│ │ │ 01.10.2008 │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘

NOTA:
1. Indemnizaţia de zbor la bază pentru zboruri de acrobaţie şi înalta acrobaţie aeriană va fi echivalată, astfel:
1 oră zbor acrobaţie = 2 ore zbor normal
1 oră zbor înalta acrobaţie = 4 ore zbor normal
Zborul în formaţie este echivalent cu zborul de înalta acrobaţie.
2. Indemnizaţia de zbor la bază, acordată personalului navigant şi tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de bază şi constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acordă în raport cu acesta.
3. Criteriile pentru acordarea indemnizaţiei de zbor şi de exploatare pe funcţii şi misiuni, în limitele maxime prevăzute, precum şi majorarea cu până la 60% a indemnizaţiei pentru zborurile ce se execută în condiţii deosebite se stabilesc prin decizia directorului general al Aeroclubului României. Valoarea indemnizaţiei de zbor şi de exploatare pe funcţii şi misiuni va fi stabilită prin criterii, astfel încât să nu depăşească alocaţia bugetară pe anul în curs.
┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│ │ │Indemnizaţia de │
│Nr. │ │ conducere în │
│crt.│ Funcţia │ procente din │
│ │ │salariul de bază│
│ │ │ - % - │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │ limita maximă │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ 4. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │4.1. Funcţii de conducere din activitatea specifică │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Şef oficiu*), inspector şef*) │ 40 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Şef staţie, şef fermă, şef centru, şef circumscripţie │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │*) Se utilizează la oficiile sau inspectoratele cu │ │
│ │personalitate juridică, după caz. │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │4.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, │ │
│ │activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei │ │
│ │de bază, care fac parte din salariul de bază │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │- Medicii veterinari încadraţi în activităţile prevăzute│10% din salariul│
│ │în Anexa nr. IV/7b la prezenta ordonanţă, autorizaţi │ de bază al │
│ │să exercite atribuţii de inspector al poliţiei sanitar- │ funcţiei de │
│ │veterinare. │ execuţie │
│ │ │ îndeplinite │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Mărimea concretă a sporului se stabileşte de organul │ │
│ │care îl autorizează. │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ │Indemnizaţia de │
│Nr. │ │ conducere în │
│crt.│ Funcţia │ procente din │
│ │ │salariul de bază│
│ │ │ - % - │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │ limita maximă │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ 5. Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │5.1. Funcţii de conducere din activitatea specifică │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Inspector şef*) │ 40 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │*) Se utilizează la agenţiile de supraveghere a │ │
│ │ protecţiei mediului │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ 6. Academia Română │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │6.1. Funcţii de conducere specifice din activitatea de │ │
│ │cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi │ │
│ │ proiectare. │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Director institut │ 50 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Director adjunct ştiinţific, director adjunct institut │ 40 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Secretar ştiinţific, director centru │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ 7. Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │7.1. Funcţii de conducere specifice în unităţile de │ │
│ │perfecţionare a personalului cu pregătire medie şi │ │
│ │centre de calificare şi recalificare │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Director centru de perfecţionare │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Director adjunct centru de perfecţionare │ 25 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Director centru de calificare şi recalificare │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 4 │Şef centru de calificare │ 15 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ │Indemnizaţia de │
│Nr. │ │ conducere în │
│crt.│ Funcţia │ procente din │
│ │ │salariul de bază│
│ │ │ - % - │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │ limita maximă │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ C. Autoritatea vamală │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Şef birou vamal │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Şef adjunct birou vamal │ 25 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Şef tură, şef sector │ 20 │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘

--------------
Anexa IX/2 a fost înlocuită cu anexa VI/2b din ORDONANŢA nr. 10 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008, conform alin. (2) al art. 3 din acelaşi act normativ.


