LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor


Published: 1996-09-25

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 (*actualizată*)
legea apelor
(actualizată la data de 17 iulie 2015*)

EMITENT

PARLAMENTUL

----------
Parlamentul României adopta prezenta lege.


Capitolul I
Dispoziţii generale


Articolul 1

(1) Apele reprezintă o sursă naturală regenerabilă, vulnerabilă şi limitată, element indispensabil pentru viaţa şi pentru societate, materie prima pentru activităţi productive, sursă de energie şi cale de transport, factor determinant în menţinerea echilibrului ecologic.
  

(1^1) Apa nu este un produs comercial oarecare, ci este un patrimoniu natural care trebuie protejat, tratat şi apărat ca atare.
-------------
Alin. (1^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(2) Apele fac parte din domeniul public al statului. Cunoaşterea, protecţia, punerea în valoare şi utilizarea durabilă a resurselor de apă sunt acţiuni de interes general.
  

-------------
Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(3) Dreptul de folosinţa, cât şi obligaţiile corespunzătoare rezultate din protecţia şi conservarea resurselor de apă vor fi exercitate în conformitate cu prevederile prezentei legi, cu excepţia apelor geotermale pentru care se vor adopta reglementări specifice.
  

(4) Apele, malurile şi albiile acestora, indiferent de persoana fizică sau juridică care le administrează, sunt supuse dispoziţiilor prezentei legi, precum şi prevederilor din convenţiile internaţionale la care România este parte.
  

(5) Sunt, de asemenea, supuse dispoziţiilor prezentei legi lucrările care se construiesc pe ape sau care au legătura cu apele şi prin care, direct ori indirect, se produc modificări temporare sau definitive asupra calităţii apelor ori regimului de curgere a acestora.
  

(6) Conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea mediului acvatic, în condiţiile utilizării durabile a resurselor de apă, au la bază principiile precauţiei, prevenirii, evitării daunelor la sursă şi poluatorul plăteşte şi trebuie să ţină seama de vulnerabilitatea ecosistemelor acvatice situate în Delta Dunării şi în Marea Neagră, deoarece echilibrul acestora este strâns influenţat de calitatea apelor interioare care se varsă în acestea.
  

-------------
Alin. (6) al art. 1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 2

Prevederile prezentei legi au ca scop:

a) conservarea, dezvoltarea şi protecţia resurselor de apă, precum şi asigurarea unei curgeri libere a apelor;
  

b) protecţia împotriva oricărei forme de poluare şi de modificare a caracteristicilor resurselor de apă, a malurilor şi albiilor sau cuvetelor acestora;
  

c) atingerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane;
  

-------------
Lit. c) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

d) conservarea şi protejarea ecosistemelor acvatice;
  

e) asigurarea alimentării cu apă potabilă a populaţiei şi a salubrităţii publice;
  

f) gospodărirea durabilă a apei şi repartiţia raţională şi echilibrată a acestei resurse, cu menţinerea şi cu ameliorarea calităţii şi regenerării naturale a apelor;
  

-------------
Lit. f) a art. 2 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

g) apărarea împotriva inundaţiilor şi oricăror alte fenomene hidrometeorologice periculoase;
  

g^1) managementul riscului la inundaţii, cu scopul de a reduce consecinţele negative pentru sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural şi activitatea economică;
-------------
Lit. g^1) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

h) satisfacerea cerinţelor de apă ale agriculturii, industriei, producerii de energie, a transporturilor, aquaculturii, turismului, agrementului şi sporturilor nautice, ca şi ale oricăror alte activităţi umane;
  

i) integrarea aspectelor cantitative şi calitative atât pentru apele de suprafaţă, cât şi pentru apele subterane care aparţin aceluiaşi sistem ecologic, hidrologic şi hidrogeologic;
  

-------------
Lit. i) a art. 2 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

j) asigurarea protecţiei ecosistemelor acvatice situate în imediata vecinătate a coastelor, în golfuri sau aflate în Marea Neagră;
  

-------------
Lit. j) a art. 2 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

k) promovarea utilizării durabile a apelor pe baza protecţiei pe termen lung a resurselor disponibile de apă;
  

-------------
Lit. k) a art. 2 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

l) conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea mediului acvatic prin măsuri specifice pentru reducerea progresivă a evacuărilor, emisiilor sau pierderilor de substanţe prioritare şi încetarea sau eliminarea treptată a evacuărilor, emisiilor sau pierderilor de substanţe prioritar periculoase;
  

-------------
Lit. l) a art. 2 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

m) reducerea progresivă a poluării apelor subterane şi prevenirea poluării ulterioare;
  

-------------
Lit. m) a art. 2 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

n) atingerea obiectivelor Convenţiei pentru protecţia Mării Negre împotriva poluării în ceea ce priveşte încetarea sau eliminarea etapizată a evacuărilor, emisiilor sau pierderilor de substanţe prioritare pentru atingerea în mediul marin a concentraţiilor acestor substanţe aproape de valorile fondului natural şi aproape de valoarea zero pentru substanţele de sinteză;
  

-------------
Lit. n) a art. 2 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

o) prevenirea deteriorării ulterioare, protecţia şi îmbunătăţirea stării ecosistemelor acvatice şi, în ceea ce priveşte cerinţele de apă, a ecosistemelor terestre şi a zonelor umede ce depind în mod direct de ecosistemele acvatice.
  

-------------
Lit. o) a art. 2 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 2^1

(1) Obiectivele de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane sunt:
  

-------------
Partea introductivă a alin. (1) al art. 2^1 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

a) prevenirea deteriorării tuturor corpurilor de apă de suprafaţă;
  

-------------
Lit. a) a alin. (1) al art. 2^1 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

b) protecţia şi îmbunătăţirea calităţii corpurilor de apă de suprafaţă în scopul atingerii stării bune a acestora, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1^1, până la data de 22 decembrie 2015;
  

-------------
Lit. b) a alin. (1) al art. 2^1 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

c) protecţia şi îmbunătăţirea tuturor corpurilor de apă artificiale sau puternic modificate în scopul realizării unui potenţial ecologic bun sau a unei stări chimice bune a acestora, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1^1, până la data de 22 decembrie 2015;
  

d) reducerea progresivă a poluării datorate substanţelor prioritare şi încetarea sau eliminarea treptată a evacuărilor şi a pierderilor de substanţe prioritar periculoase, în conformitate cu Lista substanţelor prioritare în domeniul apei, prevăzută în anexa nr. 5;
  

-------------
Lit. d) a alin. (1) al art. 2^1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 196 din 9 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 14 iulie 2015.

e) prevenirea sau limitarea aportului de poluanţi în apele subterane şi prevenirea deteriorării stării tuturor corpurilor de apă subterane;
  

-------------
Lit. e) a alin. (1) al art. 2^1 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

f) protecţia şi îmbunătăţirea calităţii corpurilor de apă subterane şi asigurarea unui echilibru între debitul prelevat şi reîncărcarea apelor subterane, cu scopul realizării unei stări bune a apelor subterane, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1^1, până la data de 22 decembrie 2015;
  

-------------
Lit. f) a alin. (1) al art. 2^1 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

g) inversarea oricărei tendinţe semnificative şi durabile de creştere a concentraţiei oricărui poluant rezultate din impactul activităţii umane, pentru a reduce în mod progresiv poluarea apei subterane.
  

(2) Condiţiile şi obiectivele de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane, specifice zonelor protejate cuprinse în anexa nr. 1^2, trebuie să fie îndeplinite până la data de 22 decembrie 2015, cu excepţia cazului când este altfel prevăzut în legislaţia pe baza căreia au fost stabilite în mod individual aceste zone protejate.
  

-------------
Alin. (2) al art. 2^1 a fost modificat de pct. 106 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "obiective de protecţie a apelor şi a mediului acvatic/ecosistemelor acvatice" cu sintagma "obiective de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane".

(3) În cazul în care unui corp de apă dat îi sunt aplicabile mai mult decât un obiectiv dintre cele prevăzute la alin. (1) şi (2), corpul de apă trebuie să îndeplinească cel mai sever dintre aceste obiective.
  

-------------
Art. 2^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 2^2

(1) În scopul realizării unei protecţii eficiente şi integrate a tuturor apelor şi a mediului acvatic şi al realizării obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane ale prezentei legi, se vor realiza delimitarea corpurilor de apă şi desemnarea corpurilor de apă artificiale sau puternic modificate, în conformitate cu procedurile prevăzute în anexa nr. 1^3.
  

-------------
Alin. (1) al art. 2^2 a fost modificat de pct. 106 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "obiective de protecţie a apelor şi a mediului acvatic/ecosistemelor acvatice" cu sintagma "obiective de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane".

(2) Un corp de apă de suprafaţă este desemnat ca fiind artificial sau puternic modificat, atunci când:
  

a) schimbările caracteristicilor hidromorfologice ale acestui corp de apă, necesare pentru atingerea stării ecologice bune, ar putea avea efecte negative importante asupra mediului în general, navigaţiei, inclusiv amenajarea facilităţilor portuare sau de agrement, activităţilor pentru scopul cărora este stocată apă, cum sunt alimentarea cu apă, producerea de energie sau irigaţiile, regularizarea curgerii apei, apărarea împotriva inundaţiilor, drenajul terenurilor şi a altor activităţi egale ca importanţă cu cele prevăzute pentru dezvoltarea durabilă;
  

b) caracteristicile artificiale sau modificate ale corpului de apă, impuse de folosinţele beneficiare, nu pot să fie realizate în mod rezonabil, din motive de fezabilitate tehnică sau costuri disproporţionate, prin alte mijloace care sunt în mod semnificativ opţiuni mai bune din punct de vedere al protecţiei mediului.
  

(3) Desemnarea corpurilor de apă artificiale sau puternic modificate, inclusiv motivele desemnării vor fi prezentate în planurile de management ce se constituie ca parte componentă de gospodărire calitativă a schemelor directoare de amenajare şi management ale bazinelor hidrografice, denumite în continuare scheme directoare, şi ulterior revizuite la fiecare 6 ani, în conformitate cu prevederile art. 43.
  

-------------
Alin. (3) al art. 2^2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
-------------
Art. 2^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 2^3

Termenele limită prevăzute la art. 2^1 pot fi extinse în scopul realizării etapizate a obiectivelor pentru corpurile de apă, numai în situaţia în care nu se produc deteriorări ale stării corpurilor de apă afectate şi atunci când sunt îndeplinite condiţiile următoare:

a) măsurile identificate pentru îmbunătăţirea stării corpurilor de apă nu pot fi realizate prin mijloace tehnic fezabile, precum şi din considerente economice, până la termenul-limită stabilit la art. 2^1, din cel puţin unul dintre următoarele motive:
  

(i) nivelul îmbunătăţirilor cerute poate fi realizat, din considerente tehnice, numai în etape care depăşesc termenul-limită;
(ii) finalizarea implementării măsurilor până la termenul-limită este extrem de costisitoare, ducând la costuri disproporţionate;
(iii) condiţiile naturale nu permit îmbunătăţirea stării corpului de apă până la termenul-limită;
-------------
Lit. a) a art. 2^3 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

b) extinderea termenului limită şi motivele acesteia sunt stabilite şi explicate în mod specific în schema directoare;
  

c) extinderea termenului trebuie să se limiteze la cel mult două reactualizări ulterioare ale schemei directoare, cu excepţia cazurilor în care condiţiile naturale sunt de aşa natură încât obiectivele nu pot fi realizate în această perioadă;
  

d) în schema directoare este prezentat un rezumat al măsurilor necesare pentru a aduce corpurile de apă, în mod progresiv, la starea cerută până la termenul limită extins, motivele pentru orice întârziere semnificativă a realizării măsurilor operaţionale şi planificarea implementării acestora. Orice revizuire a aplicării acestor măsuri şi un rezumat al măsurilor adiţionale se includ, de asemenea, în reactualizările ulterioare ale schemei directoare.
  

-------------
Art. 2^3 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 2^4

În situaţia în care se constată că anumite corpuri de apă sunt foarte afectate de activitatea umană sau condiţiile naturale identificate în conformitate cu art. 43 alin. (1^4) sunt de asemenea natură încât obiectivele prevăzute la art. 2^1 alin. (1) şi (2) sunt nerealizabile din punct de vedere tehnic ori implică costuri disproporţionate, pot fi adoptate obiective mai puţin severe numai dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile următoare:

a) necesităţile socioeconomice şi de protecţie a mediului determinate de astfel de activităţi umane nu pot fi realizate prin alte mijloace care constituie o opţiune semnificativ mai bună din punctul de vedere al protecţiei mediului şi care nu implică cheltuieli disproporţionate;
  

b) se asigură atingerea stării ecologice bune sau a potenţialului ecologic bun pentru corpurile de apă de suprafaţă, având în vedere impactul ce nu poate fi evitat în mod rezonabil din cauza naturii activităţii umane sau poluării;
  

c) se asigură cele mai mici modificări posibile ale stării bune pentru corpurile de apă subterane, având în vedere impactul ce nu poate fi evitat în mod rezonabil din cauza naturii activităţii umane sau poluării;
  

d) nu se produce deteriorarea ulterioară a stării corpurilor de apă;
  

e) obiectivele mai puţin severe stabilite, precum şi motivele deciziei de stabilire a acestora sunt menţionate în mod specific în planurile de management prevăzute la art. 43 alin. (1), iar aceste obiective sunt revizuite la fiecare 6 ani.
  

-------------
Art. 2^4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.


Articolul 2^5

Deteriorarea temporară a stării corpurilor de apă nu se consideră încălcare a prevederilor prezentei legi, dacă aceasta este rezultatul unor circumstanţe cu cauze naturale sau de forţă majoră, care apar în mod excepţional ori care nu pot fi anticipate în mod rezonabil, cum ar fi inundaţiile excepţionale şi seceta prelungită, sau dacă este rezultatul circumstanţelor datorate accidentelor care nu pot fi anticipate în mod rezonabil şi numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt luate toate măsurile pentru prevenirea deteriorării suplimentare a stării corpurilor de apă şi pentru a nu se compromite atingerea obiectivelor de mediu pentru alte corpuri de apă de suprafaţă şi subterane care nu au fost afectate de aceste circumstanţe;
  

b) sunt stabilite în planurile de management al bazinului hidrografic condiţiile în care pot fi declarate circumstanţele excepţionale sau care nu pot fi prevăzute în mod rezonabil, inclusiv adoptarea indicatorilor adecvaţi;
  

c) sunt incluse în programul de măsuri din schema directoare măsurile ce trebuie luate în astfel de circumstanţe excepţionale, care nu trebuie să compromită refacerea calităţii corpului de apă odată ce circumstanţele încetează;
  

d) sunt reanalizate anual efectele circumstanţelor care sunt excepţionale sau care nu pot fi în mod rezonabil prevăzute anual în conformitate cu prevederile art. 2^3 lit. a) şi sunt luate toate măsurile fezabile în scopul aducerii corpului de apă la starea sa anterioară efectelor acelor circumstanţe, de îndată ce este posibil ca acestea să fie implementate;
  

e) este cuprins un rezumat al efectelor circumstanţelor şi al măsurilor luate sau ce urmează a fi luate în conformitate cu prevederile lit. a) şi d) în schema directoare la următoarea reactualizare a acesteia.
  

-------------
Art. 2^5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.


Articolul 2^6

(1) În cadrul fiecărui district de bazin hidrografic se identifică toate corpurile de apă folosite pentru captarea apei destinate consumului uman, care furnizează în medie mai mult de 10 mc /zi sau care deservesc mai mult de 50 de persoane, precum şi acele corpuri de apă care se intenţionează să se folosească în viitor în acest scop.
  

(2) Corpurile de apă utilizate pentru captarea apei destinate consumului uman, care furnizează în medie mai mult de 100 mc/zi, se monitorizează în conformitate cu prevederile anexei nr. 1^3.
  

-------------
Art. 2^6 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 2^7

(1) Obiectivele prevăzute la art. 2^1 alin. (1) şi (2) nu se consideră neîndeplinite atunci când:
  

a) nerealizarea unei stări bune a apelor subterane, a unei stări ecologice bune sau, acolo unde este cazul, a unui potenţial ecologic bun ori nerealizarea prevenirii deteriorării stării corpului de apă de suprafaţă sau subterană este rezultatul unor noi modificări ale caracteristicilor fizice ale unui corp de apă de suprafaţă sau al modificării nivelului corpurilor de apă subterane;
  

b) nerealizarea prevenirii deteriorării de la starea foarte bună la starea bună a corpurilor de apă este rezultatul unor noi activităţi umane, în scopul dezvoltării durabile.
  

(2) Prevederile alin. (1) se aplică numai atunci când sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
  

a) sunt luate toate măsurile pentru reducerea impactului negativ asupra stării corpurilor de apă;
  

b) motivele acestor modificări sau alterări sunt stabilite şi explicate în mod specific în planul de management, iar obiectivele sunt revizuite la fiecare 6 ani;
  

c) motivele acestor modificări sau alterări sunt de interes public deosebit şi/sau beneficiile aduse mediului ori societăţii de realizarea obiectivelor prevăzute la art. 2^1 alin. (1) şi (2) sunt depăşite de beneficiile noilor modificări sau alterări aduse sănătăţii umane, menţinerii siguranţei populaţiei ori dezvoltării durabile;
  

d) deservirea folosinţelor beneficiare, care a condus la acele modificări sau alterări ale corpurilor de apă, nu poate fi realizată, din motive de fezabilitate tehnică sau din cauza costurilor disproporţionate, prin alte mijloace care sunt o opţiune semnificativ mai bună din punctul de vedere al protecţiei mediului.
  

-------------
Alin. (2) al art. 2^7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
-------------
Art. 2^7 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 2^8

(1) În vederea protecţiei şi conservării resurselor de apă de suprafaţă, evacuările în aceste ape sunt reglementate până la data de 22 decembrie 2012, prin utilizarea unei abordări combinate, prin stabilirea şi implementarea controlului emisiilor, bazat pe cele mai bune tehnici disponibile, sau a valorilor-limită ale emisiilor ori, în cazul presiunilor difuze, a controlului şi a celor mai bune practici din punctul de vedere al mediului, stabilite în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu orice altă reglementare naţională relevantă conformă cu legislaţia comunitară.
  

(2) În cazul în care un obiectiv de calitate sau un standard de calitate, stabilit în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale Hotărârii Guvernului nr. 351/2005, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale oricărei alte reglementări naţionale relevante conforme cu legislaţia comunitară, necesită condiţii mai stricte decât cele rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1), se stabilesc controale mai stricte ale emisiilor.
  

-------------
Art. 2^8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.


Articolul 2^9

(1) În cazul aplicării prevederilor art. 2^2 -2^5 şi ale art. 2^7, trebuie să se asigure că aplicarea acestora nu va exclude sau nu va compromite permanent atingerea obiectivelor prevăzute la art. 2^1 în alte corpuri de apă din cadrul aceluiaşi district al bazinului hidrografic şi că acest lucru este în conformitate cu alte reglementări în vigoare.
  

(2) Etapele pentru asigurarea aplicării noilor prevederi, inclusiv aplicarea prevederilor art. 2^2 -2^5 şi ale art. 2^7, garantează cel puţin acelaşi nivel de protecţie cu cel existent în legislaţia în vigoare.
  

-------------
Art. 2^9 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.


Articolul 2^10

Pentru prevenirea deteriorării stării tuturor corpurilor de apă de suprafaţă, în condiţiile aplicării prevederilor art. 2^5 şi 2^7, autoritatea publică centrală din domeniul apelor trebuie să prevadă în programele de măsuri din planurile de management, ce se constituie ca parte componentă de gospodărire calitativă a schemelor directoare, măsurile necesare, fără a aduce atingere prevederilor art. 2^9.
-------------
Art. 2^10 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.


Articolul 2^11

(1) Pentru prevenirea şi controlul poluării apelor subterane, autoritatea publică centrală din domeniul apelor elaborează Planul naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării, care se adoptă prin hotărâre a Guvernului.
  

(2) Planul prevăzut la alin. (1) va include criteriile pentru evaluarea stării chimice bune a apelor subterane şi criteriile pentru identificarea tendinţelor crescătoare semnificative şi durabile în concentraţiile poluanţilor şi pentru definirea punctelor de pornire pentru inversarea acestor tendinţe.
  

(3) Măsurile rezultate din aplicarea planului prevăzut la alin. (1) vor fi incluse în programele de măsuri asociate planurilor de management al bazinelor hidrografice.
  

-------------
Art. 2^11 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.


Articolul 2^12

Pentru reducerea treptată a poluării cu substanţe prioritare şi eliminarea treptată a emisiilor, evacuărilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, precum şi prevenirea deteriorării stării tuturor corpurilor de apă de suprafaţă, autoritatea publică centrală din domeniul apelor trebuie să introducă măsurile necesare pentru:

a) evitarea poluării apelor cu una sau mai multe substanţe prioritar periculoase, prevăzute în anexa nr. 5, care prezintă un risc semnificativ pentru apă sau mediul acvatic, inclusiv pentru apa captată în scop potabil, prin elaborarea de norme de calitate în domeniul apelor, pentru apele de suprafaţă afectate de evacuările ce conţin aceste substanţe, şi a unor măsuri de control al emisiilor principalelor surse ale acestor evacuări, bazate, printre altele, pe luarea în considerare a tuturor măsurilor tehnice de reducere a evacuărilor;
  

b) preluarea în legislaţia naţională, în conformitate cu termenele stabilite la nivel comunitar, a noilor norme de calitate în domeniul apelor pentru apele de suprafaţă, în situaţia în care la nivel comunitar se adoptă astfel de norme;
  

c) identificarea de noi substanţe prioritar periculoase şi elaborarea, în cel mult 5 ani de la identificare, a normelor de calitate adecvate în domeniul apelor de suprafaţă şi a măsurilor pentru controlul emisiilor din principalele surse punctiforme.
  

d) actualizarea periodică, prin hotărâre a Guvernului, a Listei substanţelor prioritare în domeniul apei prevăzute în anexa nr. 5, precum şi a normelor de calitate prevăzute la lit. b).
  

