LEGE nr. 196 din 17 noiembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1997 pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 114/1996


Published: 1997-11-17

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 196 din 17 noiembrie 1997
privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 40/1997 pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 114/1996

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 26 noiembrie 1997

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul 1

Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 40 din 10 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 114/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 14 iulie 1997, cu următoarele modificări:
1. La articolul I punctul 1, articolul 5 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
"Persoanele juridice române care investesc din profit pentru realizarea de locuinţe, având ca suprafeţe construite cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege, beneficiază de scutirea de impozit pe profitul investit cu aceasta destinaţie, în anul fiscal respectiv."
2. La articolul I punctul 3, articolul 6 va avea următorul cuprins:
"Art. 6. - Persoanele juridice române care investesc din profit în lucrări de consolidare la locuintele avariate de seisme, precum şi de reabilitare a locuinţelor existente, de categoria a III-a, a IV-a şi garsoniere, realizate în condiţiile H.C.M. nr. 1.650/1968, ale H.C.M. nr. 1.669/1969 şi ale H.C.M. nr. 585/1971, beneficiază de scutirea de impozit pe profit, conform prevederilor art. 5 din prezenta lege."
3. La articolul I punctul 5, articolul 12 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
"Persoanele juridice române care investesc din profit în lucrări de viabilizare a terenurilor destinate construcţiilor de locuinţe beneficiază de scutirea de impozit pe profit, conform prevederilor art. 5 din prezenta lege."
4. La articolul I punctul 7, articolul 17 va avea următorul cuprins:
"Art. 17. - Prin familie, în sensul prezentei legi, se înţelege soţul, sotia, copiii şi părinţii soţilor, care locuiesc şi gospodăresc împreună."
5. La articolul I punctul 9, articolul 20 alineatul 3 va avea următorul cuprins:
"Creditele pentru construirea sau cumpărarea de locuinţe se acordă o singură dată persoanelor fizice cu cetăţenie română, care nu au deţinut şi nu au în proprietate o locuinta. De aceste credite mai beneficiază, prin excepţie, persoanele calificate din agricultura, învăţământ, sănătate, administraţie publică şi culte, care îşi stabilesc domiciliul în mediul rural, precum şi cele care gospodăresc împreună cu familia în locuinţe care nu satisfac exigenţele minimale de suprafaţa, corespunzător numărului de persoane din familie, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege."
6. La articolul I, după punctul 9 se introduce punctul 9^1, cu următorul cuprins:
"9^1. La articolul 20, alineatul 4 va avea următorul cuprins:
lt; lt;La primirea creditului, beneficiarul trebuie să aibă constituit la Casa de Economii şi Consemnaţiuni un depozit reprezentând până la 10% din valoarea creditului solicitat. gt; gt;"
7. La articolul I punctul 12, articolul 27^1 se abroga.
8. La articolul I punctul 14, articolul 36 va avea următorul cuprins:
"Art. 36. - În cazurile în care, în clădirile de locuinţe, unul dintre proprietari sau chiriaşi împiedica cu buna ştiinţa şi sub orice formă folosirea normală a imobilului de locuit, creând prejudicii celorlalţi proprietari sau chiriaşi, după caz, la solicitarea proprietarilor clădirilor sau a reprezentantului legal al acestora, instanţa va hotărî măsurile pentru folosirea normală a imobilului."
9. La articolul I punctul 15, alineatul final al articolului 37 se abroga.
10. La articolul I, punctul 18 va avea următorul cuprins:
"18. La articolul 62, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, care va avea următorul cuprins:
lt; lt;De drepturile prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 vor beneficia, de la data intrării în vigoare a legii, şi ţinerii căsătoriti care au, fiecare, vârsta până la 35 de ani, împliniţi până la finele anului calendaristic în care are loc contractarea. gt; gt;"
11. La articolul I, punctul 19 va avea următorul cuprins:
"19. La articolul 63, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
lt; lt;Persoanele juridice române care investesc din profit pentru lucrările prevăzute la art. 5, 6 şi 12, separat sau cumulativ, beneficiază de scutirea de impozit pe profitul investit, conform prevederilor art. 5 din prezenta lege. gt; gt;"
12. La articolul I, după punctul 20 se introduc punctele 20^1 şi 20^2, cu următorul cuprins:
"20^1. La articolul 69, alineatul 1 va avea următorul cuprins:
lt; lt;În termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, proprietarii din clădirile cu mai multe locuinţe în proprietate privată sau mixtă se vor constitui în asociaţii de proprietari, în conformitate cu Regulamentul-cadru al asociaţiilor de proprietari, cuprins în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta lege. gt; gt;"
"20^2. Articolul 70 va avea următorul cuprins:
lt; lt;Art. 70. - Decretul Consiliului de Stat nr. 387/1977 pentru aprobarea Statutului privind organizarea şi funcţionarea asociaţiei locatarilor, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 116 din 16 noiembrie 1977, se abroga după 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. gt; gt;"
13. La articolul I punctul 23, articolul 17 alineatul 1 din anexa nr. 2 "Regulamentul-cadru al asociaţiilor de proprietari" va avea următorul cuprins:
"Asociaţia de proprietari, cu întrunirea majorităţii voturilor, poate întreprinde măsuri vizând îmbunătăţirea confortului şi a eficientei clădirii. Instalaţiile mai importante ca: boilere cu apa calda, încălzire centrala, rezervoare de apa, ascensoare, alte dotări de amploare similare pot fi schimbate de asociaţie numai cu aprobarea a cel puţin două treimi din numărul voturilor proprietarilor."


Articolul 2

Legea locuinţei nr. 114/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 octombrie 1996, cu modificările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o noua numerotare.
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN
-------

Related Laws