Anexa X

PREVEDERI DIN UNELE ACTE NORMATIVE CARE SE ABROGA
1. Prevederile referitoare la promovarea în grade, trepte profesionale şi gradaţii, indemnizaţii de conducere, ponderea funcţiilor de conducere prevăzute la art. 8, art. 9, art. 11, art. 12, art. 13, art. 24, art. 25, art. 28 alin. (2) şi alin. (3), art. 30, art. 33, art. 37, art. 39 şi la art. 41, precum şi anexa nr. 7 pct. 2 din nota, anexa nr. 8 şi pct. 1, 3 şi 7 din nota, anexa nr. 9 şi nota de la cap. II, pct. 1 din nota la cap. III lit. B şi pct. 1 şi 2 de la cap. III lit. C, din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi al personalului Presedentiei, Guvernului şi a celorlalte organe ale puterii executive, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 14 iulie 1993.
2. Art. 1 alin. (3), art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 9, art. 10, cu excepţia alin. (3), art. 11, art. 21 alin. (1) şi (2), art. 29, art. 33 alin. (1) şi (2), art. 36 anexele nr. 1-4 şi art. 37 alin. (2) din Legea nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996.
3. Art. 27 din Legea audiovizualului nr. 48/1992*******), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 25 mai 1992.
4. Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza, precum şi prevederile cuprinse în notele referitoare la salariile de baza din anexele nr. I/1 - I/4; I/5 nr. crt. 2, I/6 şi I/7; II/1 - II/6; III/1 şi III/2 (cu excepţia pct. 8 din nota), III/3, precum şi anexele nr. V/1, V/1A, V/2 - V/10A, V/11 (cu excepţia cap. IV Corpul gardienilor publici) şi V/12 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienţi de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 29 august 1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 134/1994 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 8 august 1996, se abroga pentru personalul salarizat prin prezenta lege. Prevederile art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, precum şi prevederile referitoare la majorarea coeficienţilor de ierarhizare a salariilor de baza în cazul unor activităţi de producţie organizate în subordinea consiliilor locale şi judeţene, a unor ministere, reglementate prin hotărâri ale Guvernului.
5. Articolul unic pct. 2 şi 3 din Legea nr. 20/1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 40/1991 cu privire la salarizarea preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Presedentiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 12 aprilie 1994.
6. Prevederile referitoare la promovarea în grade, trepte profesionale şi gradaţii, indemnizaţii de conducere, ponderea funcţiilor de conducere, cuprinse la art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 [cu excepţia alin. (7) şi (8)] art. 6, art. 7 alin. (3) şi (4) şi la art. 33 din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 25 iunie 1993, pentru personalul salarizat prin prezenta lege.
7. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 560/1994 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presa "Rompres", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 21 septembrie 1994********).
8. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. I pct. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 42/1994 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 509/1993 privind funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Siseşti", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 24 februarie 1994**************).
9. Prevederile art. 1 pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 0366 din 28 iunie 1994 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 0282/1993 cu privire la salarizarea personalului militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Paza şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi ale art. 23 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 0282/1993.
10. Art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 7, cu excepţia alin. (1), art. 10 alin. (3), art. 19, art. 24, art. 25, art. 27, art. 28 şi art. 31 (anexele nr. 1-3) din Legea nr. 50/1995 cu privire la salarizarea membrilor şi personalului Curţii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 31 mai 1995. Prevederile referitoare la Curtea de Conturi din art. 52 din Legea nr. 50/1996********************) privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 24 iunie 1996. Se abroga prevederile referitoare la Curtea de Conturi şi Curtea Constituţională din art. 22 alin. (1), art. 36 şi cap. I şi IIA din anexa la Legea nr. 56/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, ale magistraţilor-asistenţi şi ale celorlalte categorii de personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 iulie 1996.
11. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 220/1995 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 20 aprilie 1995*********).
12. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 221/1995 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 20 aprilie 1995*).
13. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 222/1995 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995**).
14. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 223/1995 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995**********).
15. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 225/1995 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Roman de Metrologie Legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 20 aprilie 1995***).
16. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 213/1995 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Statistica, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 14 aprilie 1995****).
17. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 214/1995 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoza, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 18 aprilie 1995*****).
18. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 215/1995 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Informatica, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 18 aprilie 1995******).
19. Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 275/1995 privind majorarea coeficienţilor de ierarhizare a salariilor în unele unităţi bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 10 mai 1995.
20. Prevederile referitoare la sistemul de salarizare a personalului din instituţiile publice de cultura cuprinse la art. 3, precum şi cele cuprinse în normele metodologice emise potrivit art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultura finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizării personalului din instituţiile şi activităţile cu profil cultural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, şi art. 3^1 din Legea nr. 86/1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 17 iulie 1996, pentru personalul salarizat prin prezenta lege.
21. Prevederile referitoare la sistemul de salarizare a personalului din unităţile sportive cuprinse la art. 3 şi la art. 4, precum şi cele cuprinse în normele metodologice emise potrivit art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/1996, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a unităţilor sportive finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat, precum şi a sistemului de salarizare a personalului din aceste unităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, aprobată prin Legea nr. 59/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 5 iulie 1996, pentru personalul salarizat prin prezenta lege.
22. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.038/1996 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 12 noiembrie 1996***********).
23. Art. I pct. 20, anexa nr. 2, cap. A, precum şi prevederile referitoare la funcţiile de conducere utilizate pentru alt personal decât cel de specialitate juridică din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie şi din Ministerul Justiţiei, din cap. B, din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 30 iulie 1997. Prevederile referitoare la sporul de vechime pentru funcţiile de demnitate publica numite, cuprinse la art. 31 din Legea nr. 50/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 24 iunie 1996.
24. Art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 9, art. 10, cu excepţia alin. (3), art. 22, art. 28, art. 30, cu excepţia anexei nr. 4, din Legea nr. 66/1997 cu privire la salarizarea membrilor şi personalului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, precum şi a personalului burselor de valori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 23 aprilie 1997************).
25. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 67/1997 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi constituirea Fondului cinematografic naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 30 octombrie 1997***************).
26. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 287/1998 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 22 mai 1998****************).
27. Prevederile referitoare la asimilarea funcţiilor de conducere cu funcţii de nivel guvernamental cuprinse la art. 4 alin. (1) şi art. 8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor şi a Corpului de arbitri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 60/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 18 martie 1997*************).
28. Prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 76/1997 privind majorarea salariilor de baza pentru unele categorii de personal din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 26 noiembrie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 85/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 27 aprilie 1998.
29. Prevederile referitoare la salarizarea, promovarea în grade, trepte profesionale şi gradaţii a personalului prevăzut la art. 21, art. 41, art. 45, art. 46, art. 62, art. 79, art. 112 şi art. 117, precum şi anexele nr. 1-3 din Ordonanţa Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 30 ianuarie 1998******************).
*
* *
Reglementările cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, Legea nr. 40/1991, republicată, şi Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, cu modificările ulterioare, privind stabilirea salariilor de baza se menţin în vigoare în vederea salarizării personalului încadrat în activităţile cărora nu li se aplica prevederile prezentei legi.
Celelalte reglementări cu privire la nivelul salariilor, stabilirea gradaţiilor pentru personalul prevăzut în prezenta lege, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.
-------------
*) HOTĂRÂREA nr. 221 din 10 aprilie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 20 aprilie 1995 a fost abrogată de art. 11 din HOTĂRÂREA nr. 368 din 11 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 26 mai 1999.
**) HOTĂRÂREA nr. 222 din 10 aprilie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 19 aprilie 1995 a fost abrogată de art. 19 din HOTĂRÂREA nr. 573 din 7 septembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 11 septembrie 1998.
***) HOTĂRÂREA nr. 225 din 10 aprilie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 20 aprilie 1995 a fost abrogată de ORDONANŢA nr. 104 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999.
****) HOTĂRÂREA nr. 213 din 10 aprilie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 14 aprilie 1995 a fost abrogată de art. 11 din HOTĂRÂREA nr. 677 din 30 septembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 6 octombrie 1998.
*****) HOTĂRÂREA nr. 214 din 10 aprilie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 18 aprilie 1995 a fost abrogată de art. 9 din HOTĂRÂREA nr. 55 din 29 ianuarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 30 ianuarie 1999.
******) HOTĂRÂREA nr. 215 din 10 aprilie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 18 aprilie 1995 a fost abrogată de art. 14 din HOTĂRÂREA nr. 973 din 23 decembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 31 decembrie 1998.
*******) LEGEA nr. 48 din 21 mai 1992, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 25 mai 1992 a fost abrogată de art. 99 din LEGEA nr. 504 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 22 iulie 2002.
********) HOTĂRÂREA nr. 560 din 19 august 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 septembrie 1994 a fost abrogată de art. 14 din HOTĂRÂREA nr. 886 din 13 septembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 21 septembrie 2001.
*********) HOTĂRÂREA nr. 220 din 10 aprilie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 20 aprilie 1995 a fost abrogată de art. 10 din HOTĂRÂREA nr. 300 din 8 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 martie 2001.
**********) HOTĂRÂREA nr. 223 din 10 aprilie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 19 aprilie 1995 a fost abrogată de art. 12 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 7 septembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 18 septembrie 2000.
***********) HOTĂRÂREA nr. 1.038 din 28 octombrie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 12 noiembrie 1996 a fost abrogată de art. 21 din HOTĂRÂREA nr. 590 din 21 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 29 iunie 2001.
************) LEGEA nr. 66 din 21 aprilie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 23 aprilie 1997 a fost abrogată de art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 13 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 4 aprilie 2002.
*************) HOTĂRÂREA nr. 60 din 10 martie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 martie 1997 a fost abrogată art. 14 din HOTĂRÂREA nr. 846 din 28 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 6 septembrie 2001.
**************) HOTĂRÂREA nr. 509 din 23 septembrie 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 15 octombrie 1993 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.180 din 24 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 18 noiembrie 2002.
***************) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 67 din 24 octombrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 30 octombrie 1997 şi republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 18 iunie 1999 a fost abrogată de art. 49 din LEGEA nr. 630 din 27 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 9 decembrie 2002.
*****************) HOTĂRÂREA nr. 287 din 27 mai 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 28 mai 1998 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.627 din 23 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 27 ianuarie 2004.
*******************) ORDONANŢA nr. 16 din 29 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 30 ianuarie 1998 a fost abrogată de art. 36 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 23 martie 2004.
********************) LEGEA nr. 50 din 21 iunie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 24 iunie 1996 şi republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 18 noiembrie 1999 a fost abrogată de art. 30 din ORDONANŢA nr. 8 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 31 ianuarie 2007.
-------

Related Laws