-------------
Lit. d) a art. 2^12 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 196 din 9 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 14 iulie 2015.
-------------
Art. 2^12 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.


Articolul 2^13

Autoritatea publică centrală din domeniul apelor trebuie să prevadă în programele de măsuri din planurile de management măsurile necesare pentru prevenirea deteriorării stării tuturor corpurilor de apă subterane, în condiţiile aplicării prevederilor art. 2^5 şi 2^7, fără a aduce atingere prevederilor art. 2^9, inclusiv prin interzicerea evacuărilor directe de poluanţi în apele subterane, cu excepţiile prevăzute la art. 20 şi în anexa nr. 3, lit. C «Conţinutul programelor de măsuri».
-------------
Art. 2^13 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.


Articolul 2^14

Autoritatea publică centrală din domeniul apelor trebuie să prevadă în programele de măsuri din planurile de management măsurile necesare pentru inversarea tendinţei semnificative şi susţinute de creştere a concentraţiei oricărui poluant rezultate din impactul activităţii umane în conformitate cu prevederile art. 2^5 şi 2^7, fără a aduce atingere prevederilor art. 2^9, în scopul reducerii în mod treptat a poluării apei subterane."
-------------
Art. 2^14 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.


Articolul 3

(1) Aparţin domeniului public al statului apele de suprafaţă cu albiile lor minore cu lungimi mai mari de 5 km şi cu bazine hidrografice ce depăşesc suprafaţa de 10 kmp, malurile şi cuvetele lacurilor, precum şi apele subterane, apele maritime interioare, faleza şi plaja mării, cu bogăţiile lor naturale şi potenţialul valorificabil, marea teritorială şi fundul apelor maritime.
  

-------------
Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(2) Albiile minore ale cursurilor de apă cu lungimi mai mici de 5 km şi cu bazine hidrografice ce nu depăşesc suprafaţa de 10 km², pe care apele nu curg permanent, aparţin deţinătorilor, cu orice titlu, ai terenurilor pe care se formează sau curg. Proprietarii acestor albii trebuie să folosească aceste ape în concordanţă cu condiţiile generale de folosire a apei în bazinul respectiv.
  

-------------
Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

(3) Insulele, care nu sunt în legătura cu terenurile cu mal la nivelul mediu al apei, aparţin proprietarului albiei apei.
  

(3^1) Pentru lacurile de acumulare permanente a căror execuţie a fost finanţată din fonduri alocate de la bugetul de stat, suprafeţele din lac aflate sub cota coronamentului barajului fac parte din domeniul public al statului şi se includ în categoria terenurilor acoperite de apă, asimilându-se cu noţiunea de albie minoră.
-------------
Alin. (3^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

(4) Apa subterană poate fi folosită de proprietarul terenului, numai în măsura în care este utilizata conform art. 9 alin. (2).
  

(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) pepinierele şi crescătoriile piscicole.
  

------------
Alin. (5) al art. 3 a fost modificat de art. 81, Titlul VII din LEGEA nr. 192 din 19 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 20 aprilie 2001, prin eliminarea sintagmei "aflate în afară cursurilor de apă".


Articolul 4

(1) Resursele de apă, de suprafaţă şi subterane sunt monopol natural de interes strategic. Stabilirea regimului de folosire a resurselor de apă, indiferent de forma de proprietate, este un drept exclusiv al Guvernului, exercitat prin autoritatea publică centrală din domeniul apelor.
  

-------------
Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(2) Apele din domeniul public se dau în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române de către autoritatea publică centrală din domeniul apelor, în condiţiile legii.
  

-------------
Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmelor "Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului" şi "Regia Autonomă "Apele Române" cu sintagmele "autoritatea publică centrală din domeniul apelor", "Administraţia Naţională "Apele Române".

(3) Reglementarea navigaţiei şi a activităţilor conexe acesteia pe căile navigabile se face de către autoritatea publică centrală din domeniul transporturilor, prin unităţi de profil.
  

-------------
Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Transporturilor" cu sintagma "autoritatea publică centrală din domeniul transporturilor".

(4) Faza atmosferică a circuitului apei în natura poate fi modificat artificial numai de autoritatea publică centrală din domeniul apelor şi de cei autorizaţi de acesta, în condiţiile legii.
  

-------------
Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului" cu sintagma "autoritatea publică centrală din domeniul apelor".


Articolul 5

(1) Apele utilizate pentru prelevarea de apă în scopul potabilizării, identificate conform art. 2^6, se protejează pentru evitarea alterării calităţii acestora, pentru a reduce nivelul de tratare în procesul de producere a apei potabile, în vederea menţinerii parametrilor de calitate prevăzuţi în Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane stabilite la art. 2^1. În jurul surselor şi instalaţiilor de alimentare cu apă potabilă, al surselor de ape minerale şi al lacurilor terapeutice se instituie zone de protecţie sanitară cu regim sever sau cu regim de restricţii, precum şi perimetre de protecţie hidrogeologică. Dreptul de proprietate asupra surselor şi instalaţiilor de alimentare cu apă potabilă, surselor de ape minerale şi lacurilor şi nămolurilor terapeutice se extinde şi asupra zonelor de protecţie sanitară cu regim sever.
  

-------------
Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

(2) Regimul de exploatare a apelor subterane, a lacurilor, zonelor umede şi ariilor protejate, a zonelor de protecţie sanitară, precum şi regimul privind navigaţia pe cursurile de apă naturale sau artificiale, pe apele maritime interioare şi pe marea teritorială, ca şi lucrările, construcţiile sau instalaţiile aferente sunt supuse prevederilor prezentei legi şi reglementărilor specifice.
  

-------------
Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(3) Regimul de exploatare a fondului piscicol, precum şi exercitarea pescuitului în cursurile de apă naturale sunt supuse prevederilor prezentei legi şi reglementărilor specifice.
  

------------
Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de art. 81, Titlul VII din LEGEA nr. 192 din 19 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 20 aprilie 2001, prin eliminarea sintagmei "sau amenajate".

(4) Normele speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi a autorităţii publice centrale din domeniul sănătăţii.
  

-------------
Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmelor "Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului" şi "Ministerul Sănătăţii" cu sintagmele "autoritatea publică centrală din domeniul apelor" şi "autoritatea publică centrală din domeniul sănătăţii".

(5) Supravegherea calităţii apei potabile şi a apei de îmbăiere se asigură de către autoritatea publică centrală din domeniul sănătăţii, precum şi de autorităţile publice locale, conform prevederilor în vigoare.
  

-------------
Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 5^1

(1) La nivelul fiecărui bazin hidrografic se va stabili un registru al zonelor protejate, care va include toate corpurile de apă folosite pentru prelevare în scopul potabilizării, precum şi celelalte zone protejate cuprinse în anexa nr. 1^2.
  

(2) Registrul zonelor protejate va fi realizat şi reactualizat prin grija Administraţiei Naţionale «Apele Române».
  

(3) La nivelul fiecărui district de bazin hidrografic se realizează evaluarea preliminară a riscului la inundaţii, hărţile de hazard şi risc la inundaţii şi planurile de management al riscului la inundaţii, în conformitate cu prevederile art. 76^2-76^4.
  

(4) Evaluarea preliminară a riscului la inundaţii, hărţile de hazard şi de risc la inundaţii şi planurile de management al riscului la inundaţii se întocmesc conform unei metodologii elaborate de autoritatea publică centrală în domeniul apelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului.
  

(5) Datele din Registrul zonelor protejate, necesare la elaborarea planurilor de amenajare şi de urbanism, au caracter public şi se pun la dispoziţia celor interesaţi, la cerere, potrivit prevederilor prezentei legi.
  

-------------
Art. 5^1 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.


Articolul 6

(1) Activitatea de gospodărire unitară, raţională şi integrată a apelor se organizează şi se desfăşoară pe bazine hidrografice, ca entităţi geografice indivizibile de gospodărire cantitativă şi calitativă a resurselor de apă. Gospodărirea apelor trebuie să considere ca un tot unitar apele de suprafaţă şi subterane, atât sub aspect calitativ şi cantitativ, cât şi al riscului la inundaţii, în scopul dezvoltării durabile.
  

-------------
Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

(2) Gospodărirea apelor se bazează pe principiul solidarităţii umane şi interesului comun, prin colaborare şi cooperare strânsă, la toate nivelurile administraţiei publice, a utilizatorilor de apă, a reprezentanţilor colectivităţilor locale şi a populaţiei, pentru realizarea maximului de profit social.
  

(3) România face parte din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea. Pentru porţiunea din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, inclusiv apele costiere ale Mării Negre, se elaborează planul de management aferent acestui bazin hidrografic internaţional, componenta de gospodărire calitativă a schemelor directoare.
  

-------------
Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

(4) Autoritatea competentă pentru elaborarea porţiunii de plan prevăzute la alin. (3) şi pentru managementul riscului la inundaţii este autoritatea publică centrală din domeniul apelor.
  

-------------
Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

(5) Administrarea bazinelor hidrografice naţionale prevăzute în prezenta lege ca bazine hidrografice se face la nivelul districtelor de bazin de către administraţiile bazinale de apă ale Administraţiei Naţionale «Apele Române».
  

-------------
Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

(6) La nivel naţional sunt stabilite următoarele districte de bazine hidrografice: Someş-Tisa, Crişuri, Mureş, Banat, Jiu, Olt, Argeş-Vedea, Buzău-Ialomiţa, Siret, Prut-Bârlad şi Dobrogea-Litoral, delimitate potrivit anexei nr. 1^4.
  

-------------
Alin. (6) al art. 6 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.


Articolul 6^1

(1) În coordonarea autorităţii publice centrale din domeniul apelor se înfiinţează Administraţia Naţională «Apele Române», instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii, aşa cum sunt definite în art. 80, prin reorganizarea Administraţiei Naţionale «Apele Române» care funcţiona cu statut de regie autonomă.
  

(2) Administraţia Naţională «Apele Române» are în subordine administraţii bazinale de apă, organizate la nivelul districtelor de bazin hidrografic ca instituţii publice cu personalitate juridică.
  

-------------
Alin. (2) al art. 6^1 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
-------------
Art. 6^1 a fost introdus de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 7

(1) Elaborarea strategiei şi politicii naţionale în domeniul gospodăririi apelor, asigurarea coordonării şi controlului aplicării reglementărilor interne şi internaţionale în acest domeniu se realizează de către autoritatea publică centrală din domeniul apelor.
  

-------------
Art. 7 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului" cu sintagma "autoritatea publică centrală din domeniul apelor".

(2) Gestionarea cantitativă şi calitativă a resurselor de apă, administrarea lucrărilor de gospodărire a apelor, precum şi aplicarea strategiei şi a politicii naţionale, cu respectarea reglementărilor naţionale în domeniu, se realizează de Administraţia Naţională «Apele Române», prin administraţiile bazinale de apă din subordinea acesteia.
  

-------------
Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

(3) Pe lângă autoritatea publică centrală din domeniul apelor funcţionează: Consiliul interministerial al apelor, Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă, Comisia naţională pentru siguranţa barajelor şi lucrărilor hidrotehnice, Centrul român de reconstrucţie a râurilor şi Comitetul naţional pentru Programul Hidrologic Internaţional, organisme cu caracter consultativ.
  

-------------
Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006, prin înlocuirea sintagmei "Comisia centrală de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice cu sintagma "Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă".

(4) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului interministerial al apelor se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iar cel al Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă, al Comisiei naţionale pentru siguranţa barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice, al Centrului român de reconstrucţie a râurilor şi al Comitetului naţional pentru Programul hidrologic internaţional se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor. Secretariatele tehnice permanente ale acestor organisme se asigură de către autoritatea publică centrală din domeniul apelor. Nominalizarea specialiştilor cu funcţii de sprijin ai Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor.
  

-------------
Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.


Articolul 8

Termenii tehnici folosiţi în prezenta lege au semnificaţia stabilită în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta lege.


Capitolul II
Regimul de folosire a apelor şi a albiilor


Secţiunea 1
Regimul de folosire a apelor


Articolul 9

(1) Dreptul de folosinţa a apelor de suprafaţă sau subterane, inclusiv a celor arteziene, se stabileşte prin autorizaţia de gospodărire a apelor şi se exercita potrivit prevederilor legale. Acest drept include şi evacuarea, în resursele de apă, de ape uzate, ape din desecări ori drenaje, ape meteorice, ape de mina sau de zăcământ, după utilizare.
  

(2) Apele de suprafaţă sau subterane pot fi folosite liber, cu respectarea normelor sanitare şi de protecţie a calităţii apelor, pentru băut, adăpat, udat, spălat, îmbăiat şi alte trebuinţe gospodăreşti, dacă pentru aceasta nu se folosesc instalaţii sau se folosesc instalaţii de capacitate mica de până la 0,2 litri/secunda, destinate exclusiv satisfacerii necesităţilor gospodăriilor proprii.
  

(3) Orice persoană fizică, pe propria răspundere, poate utiliza liber pentru îmbăiere apele marine şi apele interioare din afara zonelor de restricţie.
  

-------------
Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(4) Utilizarea apelor subterane se face pe baza rezervelor determinate prin studii hidrogeologice.
  

-------------
Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 10

(1) Satisfacerea cerinţelor de apă ale populaţiei are prioritate faţă de folosirea apei în alte scopuri. De asemenea, au prioritate, faţă de alte folosinţe, alimentarea cu apă pentru animale, refacerea rezervei intangibile de apă după incendii, precum şi debitele necesare menţinerii echilibrului ecologic al habitatului acvatic.
  

(2) Restrângerea utilizării apei potabile pentru populaţie, în folosul altor activităţi, este interzisă.
  

(3) Apa potabilă distribuita organizat în centre populate poate fi utilizata şi în alte scopuri, numai dacă s-a asigurat satisfacerea integrala a cerinţelor populaţiei, animalelor şi ale unor activităţi care necesită apă de aceasta calitate. Alimentarea cu apă potabilă în alte scopuri va fi limitată sau desfiinţată numai atunci cînd apar cerinţe noi în alimentarea cu apă a populaţiei.
  

(4) Apele subterane, corespunzătoare calitativ, sunt destinate în primul rând pentru alimentarea cu apă a populaţiei şi animalelor, precum şi pentru asigurarea igienei şi sănătăţii populaţiei. Aceste ape pot fi utilizate şi în alte scopuri, numai în baza autorizaţiei de gospodărire a apelor.
  

(5) La planificarea şi la realizarea unor activităţi, cum sunt mineritul de suprafaţă, derivaţiile hidrotehnice etc., ce pot influenta rezerva de ape subterane sau pot modifica reţeaua hidrografică de suprafaţă, se vor lua obligatoriu măsuri de refacere a alimentărilor cu apă şi de protecţie împotriva inundaţiilor.
  

--------------
Alin. (5) al art. 10 a fost modificat de pct. 106 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "derivaţii de debit" cu sintagma "derivaţii hidrotehnice".

(6) Rezervele de ape subterane se pot reface sau suplimenta, prin lucrări de realimentare artificială a corpurilor de apă subterană, cu apă provenind din orice sursă de apă de suprafaţă sau subterană, numai în cazul în care nu este compromisă atingerea obiectivelor prevăzute la art. 2^1, atât pentru sursă, cât şi pentru corpul de apă subterană realimentat artificial.
  

-------------
Alin. (6) al art. 10 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(7) Transferul volumelor de apă dintr-un bazin în altul se poate face în situaţia în care cerinţele de apă ale bazinului în care se transferă sunt insuficiente atât pentru populaţie, cât şi pentru menţinerea echilibrului ecologic al ecosistemului acvatic şi nu afectează situaţia bazinului din care se transferă.
  

-------------
Alin. (7) al art. 10 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 11

(1) În lacurile de acumulare folosite ca sursă pentru alimentări cu apă potabilă se poate practica numai piscicultura în regim natural, fără furajarea peştilor şi fără aplicarea fungicidelor sau a oricăror medicamente veterinare.
  

(2) În orice alte zone decât cele prevăzute la alin. (1), piscicultura cu administrare de furaje se poate practica numai în cazul în care nu este influenţată calitatea apelor din aval şi în conformitate cu reglementările în vigoare.
  

-------------
Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 12

(1) Utilizatorii de apă sunt obligaţi să economisească apa prin folosire judicioasă. De asemenea, au obligaţia să asigure întreţinerea şi repararea instalaţiilor proprii şi, după caz, a celor din sistemele de alimentare cu apă şi canalizare.
  

(2) În vederea folosirii judicioase a apei, utilizatorii de apă vor folosi cele mai bune tehnologii disponibile, care permit utilizarea unor cantităţi reduse de apă, precum şi un consum mic de apă prin recircularea şi/sau refolosirea apei.
  

-------------
Art. 12 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 13

Autoritatea publică centrală din domeniul apelor şi Administraţia Naţională «Apele Române» sunt în drept să ia măsuri de limitare sau de suspendare provizorie a folosirii apei, pentru a face faţă unui pericol sau consecinţelor unor accidente, secetei, inundaţiilor sau unui risc de lipsă de apă din cauza supraexploatării resursei.
-------------
Art. 13 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 14

(1) Dacă, din cauza secetei sau a altor calamitaţi naturale, debitele de apă autorizate nu pot fi asigurate tuturor utilizatorilor autorizaţi, se aplica restricţii temporare de folosire a resurselor de apă.
  

(2) Restricţiile se stabilesc prin planuri de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare, elaborate de administraţiile bazinale de apă, după consultarea utilizatorilor autorizaţi, cu avizul Administraţiei Naţionale «Apele Române» şi cu aprobarea comitetului de bazin. Planurile de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare, denumite în continuare planuri de restricţii, se aduc la cunoştinţă publicului.
  

-------------
Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 106 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "direcţii de apă" cu sintagma "administraţii bazinale de apă".

(3) Metodologia de elaborare şi de aprobare a planurilor de restricţii şi procedura de informare a publicului se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Această metodologie trebuie să ţină seama de priorităţile prevăzute la art. 10 şi de importanţa socială şi economică a utilizatorilor autorizaţi.
  

-------------
Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(4) Măsurile stabilite în planurile de restricţii sunt obligatorii pentru toţi utilizatorii de apă. Măsurile de restricţii se asimilează cu situaţia de forţă majoră.
  

-------------
Alin. (4) al art. 14 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(5) Pe durata aplicării planurilor de restricţii, prevederile autorizaţiei de gospodărire a apelor se subordonează acestora.
  


Articolul 15

(1) Poluarea în orice mod a resurselor de apă este interzisă.
  

(2) Normele de calitate a resurselor de apă legate de funcţiunile apei se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale din domeniul apelor.
  

-------------
Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(3) Normele privind calitatea apei potabile, supravegherea, inspecţia sanitară şi monitorizarea calităţii apei potabile se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale din domeniul sănătăţii.
  

-------------
Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.
(3^1) Normele privind calitatea apelor utilizate pentru îmbăiere şi referitoare la supravegherea, inspecţia sanitară şi controlul zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale din domeniul sănătăţii.
-------------
Alin. (3^1) al art. 15 a fost introdus de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(4) Limitele de încărcare cu poluanţi a apelor uzate evacuate în resursele de apă se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi a autorităţii publice centrale din domeniul sănătăţii.
  

-------------
Alin. (4) al art. 15 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmelor "Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului" şi "Ministerul Sănătăţii" cu sintagmele "autoritatea publică centrală din domeniul apelor" şi "autoritatea publică centrală din domeniul sănătăţii".

(5) Limitele de descărcare înscrise în avizul sau autorizaţia de gospodărire a apelor reprezintă limitele maxime admise, iar depăşirea acestora este interzisă.
  


Articolul 16

(1) Pentru protecţia resurselor de apă, se interzic:
  

a) punerea în funcţiune de obiective economice noi sau dezvoltarea celor existente, darea în funcţiune de noi ansambluri de locuinţe, introducerea la obiectivele economice existente de tehnologii de producţie modificate, care măresc gradul de încărcare a apelor uzate, fără punerea concomitentă în funcţiune a reţelelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare ori fără realizarea altor lucrări şi măsuri care să asigure, pentru apele uzate evacuate, respectarea prevederilor impuse prin autorizaţia de gospodărire a apelor;
  

b) realizarea de lucrări noi pentru alimentare cu apă potabilă sau industriala ori de extindere a celor existente, fără realizarea sau extinderea corespunzătoare şi concomitentă a reţelelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare necesare;
  

c) aruncarea sau introducerea în orice mod, în albiile cursurilor de apă, în cuvetele lacurilor sau ale bălţilor, în Marea Neagră şi în zonele umede, precum şi depozitarea pe malurile acestora a deşeurilor de orice fel;
  

d) evacuarea de ape uzate în apele subterane, lacurile naturale sau de acumulare, în bălţi, heleşteie sau în iazuri, cu excepţia iazurilor de decantare;
  

-------------
Lit. d) a alin. (1) al art. 16 a fost modificată de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

e) utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuările ori scurgerile de ape fecaloid-menajere sau în conţinut periculos;
  

f) spălarea în cursuri de apă sau în lacuri şi pe malurile acestora a vehiculelor, a altor utilaje şi agregate mecanice, precum şi a ambalajelor sau obiectelor care conţin substanţe periculoase;
  

-------------
Lit. f) a alin. (1) al art. 16 a fost modificată de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

g) spălarea animalelor domestice deparazitate în afara locurilor special amenajate în acest scop;
  

-------------
Lit. g) a alin. (1) al art. 16 a fost modificată de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

h) aruncarea sau evacuarea în instalaţii sanitare ori în reţelele de canalizare a deşeurilor periculoase şi/sau substanţelor periculoase;
  

-------------
Lit. h) a alin. (1) al art. 16 a fost modificată de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

i) spălarea în cursurile de apă sau în lacuri, pe malurile acestora, pe diguri sau baraje a obiectelor de uz casnic, cu folosirea substanţelor chimice de orice fel;
  

j) deschiderea şi exploatarea în zonele de terasă a punctelor de extracţie a agregatelor minerale fără aviz de gospodărire a apelor, respectiv fără autorizaţie de gospodărire a apelor.
  

