LEGE nr. 156 din 7 octombrie 1997 privind acoperirea financiară a datoriilor fata de stat şi de alte persoane juridice, rămase în urma desfiinţării fostelor cooperative agricole de producţie


Published: 1997-10-07

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 156 din 7 octombrie 1997
privind acoperirea financiară a datoriilor faţă de stat şi de alte persoane juridice, rămase în urma desfiinţării fostelor cooperative agricole de producţie

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 9 octombrie 1997

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul 1

Datoriile rămase neachitate faţă de stat şi de alte persoane juridice în urma desfiinţării fostelor cooperative agricole de producţie, potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, se sting conform prevederilor prezentei legi.


Articolul 2

Se anulează datoriile către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv contribuţia la asigurările sociale pentru agricultori, rămase neachitate de către fostele cooperative agricole de producţie la care operaţiunea de lichidare a patrimoniului a fost finalizată.


Articolul 3

Societăţile bancare creditoare vor suporta din fondul de risc creditele bancare rămase nerambursate de către fostele cooperative agricole de producţie la care operaţiunea de lichidare a patrimoniului a fost finalizată.
Dobânzile calculate la aceste credite se anulează şi se suporta din provizioanele constituite de societăţile bancare creditoare.


Articolul 4

Datoriile rămase neachitate faţă de alte persoane juridice şi aflate în evidentele acestora la data intrării în vigoare a prezentei legi se acoperă din fondul de rezerva al persoanelor juridice în cauza.


Articolul 5

Organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor, în baza titlurilor executorii întocmite în condiţiile legii, transmise spre executare de comisiile de lichidare stabilite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, au obligaţia de a urmări şi de a incasa debitele evidentiate în bilanţurile de lichidare a patrimoniului aparţinând fostelor cooperative agricole de producţie desfiinţate potrivit legii, care se fac venituri la bugetul de stat, inclusiv sumele încasate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi.
În cazul în care debitorul nu poate fi identificat sau este insolvabil, organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor vor aplica prevederile legale referitoare la procedura în caz de insolvabilitate.


Articolul 6

Datoriile faţă de stat şi de alte persoane juridice, rămase după terminarea operaţiunilor de lichidare a patrimoniului aparţinând fostelor cooperative agricole de producţie, prevăzute la art. 2, 3 şi 4, se stabilesc, conform legii, pe baza bilanţurilor de lichidare şi a actelor de constatare a datoriilor, întocmite de comisiile de lichidare constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, avizate de organele teritoriale ale Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi ale Ministerului Finanţelor, precum şi de societăţile bancare creditoare.


Articolul 7

Datoriile faţă de stat şi de alte persoane juridice, ce se vor stabili, potrivit legii, pentru fostele cooperative agricole de producţie la care operaţiunea de lichidare a patrimoniului nu a fost încheiată, se rezolva conform prevederilor art. 2, 3 şi 4, pe măsura finalizarii acestei operaţiuni şi pe baza bilanţurilor de lichidare a patrimoniului şi a actelor de constatare a datoriilor, întocmite de comisiile de lichidare constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, avizate de organele teritoriale ale Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi ale Ministerului Finanţelor, precum şi de societăţile bancare creditoare.


Articolul 8

Prefectul, ca reprezentant al Guvernului, va sesiza parchetul de pe lângă instanţa judecătorească competenţa, cu privire la faptele săvârşite de membrii comisiilor de lichidare care au produs pagube prin nerespectarea obligaţiilor stabilite de Legea fondului funciar nr. 18/1991.
Prefectul va lua măsurile necesare pentru ca, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, toate comisiile de lichidare a patrimoniului aparţinând fostelor cooperative agricole de producţie să prezinte bilanţul de lichidare, raportul explicativ şi actele de constatare a datoriilor faţă de stat şi de alte persoane juridice, rămase după terminarea operaţiunilor de lichidare, cu excepţia celor pe care le-au depus potrivit legii.
Nerespectarea termenului prevăzut la alin. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200.000 lei la 500.000 lei pentru fiecare membru al comisiei de lichidare care se face vinovat de aceasta.
Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii se fac de către prefect sau de către împuterniciţii acestuia.
În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, contravenţiilor prevăzute în prezentul articol li se aplică dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.


Articolul 9

Prevederile prezentei legi se aplică şi datoriilor rămase neachitate faţă de stat şi de alte persoane juridice ca urmare a lichidării patrimoniului, în condiţiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, ale fostelor asociaţii economice intercooperatiste care nu s-au reorganizat în societăţi comerciale pe acţiuni, potrivit legii.


Articolul 10

Veniturile realizate din administrarea sau valorificarea bunurilor fostelor cooperative agricole de producţie, care, potrivit prevederilor art. 28 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, au trecut în proprietatea privată a comunelor, oraşelor şi municipiilor unde acestea sunt situate, se vărsa la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în cauza.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 septembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI
OLIVIU GHERMAN
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 septembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
RADU BERCEANU
-------

Related Laws