-------------
Lit. j) a alin. (1) al art. 16 a fost modificată de pct. 106 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "nisipuri şi pietrişuri" cu sintagma "agregate minerale".

(2) În zonele de protecţie instituite potrivit prezentei legi sunt interzise depozitarea gunoaielor şi deşeurilor de orice fel, precum şi depozitarea sau folosirea de îngrăşăminte, pesticide ori alte substanţe periculoase.
  

-------------
Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.


Articolul 17

În scopul folosirii raţionale şi protejării calităţii resurselor de apă, utilizatorii de apă au următoarele obligaţii:

a) să adopte tehnologii de producţie cu cerinţe de apă reduse şi cât mai puţin poluante, să economisească apa prin recirculare sau folosire repetată, să elimine risipa şi să diminueze pierderile de apă, să reducă poluanţii evacuaţi o data cu apele uzate şi să recupereze substanţele utile conţinute în apele uzate şi în nămoluri;
  

a^1) să reducă progresiv evacuările, emisiile şi pierderile de substanţe prioritare şi să înceteze sau să elimine treptat evacuările, emisiile şi pierderile substanţelor prioritar periculoase. Programul de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale din domeniul apelor;
-------------
Lit. a^1) a art. 17 a fost introdusă de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.
a^2) să adopte tehnologii de tratare a apei prelevate din sursă, care să asigure cerinţele calitative şi cantitative ale folosinţelor de apă;
-------------
Lit. a^2) a art. 17 a fost introdusă de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

b) să asigure realizarea, întreţinerea şi exploatarea staţiilor şi instalaţiilor de prelucrare a calităţii apelor la capacitatea autorizata, să urmărească eficienta acestora prin analize de laborator şi să intervină operativ pentru încadrarea indicatorilor de emisie în limitele admise pentru evacuarea apelor uzate, limite prevăzute prin autorizaţia de gospodărire a apelor;
  

c) să respecte cu stricteţe disciplina şi normele tehnologice în activităţile de producţie care folosesc apa şi evacuează ape uzate, precum şi în staţiile şi instalaţiile de prelucrare a calităţii apelor;
  

d) să urmărească, prin foraje de observaţii şi control, starea calităţii apelor subterane din zona de influenţă a staţiilor de epurare, platformelor industriale, a depozitelor de substanţe periculoase, produse petroliere şi a reziduurilor de orice fel.
  

-------------
Lit. d) a art. 17 a fost modificată de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 18

Utilizatorii de apă, amplasaţi pe teritoriul localităţilor sau pe platformele industriale, pot evacua apele uzate în reţelele de canalizare publică sau în cele ale platformelor industriale numai cu respectarea condiţiilor stabilite de deţinătorul acestor reţele şi numai dacă staţiile de epurare finala ale localităţilor sau platformelor industriale respective au profil tehnologic necesar şi capacităţi disponibile. În toate cazurile este obligatorie preepurarea locală a apelor uzate provenite de la aceşti utilizatori.


Articolul 19

(1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia asigurării gospodăririi eficiente a apei distribuite în localităţi, precum şi colectarea apelor meteorice, canalizarea şi epurarea apelor uzate.
  

(2) Realizarea alimentării centralizate cu apă a satelor şi comunelor cu distribuţie stradală, fără branşamente la locuinţe, este condiţionată de asigurarea scurgerii apei prin rigole stradale şi programul de realizare etapizată a canalizării şi epurării acestor ape.
  

-------------
Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(3) Persoanele fizice şi juridice care exploatează staţiile şi instalaţiile de epurare au obligaţia să realizeze urmărirea continua, prin analize de laborator, a modului de funcţionare a acestora, să păstreze registrele cu rezultatele analizelor şi să pună aceste date la dispoziţia personalului împuternicit cu sarcini de inspecţie şi control.
  


Articolul 20

(1) Apele de mina sau de zăcământ pot fi evacuate în cursuri de apă, numai după epurarea lor corespunzătoare, astfel încât să fie respectate limitele admise pentru evacuare în receptorii naturali de suprafaţă.
  

(2) Injectarea apelor cu conţinut de substanţe care rezultă în urma operaţiilor de explorare şi extracţie a hidrocarburilor sau în urma activităţilor miniere, precum şi injectarea apelor din considerente tehnice poate fi realizată numai în straturi de foarte mare adâncime, în formaţiunile geologice din care s-au extras hidrocarburi ori alte substanţe sau în formaţiunile geologice care, din motive naturale, sunt permanent improprii pentru alte scopuri, pe baza unor studii şi măsuri speciale şi a avizului de gospodărire a apelor. Aceste ape injectate nu conţin decât acele substanţe care rezultă din operaţiile menţionate anterior.
  

-------------
Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

(3) Lucrările de construcţii, inginerie civilă şi clădiri, precum şi alte activităţi similare pe teren sau în teren care intră în contact cu corpurile de apă subterană pot fi autorizate specificând condiţiile particulare ale acestora. În acest scop, aceste activităţi trebuie să se desfăşoare în conformitate cu normele tehnice generale obligatorii elaborate pentru activităţile respective.
  

-------------
Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

(4) Gazul natural sau gazul petrol lichefiat se poate injecta în formaţiuni geologice care, din motive naturale, sunt permanent improprii pentru alte folosinţe.
  

-------------
Alin. (4) al art. 20 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(5) În cazul în care există o cerinţă majoră pentru asigurarea alimentării cu gaz natural sau gaz petrol lichefiat, se poate autoriza injectarea gazului natural sau gazului petrol lichefiat în scopul depozitării şi în alte formaţiuni geologice decât cele prevăzute la alin. (4), cu condiţia prevenirii oricărui pericol prezent sau viitor de deteriorare a calităţii apei subterane.
  

-------------
Alin. (5) al art. 20 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

(6) Se autorizează injectarea de cantităţi mici de substanţe pentru caracterizarea, protecţia sau remedierea corpurilor de apă subterană în scopuri strict ştiinţifice, în limita cantităţilor strict necesare pentru realizarea acestora.
  

-------------
Alin. (6) al art. 20 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
(6^1) Se poate autoriza injectarea de fluxuri de dioxid de carbon în scopul stocării în formaţiuni geologice care, din motive naturale, sunt permanent improprii pentru alte scopuri, cu condiţia prevenirii oricărui pericol prezent sau viitor de deteriorare a calităţii apei subterane, precum şi cu condiţia ca o astfel de injectare să se efectueze potrivit prevederilor legislaţiei specifice privind stocarea geologică a dioxidului de carbon sau să fie exclusă din domeniul de aplicare a respectivei legislaţii.
-------------
Alin. (6^1) al art. 20 a fost introdus de pct. 1 al art. 25, Cap. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 29 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 30 iunie 2011.

(7) Autorizarea activităţilor prevăzute la alin. (2)-(6^1) se face doar dacă nu se compromite atingerea obiectivelor de mediu ale corpului de apă subterană respectiv.
  

-------------
Alin. (7) al art. 20 a fost modificat de pct. 2 al art. 25, Cap. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 29 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 30 iunie 2011.


Articolul 21

(1) Topirea teiului, cânepii, inului şi a altor plante textile în cursuri de apă, canale, lacuri artificiale, lacuri naturale sau în bălţi este interzisă. Operaţiunile de topire pot fi efectuate în locuri special amenajate şi în baza autorizaţiei de gospodărire a apelor.
  

(2) Tăbăcirea pieilor este permisă numai în condiţiile prevăzute în autorizarea de gospodărire a apelor.
  


Articolul 22

(1) Administratorii porturilor fluviale sau maritime au obligaţia de a realiza instalaţii specializate pentru colectarea, preluarea şi epurarea corespunzătoare a apelor uzate provenite de la nave şi instalaţii plutitoare sau din scapări accidentale.
  

(2) Evacuarea în apele de suprafaţă sau maritime a apelor uzate neepurate, provenite de la nave şi instalaţii plutitoare sau de foraj marin, precum şi a produselor petroliere de la reţeaua aferentă de transport, este interzisă.
  


Articolul 23

(1) Administraţia Naţională «Apele Române», prin administraţiile bazinale de apă, organizează şi desfăşoară activitatea de prevenire a poluărilor accidentale şi de înlăturare a efectelor lor, pe bază de planuri elaborate în funcţie de condiţiile specifice bazinelor hidrografice respective şi de natura substanţelor poluante ce pot fi evacuate accidental.
  

-------------
Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 106 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "direcţii de apă" cu sintagma "administraţii bazinale de apă".

(2) Persoanele juridice utilizatori de apă şi ai celorlalte folosinţe în legătură cu apă sunt obligate să întocmească planuri proprii de prevenire şi de combatere a poluărilor accidentale, posibil a se produce ca urmare a activităţii lor, şi să le pună în aplicare în caz de necesitate.
  

-------------
Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(3) Elaborarea planurilor de prevenire şi de combatere a poluărilor accidentale se face potrivit metodologiei-cadru stabilite de autoritatea publică centrală din domeniul apelor.
  

-------------
Alin. (3) al art. 23 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului" cu sintagma "autoritatea publică centrală din domeniul apelor".

(4) Persoanele juridice utilizatori de apă şi ai celorlalte folosinţe în legătură cu apa, care au produs o poluare accidentală, sunt obligate să ia măsuri imediate pentru înlăturarea cauzelor, pentru limitarea şi înlăturarea efectelor acestora şi să informeze imediat cea mai apropiată unitate de gospodărire a apelor asupra acestei poluări.
  

-------------
Alin. (4) al art. 23 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(5) Unităţile de gospodărire a apelor au obligaţia să ia în considerare orice informaţie provenită de la persoane fizice sau juridice, altele decât utilizatorii sau cei care au produs poluarea accidentală, să identifice poluantul şi cauzele poluării.
  

-------------
Alin. (5) al art. 23 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(6) Poluarea intenţionată se pedepseşte.
  

(7) În caz de poluare accidentală, unităţile de gospodărire a apelor vor avertiza imediat utilizatorii şi autorităţile administraţiei publice ale localităţilor din aval pentru a lua măsuri de protecţie a apelor şi de evitare sau diminuare a pagubelor.
  

-------------
Alin. (7) al art. 23 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(8) Persoanele juridice utilizatori de apă, potenţialii poluatori, precum şi unităţile de gospodărire a apelor, administraţiile porturilor maritime şi fluviale şi ale canalelor navigabile şi ceilalţi utilizatori de apă au obligaţia dotării cu mijloace specifice de intervenţie în cazuri de poluări accidentale.
  

-------------
Alin. (8) al art. 23 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(9) Deţinătorii de mijloace specifice de intervenţie în caz de poluare accidentală a apei sunt obligaţi să le utilizeze, indiferent de cauza apariţiei fenomenului de poluare.
  

-------------
Alin. (9) al art. 23 a fost introdus de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 24

(1) Persoanele fizice sau juridice, care au suferit daune materiale cauzate de o poluare accidentală produsă în amonte sau de distrugerea unei construcţii de retenţie a apei din amonte, au dreptul la despăgubire de la persoana fizică sau juridică ce se face vinovată, potrivit legii.
  

-------------
Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(2) Cheltuielile efectuate de persoane fizice sau persoane juridice, inclusiv de către Administraţia Naţională "Apele Române", pentru înlăturarea efectelor poluării accidentale, se suporta de cel care a produs poluarea.
  

-------------
Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Regia Autonomă "Apele Române" cu sintagma "Administraţia Naţională "Apele Române".

(3) Cel care a produs poluarea suportă şi cheltuielile ocazionate de monitorizarea evoluţiei undei poluante, de determinare a tipului de poluant, precum şi de constatare a efectelor poluării.
  

-------------
Alin. (3) al art. 24 a fost introdus de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Secţiunea a 2-a
Regimul de folosire a albiilor


Articolul 25

(1) Pe malurile apelor aparţinând domeniului public, dacă nu sunt impuse restricţii, orice persoană fizică are dreptul de acces liber, pe propria răspundere, pentru plimbare sau recreere, fără a produce prejudicii apelor, albiilor, malurilor şi riveranilor.
  

(2) În zonele special organizate ori amenajate pentru agrement pe malurile apelor, accesul este permis în condiţiile stabilite de deţinătorii acestor zone şi cu respectarea prevederilor înscrise în autorizaţia de gospodărire a apelor, eliberată acestora.
  

(3) Circulaţia pe cursurile de apă, lacuri naturale sau pe mare, cu bărci de agrement fără motor, se efectuează liber, cu respectarea drepturilor riveranilor şi reglementărilor legale.
  

(4) Dreptul de folosinţa a albiilor minore, a plajei şi a ţărmului marii, în alte scopuri decît cele prevăzute în alin (1), se dobândeşte numai după obţinerea autorizaţiei de gospodărire a apelor.
  


Articolul 26

(1) Deţinătorii terenurilor din aval sunt obligaţi să primească apele ce se scurg în mod natural de pe terenurile situate în amonte.
  

(2) Lucrările de barare sau de traversare a cursurilor de apă, care pot constitui obstacol în curgerea naturală a apelor, vor fi astfel concepute, realizate şi exploatate încât să nu influenţeze defavorabil curgerea apelor, în vederea asigurării atât a stabilităţii acestor lucrări, a albiilor minore şi a malurilor, cât şi pentru prevenirea unor efecte distructive sau păgubitoare. Lucrările construite fără a avea în vedere astfel de cerinţe trebuie modificate sau demolate de proprietarii sau deţinătorii lor, în condiţiile şi la termenele stabilite de Administraţia Naţională "Apele Române". În caz contrar, autoritatea publică centrală din domeniul apelor, prin unităţile sale teritoriale, este abilitat să aplice sancţiuni potrivit legii, din oficiu sau la sesizarea Administraţiei Naţionale "Apele Române".
  

-------------
Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmelor "Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului" şi "Regia Autonomă "Apele Române" cu sintagmele "autoritatea publică centrală din domeniul apelor" şi "Administraţia Naţională "Apele Române".

(3) Obturarea sau blocarea, sub orice forma, precum şi scoaterea din funcţiune, în orice mod, a construcţiilor şi instalaţiilor de descărcare a apelor mari, sunt interzise.
  

(4) Deţinătorii de lucrări pe cursul de apă sau care au legătură cu apele, care au suferit daune materiale cauzate de nerespectarea cerinţelor prevăzute la alin. (2), au dreptul la despăgubire de la persoanele fizice sau juridice care se fac vinovate.
  

-------------
Alin. (4) al art. 26 a fost introdus de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 27

Orice activitate pe luciul de apă, în albii minore, arii protejate ori în zone de protecţie, inclusiv navigaţia, plutăritul, flotajul, exploatarea agregatelor minerale sau recoltarea stufului, precum şi exploatarea fondului piscicol şi pescuitul sportiv se vor realiza astfel încât să nu producă efecte negative asupra apei, malurilor şi albiilor cursurilor de apă, malurilor şi cuvetelor lacurilor, monumentelor naturii, construcţiilor, lucrărilor sau instalaţiilor existente în albii şi să influenţeze cât mai puţin folosirea apelor de către alţi utilizatori. În nici o situaţie nu este permisă deteriorarea calităţii apei.
-------------
Art. 27 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Secţiunea a 3-a
Regimul de servituţi şi de expropriere


Articolul 28

(1) Riveranii sunt obligaţi să acorde drept de servitute, avându-se în vedere zone anume stabilite de comun acord cu Administraţia Naţională "Apele Române", fără a percepe taxe, pentru:
  

-------------
Partea introductivă a alin. (1) al art. 28 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Regia Autonomă "Apele Române" cu sintagma "Administraţia Naţională "Apele Române".

a) trecerea sau circulaţia personalului cu atribuţii de serviciu în gospodărirea apelor, în scopul îndeplinirii acestora;
  

b) amplasarea, în albie şi pe maluri, de borne, repere, aparate de măsura şi control sau alte aparate ori instalaţii necesare executării de studii privind regimul apelor, precum şi accesul pentru întreţinerea instalaţiilor destinate acestor activităţi;
  

c) transportul şi depozitarea temporară a materialelor şi utilajelor pentru intervenţii operative privind apărarea împotriva inundaţiilor;
  

d) transportul şi depozitarea temporară de materiale, utilaje, precum şi circulaţia acestora şi a personalului, în cazul executării de lucrări de întreţinere, reparaţii, precum şi pompări experimentale în cazul forajelor hidrogeologice care fac parte din reţeaua naţională de observaţii şi măsurători.
  

-------------
Lit. d) a alin. (1) al art. 28 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.

(2) În cazul în care, prin exercitarea acţiunilor prevăzute la alin. (1), se produc pagube, deţinătorii terenurilor riverane apelor au dreptul la despăgubiri potrivit legii.
  

Fondurile pentru aceste despăgubiri se vor asigura din alocaţii bugetare, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) şi din fondurile proprii ale persoanelor juridice care au produs pagubele, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d).


Articolul 29

(1) Lucrările de amenajare a bazinelor hidrografice şi a altor lucrări hidrotehnice de interes naţional, cum ar fi: baraje şi lacuri de acumulare cu anexele acestora, consolidări de maluri, faleze, centrale hidroelectrice, derivaţii hidrotehnice*) între cursuri de apă, lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, sisteme de alimentări cu apă şi canalizări, inclusiv instalaţiile de epurare cu anexele acestora, regularizări de râuri, staţii şi platforme hidrometeorologice, sisteme de îmbunătăţiri funciare, corectarea torenţilor, sunt de utilitate publică, iar terenurile pe care urmează să fie amplasate pot fi expropriate, cu justă şi prealabilă despăgubire, în condiţiile legii, sau ocupate temporar, conform prevederilor legale în vigoare.
  

-------------
Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

(2) Sunt scutite de servituţi permanente: clădirile, curţile, grădinile aferente locuinţelor, monumentele publice, bisericile şi cimitirele, precum şi parcurile declarate monumente ale naturii.
  

(3) Dreptul de servitute, o data stabilit, constituie o obligaţie opozabilă tuturor.
  

(4) În cazul în care, lucrările prevăzute la alin. (1), pentru care s-a prevăzut servitutea, aceasta a fost abandonată timp de cel puţin 3 ani sau, dacă menţinerea ei nu mai este necesară, servitutea se poate considera stinsă.
  

(5) Despăgubirea la crearea servituţii temporare sau permanente constă din:
  

a) valoarea de circulaţie a produselor, plantaţiilor, construcţiilor sau bunurilor mobile de orice fel, avariate sau distruse;
  

b) valoarea pagubei cauzate proprietarului pentru stabilirea servituţii pe zona respectiva de teren, în raport cu foloasele de care este lipsit prin schimbarea destinaţiei temporare sau permanente a zonei respective de teren.
  


Articolul 30

(1) Plantarea sau tăierea arborilor sau arbuştilor de pe terenurile situate în albiile majore ale cursurilor de apă şi pe ţărmul marii, fără avizul de gospodărire a apelor şi avizul organelor silvice de specialitate, este interzisă.
  

(2) Avizul de gospodărire a apelor prevăzut la alin. (1) este necesar şi pentru lucrările construite pe ape sau care au legătura cu apele, realizate în albia majoră.
  

(3) În zona maritimă, fluviala sau a altor cai navigabile se pot efectua, în condiţiile legii, cu avizul organelor silvice de specialitate şi al Administraţiei Naţionale "Apele Române, defrişările necesare asigurării vizibilităţii semnalelor de balizaj şi a mijloacelor de semnalizare, pe toată întinderea malurilor şi apelor, în punctele pe care le va stabili autoritatea publică centrală din domeniul transporturilor.
  

-------------
Alin. (3) al art. 30 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmelor "Ministerul Transporturilor" şi "Regia Autonomă "Apele Române" cu sintagmele "autoritatea publică centrală din domeniul transporturilor" şi "Administraţia Naţională "Apele Române".


Articolul 31

(1) Pădurile cu funcţii speciale de protecţie din bazinele de recepţie ale lacurilor de acumulare, cele din bazinele cu grad mare de torenţialitate şi predispuse eroziunii, din albiile majore ale râurilor, din zonele dig-mal, precum şi benzile de pădure situate de-a lungul râurilor neîndiguite aparţin grupei de păduri cu funcţii speciale de protecţie a apelor şi sunt gospodărite ca atare prin tratamente intensive, interzicându-se tăierile rase sau tratamentele cu perioada scurta de regenerare.
  

(2) Pădurile de protecţie a apelor, cele de protecţie a solurilor, situate pe stâncării, grohotişuri, pe soluri erodate, pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade şi alte asemenea păduri se gospodăresc în regim special de protecţie.
  

(3) În perimetrele menţionate la alin. (1) şi (2) se vor executa lucrări de combatere a eroziunii solului, de stingere a torenţilor şi se vor aplica reguli speciale de întreţinere a lucrărilor executate.
  

(4) Pădurile din zonele de munte şi de deal trebuie astfel gospodărite încât să nu contribuie la formarea inundaţiilor şi la producerea eroziunii solului.
  


Articolul 32

(1) Folosirea, transportul şi manipularea de deşeuri şi substanţe periculoase în zonele din jurul apelor şi în alte locuri din care acestea ar putea ajunge în apele de suprafaţă, subterane sau marine se pot face numai în astfel de condiţii încât să nu producă poluarea apelor.
  

(2) Depozitarea deşeurilor şi substanţelor periculoase în zone din apropierea apelor se face în conformitate cu avizul de gospodărire a apelor.
  

(3) Depozitarea în albia majoră a materialelor sau a deşeurilor radioactive este interzisă.
  

(4) Transportul pe apele interioare, pe Dunărea fluviala şi maritimă şi pe marea teritorială al substanţelor periculoase, inclusiv al materialelor radioactive, se poate face numai în condiţiile unui aviz comun, emis, pentru fiecare caz în parte, de autoritatea publică centrală din domeniul apelor şi autoritatea publică centrală din domeniul transporturilor. Aceste dispoziţii se aplica şi transportului în tranzit al acestora.
  

-------------
Alin. (4) al art. 32 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmelor "Ministerul Transporturilor" şi "Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului" cu sintagmele "autoritatea publică centrală din domeniul transporturilor" şi "autoritatea publică centrală din domeniul apelor".


Articolul 33

(1) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor poate concesiona sau închiria parte din domeniul public al apelor, pentru exploatarea apelor de suprafaţă sau subterane, cu excepţia apelor geotermale, a materialelor din acestea şi din maluri, precum şi pentru valorificarea vegetaţiei din albiile minore şi de pe maluri, folosirea energiei apelor, exploatarea luciului de apă pentru agrement ori sporturi nautice, ca şi pentru alte activităţi, cu respectarea prevederilor legale.
  

-------------
Alin. (1) al art. 33 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului" cu sintagma "autoritatea publică centrală din domeniul apelor".

(2) Dreptul de exploatare a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apă, cuvetele lacurilor, bălţilor, prin exploatări organizate, se acordă de autoritatea de gospodărire a apelor pe baza avizului şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, cu avizul deţinătorilor de lucrări hidrotehnice în albie din zonă. Perimetrele de exploatare se amplasează pe cursurile de apă, numai în zone care necesită decolmatare, reprofilarea albiei şi regularizarea scurgerii, pe baza unui studiu tehnic zonal privind influenţa exploatării asupra cursului de apă. Pentru autorizarea acestor activităţi, pe apele naţionale navigabile, precum şi pe celelalte cursuri de apă în amonte cu 1 km şi în aval cu 2 km faţă de lucrările de artă sau dacă au în lungul lor infrastructură aflată în administrarea instituţiilor publice/societăţilor naţionale/companiilor naţionale/societăţilor comerciale/regiilor autonome din domeniul transporturilor, construcţiilor şi turismului, la o distanţă mai mică decât cea prevăzută în actele normative în vigoare, faţă de zona de protecţie, este obligatorie şi obţinerea avizului acestora.
  

-------------
Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

(3) Exploatarea agregatelor minerale este permisă numai cu respectarea condiţiilor de scurgere a apelor şi de asigurare a stabilităţii malurilor şi fără afectarea construcţiilor din zone ce au legătură directă sau indirectă cu regimul de curgere a apelor. Este interzisă exploatarea agregatelor minerale din albia majoră sau terase la o distanţă mai mică de 300 m din axul digurilor de contur al lacurilor de acumulare, fără avizul deţinătorului construcţiei hidrotehnice.
  

-------------
Alin. (3) al art. 33 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(4) Dreptul de exploatare a agregatelor minerale necesare interesului public local se acordă, în limita cantităţii maxime de 5.000 mc pe an, din care 1.000 mc pe an gratuit, autorităţii administraţiei publice locale prin autorizaţia de gospodărire a apelor. Această autorizaţie se eliberează anual, gratuit, la cererea consiliilor locale. Pentru exploatarea pe cursurile de apă care sunt traversate sau au în lungul lor infrastructura aflată în administrarea instituţiilor publice/societăţilor naţionale/ companiilor naţionale/societăţilor comerciale/regiilor autonome din domeniul transporturilor, construcţiilor şi turismului, la o distanţă mai mică decât cea prevăzută în actele normative în vigoare, faţă de zona de protecţie, este necesar avizul acestora.
  

------------
Alin. (4) al art. 33 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 28 iunie 2013.
(4^1) Dreptul de exploatare a agregatelor minerale, în cazuri de urgenţă ca: viituri, precipitaţii care au avariat sau au distrus poduri, drumuri, obiective economice, gospodării individuale, în scopul refacerii acestora, în limita cantităţii maxime de 2.000 mc/an, se acordă, gratuit, pe baza notificării de începere a execuţiei, emisă de autorităţile bazinale de ape. Pentru exploatarea pe cursurile de apă care sunt traversate sau au în lungul lor infrastructura aflată în administrarea instituţiilor publice/societăţilor naţionale/companiilor naţionale/societăţilor comerciale/regiilor autonome din domeniul transporturilor, construcţiilor şi turismului, la o distanţă mai mică decât cea prevăzută în actele normative în vigoare, faţă de zona de protecţie, este necesar avizul acestora.
------------
Alin. (4^1) al art. 33 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 28 iunie 2013.

(5) Abrogat.
  

-------------
Alin. (5) al art. 33 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(6) Lucrările de dragare efectuate pe căile navigabile pentru menţinerea adâncimii de navigaţie se execută fără aviz de gospodărire a apelor. Locurile de depozitare a materialului rezultat din lucrările de dragare şi condiţiile care trebuie îndeplinite se stabilesc anual de către Administraţia Naţională «Apele Române», Administraţia Fluvială a Dunării de Jos - R.A. şi Compania Naţională «Administraţia Canalelor Navigabile» - S.A. - Constanţa.
  

-------------
Alin. (6) al art. 33 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.
(6^1) Proprietarii/administratorii lucrărilor inginereşti de artă (poduri) sunt obligaţi să asigure secţiunea optimă de scurgere a apelor, pe cheltuială proprie, în limita a două lungimi ale lucrării de artă (poduri) în albia majoră în amonte şi în limita unei lungimi a lucrării de artă (poduri) în albia minoră aval, pentru a respecta parametrii avizaţi.
-------------
Alin. (6^1) al art. 33 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.

(7) Este interzisă exploatarea de agregate minerale în zonele de protecţie instituite potrivit prezentei legi, precum şi în zonele de protecţie sanitară cu regim sever a captărilor de apă din surse de suprafaţă sau subterane.
  

-------------
Alin. (7) al art. 33 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

(8) Închirierea sau concesionarea plajei marii se face cu avizul autorităţii publice centrale din domeniul turismului*).
  

-------------
Alin. (8) al art. 33 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Turismului" cu sintagma "autoritatea publică centrală din domeniul turismului".

(9) Persoanele juridice care efectuează extracţii de agregate minerale de pe terenuri situate în domeniul public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale «Apele Române» au obligaţia obţinerii tuturor avizelor şi acordurilor legale.
  

-------------
Alin. (9) al art. 33 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
-----------


Articolul 34

(1) În zonele în care albiile sunt amenajate prin lucrări de apărare, consolidare, terasamente sau alte asemenea lucrări, obligaţia de întreţinere, reparare sau refacere a unor astfel de lucrări, ca şi de întreţinere a albiilor în zona amenajată, a cuvetelor şi a malurilor revine celor care au în administrare sau în exploatare lucrările respective.
  

(2) Deţinătorii cu orice titlu ai terenurilor, care au avantaje din întreţinerea şi amenajarea lucrărilor de apărare, plătesc administratorului acestor lucrări cheltuieli ocazionate de amenajarea şi întreţinerea acestora corespunzător avantajului. Fondurile astfel constituite vor fi utilizate de administratorul lucrărilor de apărare pentru întreţinerea şi repararea acestora. Autoritatea publică centrală din domeniul apelor va stabili metodologia de determinare a cotei de participare la cheltuielile de întreţinere şi amenajare a lucrărilor de apărare, care se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale, la propunerea Administraţiei Naţionale «Apele Române».
  

-------------
Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

(3) Întreţinerea albiei minore în aval de o lucrare de barare sau de evacuarea unei folosinţe hidroenergetice revine deţinătorului cu orice titlu al acelei lucrări, pe zona de influenţă a amenajării, ce nu poate fi mai mică de 500 m.
  

-------------
Alin. (3) al art. 34 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(4) Întreţinerea albiei minore pe zonele neamenajate revine Administraţiei Naţionale «Apele Române» şi, în conformitate cu prevederile art. 7 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2002, unităţii administrativ-teritoriale pe al cărei teritoriu administrativ se află, prin autorităţile administraţiei publice locale.
  

-------------
Alin. (4) al art. 34 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

(5) Prevederile alin. (3) se aplica şi lucrărilor de barare executate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi. În acest caz, modul de întreţinere a albiei minore în aval de lucrarea de barare se stabileşte prin proiectul tehnic elaborat pentru reconfirmarea autorizaţiei de gospodărire a apelor sau pentru eliberarea autorizaţiilor necesare, potrivit legii.
  

(6) Lucrările prevăzute la alin. (1) şi (3) se pot realiza cu asistenţa tehnică a Administraţiei Naţionale «Apele Române» la solicitarea deţinătorilor.
  

-------------
Alin. (6) al art. 34 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Capitolul III
Gospodărirea apelor


Secţiunea 1
Cunoaşterea resurselor de apa


Articolul 35

(1) Gospodărirea apelor se desfăşoară şi se bazează pe cunoaşterea ştiinţifică, complexă, cantitativă şi calitativă a resurselor de apă ale ţării, realizată printr-o activitate unitară şi permanenta de supraveghere, observaţii şi măsurători asupra fenomenelor hidrometeorologice şi resurselor de apă, inclusiv de prognozare a evoluţiei naturale a acestora, ca şi a evoluţiei lor sub efectele antropice, precum şi prin cercetări multidisciplinare.
  

(1^1) În vederea evaluării coerente şi cuprinzătoare a stării corpurilor de apă şi a zonelor protejate, a stabilirii programelor de măsuri şi a eficienţei acestora, până la data de 22 decembrie 2006 se stabilesc programe pentru monitoringul stării apelor.
-------------
Alin. (1^1) al art. 35 a fost introdus de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.
(1^2) Pentru apele de suprafaţă, programele de monitoring vor cuprinde:

a) monitorizarea volumului şi nivelului sau a debitului pentru definirea stării ecologice şi chimice, precum şi a potenţialului ecologic;
  

b) monitorizarea stării ecologice şi chimice, precum şi a potenţialului ecologic.
  

-------------
Alin. (1^2) al art. 35 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
(1^3) Pentru apele subterane, programele de monitoring vor cuprinde monitorizarea stării chimice şi cantitative.
-------------
Alin. (1^3) al art. 35 a fost introdus de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.
(1^4) Pentru zonele protejate, programele de monitoring vor cuprinde prevederile specifice legislaţiei care a condus la stabilirea acestora.
-------------
Alin. (1^4) al art. 35 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
(1^5) Programele de monitoring vor fi în concordanţă cu prevederile anexei nr. 1^1.
-------------
Alin. (1^5) al art. 35 a fost introdus de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(2) Informaţiile hidrometeorologice, hidrogeologice şi cele de gospodărire a apelor se obţin prin unităţi ale Administraţiei Naţionale "Apele Române", de la alte unităţi specializate autorizate şi direct de la utilizatorii de apă. Toate acestea constituie Fondul naţional de date de gospodărire a apelor.
  

-------------
Alin. (2) al art. 35 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Regia Autonomă "Apele Române" cu sintagma "Administraţia Naţională "Apele Române".

(3) Modul de organizare, păstrare şi gestionare a Fondului naţional de date de gospodărire a apelor, se stabilesc unitar de către autoritatea publică centrală din domeniul apelor. Întocmirea şi ţinerea la zi a acestui fond de date se asigură de Administraţia Naţională "Apele Române".
  

-------------
Alin. (3) al art. 35 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmelor "Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului" şi "Regia Autonomă "Apele Române" cu sintagmele "autoritatea publică centrală din domeniul apelor" şi "Administraţia Naţională "Apele Române".

(4) Unităţile specializate autorizate, ca şi utilizatorii de apă care produc informaţii ce pot constitui Fondul naţional de date de gospodărire a apelor sunt obligaţi să le păstreze timp de 5 ani şi să le transmită lunar la Administraţia Naţională "Apele Române, în baza unei proceduri stabilite de autoritatea publică centrală din domeniul apelor.
  

-------------
Alin. (4) al art. 35 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmelor "Regia Autonomă "Apele Române" şi "Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului" cu sintagmele "Administraţia Naţională "Apele Române"" şi "autoritatea publică centrală din domeniul apelor".

(5) Fondul naţional de date de gospodărire a apelor include şi evidenţa apelor ce aparţin domeniului public, parte a sistemului informaţional din domeniul gospodăririi apelor, denumit în continuare Cadastrul apelor. Modul de organizare a Fondului naţional de date hidrologice şi de gospodărire a apelor şi a Cadastrului apelor se stabileşte de către autoritatea publică centrală din domeniul apelor, iar actualizarea acestora se asigură de Administraţia Naţională «Apele Române».
  

-------------
Alin. (5) al art. 35 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
(5^1) Se mandatează autoritatea publică centrală din domeniul apelor, prin Administraţia Naţională «Apele Române», să înscrie în cartea funciară dreptul de proprietate al statului asupra bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale «Apele Române», prevăzute la art. 3.
-------------
Alin. (5^1) al art. 35 a fost introdus de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
(5^2) Costurile pentru întocmirea documentaţiilor tehnice cadastrale, precum şi a celor necesare pentru înscrierea dreptului de proprietate a statului în cartea funciară asupra bunurilor prevăzute la alin. (5^1) se suportă din bugetul de stat, prin bugetul autorităţii publice centrale din domeniul apelor.
-------------
Alin. (5^2) al art. 35 a fost introdus de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

(6) Autorităţile publice, persoanele fizice şi juridice au acces la informaţiile ce constituie Fondul naţional de date hidrologice şi de gospodărire a apelor, în baza unei proceduri stabilite de autoritatea publică centrală din domeniul apelor. Folosirea de către acestea a informaţiilor conţinute în Fondul naţional de date hidrologice şi de gospodărire a apelor în scopuri comerciale este permisă numai contra cost. Administraţia Naţională «Apele Române» elaborează metodologia privind tarifarea folosirii informaţiilor în scop comercial, care se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor.
  

-------------
Alin. (6) al art. 35 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

(7) Deţinătorii de informaţii ce constituie Fondul naţional de date de gospodărire a apelor pot refuza, motivat, furnizarea de astfel de informaţii, în cazul în care acestea afectează:
  

a) siguranţa naţională;
  

b) desfăşurarea unor acţiuni în curs de urmărire penală sau de judecata;
  

c) confidenţialitatea industriala şi comercială. Prin aceasta se înţelege situaţiile în care se dezvăluie şi se folosesc secrete de comerţ, într-o maniera contrară practicilor comerciale loiale.
  


Articolul 36

(1) Unităţile şi instalaţiile autonome care furnizează informaţii hidrologice, hidrogeologice şi meteorologice specifice gospodăririi apelor, precum şi informaţii privind caracteristicile cantitative şi calitative ale resurselor de apă formează reţeaua naţională de observaţii pentru gospodărirea apelor.
  

(2) Pentru asigurarea continuităţii şi omogenităţii şirurilor de informaţii, unităţile şi instalaţiile autonome ale reţelei naţionale de observaţii nu pot fi dezafectate decît în situaţii deosebite, de interes naţional. Dezafectarea se face cu aprobarea autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi cu obligarea solicitantului de a asigura proiectarea, execuţia şi punerea în funcţiune a unităţii sau a instalaţiilor în noul amplasament, anterior începerii operaţiunilor de dezafectare.
  

-------------
Alin. (2) al art. 36 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului" cu sintagma "autoritatea publică centrală din domeniul apelor".

(3) Lista specificaţiilor tehnice şi metodele standardizate pentru analiza şi monitoringul stării apelor se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale din domeniul apelor.
  

-------------
Alin. (3) al art. 36 a fost introdus de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 37

(1) În scopul asigurării unei calităţi corespunzătoare a observaţiilor şi măsurătorilor meteorologice specifice, în jurul platformelor meteorologice se instituie zone de protecţie a căror lăţime este de 30 m. În aceste zone de protecţie este interzisă executarea oricăror construcţii sau instalaţii supraterane.
  

(2) Amplasarea pe o distanta de până la 500 m în jurul şi în afară zonei de protecţie prevăzute la alin. (1) de construcţii mai înalte decît o şesime din distanta dintre construcţie şi limita zonei de protecţie, de reţele de înalta tensiune sau de telecomunicaţii, de obiective care emit în atmosfera fum sau pulberi, de sisteme de irigaţii prin aspersiune, ca şi plantarea de perdele forestiere se fac numai în baza avizului de amplasament eliberat de autoritatea publică centrală din domeniul apelor.
  

-------------
Alin. (2) al art. 37 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului" cu sintagma "autoritatea publică centrală din domeniul apelor".

(3) Zonele prevăzute la alin.(1) şi (2) sunt considerate, în planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, zone supuse unor reglementări speciale.
  

-------------
Alin. (3) al art. 37 a fost modificat de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(4) În scopul asigurării unei calităţi corespunzătoare a observaţiilor şi măsurătorilor hidrometrice, se interzice efectuarea de lucrări în albii sau exploatarea agregatelor minerale în zonele aval şi amonte ale staţiilor hidrometrice, pe o distanţă de 5 ori lăţimea cursului de apă, măsurată la debite medii.
  

-------------
Alin. (4) al art. 37 a fost modificat de pct. 106 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "nisipuri şi pietrişuri" cu sintagma "agregate minerale".


Articolul 38

Pentru asigurarea folosirii raţionale a apelor subterane, a lacurilor şi nămolurilor terapeutice, precum şi a agregatelor minerale din albii, cercetarea şi evaluarea se vor face conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
-------------
Art. 38 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Secţiunea a 2-a
Protecţia albiilor minore, a malurilor şi a lucrărilor de gospodărire a apelor


Articolul 39

Delimitarea albiilor minore se realizează de Administraţia Naţională "Apele Române" împreună cu autoritatea de cadastru funciar şi cu deţinătorii terenurilor riverane.
-------------
Art. 39 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Regia Autonomă "Apele Române" cu sintagma "Administraţia Naţională "Apele Române".


Articolul 40

(1) În scopul asigurării protecţiei albiilor, malurilor, construcţiilor hidrotehnice şi îmbunătăţirii regimului de curgere al apelor, se instituie zone de protecţie pentru:
  

-------------
Partea introductivă a alin. (1) al art. 40 a fost modificată de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

a) albia minora a cursurilor de apa;
  

b) suprafaţa lacurilor naturale sau a bălţilor acoperite de apă şi de vegetaţie acvatică, precum şi a plajei şi falezei mării;
  

-------------
Lit. b) a alin. (1) al art. 40 a fost modificată de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

c) suprafaţa lacurilor de acumulare corespunzătoare cotei aferente debitului de verificare a acestora;
  

-------------
Lit. c) a alin. (1) al art. 40 a fost modificată de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

d) suprafeţele ocupate de lucrări de amenajare sau de consolidare a albiilor minore, de canale şi derivaţii hidrotehnice la capacitatea maxima de transport a acestora, precum şi de alte construcţii hidrotehnice realizate pe ape;
  

-------------
Lit. d) a alin. (1) al art. 40 a fost modificată de pct. 106 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "derivaţii de debit" cu sintagma "derivaţii hidrotehnice".

e) lucrări de apărare împotriva inundaţiilor;
  

f) construcţii şi instalaţii hidrometrice, precum şi instalaţii de determinare automată a calităţii apelor.
  

(2) Lăţimea zonelor de protecţie este stabilită conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta lege. Delimitarea zonelor de protecţie se realizează de Administraţia Naţională "Apele Române" împreună cu autoritatea de cadastru funciar şi cu deţinătorii terenurilor riverane. Dreptul de proprietate asupra lucrărilor menţionate la lit. d), e) şi f) se extinde şi asupra zonelor de protecţie a acestora.
  

-------------
Alin. (2) al art. 40 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Regia Autonomă "Apele Române" cu sintagma "Administraţia Naţională "Apele Române".

(3) Aplicarea, în funcţie de specificul local, a regimului restricţional de folosire a terenurilor din zonele de protecţie, din zona dig-mal şi din acumulări nepermanente se asigură de Administraţia Naţională "Apele Române, cu consultarea deţinătorilor cu orice titlu ai acestor terenuri şi, după caz, a unităţilor de navigaţie civilă şi în concordanţă cu metodologia elaborata de autoritatea publică centrală din domeniul apelor.
  

-------------
Alin. (3) al art. 40 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmelor "Regia Autonomă "Apele Române" şi "Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului" cu sintagmele "Administraţia Naţională "Apele Române" şi "autoritatea publică centrală din domeniul apelor".


Articolul 41

(1) Măsurile şi amenajările pentru protecţia albiilor minore ale cursurilor de apă, a plajei şi ţărmului Marii Negre, a lucrărilor ce se construiesc pe ape sau care au legătura cu apele se stabilesc prin prescripţii de reglementare şi norme tehnice ce se elaborează de autoritatea publică centrală din domeniul apelor.
  

-------------
Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului" cu sintagma "autoritatea publică centrală din domeniul apelor".

(2) Debitele de servitute şi cele salubre, obligatorii în albii, în raport cu specificul sectoarelor de râu respective, cu gradul de amenajare a bazinelor hidrografice, ţinând seama de solicitarea resurselor de apă şi cu asigurarea respectării condiţiilor impuse pentru protecţia ecosistemelor acvatice, conform legii, se stabilesc, pe etape, de către Administraţia Naţională "Apele Române.
  

-------------
Alin. (2) al art. 41 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Regia Autonomă "Apele Române" cu sintagma "Administraţia Naţională "Apele Române".


Articolul 42

(1) În situaţia în care un curs de apă îşi formează o albie noua, părăsind în mod natural pe cea veche, riveranii sau utilizatorii de apă pot să solicite, prin derogare de la prevederile art. 496 din Codul civil, în termen de un an, aprobarea Administraţiei Naţionale "Apele Române pentru readucerea apei în vechea albie, pe cheltuiala acestora. Litigiile se soluţionează de instanţele judecătoreşti.
  

-------------
Alin. (1) al art. 42 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Regia Autonomă "Apele Române" cu sintagma "Administraţia Naţională "Apele Române".

(2) Dacă, în termen de un an de la sfârşitul anului în care apa a părăsit albia, nu se formulează o cerere conform alin. (1), albia veche rămâne în proprietatea riveranilor, iar albia nouă se consideră albie naturală, se introduce în domeniul public al statului, se înregistrează în Cadastrul apelor şi se dă în administrarea Administraţiei Naţionale «Apele Române».
  

-------------
Alin. (2) al art. 42 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

(3) Pentru interese publice, readucerea apei în albia veche se realizează la propunerea Administraţiei Naţionale "Apele Române", cu consultarea riveranilor, cu avizul comitetului de bazin şi cu aprobarea autorităţii publice centrale din domeniul apelor, cheltuielile suportându-se de la bugetul de stat.
  

-------------
Alin. (3) al art. 42 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmelor "Regia Autonomă "Apele Române" şi "Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului" cu sintagmele "Administraţia Naţională "Apele Române" şi "autoritatea publică centrală din domeniul apelor".


Secţiunea a 3-a
Amenajarea bazinelor hidrografice
Planificarea în domeniul managementului şi amenajării apelor
-------------
Titlul Secţiunii a 3-a din Cap. III a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 43

(1) În vederea stabilirii orientărilor fundamentale privind gospodărirea durabilă, unitară, echilibrată şi complexă a resurselor de apă şi a ecosistemelor acvatice, precum şi pentru protejarea zonelor umede se elaborează scheme directoare pe bazine sau grupe de bazine hidrografice. Schema directoare este instrumentul principal de planificare, dezvoltare şi gospodărire a apelor la nivelul districtului de bazin hidrografic şi este alcătuită din planul de amenajare a bazinului hidrografic - componenta de gospodărire cantitativă şi planul de management al bazinului hidrografic - componenta de gospodărire calitativă, conform Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.258/2006 privind aprobarea Metodologiei şi a Instrucţiunilor tehnice pentru elaborarea schemelor directoare. Planurile de management al districtelor hidrografice se elaborează şi se adoptă în conformitate cu termenele stabilite în Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei.
  

-------------
Alin. (1) al art. 43 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
(1^1) Schemele directoare fixează într-o manieră integrată obiectivele de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane, urmărind să se asigure:

a) o stare bună a apelor de suprafaţă sau, pentru corpurile de apă artificiale sau puternic modificate, un bun potenţial ecologic şi o stare chimică bună a apelor de suprafaţă;
  

b) o stare chimică bună şi un echilibru între cantitatea prelevată şi reîncărcarea apelor pentru toate resursele de apă subterană;
  

c) realizarea obiectivelor special definite pentru zonele protejate, cu scopul de a reduce tratamentul necesar pentru producţia de apă destinată consumului uman, cu respectarea cerinţelor prevăzute în Legea nr. 458/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
  

d) protecţia şi apărarea împotriva acţiunii distructive a apelor.
  

-------------
Alin. (1^1) al art. 43 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
(1^2) Obiective mai puţin stricte decât cele stabilite la alin. (1^1) pot fi fixate prin schema directoare atunci când realizarea acestor obiective este imposibilă sau costul lor raportat la beneficiile aşteptate este disproporţionat. Aceste obiective mai puţin stricte sunt menţionate şi motivate în schema directoare, în conformitate cu prevederile art. 2^4.
-------------
Alin. (1^2) al art. 43 a fost introdus de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.
(1^3) Respectarea obiectivelor menţionate la alin. (1^1) trebuie să fie asigurată până cel târziu la data de 22 decembrie 2015. Dacă obiectivele menţionate la alin. (1^1) nu pot fi realizate în această perioadă, schema directoare poate prevedea perioade mai lungi ale căror motive sunt indicate în schema directoare, în conformitate cu prevederile art. 2^3.
-------------
Alin. (1^3) al art. 43 a fost introdus de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.
(1^4) Schemele-cadru de gospodărire a apelor existente la data intrării în vigoare a prezentei legi constituie baza schemelor directoare şi îşi vor păstra valabilitatea până la intrarea în vigoare a planurilor de management. În vederea elaborării schemelor directoare se efectuează o analiză a caracteristicilor bazinelor hidrografice şi a impactului activităţilor umane asupra stării corpurilor de apă de suprafaţă şi subterane, precum şi analiza economică a utilizării apei, în conformitate cu anexele nr. 1^2 şi 4.
-------------
Alin. (1^4) al art. 43 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
(1^5) După aprobarea primelor scheme directoare, în conformitate cu prevederile prezentei legi, acestea se actualizează la fiecare 6 ani. Analizele caracteristicilor districtelor de bazine hidrografice, impactului activităţilor umane asupra stării corpurilor de apă şi analiza economică a utilizatorilor de apă sunt revizuite şi, dacă este cazul, sunt actualizate cu cel puţin 3 ani înainte de fiecare actualizare a schemelor directoare.
-------------
Alin. (1^5) al art. 43 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
(1^6) Comitetul de bazin implică în elaborarea şi actualizarea schemei directoare reprezentanţii autorităţilor publice centrale, consiliilor judeţene şi consiliilor locale, unităţilor industriale şi din agricultură, institutelor de cercetare, care au obligaţia de a comunica toate informaţiile utile aflate în competenţa lor. Participarea activă a publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor este asigurată potrivit prevederilor Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.044/2005 pentru aprobarea Procedurii privind consultarea utilizatorilor de apă, riveranilor şi publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor.
-------------
Alin. (1^6) al art. 43 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
(1^7) Prin intermediul paginii de internet proprii, administraţiile bazinale de apă din subordinea Administraţiei Naţionale "Apele Române" şi Comitetul de bazin pun la dispoziţia publicului, pe parcursul unei perioade de cel puţin 6 luni:

a) un calendar şi un program de lucru, incluzând procedura de consultare, cu cel puţin 3 ani înainte de data prevăzută pentru aprobarea schemei directoare actualizate;
  

b) o sinteză a problemelor care există în bazin în domeniul gospodăririi apelor, cu cel puţin 2 ani înainte de data prevăzută pentru aprobarea schemei directoare actualizate;
  

c) proiectul schemei directoare, cu cel puţin un an înainte de data prevăzută pentru aprobarea schemei directoare actualizate.
  

d) la cerere, documentele de referinţă şi informaţiile utilizate la elaborarea proiectului schemelor directoare.
  

----------
Lit. d) a alin. (1^7) al art. 43 a fost introdusă de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
-------------
Alin. (1^7) al art. 43 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
(1^8) În corelare cu prevederile schemelor directoare se elaborează programe de măsuri care să ţină seama de rezultatele analizelor prevăzute la alin. (1^4) şi (1^5), realizate pentru atingerea obiectivelor prevăzute la art. 2^1 privind asigurarea protecţiei cantitative şi calitative a apelor, apărarea împotriva acţiunilor distructive ale apelor, precum şi valorificarea potenţialului apelor, în raport cu cerinţele dezvoltării durabile a societăţii şi în acord cu strategia şi politicile de mediu incluzând dezvoltarea lucrărilor, instalaţiilor şi amenajărilor de gospodărire a apelor.
-------------
Alin. (1^8) al art. 43 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
(1^9) Programele de măsuri se stabilesc până la termenul stabilit în conformitate cu prevederile Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi vor fi operaţionale cel târziu la data de 22 decembrie 2012. Programele de măsuri se revizuiesc şi, dacă este necesar, se reactualizează până cel târziu la data de 22 decembrie 2015 şi apoi la fiecare 6 ani. Toate măsurile noi sau revizuite elaborate în cadrul unui program actualizat devin operaţionale în termen de cel mult 3 ani de la data adoptării lor.
-------------
Alin. (1^9) al art. 43 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
(1^10) Strategia naţională de management al riscului la inundaţii, precum şi programele de măsuri ce decurg din acestea se stabilesc în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi, în corelare cu prevederile schemelor-cadru de gospodărire a apelor existente la data publicării prezentei legi, care îşi păstrează valabilitatea până la data de 22 decembrie 2009, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
-------------
Alin. (1^10) al art. 43 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.

(2) Componentele schemelor directoare şi programele de măsuri prevăzute la alin. (1^8) se elaborează şi se actualizează de către Administraţia Naţională «Apele Române», se avizează de către Comitetul de bazin, la propunerea autorităţii publice centrale din domeniul apelor, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Conţinutul minim al schemelor directoare şi al programelor de măsuri este prevăzut în anexa nr. 3.
  

-------------
Alin. (2) al art. 43 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

(3) Toate activităţile social-economice, inclusiv amenajarea bazinelor hidrografice, protecţia mediului şi amenajarea teritoriului se corelează cu prevederile schemelor directoare.
  

-------------
Alin. (3) al art. 43 a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(4) În vederea implementării măsurilor de bază prevăzute în anexa nr. 3, trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a nu conduce la creşterea poluării apelor marine. Aplicarea măsurilor de bază prevăzute în anexa nr. 3 nu poate duce, în mod direct sau indirect, la creşterea poluării apelor de suprafaţă. Această cerinţă nu se aplică în cazul în care ar conduce la creşterea poluării mediului în ansamblu.
  

-------------
Alin. (4) al art. 43 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.

(5) În situaţia în care datele de monitoring sau alte date arată că obiectivele de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane, prevăzute la art. 2^1 pentru corpurile de apă, nu pot fi atinse, autoritatea publică centrală din domeniul apelor trebuie să se asigure că:
  

-------------
Partea introductivă a alin. (5) al art. 43 a fost modificată de pct. 106 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "obiective de protecţie a apelor şi a mediului acvatic/ecosistemelor acvatice" cu sintagma "obiective de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane".

a) sunt investigate cauzele neîndeplinirii obiectivelor prevăzute;
  

b) avizele şi autorizaţiile de gospodărire a apelor sunt examinate şi, dacă este necesar, revizuite;
  

c) programele de monitoring sunt revizuite şi modificate, după caz;
  

d) sunt stabilite măsurile suplimentare care pot fi necesare pentru atingerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane, precum şi limite mai stricte, dacă este cazul, urmând procedurile cuprinse în anexa nr. 1^1.
  

-------------
Lit. d) a alin. (5) al art. 43 a fost modificată de pct. 106 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "obiective de protecţie a apelor şi a mediului acvatic/ecosistemelor acvatice" cu sintagma "obiective de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane".
-------------
Alin. (5) al art. 43 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.

(6) În situaţia în care obiectivele de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane prevăzute la art. 2^1 nu pot fi îndeplinite ca urmare a unor circumstanţe cu cauze naturale de forţă majoră, care apar în mod excepţional sau care nu pot fi prevăzute, cum ar fi inundaţiile extreme sau seceta prelungită, nu este necesară luarea de măsuri suplimentare, aplicându-se prevederile art. 2^5.
  

-------------
Alin. (6) al art. 43 a fost modificat de pct. 106 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "obiective de protecţie a apelor şi a mediului acvatic/ecosistemelor acvatice" cu sintagma "obiective de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane".


Articolul 44

Informaţiile necesare pentru elaborarea schemelor directoare şi a programelor de măsuri, inclusiv cele pentru stabilirea cerinţelor de apă, de valorificare a potenţialului apelor şi de apărare împotriva inundaţiilor pe ansamblul teritoriului naţional, pe etape de dezvoltare, se pun la dispoziţia autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi Administraţiei Naţionale «Apele Române» de către autorităţile publice centrale şi locale, de principalii utilizatori de apă, precum şi de organizaţiile neguvernamentale interesate în amenajarea bazinelor hidrografice. Aceste informaţii vor fi puse şi la dispoziţia comitetelor de bazin.
-------------
Art. 44 a fost modificat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 44^1

(1) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor transmite Comisiei Europene şi celorlalte state membre interesate atât copii ale planurilor de management cuprinse în schemele directoare prevăzute la art. 43 alin. (1), cât şi copii ale părţii naţionale a planului de management al bazinului hidrografic internaţional al fluviului Dunărea, elaborată conform prevederilor art. 6 alin. (3), precum şi ale tuturor actualizărilor ulterioare ale acestora, în termen de 3 luni de la publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  

(2) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor prezintă Comisiei Europene rapoarte de sinteză privind analizele efectuate potrivit prevederilor art. 43 alin. (1^4) şi programele de monitoring prevăzute la art. 35, realizate în scopul primului plan de management al bazinului hidrografic, în termen de 3 luni de la data finalizării acestora.
  

(3) În termen de 3 ani de la data publicării fiecărui plan de management cuprins în schemele directoare sau a fiecărei versiuni actualizate în temeiul art. 43 alin. (1^5), autoritatea publică centrală din domeniul apelor prezintă Comisiei Europene un raport interimar care descrie progresele înregistrate în punerea în aplicare a programului de măsuri prevăzut la art. 43 alin. (1^8).
  

-------------
Art. 44^1 a fost introdus de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 28 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 2 martie 2007.


Articolul 44^2

(1) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor furnizează Comisiei Europene o listă a autorităţilor competente pe plan naţional în domeniul gospodăririi apelor şi a autorităţilor competente din cadrul tuturor organismelor internaţionale în domeniul apelor, la care România este parte, în termen de 6 luni de la data aderării.
  

(2) Pentru fiecare autoritate competentă în cadrul fiecărui district de bazin hidrografic de pe teritoriul naţional şi al porţiunii de district de bazin hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă pe teritoriul României, autoritatea publică centrală din domeniul apelor furnizează Comisiei Europene următoarele informaţii:
  

a) denumirea şi adresa autorităţii competente - denumirea şi adresele oficiale ale autorităţilor din domeniul apelor în cadrul fiecărui district de bazin hidrografic de pe teritoriul naţional;
  

b) întinderea geografică a districtului de bazin hidrografic - numele principalelor râuri în cadrul districtului de bazin hidrografic, însoţită de o descriere precisă a limitelor districtului de bazin hidrografic; pe cât posibil, aceste informaţii vor fi disponibile în format GIS (Sistem informatic geografic) şi/sau în format GISCO (Sistem informatic geografic al Comisiei Europene);
  

c) statutul legal al autorităţii competente - o descriere a statutului legal al autorităţii competente şi, acolo unde este relevant, un rezumat sau o copie a acestui statut sau act de înfiinţare ori echivalentul legal al acestui document;
  

d) responsabilităţi - o descriere a responsabilităţilor legale şi administrative ale fiecărei autorităţi competente şi a rolului său în cadrul fiecărui district de bazin hidrografic;
  

e) apartenenţa - acolo unde autoritatea competentă acţionează ca unitate coordonatoare a altor autorităţi competente, se furnizează o listă a acestora, însoţită de un rezumat al relaţiilor instituţionale stabilite în vederea asigurării coordonării;
  

f) relaţiile internaţionale - în cazul districtului de bazin hidrografic internaţional al fluviului Dunărea, care acoperă mai mult decât teritoriul naţional şi include teritorii ale statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene, se furnizează o listă a relaţiilor instituţionale stabilite în vederea asigurării coordonării.
  

-------------
Lit. f) a alin. (2) al art. 44^2 a fost modificată de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

(3) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor informează Comisia Europeană asupra oricărei schimbări intervenite în informaţiile furnizate potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), în termen de 3 luni de la efectuarea schimbării.
  

-------------
Art. 44^2 a fost introdus de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 28 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 2 martie 2007.


Articolul 44^3

La identificarea unei probleme de gospodărire a apelor care nu poate fi rezolvată la nivel naţional, autoritatea publică centrală din domeniul apelor poate raporta Comisiei Europene şi oricărui alt stat membru interesat asupra acestei probleme şi poate face recomandări pentru rezolvarea sa.
-------------
Art. 44^3 a fost introdus de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 28 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 2 martie 2007.


Articolul 45

(1) Pentru bazine hidrografice mici sau părţi de bazine hidrografice se întocmesc scheme locale de amenajare şi de gospodărire a apelor, denumite în continuare scheme locale, care se încadrează în planurile de amenajare - componenta de gospodărire cantitativă din cadrul schemelor directoare. Schemele locale stabilesc obiectivele generale de punere în valoare şi de protejare cantitativă şi calitativă a resurselor de apă, a ecosistemelor acvatice şi a zonelor umede, precum şi obiectivele generale privind utilizarea durabilă şi protecţia tuturor categoriilor de resurse de apă din teritoriul respectiv.
  

-------------
Alin. (1) al art. 45 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

(2) Schema locală inventariază diferiţii utilizatori care folosesc resursele de apă existente, stabilind starea resurselor de apă şi a ecosistemelor acvatice. Aceasta tine seama de strategiile şi de programele statului, ale colectivităţilor locale, ale instituţiilor publice, ale altor persoane fizice şi persoane juridice, cu incidenta asupra calităţii, repartiţiei şi folosirii resurselor de apă. De asemenea, stabileşte priorităţile pentru atingerea obiectivelor menţionate la alin. (1), ţinând seama de protecţia mediului acvatic natural, de necesitatea punerii în valoare a resurselor de apă, de evoluţia previzibilă a localităţilor rurale şi urbane şi de echilibru ce trebuie asigurat între diferiţii utilizatori de apă.
  

(3) Prin schema locală se evaluează mijloacele economice şi financiare necesare pentru realizarea lucrărilor, instalaţiilor şi amenajărilor prevăzute. Aceasta trebuie să fie compatibilă cu orientările fixate în schema directoare.
  

-------------
Alin. (3) al art. 45 a fost modificat de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 46

(1) Programele şi deciziile administrative care au legătură cu apele trebuie să fie în concordanţă cu prevederile schemelor directoare aprobate.
  

(2) La elaborarea documentaţiilor tehnice pentru lucrările prevăzute la art. 48 se va ţine seama de prevederile schemelor directoare, respectiv schemelor locale.
  

-------------
Art. 46 a fost modificat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 47

(1) La nivelul fiecărei administraţii bazinale de apă a Administraţiei Naţionale «Apele Române» se organizează un Comitet de bazin.
  

-------------
Alin. (1) al art. 47 a fost modificat de pct. 106 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "direcţii de apă" cu sintagma "administraţii bazinale de apă".

(2) Comitetul de bazin este format din maximum 21 de membri, după cum urmează:
  

-------------
Partea introductivă a alin. (2) al art. 47 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

a) 2 reprezentanţi ai autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi protecţiei mediului, dintre care unul este numit din cadrul agenţiilor de protecţia mediului din districtul bazinului hidrografic respectiv;
  

-------------
Lit. a) a alin. (2) al art. 47 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

b) un reprezentant al direcţiilor de sănătate publică ale judeţelor din districtul bazinului hidrografic respectiv, numit de către Institutul Naţional de Sănătate Publică;
  

-------------
Lit. b) a alin. (2) al art. 47 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

c) 2 primari de municipii şi un primar de oraş sau comună, aleşi de primarii localităţilor din districtul bazinului hidrografic respectiv;
  

-------------
Lit. c) a alin. (2) al art. 47 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

d) un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale cu sediul în districtul bazinului hidrografic respectiv;
  

-------------
Lit. d) a alin. (2) al art. 47 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

e) un prefect din districtul bazinului hidrografic respectiv, numit de autoritatea publică centrală din domeniul administraţiei şi internelor;
  

-------------
Lit. e) a alin. (2) al art. 47 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

f) preşedinţii consiliilor judeţene din districtul bazinului hidrografic respectiv;
  

-------------
Lit. f) a alin. (2) al art. 47 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

g) 3 reprezentanţi ai utilizatorilor de apă din districtul bazinului hidrografic respectiv.
  

-------------
Lit. g) a alin. (2) al art. 47 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

h) doi reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale "Apele Române";
  

-------------
Lit. h) a alin. (2) al art. 47 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Regia Autonomă "Apele Române" cu sintagma "Administraţia Naţională "Apele Române".

i) un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
  

-------------
Lit. i) a alin. (2) al art. 47 a fost modificată de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(3) Reprezentanţii administraţiei publice locale aleşi în comitetul de bazin vor funcţiona în cadrul acestuia numai pe durata exercitării mandatului funcţiei pe care o reprezintă.
  

(4) Prefectul şi primarii aleşi vor proveni din unităţi administrativ-teritoriale diferite.
  

-------------
Alin. (4) al art. 47 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

(5) Reprezentanţii utilizatorilor de apă se propun şi se aleg de comitetul de bazin, în funcţie de cerinţa de apă şi de impactul apelor uzate evacuate asupra resurselor de apă.
  

(6) Membrii Comitetului de bazin pot fi schimbaţi de cei care i-au numit sau ales.
  

-------------
Alin. (6) al art. 47 a fost modificat de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(7) Comitetul de bazin colaborează cu Administraţia Naţională "Apele Române" la aplicarea strategiei şi politicii naţionale de gospodărire a apelor, în care scop trebuie:
  

-------------
Partea introductivă a alin. (7) al art. 47 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Regia Autonomă "Apele Române" cu sintagma "Administraţia Naţională "Apele Române".

a) să avizeze schemele directoare, inclusiv programele de măsuri pentru atingerea obiectivelor din schemele directoare şi realizarea lucrărilor, instalaţiilor şi amenajărilor de gospodărire a apelor;
  

-------------
Lit. a) a alin. (7) al art. 47 a fost modificată de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

b) să avizeze planurile de prevenire a poluărilor accidentale şi de înlăturare a efectelor lor, elaborate în funcţie de condiţiile districtului bazinului hidrografic respectiv;
  

-------------
Lit. b) a alin. (7) al art. 47 a fost modificată de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

c) să aprobe schemele locale, stabilind priorităţile tehnice şi financiare, şi să le integreze în schemele directoare;
  

-------------
Lit. c) a alin. (7) al art. 47 a fost modificată de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

d) abrogată;
  

-------------
Lit. d) a alin. (7) al art. 47 a fost abrogată de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

e) să propună revizuirea normelor şi standardelor din domeniul gospodăririi apelor şi, în caz de necesitate, să elaboreze norme de calitate a apei evacuate, proprii bazinului hidrografic; aceste norme pot fi mai exigente decît cele la nivel naţional;
  

f) să propună, dacă este necesar, normative cu valori-limită de încărcare mai severe decât cele prevăzute de reglementările specifice în vigoare pentru evacuări de ape uzate, în vederea conformării cu obiectivele de calitate a apelor;
  

-------------
Lit. f) a alin. (7) al art. 47 a fost modificată de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

g) să aprobe încadrarea în categorii de calitate a cursurilor de apă din bazinul hidrografic respectiv;
  

h) să recomande priorităţile privind finanţarea şi conformarea, în scopul realizării programelor de dezvoltare a lucrărilor, instalaţiilor şi amenajărilor de gospodărire a apelor;
  

i) să asigure informarea publicului, garantarea unei perioade de timp necesare primirii comentariilor publicului, să organizeze audieri publice asupra tuturor aspectelor propuse pentru aprobare şi să asigure accesul publicului la documentele sale.
  

j) să avizeze lista zonelor protejate şi măsurile de reconstrucţie ecologică a zonelor propuse în acest scop;
  

-------------
Lit. j) a alin. (7) al art. 47 a fost modificată de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

k) să avizeze hărţile de vulnerabilitate şi hărţile de risc la inundaţii;
  

-------------
Lit. k) a alin. (7) al art. 47 a fost introdusă de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

l) să avizeze planurile de management al riscului la inundaţii.
  

-------------
Lit. l) a alin. (7) al art. 47 a fost introdusă de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

(8) Comitetele de bazin:
  

a) pot lua în considerare şi pot discuta orice aspecte noi privind cantitatea, calitatea şi folosirea apei, ce pot apărea în districtul bazinului hidrografic respectiv;
  

-------------
Lit. a) a alin. (8) al art. 47 a fost modificată de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

b) pot constitui şi împuternici subcomitete şi grupe de lucru, a căror funcţie va fi de informare, consultare şi participare la luarea deciziilor;
  

-------------
Lit. b) a alin. (8) al art. 47 a fost modificată de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

c) pot solicita executarea de audieri, dacă considera necesar;
  

d) pot propune acordarea de bonificaţii, în baza prevederilor art. 82 alin. (1);
  

e) pot recomanda autorităţilor locale, în funcţie de prioritatea şi urgenţa realizării lucrărilor necesare, în special a celor de utilitate publică, legate de întreţinerea albiilor, a lucrărilor de protecţie împotriva inundaţiilor şi de prevenire a riscului la inundaţii, modul de asigurare a surselor financiare de la bugetele locale.
  

-------------
Lit. e) a alin. (8) al art. 47 a fost modificată de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

(9) Comitetul de bazin are un secretariat tehnic permanent, format din 3-5 persoane, asigurat de administraţia bazinală de apă a Administraţiei Naţionale «Apele Române», subordonat acestuia.
  

-------------
Alin. (9) al art. 47 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

(10) Pentru executarea mandatului sau, comitetul de bazin are acces la informaţiile şi resursele oricărei instituţii publice, potrivit legii.
  

(11) Regulamentul de organizare şi funcţionare a comitetelor de bazin se propune de autoritatea publică centrală din domeniul apelor şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
  

-------------
Alin. (11) al art. 47 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului" cu sintagma "autoritatea publică centrală din domeniul apelor".


Secţiunea a 4-a
Regimul lucrărilor care se construiesc pe ape sau care au legătura cu apele


Articolul 48

(1) Lucrările care se construiesc pe ape sau care au legătura cu apele sunt:
  

a) lucrări, construcţii şi instalaţii care asigură gospodărirea complexă a apelor, inclusiv atenuarea apelor mari, prin modificarea regimului natural de curgere, cum sunt: baraje, acumulări permanente sau nepermanente, derivaţii hidrotehnice;
  

-------------
Lit. a) a alin. (1) al art. 48 a fost modificată de pct. 106 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "derivaţii de debit" cu sintagma "derivaţii hidrotehnice".

b) lucrări de folosire a apelor, cu construcţiile şi instalaţiile aferente: alimentări cu apa potabilă, industriala şi pentru irigaţii, amenajări piscicole, centrale hidroelectrice, folosinţe hidromecanice, amenajări pentru navigaţie, plutărit şi flotaj, poduri plutitoare, amenajări balneare, turistice sau pentru agrement, alte lucrări de acest fel;
  

c) lucrări, construcţii şi instalaţii pentru protecţia calităţii apelor sau care influenţează calitatea apelor: lucrări de canalizare şi evacuare a apelor uzate, staţii şi instalaţii de prelucrare a calităţii apelor, injecţii de ape în subteran, alte asemenea lucrări;
  

d) construcţii de apărare împotriva acţiunii distructive a apei: îndiguiri, apărări şi consolidări de maluri şi albii, rectificări şi reprofilări de albii, lucrări de dirijare a apei, combaterea eroziunii solului, regularizarea scurgerii pe versanţi, corectări de torenţi, desecări şi asanări, alte lucrări de apărare;
  

e) traversări de cursuri de apă cu lucrările aferente: poduri, conducte, linii electrice etc.;
  

f) amenajări şi instalaţii de extragere a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apă, lacurilor şi din terase: balastiere, cariere etc.;
  

-------------
Lit. f) a alin. (1) al art. 48 a fost modificată de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

g) depozite de deşeuri menajere şi industriale: iazuri de decantare, halde de steril, zguri şi cenuşi, şlamuri, nămoluri şi altele asemenea;
  

-------------
Lit. g) a alin. (1) al art. 48 a fost modificată de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

h) plantari şi defrişări de vegetaţie lemnoasă, perdele antierozionale şi filtrante în zonele de protecţie sau în albiile majore, care nu fac parte din fondul forestier;
  

i) lucrări, construcţii şi instalaţii care se execută pe malul mării, pe fundul apelor maritime interioare şi al mării teritoriale, pe platoul continental, inclusiv lucrări pentru consolidarea falezelor, protecţia şi reabilitarea plajelor;
  

-------------
Lit. i) a alin. (1) al art. 48 a fost modificată de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

j) lucrări de prospecţiuni, de explorare/exploatare prin foraje terestre sau maritime, instalaţii hidromecanice, borne topohidrografice şi alte lucrări de studii de teren în legătura cu apele;
  

k) lucrări şi instalaţii pentru urmărirea parametrilor hidrologici sau urmărirea automată a calităţii apei;
  

l) lucrări de închidere a minelor şi carierelor, a depozitelor menajere şi industriale şi de reconstrucţie ecologică a zonelor afectate;
  

-------------
Lit. l) a alin. (1) al art. 48 a fost modificată de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

m) injectarea în structurile din care au provenit sau în formaţiunile geologice care, din motive naturale, sunt permanent improprii pentru alte scopuri a apelor de zăcământ de la schelele de extracţie, fără a produce poluarea straturilor de ape subterane traversate;
  

-------------
Lit. m) a alin. (1) al art. 48 a fost introdusă de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

n) planuri de amenajare a teritoriului, planuri de urbanism general, zonal şi de detaliu.
  

-------------
Lit. n) a alin. (1) al art. 48 a fost introdusă de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(2) Documentaţiile elaborate pentru lucrările prevăzute la alin. (1) trebuie să ofere securitatea necesară, să răspundă normativelor şi prescripţiilor tehnice, avînd în vedere interesele protecţiei mediului şi amplasamentelor.
  


Articolul 49

(1) Se interzice amplasarea în zona inundabilă a albiei majore şi în zonele de protecţie precizate la art. 40 de noi obiective economice sau sociale, inclusiv de noi locuinţe sau anexe ale acestora.
  

-------------
Alin. (1) al art. 49 a fost modificat de pct. 61 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1), pentru zona inundabilă a albiei majore, cazurile în care sunt prevăzute lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, dimensionate corespunzător clasei de importanţă. Lucrările executate în zona inundabilă se execută numai pe baza avizului de amplasament, emis conform legii.
  

-------------
Alin. (2) al art. 49 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.

(3) Avizul de amplasament menţionat la alin. (2), obţinut în baza metodologiei elaborate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, nu exclude obligaţia obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a celorlalte avize necesare, potrivit legii.
  

-------------
Alin. (3) al art. 49 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului" cu sintagma "autoritatea publică centrală din domeniul apelor".
(3^1) Obţinerea avizului de amplasament şi a avizului de gospodărire a apelor condiţionează eliberarea de către autorităţile administraţiei publice emitente a autorizaţiei de construire a lucrărilor prevăzute la art. 48 alin. (1).
-------------
Alin. (3^1) al art. 49 a fost introdus de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

(4) Construcţiile şi obiectivele existente, amplasate în zona inundabilă a albiei majore sau în zonele de protecţie, vor fi identificate de administraţiile bazinale de apă, solicitându-se prin autorităţile administraţiei publice locale sau judeţene emitente a autorizaţiei de construcţie demolarea acestora. În situaţia în care demolarea nu este posibilă, beneficiarii vor fi obligaţi să declare pe propria răspundere că îşi asumă riscurile în caz de inundaţii.
  

-------------
Alin. (4) al art. 49 a fost modificat de pct. 106 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "direcţii de apă" cu sintagma "administraţii bazinale de apă".


Articolul 50

(1) Lucrările prevăzute la art. 48 pot fi promovate şi executate numai în baza avizului de gospodărire a apelor şi, respectiv, notificării emise de Administraţia Naţională «Apele Române». Punerea în funcţiune sau exploatarea acestor lucrări se face numai în baza autorizaţiei de gospodărire a apelor şi, după caz, a notificării emise de Administraţia Naţională «Apele Române».
  

-------------
Alin. (1) al art. 50 a fost modificat de pct. 63 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.
(1^1) Pentru execuţia lucrărilor noi şi a intervenţiilor constructive care modifică parametrii de bază ai lucrărilor existente de baraje, pentru retenţii permanente sau nepermanente de apă, a barajelor şi digurilor care realizează depozite de deşeuri industriale depuse prin hidromecanizare şi a lucrărilor hidrotehnice speciale, emiterea avizului de gospodărire a apelor este condiţionată de existenţa acordului de funcţionare în siguranţă emis de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, în conformitate cu prevederile legale.
-------------
Alin. (1^1) al art. 50 a fost introdus de pct. 64 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(2) În cazul în care lucrările se efectuează în zona apelor naţionale navigabile sau în zona cursurilor de apă care sunt traversate ori au în lungul lor infrastructura aflată în administrarea instituţiilor publice/societăţilor naţionale/ companiilor naţionale/societăţilor comerciale/regiilor autonome din domeniul transporturilor, construcţiilor şi turismului, este necesar şi acordul autorităţii publice centrale din domeniul transporturilor, construcţiilor şi turismului.
  

-------------
Alin. (2) al art. 50 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.

(3) Se exceptează de la prevederile alin. (1) activităţile prevăzute la art. 9 alin. (2), precum şi cele pentru care prezenta lege prevede notificarea.
  

(4) Pentru serviciile de autorizare sau de avizare a lucrărilor, prevăzute la art. 48, se percep taxe şi tarife care se stabilesc în condiţiile legii.
  

(4^1) Se exceptează de la prevederile alin. (4) centrele sociale şi şcolile care nu sunt conectate la sistemul centralizat de apă şi deţin puţuri proprii.
----------
Alin. (4^1) al art. 50 a fost introdus de art. unic din LEGEA nr. 153 din 3 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 4 decembrie 2014.

(5) Abrogat.
  

-------------
Alin. (5) al art. 50 a fost abrogat de pct. 65 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 51

(1) Avizul de gospodărire a apelor şi avizul de amplasament sunt avize conforme.
  

(1^1) Pentru lucrările existente de tipul celor prevăzute la art. 50 alin. (1^1) este necesară obţinerea autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă, care certifică îndeplinirea exigenţelor de performanţă în perioada de exploatare şi este obligatorie pentru obţinerea autorizaţiilor de gospodărire a apelor şi de protecţia mediului.
-------------
Alin. (1^1) al art. 51 a fost introdus de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(2) Avizul, autorizaţia de gospodărire a apelor şi notificarea nu exclud obligativitatea obţinerii acordului şi autorizaţiei de mediu, potrivit legii.
  

-------------
Alin. (2) al art. 51 a fost modificat de pct. 67 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 52

Elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor trebuie să se bazeze pe studii meteorologice, hidrologice sau hidrogeologice, după caz, pe studii de gospodărire a apelor şi de impact al lucrărilor respective asupra resurselor de apă şi asupra zonelor riverane. Aceste studii şi documentaţii pot fi întocmite de instituţii publice sau private, abilitate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor sau de o autoritate competentă din statele Uniunii Europene. Documentaţiile de fundamentare trebuie să demonstreze că solicitantul avizului de gospodărire a apelor se poate conforma cerinţelor legale.
-------------
Art. 52 a fost modificat de pct. 68 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 53

(1) Avizul de gospodărire a apelor îşi pierde valabilitatea după 2 ani de la emitere, dacă execuţia lucrărilor respective nu a început în acest interval. Posesorul unui aviz de gospodărire a apelor are obligaţia să anunţe emitentului, în scris, data de începere a execuţiei, cu 10 zile înainte de aceasta.
  

(2) Avizul de gospodărire a apelor este necesar şi în caz de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalaţii existente ale utilizatorilor de apă, dacă se modifica prevederile avizului obţinut anterior, precum şi dacă aceasta modificare a intervenit până la promovarea lucrărilor respective.
  

(2^1) Avizul de gospodărire a apelor este necesar şi în cazul închiderii unor obiective construite pe ape sau care au legătură cu apele.
-------------
Alin. (2^1) al art. 53 a fost introdus de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

(3) Documentaţiile lucrărilor de interes public care se construiesc pe ape sau care au legătura cu apele trebuie avizate, chiar dacă realizarea acestora ar necesita restrângerea sau încetarea unor activităţi existente. Persoanele fizice şi persoanele juridice afectate pot fi despăgubite în condiţiile legii, dacă fac dovada că utilizează eficient apa sau că nu poluează resursele de apă.
  

(4) Lucrările de barare a cursurilor de apă trebuie să fie prevăzute cu instalaţii care să asigure debitul necesar în aval, precum şi, după caz, cu construcţiile pentru migrarea ihtiofaunei în vederea atingerii stării bune a apelor.
  

-------------
Alin. (4) al art. 53 a fost modificat de pct. 69 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(5) Prin avizul de gospodărire a apelor, investitorul poate fi obligat să execute şi alte lucrări necesare, necuprinse în documentaţia tehnica, astfel încât lucrările, construcţiile sau instalaţiile propuse să nu producă pagube utilizatorilor de apă existenţi sau riveranilor din amonte şi din aval.
  

(6) Pentru investiţiile de tip microhidrocentrale beneficiarul este obligat să constituie o garanţie financiară pentru blocarea amplasamentului, garanţie care poate fi sub formă de depozit bancar, scrisoare de garanţie bancară irevocabilă sau alte modalităţi prevăzute de lege. Garanţia financiară se stabileşte în conformitate cu instrucţiunile tehnice aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor.
  

-------------
Alin. (6) al art. 53 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 146 din 12 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 19 iulie 2010, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, cu pct. 41^1.


Articolul 54

(1) Investitorul are obligaţia să notifice Administraţiei Naţionale "Apele Române", cu cel puţin 20 de zile înainte, începerea execuţiei pentru următoarele categorii de activităţi şi lucrări:
  

-------------
Partea introductivă a alin. (1) al art. 54 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Regia Autonomă "Apele Române" cu sintagma "Administraţia Naţională "Apele Române".

a) lucrări de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalaţii existente, dacă prin realizarea acestora nu se modifica parametrii cantitativi şi calitativi finali ai folosinţei de apă, înscrişi în autorizaţia de gospodărire a apelor, pe baza căreia utilizatorul respectiv a funcţionat înainte de începerea execuţiei unor astfel de lucrări;
  

b) abrogată;
  

-------------
Lit. b) a alin. (1) al art. 54 a fost abrogată de pct. 70 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

c) instalaţiile cu caracter provizoriu, pe durata de execuţie a unor investiţii, dacă debitul prelevat nu depăşeşte 10 litri pe secunda, iar apele evacuate rezultate după folosire nu influenţează calitatea resurselor de apa;
  

d) protecţia sanitară a surselor de alimentare cu apă potabilă, a apelor minerale, a lacurilor şi nămolurilor terapeutice;
  

e) traversări ale cursurilor de apă de către drumuri de exploatare, comunale sau judeţene, în bazine hidrografice mai mici de 10 kmp;
  

f) lucrări de cultura şi refacere a pădurilor şi de combatere a eroziunii solului, pe suprafeţe totale mai mici de 20 kmp, inclusiv lucrări de regularizare a scurgerii pe versanţi şi corectări de torenţi, pe lungimi mai mici de 10 km;
  

g) lucrări de captare a apei, dacă debitul prelevat nu depăşeşte 2 litri/secundă, iar apele evacuate rezultate după folosire nu influenţează calitatea resurselor de apă;
  

-------------
Lit. g) a alin. (1) al art. 54 a fost modificată de pct. 42 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

h) reparaţii de drumuri şi poduri.
  

-------------
Lit. h) a alin. (1) al art. 54 a fost introdusă de pct. 72 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.
(1^1) În cazuri de urgenţă ca: viituri, precipitaţii care au avariat sau distrus infrastructura de transport, obiective economice, în scopul refacerii acestora, pentru începerea execuţiei lucrărilor de exploatare a agregatelor minerale care se realizează în limita cantităţii maxime de 2.000 mc, notificarea se va face cu cel puţin 3 zile înainte de începerea execuţiei.
-------------
Alin. (1^1) al art. 54 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.

(2) Pentru lucrările prevăzute la alin. (1) şi (1^1), începerea execuţiei se face pe baza notificării, fără a fi necesar avizul de gospodărire a apelor.
  

-------------
Alin. (2) al art. 54 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.

(3) Punerea în funcţiune a lucrărilor şi instalaţiilor prevăzute la alin. (1), ca şi a categoriilor de lucrări privind linii electrice, apărări şi consolidări de maluri şi albii, rectificări şi reprofilări de albii, regularizarea scurgerii pe versanţi, corectări de torente şi combaterea eroziunii solului se face în baza notificării către Administraţia Naţională "Apele Române", cu 20 de zile înainte de aceasta, autorizaţia de gospodărire a apelor nefiind necesară.
  

-------------
Alin. (3) al art. 54 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Regia Autonomă "Apele Române" cu sintagma "Administraţia Naţională "Apele Române".


Articolul 55

(1) Autorizaţia de gospodărire a apelor se eliberează în baza constatării tehnice în teren, în prezenta beneficiarului - cel mai târziu o data cu recepţia investiţiilor -, dacă sunt respectate prevederile legale privind gospodărirea apelor pentru punerea în exploatare a lucrărilor şi exactitatea datelor cuprinse în cererea de autorizare şi în documentaţia anexată la aceasta.
  

(2) Dacă la verificarea în teren se constată lipsuri de natura a nu permite, potrivit prezentei legi, darea în funcţiune a investiţiei, emitentul autorizaţiei de gospodărire a apelor va fixa un termen pentru efectuarea remedierilor sau a completărilor necesare. Dacă este cazul, emitentul autorizaţiei de gospodărire a apelor poate refuza, motivat, eliberarea ei.
  

(3) Autorizaţia de gospodărire a apelor se poate acorda şi pe durata limita, dacă lipsurile constatate cu ocazia verificării în teren permit punerea în funcţiune a investiţiei, fără pericol, din punct de vedere al gospodăririi apelor.
  

(4) Modul de exploatare şi întreţinere a lucrărilor, construcţiilor şi instalaţiilor se înscrie în regulamentul de exploatare, care face parte integrantă din autorizaţia de gospodărire a apelor.
  

(5) Prin autorizaţia de gospodărire a apelor, cât şi prin actele complementare acesteia, trebuie impuse prevederi specifice privind mijloacele de supraveghere, modalităţile de control tehnic şi mijloacele de intervenţie în caz de incidente, avarii sau accidente şi altele asemenea.
  

(6) Pentru corpurile de apă care nu au atins starea bună sau potenţialul ecologic bun în perioada prevăzută în schema directoare se impune reactualizarea prevederilor autorizaţiilor de gospodărire a apelor.
  

-------------
Alin. (6) al art. 55 a fost introdus de pct. 73 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 56

(1) Autorizaţia de gospodărire a apelor poate fi modificată sau retrasă de către emitent, fără despăgubiri, în următoarele cazuri:
  

a) în interesul salubrităţii publice şi, în special, dacă modificarea sau retragerea este necesară pentru a înlătura o prejudiciere importantă a binelui comunităţii;
  

b) pentru prevenirea sau asigurarea combaterii efectelor inundaţiilor sau, în caz de pericol, pentru securitatea publică;
  

c) în caz de pericol pentru mediul acvatic şi, mai ales, dacă mediile acvatice sunt supuse unor condiţii critice necompatibile cu protejarea acestora;
  

d) în cazuri de forţă majoră, datorită schimbărilor naturale privind resursa de apă sau unor calamitaţi naturale intervenite asupra instalaţiilor utilizatorilor;
  

e) în situaţia în care lucrările sau instalaţiile sunt abandonate sau nu sunt întreţinute corespunzător, caz în care deţinătorul acestora este obligat ca, din dispoziţia Administraţiei Naţionale "Apele Române", să le demoleze.
  

-------------
Lit. e) a alin. (1) al art. 56 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Regia Autonomă "Apele Române" cu sintagma "Administraţia Naţională "Apele Române".

f) în situaţia nerealizării din vina beneficiarului a prevederilor programului de etapizare, anexă la actul de reglementare.
  

-------------
Lit. f) a alin. (1) al art. 56 a fost introdusă de pct. 74 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(2) Autorizaţia de gospodărire a apelor poate fi modificată sau retrasă în situaţii în care apar cerinţe noi de apă, care trebuie satisfăcute cu prioritate conform prevederilor art. 10 alin. (1), acordându-se despăgubire potrivit legii.
  

(3) Refuzul eliberării, precum şi orice modificare sau retragere a unei autorizaţii de gospodărire a apelor trebuie motivate în scris solicitantului sau titularului de autorizaţie, după caz, de către cel care a decis măsura respectiva.
  


Articolul 57

Retragerea autorizaţiei de gospodărire a apelor atrage după sine obligativitatea încetării activităţii, ca şi pierderea drepturilor obţinute în baza prezentei legi.


Articolul 58

(1) Autorizaţia de gospodărire a apelor poate fi suspendată temporar, fără despăgubiri, în următoarele cazuri:
  

a) dacă nu s-au respectat condiţiile impuse iniţial;
  

b) dacă lucrările, construcţiile şi instalaţiile autorizate nu prezintă siguranţa în exploatare atât cu privire la rezistenta structurilor, cât şi la eficienta tehnologiilor adoptate;
  

c) pentru abateri repetate sau grave de la condiţiile de folosire sau de evacuare a apei, prevăzute în autorizaţie, precum şi în cazul în care utilizatorul nu realizează condiţiile de siguranţa în exploatare, ca şi alte măsuri stabilite de autoritatea publică centrală din domeniul apelor şi de Administraţia Naţională "Apele Române;
  

-------------
Lit. c) a alin. (1) al art. 58 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmelor "Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului" şi "Regia Autonomă "Apele Române" cu sintagmele "autoritatea publică centrală din domeniul apelor" şi "Administraţia Naţională "Apele Române".

d) în caz de poluare accidentală a resurselor de apă, care ameninţă sănătatea populaţiei sau produce pagube ecologice.
  

-------------
Lit. d) a alin. (1) al art. 58 a fost modificată de pct. 75 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

e) dacă titularul nu şi-a respectat obligaţiile legale, stabilite între el şi administratorul resursei de apă.
  

-------------
Lit. e) a alin. (1) al art. 58 a fost introdusă de pct. 43 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

(2) În cazul situaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), autoritatea publică centrală din domeniul apelor poate dispune şi oprirea activităţii poluatorului sau a instalaţiei care provoacă poluarea apelor până la înlăturarea cauzelor.
  

-------------
Alin. (2) al art. 58 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului" cu sintagma "autoritatea publică centrală din domeniul apelor".

(3) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor poate institui un regim de supraveghere specială, în caz de nerespectare a măsurilor stabilite pentru asigurarea condiţiilor înscrise în autorizaţia de gospodărire a apelor. Pe toată durata acestui regim, utilizarea şi epurarea apei se fac sub controlul direct al personalului anume desemnat de autoritatea publică centrală din domeniul apelor. Toate cheltuielile suplimentare determinate de aplicarea regimului de supraveghere specială se suporta de titularul autorizaţiei de gospodărire a apelor.
  

-------------
Alin. (3) al art. 58 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului" cu sintagma "autoritatea publică centrală din domeniul apelor".


Articolul 59

(1) Lucrările şi instalaţiile supuse autorizării sau notificării, potrivit prevederilor prezentei legi, care sunt folosite pentru prelevări de apă de suprafaţă sau subterană ori pentru evacuări în receptori naturali, trebuie să fie prevăzute cu mijloace de măsurare a debitelor şi volumelor de apă prelevate sau evacuate şi de determinare a calităţii apelor evacuate conform prevederilor autorizaţiei de gospodărire a apelor.
  

(2) Deţinătorii lucrărilor şi instalaţiilor supuse autorizării sau notificării prevăzute la alin. (1) sunt obligaţi să asigure montarea şi funcţionarea mijloacelor de măsurare, să păstreze pe timp de 5 ani datele obţinute din măsurători şi să le transmită lunar Administraţiei Naţionale "Apele Române".
  

-------------
Alin. (2) al art. 59 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Regia Autonomă "Apele Române" cu sintagma "Administraţia Naţională "Apele Române".

(3) Administraţia Naţională "Apele Române" pune la dispoziţia persoanelor fizice şi persoanelor juridice datele prevăzute la alin. (2), cu respectarea dispoziţiilor art. 35 alin. (6) şi (7).
  

-------------
Alin. (3) al art. 59 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Regia Autonomă "Apele Române" cu sintagma "Administraţia Naţională "Apele Române".


Articolul 60

Avizele şi autorizaţiile de gospodărire a apelor, precum şi refuzul de emitere a acestora pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
-------------
Art. 60 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.


Articolul 61

Abrogat.
-------------
Art. 61 a fost abrogat de pct. 76 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 62

(1) Lacurile de acumulare vor fi proiectate ca lucrări cu folosinţa complexă pentru a asigura alimentarea cu apă pentru populaţie, industrie şi irigaţii, producerea de energie electrica, apărarea împotriva inundaţiilor, piscicultura şi agrement.
  

(2) La proiectarea barajelor şi îndiguirilor se va analiza în mod obligatoriu necesitatea şi se vor prevedea, în funcţie de condiţiile concrete din amplasament, lucrările necesare de apărări şi consolidări de maluri, rectificări sau reprofilări de albii, lucrări de combatere a eroziunii solului.
  

-------------
Alin. (2) al art. 62 a fost modificat de pct. 45 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

(3) Barajele şi lacurile de acumulare se vor proiecta şi se vor executa de unităţi de specialitate, cu respectarea exigenţelor de performanţă referitoare la siguranţa barajelor.
  

-------------
Alin. (3) al art. 62 a fost modificat de pct. 77 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(4) Abrogat.
  

-------------
Alin. (4) al art. 62 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.


Articolul 63

(1) Deţinătorii de baraje şi lacuri de acumulare, precum şi de prize pentru alimentări cu apă, cu sau fără baraj, au obligaţia să întocmească regulamente de exploatare şi planuri de avertizare şi alarmare şi să respecte prevederile acestora. Regulamentele de exploatare fac parte integrantă din autorizaţia de gospodărire a apelor.
  

-------------
Alin. (1) al art. 63 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

(2) Regulamentele de exploatare, elaborate în baza regulamentului-cadru stabilit de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, detaliază şi concretizează condiţiile generale de exploatare coordonată, pe ansamblul districtului bazinului hidrografic, a categoriilor de lucrări prevăzute la alin. (1), cuprinse în regulamentele de exploatare bazinale.
  

-------------
Alin. (2) al art. 63 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

(3) Regulamentele de exploatare prevăzute la alin. (1) se adaptează, pe etape, în limitele prevederilor autorizaţiei de gospodărire a apelor, funcţie de dinamica cerinţelor de apă sau de alte condiţii.
  

(4) Coordonarea exploatării lacurilor de acumulare pe districte de bazine hidrografice, indiferent de deţinător, se asigură de Administraţia Naţională «Apele Române», în conformitate cu prevederile regulamentelor de exploatare bazinale. Regulamentele de exploatare bazinale se elaborează de Administraţia Naţională «Apele Române» în baza normelor metodologice stabilite prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor, se avizează de comitetele de bazin şi se aprobă de autoritatea publică centrală din domeniul apelor.
  

-------------
Alin. (4) al art. 63 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

(5) În situaţii critice - secete prelungite, ape mari sau altele asemenea - exploatarea unui lac de acumulare se subordonează necesităţilor perioadei respective, potrivit regimului stabilit de Administraţia Naţională "Apele Române".
  

-------------
Alin. (5) al art. 63 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Regia Autonomă "Apele Române" cu sintagma "Administraţia Naţională "Apele Române".


Articolul 64

(1) Persoanele juridice care au în administrare sau în exploatare lucrări hidrotehnice sunt obligate să utilizeze prizele, barajele şi lacurile de acumulare conform graficelor-dispecer, pe baza programelor lunare de exploatare şi, corelat cu producerea de energie, să asigure debitele necesare folosinţelor industriei, agriculturii, populaţiei şi a debitului necesar protecţiei ecosistemului acvatic.
  

(2) Deţinătorii de baraje, cu lacurile de acumulare aferente, şi ai altor construcţii hidrotehnice au obligaţia să monteze aparatura necesară urmăririi comportării în timp a acestora, să-şi organizeze sistemul de urmărire a comportării în timp pe baza unor proiecte specializate, să realizeze expertizarea periodică a lucrărilor şi să deţină autorizaţia de funcţionare în siguranţă, conform prevederilor legale.
  

-------------
Art. 64 a fost modificat de pct. 79 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 65

Competenţele de avizare şi aprobare a regulamentelor de exploatare bazinale şi a programelor de exploatare a lacurilor de acumulare se stabilesc de autoritatea publică centrală din domeniul apelor.
-------------
Art. 65 a fost modificat de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 66

Evacuarea dintr-un lac de acumulare a unor volume de apă diferite de cele înscrise în regulamentul de exploatare, precum şi efectuarea la mecanismele barajului a unor manevre neprevăzute în acesta se pot face numai cu aprobarea sau din dispoziţia Administraţiei Naţionale "Apele Române".
-------------
Art. 66 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Regia Autonomă "Apele Române" cu sintagma "Administraţia Naţională "Apele Române".


Secţiunea a 5-a
Apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţii hidrotehnice


Articolul 67

(1) Apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţii hidrotehnice reprezintă o activitate de protecţie civilă a populaţiei, de interes naţional.
  

(2) În sensul prezentei legi, prin apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţii hidrotehnice se înţelege:
  

a) măsuri de prevenire şi de pregătire pentru intervenţii;
  

b) măsuri operative urgente de intervenţie după declanşarea fenomenelor periculoase cu urmări grave;
  

c) măsuri de intervenţie ulterioară pentru recuperare şi restabilire.
  

(3) Activităţile prevăzute la alin. (2) constituie o obligaţie pentru toate persoanele fizice şi juridice, cu excepţia persoanelor cu handicap, a bătrânilor şi a altor categorii defavorizate.
  

-------------
Alin. (3) al art. 67 a fost modificat de pct. 81 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(4) Elaborarea strategiei şi concepţiei de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţii hidrotehnice revine autorităţii publice centrale din domeniul apelor.
  

-------------
Alin. (4) al art. 67 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului" cu sintagma "autoritatea publică centrală din domeniul apelor".


Articolul 68

(1) Deţinătorii cu orice titlu de construcţii hidrotehnice ale căror avarieri sau distrugeri pot pune în pericol vieţi omeneşti şi bunuri sau pot aduce prejudicii mediului sunt obligaţi să doteze aceste lucrări cu aparatura de măsura şi control necesară pentru urmărirea comportării în timp a acestora, să instaleze sisteme de avertizare-alarmare în caz de pericol şi să organizeze activitatea de supraveghere.
  

(2) Coordonarea, îndrumarea şi urmărirea activităţii de supraveghere a barajelor, a lacurilor de acumulare şi a altor lucrări hidrotehnice, în vederea exploatării în siguranţă a acestora, se realizează de către Comisia naţională pentru siguranţa barajelor şi lucrărilor hidrotehnice, constituită din reprezentanţi ai ministerelor, ai agenţilor economici interesaţi şi ai instituţiilor publice interesate.
  

-------------
Alin. (2) al art. 68 a fost modificat de pct. 82 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(3) Structura, atribuţiile specifice, competenţele şi dotarea Comisiei naţionale pentru siguranţa barajelor şi lucrărilor hidrotehnice se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor.
  

-------------
Alin. (3) al art. 68 a fost modificat de pct. 48 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.


Articolul 69

Coordonarea tehnică la nivel naţional a acţiunilor de prevenire şi apărare împotriva inundaţiilor, a fenomenelor meteorologice periculoase sau a accidentelor la construcţiile hidrotehnice sau intervenţii la poluări accidentale se realizează de Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor*), denumit în continuare Comitet ministerial, constituit din conducerea ministerului, experţi şi specialişti din aparatul propriu al ministerului, Administraţiei Naţionale «Apele Române», Administraţiei Naţionale de Meteorologie, precum şi din principalele unităţi deţinătoare de construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor.
-------------
Art. 69 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.


Articolul 70

Structura, atribuţiile specifice şi competenţele Comitetului ministerial se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor.
-------------
Art. 70 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.


Articolul 71

(1) Acţiunile operative de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţii hidrotehnice şi intervenţiile la poluările accidentale se organizează de comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă, respectiv de Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti, precum şi de comitetele locale pentru situaţii de urgenţă.
  

(2) Toţi agenţii economici, persoane fizice şi juridice, au obligaţia să participe la acţiunile operative de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice organizate de comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă, în conformitate cu planurile de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale, aprobate conform legii.
  

(3) Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale din cadrul comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă este condus de directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor.
  

(4) Abrogat.
  

-------------
Alin. (4) al art. 71 a fost abrogat de pct. 49 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
-------------
Art. 71 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.


Articolul 72

(1) În cazul distrugerii sau deteriorării lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor ori a unor construcţii hidrotehnice datorită viiturilor, deţinătorii cu orice titlu ai unor astfel de lucrări au obligaţia să refacă sau să repare aceste lucrări în cel mai scurt timp posibil.
  

(2) Autorităţile publice centrale în domeniul silviculturii şi îmbunătăţirilor funciare au obligaţia promovării şi realizării lucrărilor de combatere a eroziunii solului, regularizării scurgerii pe versanţi, corectării torenţilor, în conformitate cu strategia naţională de management al riscului la inundaţii, aprobată prin hotărâre a Guvernului, în scopul protejării în aval a cursurilor de apă, a lucrărilor inginereşti de artă, a construcţiilor hidrotehnice şi a obiectivelor sociale şi economice.
  

(3) Deţinătorii de terenuri, indiferent de forma de proprietate, au obligaţia de a facilita realizarea şi/sau întreţinerea şi/sau repararea lucrărilor menţionate la alin. (2).
  

-------------
Art. 72 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.


Articolul 73

(1) Cheltuielile pentru acţiunile operative, de interes public, de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţii hidrotehnice, precum şi cele pentru constituirea stocului de materiale şi mijloace de apărare, se prevăd şi se finanţează, după caz, din bugetul de stat, din bugetele locale şi din surse proprii ale persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice.
  

(2) În cazul în care sumele prevăzute în bugetul local al unui judeţ sau al unei localităţi, în care au avut loc inundaţii, fenomene meteorologice periculoase sau efecte negative ca urmare a unor accidente la construcţii hidrotehnice, sunt insuficiente pentru combaterea şi înlăturarea efectelor acestora, ele urmează să fie asigurate din Fondul de intervenţie prevăzut în bugetul de stat, potrivit legii, la propunerea prefectului şi cu avizul autorităţii publice centrale din domeniul apelor.
  

-------------
Alin. (2) al art. 73 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului" cu sintagma "autoritatea publică centrală din domeniul apelor".


Articolul 74

(1) Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale şi Normativul-cadru de dotare cu materiale şi mijloace de intervenţie operativă se elaborează de către autoritatea publică centrală din domeniul apelor, cu avizul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul administraţiei şi internelor şi al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor.
  

-------------
Alin. (1) al art. 74 a fost modificat de pct. 50 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

(2) Aplicarea măsurilor operative de apărare se realizează în mod unitar, pe baza planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase sau accidentelor la construcţii hidrotehnice, care se elaborează pe bazine hidrografice, judeţe şi localităţi, precum şi la obiectivele care pot fi afectate de astfel de fenomene sau accidente.
  

(3) Elaborarea planurilor de apărare prevăzute la alin. (2) se va face cu luarea în considerare a planurilor de amenajare a teritoriului şi a restricţionării regimului de construcţii, precum şi cu consultarea persoanelor fizice şi a persoanelor juridice interesate, pe baza strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii.
  

-------------
Alin. (3) al art. 74 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.

(4) Coordonarea tehnică de specialitate a activităţii de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţii hidrotehnice şi combaterea poluărilor accidentale la nivelul bazinelor hidrografice şi al judeţelor revine Administraţiei Naţionale «Apele Române».
  

-------------
Alin. (4) al art. 74 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.

(5) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi operatorii economici au obligaţia să-şi asigure stocul de materiale de intervenţie, mijloacele mecanice şi de transport pentru apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi poluărilor accidentale.
  

-------------
Alin. (5) al art. 74 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.


Articolul 75

(1) Pentru a evita producerea unor calamităţi în perioadele de ape mari sau de accidente la baraje, funcţionarea acumulărilor la parametrii pentru care au fost construite este obligatorie, iar inundarea dirijată a unor terenuri dinainte stabilite prin planurile de apărare, precum şi a incintelor îndiguite amplasate lateral unui curs de apă se realizează cu acordul preşedintelui comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă şi se aprobă de Comitetul ministerial.
  

-------------
Alin. (1) al art. 75 a fost modificat de pct. 51 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

(2) Deţinătorii cu orice titlu ai terenurilor stabilite prin planurile bazinale de apărare, ca şi ai celor situate în incinte îndiguite sunt obligaţi să permită inundarea temporară, în mod dirijat, a acestora.
  

(3) Pentru prejudiciile suferite prin inundarea temporară a terenurilor, proprietarii acestora vor fi despăgubiţi conform legii.
  

-------------
Alin. (3) al art. 75 a fost modificat de pct. 51 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.


Articolul 76

(1) În scopul asigurării stabilităţii şi integrităţii digurilor, barajelor şi a altor lucrări de apărare împotriva acţiunilor distructive ale apelor, se interzic:
  

a) extragerea pământului sau a altor materiale din diguri, baraje sau din alte lucrări de apărare, ca şi din zonele de protecţie a acestora;
  

b) plantarea arborilor de orice fel pe diguri, baraje şi pe alte lucrări de apărare;
  

c) păşunarea pe diguri sau baraje, pe maluri sau în albii minore, în zonele în care sunt executate lucrări hidrotehnice şi în zonele de protecţie a acestora;
  

d) realizarea de balastiere sau lucrări de excavare în albie în zona podurilor, la minimum 1 km în amonte şi la minimum 2 km în aval de pod ori în zona cursurilor de apă care au în lungul lor infrastructura aflată în administrarea instituţiilor publice/societăţilor naţionale/ companiilor naţionale/societăţilor comerciale/regiilor autonome din domeniul transporturilor, construcţiilor şi turismului la o distanţă mai mică decât cea prevăzută în actele normative în vigoare, faţă de zona de protecţie, în zona captărilor de apă din râu, a captărilor cu infiltrare prin mal, a subtraversărilor de conducte sau alte lucrări de artă.
  

-------------
Lit. d) a alin. (1) al art. 76 a fost modificată de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.

e) circulaţia vehiculelor pe coronamentul digurilor şi al barajelor neamenajate în acest scop;
  

-------------
Lit. e) a alin. (1) al art. 76 a fost introdusă de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.

f) tăierea la ras a perdelelor forestiere de protecţie a digurilor şi lacurilor de acumulare;
  

-------------
Lit. f) a alin. (1) al art. 76 a fost introdusă de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.

g) blocarea golirilor de fund ale barajelor.
  

-------------
Lit. g) a alin. (1) al art. 76 a fost introdusă de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.

(2) Cu acordul Administraţiei Naţionale "Apele Române sunt permise:
  

-------------
Partea introductivă a alin. (2) al art. 76 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Regia Autonomă "Apele Române" cu sintagma "Administraţia Naţională "Apele Române".

a) depozitarea de materiale şi executarea de construcţii pe diguri, baraje şi în zona altor lucrări de apărare;
  

b) circulaţia cu vehicule sau trecerea animalelor pe diguri sau baraje prin locuri special amenajate pentru astfel de acţiuni;
  

c) traversarea sau străpungerea digurilor, barajelor sau a altor lucrări de apărare cu conducte, linii sau cabluri electrice sau de telecomunicaţii, cu alte construcţii sau instalaţii care pot slabi rezistenta lucrărilor sau pot împiedica acţiunile de apărare.
  

(2) Efectuarea lucrărilor prevăzute la alin. (2) lit. c) se realizează sub supravegherea Administraţiei Naţionale "Apele Române".
  

-------------
Alin. (2) al art. 76 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Regia Autonomă "Apele Române" cu sintagma "Administraţia Naţională "Apele Române".


Secţiunea a 5^1-a
Managementul riscului la inundaţii
-------------
Secţiunea a 5^1-a din Cap. III a fost introdusă de pct. 52 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.


Articolul 76^1

(1) Pentru fiecare district de bazin hidrografic prevăzut la art. 6 alin. (6) se realizează o evaluare preliminară a riscului la inundaţii, în conformitate cu alin. (2).
  

(2) O evaluare preliminară a riscului la inundaţii are ca scop evaluarea riscurilor potenţiale. Pe baza informaţiilor şi în baza identificării impactului schimbărilor climatice asupra producerii inundaţiilor, evaluarea riscurilor potenţiale va include cel puţin următoarele elemente:
  

a) hărţi ale bazinului hidrografic, la scară corespunzătoare, incluzând limitele bazinelor hidrografice, ale zonei costiere şi informaţii asupra topografiei şi utilizării terenului;
  

b) descrierea inundaţiilor care au survenit în trecut şi care au avut efecte negative semnificative asupra sănătăţii umane, a mediului, a patrimoniului cultural şi asupra activităţii economice, pentru care probabilitatea unor evenimente viitoare similare este încă relevantă, atât în ceea ce priveşte amplitudinea acestora, zonele inundabile, precum şi în ceea ce priveşte evaluarea efectelor negative pe care le-ar putea produce;
  

c) descrierea inundaţiilor istorice semnificative, cu o probabilitate de revenire a evenimentelor, ceea ce ar atrage consecinţe viitoare negative similare;
  

d) evaluarea consecinţelor negative potenţiale ale viitoarelor inundaţii pentru sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural şi activitatea economică, analizând probleme ca topografia, poziţia cursurilor de apă şi caracteristicile lor generale hidrologice şi geomorfologice, incluzând albiile majore ca zone de retenţie naturală, eficienţa infrastructurii de apărare pentru protecţia împotriva inundaţiilor, poziţionarea zonelor populate, zonele cu activitate economică, zonele favorabile dezvoltării pe termen lung, luând în considerare efectele schimbărilor climatice asupra apariţiei inundaţiilor.
  

(3) Pentru fiecare district de bazin hidrografic prevăzut la art. 6 alin (6), partajat cu alte state membre, autoritatea publică centrală din domeniul apelor asigură schimbul de informaţii cu autorităţile competente ale statelor membre în cauză.
  

(4) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor asigură evaluarea preliminară a riscului la inundaţii şi raportarea către Comisia Europeană, până la data de 22 decembrie 2011.
  

-------------
Art. 76^1 a fost introdus de pct. 52 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.


Articolul 76^2

(1) Pe baza evaluării preliminare a riscului la inundaţii, prevăzută la art. 76^1, pentru fiecare district de bazin hidrografic prevăzut la art. 6 alin. (6) se identifică arealele unde există risc potenţial semnificativ de inundare sau unde materializarea acestui risc este probabilă.
  

(2) Pentru fiecare district de bazin hidrografic prevăzut la art. 6 alin. (6), partajat cu alte state riverane, identificarea zonelor şi evaluarea preliminară a riscului la inundaţii se coordonează între autorităţile competente ale statelor respective.
  

-------------
Art. 76^2 a fost introdus de pct. 52 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.


Articolul 76^3

(1) Pentru zonele identificate în temeiul art. 76^2 alin. (1) se realizează hărţi de hazard şi, respectiv, de risc la inundaţii, conform normelor metodologice elaborate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
  

(2) În temeiul art. 76^2 alin. (2), în cazul râurilor transfrontiere, elaborarea hărţilor zonelor inundabile şi a hărţilor de risc la inundaţii se realizează în baza schimburilor de informaţii dintre statele riverane.
  

(3) Hărţile de hazard la inundaţii cuprind zonele geografice susceptibile de a fi inundate în următoarele cazuri, în conformitate cu normele prevăzute la alin. (1);
  

a) inundaţii cu probabilitate mică sau scenarii ale unor evenimente extreme;
  

b) inundaţii cu probabilitate medie pentru care perioada probabilă de revenire este mai mare sau egală cu 100 de ani;
  

c) inundaţii cu probabilitate mare, după caz.
  

(4) Pentru fiecare caz prevăzut la alin. (3), unde exista risc semnificativ de inundaţii, se indică următoarele elemente în conformitate cu normele metodologice prevăzute la alin. (1):
  

a) suprafaţa zonei inundate;
  

b) adâncimea sau nivelul apei;
  

c) viteza de curgere sau debitul inundaţiei corespunzătoare.
  

(5) Hărţile de risc la inundaţii ce indică potenţialele efecte negative asociate cazurilor de inundaţii prevăzute la alin. (3) se exprimă în următorii parametri:
  

a) numărul aproximativ de locuitori potenţial afectaţi;
  

b) tipul de activitate economică din zona potenţial afectată;
  

c) tipul de aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei din zona potenţial afectată şi numărul populaţiei deservite;
  

d) instalaţiile care pot produce poluare accidentală în cazul inundaţiilor, în conformitate cu anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, precum şi zonele protejate din arealele potenţial afectate prevăzute în anexa nr. 1^2;
  

e) indicarea zonelor cu un transport mare de aluviuni, inundaţii cu sedimente grosiere, precum şi informaţii privind alte surse semnificative de poluare.
  

(6) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor asigură raportarea către Comisia Europeană a hărţilor de hazard şi a hărţilor de risc la inundaţii până la data de 22 decembrie 2013, în următoarele condiţii:
  

a) elaborarea hărţilor de hazard este asigurată de autoritatea publică centrală din domeniul apelor;
  

b) elaborarea hărţilor de risc la inundaţii este asigurată de consiliile judeţene, cu sprijinul şi coordonarea autorităţilor publice centrale cu competenţe în domeniul elaborării hărţilor de risc natural;
  

c) toate autorităţile publice centrale care desfăşoară activităţi în zone cu risc semnificativ la inundaţii pun la dispoziţie, cu titlu gratuit, toate informaţiile şi datele necesare pentru realizarea hărţilor de hazard şi a hărţilor de risc la inundaţii;
  

d) realizarea hărţilor de hazard şi a hărţilor de risc la inundaţii este finanţată de la bugetul de stat, prin bugetele autorităţilor publice centrale prevăzute la lit. b).
  

-------------
Art. 76^3 a fost introdus de pct. 52 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.


Articolul 76^4

(1) Pe baza hărţilor prevăzute la art. 76^3 alin. (3) şi (5), autorităţile publice centrale prevăzute la art. 76^3 alin. (6) lit. b) realizează planuri de management al riscului la inundaţii, coordonate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, la nivelul districtului bazinului hidrografic prevăzut la art. 6, pentru zonele identificate potrivit art. 76^2 alin. (1), şi pentru zonele identificate potrivit art. 76^8 alin. (1) lit. b) în conformitate cu prevederile alin. (2) şi (3).
  

(2) Pentru zonele identificate potrivit art. 76^2 alin. (1) şi pentru zonele identificate potrivit art. 76^8 alin. (1) lit. b), obiectivele managementului riscului la inundaţii se axează pe reducerea efectelor negative potenţiale ale inundaţiilor pentru sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural şi activitatea economică, adoptând atât măsuri nestructurale, cât şi măsuri structurale pentru reducerea probabilităţii de inundare.
  

(3) Planurile de management al riscului la inundaţii includ măsuri pentru atingerea obiectivelor stabilite potrivit alin. (2), precum şi componentele stabilite prin norme metodologice elaborate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. Aceste planuri de management al riscului la inundaţii iau în considerare aspectele relevante, cum ar fi:
  

a) costurile şi beneficiile, dimensiunea inundaţiilor şi traseul acestora şi zonele care au potenţialul de a reţine apa din inundaţii, cum ar fi albiile majore, obiectivele de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane stabilite potrivit prevederilor art. 2^1 şi 2^2, planurile privind gestionarea solului şi a apei, planificarea teritoriului, utilizarea terenurilor, conservarea naturii, precum şi infrastructura de navigaţie şi portuară;
  

b) aspectele managementului riscului la inundaţii, cu accent pe prevenirea, protecţia, pregătirea, incluzând prognoza inundaţiilor, avertizarea şi alarmarea în condiţiile specifice unui anumit bazin sau subbazin hidrografic;
  

c) promovarea practicilor de utilizare durabilă a terenului, îmbunătăţirea capacităţii de retenţie a apei în bazinul hidrografic, precum şi inundările controlate ale anumitor zone în cazul unor evenimente majore.
  

(4) Pentru bazinele sau subbazinele partajate cu alte state, planurile de management al riscului la inundaţii elaborate potrivit prevederilor alin. (1) nu includ măsurile care, prin dimensiunile şi impactul lor, vor conduce la creşterea semnificativă a riscului de inundaţii în amonte sau în aval pentru ţările vecine, cu excepţia cazului în care aceste măsuri au fost agreate de statele implicate potrivit prevederilor art. 76^5.
  

(5) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor asigură finalizarea şi publicarea planurilor de management al riscului la inundaţii până la data de 22 decembrie 2015.
  

-------------
Art. 76^4 a fost introdus de pct. 52 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.


Articolul 76^5

(1) Pentru districtele de bazine hidrografice prevăzute la art. 6 care se află în întregime pe teritoriul României, autoritatea publică centrală din domeniul apelor se asigură că se realizează un plan unic de management al riscului la inundaţii sau un set de planuri de management al riscului la inundaţii, coordonate la nivelul districtului de bazin hidrografic.
  

(2) Pentru districtele de bazine hidrografice care se află în întregime în cadrul Uniunii Europene, autoritatea publică centrală din domeniul apelor asigură coordonarea în scopul de a produce un plan unic internaţional de management al riscului la inundaţii sau un set de planuri de management al riscului la inundaţii coordonat la nivelul districtului hidrografic internaţional. Pentru planurile de management al riscului la inundaţii nerealizate la nivel internaţional trebuie realizate cel puţin planuri pentru partea districtului hidrografic internaţional care aparţine teritoriului naţional, iar acestea vor fi coordonate, pe cât posibil, la nivelul districtului hidrografic internaţional.
  

(3) Pentru bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea sau districtele de bazine hidrografice prevăzute la art. 6 care se extind în afara graniţelor Comunităţii Europene, autoritatea publică centrală din domeniul apelor ia măsuri pentru realizarea unui plan unic de management al riscului la inundaţii sau pentru stabilirea unui set de planuri de management al riscului la inundaţii coordonat la nivelul districtului hidrografic internaţional. Atunci când nu este posibil, se aplică prevederile alin. (2) pentru porţiunile bazinului hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care fac parte din teritoriul statelor membre ale Comunităţii Europene.
  

(4) Dacă se consideră necesar, planurile de management al riscului la inundaţii prevăzute la alin. (2) şi (3) sunt detaliate şi coordonate în colaborare cu autorităţile competente din ţările vecine la nivelul subbazinelor internaţionale.
  

(5) Dacă autoritatea publică centrală din domeniul apelor identifică o problemă generată de o ţară riverană, care are un impact asupra managementului riscului la inundaţii al apelor naţionale şi care nu poate fi rezolvată la nivel naţional, raportează această problemă Comisiei Europene, precum şi oricărui alt stat membru interesat sau riveran bazinului hidrografic internaţional al fluviului Dunărea şi poate formula recomandări privind modul de rezolvare a acesteia.
  

-------------
Art. 76^5 a fost introdus de pct. 52 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.


Articolul 76^6

(1) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor va lua măsura corelării harţilor de hazard şi de risc la inundaţii cu schemele directoare ale districtelor bazinelor hidrografice, având ca obiective schimbul de informaţii şi realizarea unei unităţi în abordare pentru atingerea unui beneficiu comun cu privire la obiectivele de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane, conform art. 2^1 şi 2^2.
  

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) se vor avea în vedere în special următoarele:
  

a) dezvoltarea primelor hărţi de hazard şi de risc la inundaţii şi revizuirea ulterioară a acestora, potrivit prevederilor art. 76^3 şi 76^9, să fie realizate astfel încât informaţiile pe care le conţin să fie consecvente cu informaţiile relevante prezentate în conformitate cu normele metodologice prevăzute la art. 76^4 alin. (3); aceste informaţii sunt coordonate cu revizuirile prevăzute la art. 43 alin. (1^5) şi pot fi integrate în acestea;
  

b) dezvoltarea primelor planuri de management al riscului la inundaţii şi a revizuirilor ulterioare, potrivit prevederilor art. 76^4 şi 76^9, se efectuează în coordonare cu planurile de amenajare a districtelor bazinelor hidrografice;
  

c) implicarea activă a tuturor părţilor interesate în temeiul art. 76^7 este coordonată, după caz, cu implicarea activă a părţilor interesate în temeiul art. 43 alin. (1^6).
  

-------------
Art. 76^6 a fost introdus de pct. 52 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.


Articolul 76^7

(1) În termen de 90 de zile de la finalizarea evaluării preliminare a riscurilor la inundaţii, a hărţilor de hazard, a hărţilor de risc la inundaţii şi a planurilor de management al riscului la inundaţii, autoritatea publică centrală din domeniul apelor le va pune la dispoziţia publicului.
  

(2) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor elaborează programul pentru producerea, revizuirea şi actualizarea planurilor de management al riscului la inundaţii agreate la nivelul bazinului hidrografic internaţional al fluviului Dunărea, precum şi programul dezbaterilor publice şi al acţiunilor de conştientizare a populaţiei pentru adoptarea măsurilor preventive ce se impun în zonele cu risc ridicat la inundaţii, agreate la nivelul bazinului hidrografic internaţional al fluviului Dunărea, în conformitate cu art. 76^4-76^5.
  

-------------
Art. 76^7 a fost introdus de pct. 52 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.


Articolul 76^8

(1) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor poate decide să nu realizeze evaluarea preliminară a riscului la inundaţii prevăzută la art. 76^1 pentru acele districte de bazine hidrografice, subbazine sau zone costiere pentru care:
  

a) înainte de data de 22 decembrie 2010 a fost realizată o evaluare a riscului la inundaţii în conformitate cu prevederile normelor metodologice sau au fost identificate zone cu risc potenţial semnificativ la inundaţii în conformitate cu prevederile art. 76^2 alin. (1);
  

b) a decis, înainte de data de 22 decembrie 2010, să pregătească hărţi de hazard şi de risc la inundaţii şi să creeze planuri de management al riscului la inundaţii în conformitate cu prevederile art. 76^2-76^4.
  

(2) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor poate decide să folosească hărţi de hazard şi hărţi de risc la inundaţii pentru districtele bazinelor hidrografice finalizate înainte de data de 22 decembrie 2010, dacă aceste hărţi oferă un nivel de informare echivalent cerinţelor prevăzute la art. 76^3 şi aceste hărţi au fost realizate în conformitate cu normele metodologice prevăzute la art. 76^4 alin. (3) şi cu anexa nr. 7.
  

(3) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor poate decide să folosească planurile de management al riscului la inundaţii pentru bazinele hidrografice finalizate înainte de data de 22 decembrie 2010, cu condiţia ca aceste planuri să fie echivalente cu cerinţele prevăzute la art. 76^4 şi să fie realizate în conformitate cu prevederile normelor metodologice.
  

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică fără a aduce atingere prevederilor art. 76^9.
  

-------------
Art. 76^8 a fost introdus de pct. 52 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.


Articolul 76^9

(1) Evaluarea preliminară a riscului la inundaţii este revizuită şi, dacă este necesar, actualizată până la data de 22 decembrie 2018 şi apoi reactualizată la fiecare 6 ani.
  

(2) Hărţile de hazard şi de risc la inundaţii sunt revizuite şi, dacă este necesar, actualizate până la data de 22 decembrie 2019 şi apoi reactualizate la fiecare 6 ani.
  

(3) Planurile de management al riscului la inundaţii sunt revizuite şi, dacă este necesar, actualizate, în conformitate cu normele metodologice prevăzute la art. 76^4 alin. (3), până la data de 22 decembrie 2021 şi ulterior la fiecare 6 ani.
  

(4) Revizuirile prevăzute la alin. (1) şi (3) se realizează luând în considerare şi impactul schimbărilor climatice asupra apariţiei inundaţiilor.
  

-------------
Art. 76^9 a fost introdus de pct. 52 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.


Articolul 76^10

(1) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor pune la dispoziţia Comisiei Europene evaluările preliminare ale riscului la inundaţii, cuprinzând zonele cu pericolele la inundaţii, hărţile de hazard, hărţile de risc la inundaţii şi planurile de management al riscului la inundaţii, potrivit prevederilor art. 76^1, 76^3 şi 76^4, precum şi revizuirile acestora sau, după caz, actualizările acestora, în termen de 3 luni de la datele prevăzute la art. 76^1 alin. (4), art. 76^3 alin. (6), art. 76^4 alin. (5) şi art. 76^9.
  

(2) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor informează Comisia Europeană în legătură cu deciziile luate în conformitate cu prevederile art. 76^8 alin. (1)-(3) şi îi pune la dispoziţie informaţiile necesare privind respectivele decizii până la datele prevăzute la art. 76^1 alin. (4), art. 76^3 alin. (6) şi art. 76^4 alin. (5).
  

-------------
Art. 76^10 a fost introdus de pct. 52 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.


Articolul 76^11

Autoritatea publică centrală din domeniul apelor transmite Comisiei Europene textele principalelor dispoziţii de drept intern pe care le emite sau pe care Guvernul le emite în domeniul reglementat de prezenta lege.
-------------
Art. 76^11 a fost introdus de pct. 52 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.


Secţiunea a 6-a
Participarea publicului


Articolul 77

(1) Pentru aplicarea prevederilor prezentei legi privind protecţia apelor de suprafaţă şi subterane, precum şi pentru asigurarea alimentării cu apă, autoritatea publică centrală din domeniul apelor poate lua măsuri ce afectează interesele utilizatorilor de apă, ale riveranilor sau publicului, numai după consultarea acestora, cu excepţia unor situaţii speciale, cum ar fi secete, inundaţii sau altele asemenea.
  

-------------
Alin. (1) al art. 77 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului" cu sintagma "autoritatea publică centrală din domeniul apelor".

(2) În vederea realizării consultării prevăzute la alin. (1), autoritatea publică centrală din domeniul apelor şi, după caz, Administraţia Naţională «Apele Române» sau administraţiile bazinale de apă vor publica în ziarul local o informare cu privire la măsurile propuse. Aceeaşi informare se transmite şi utilizatorilor de apă, riveranilor, precum şi oricărei alte persoane ce ar putea fi afectată.
  

-------------
Alin. (2) al art. 77 a fost modificat de pct. 106 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "direcţii de apă" cu sintagma "administraţii bazinale de apă".

(3) Măsurile propuse, ca şi orice documentaţie de fundamentare a acestora se vor tine la dispoziţia publicului de către unităţile prevăzute la alin. (2).
  

(4) Comentariile, observaţiile sau propunerile scrise asupra măsurilor propuse se vor transmite celui care a făcut informarea, în termen de cel mult 45 de zile de la data publicării acesteia.
  

(5) În cazul propunerii unor măsuri speciale, importante sau controversate, emitentul informării va organiza o dezbatere publică a acesteia, după 60 de zile de la publicarea informării.
  

(5^1) În cazul în care măsurile prevăzute la alin. (1) afectează alimentarea cu apă a populaţiei, la informarea şi consultarea publicului va colabora autoritatea publică centrală din domeniul sănătăţii şi autorităţile sale teritoriale.
-------------
Alin. (5^1) al art. 77 a fost introdus de pct. 87 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(6) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor sau, după caz, Administraţia Naţională "Apele Române va analiza toate observaţiile şi propunerile făcute, înainte de a lua o hotărâre. Textul hotărârii şi al motivaţiei acesteia vor fi puse la dispoziţia publicului.
  

-------------
Alin. (6) al art. 77 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmelor "Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului" şi "Regia Autonomă "Apele Române" cu sintagmele "autoritatea publică centrală din domeniul apelor" şi "Administraţia Naţională "Apele Române".

(7) Procedura privind participarea utilizatorilor de apă, riveranilor şi publicului la activităţile de consultare va fi stabilită de autoritatea publică centrală din domeniul apelor".
  

-------------
Alin. (7) al art. 77 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului" cu sintagma "autoritatea publică centrală din domeniul apelor".


Capitolul IV
Controlul activităţii de gospodărire a apelor


Articolul 78

(1) Activitatea de gospodărire a apelor şi respectarea prevederilor prezentei legi sunt supuse controlului de specialitate.
  

(2) Abrogat.
  

-------------
Alin. (2) al art. 78 a fost abrogat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 146 din 12 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 19 iulie 2010, care modifică pct. 53 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

(3) În scopul îndeplinirii atribuţiilor de control, personalul de gospodărire a apelor, precum şi împuterniciţii autorităţii publice centrale din domeniul apelor, după declinarea identităţii şi calităţii, au dreptul:
  

-------------
Partea introductivă a alin. (3) al art. 78 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului" cu sintagma "autoritatea publică centrală din domeniul apelor".

a) de acces la ape, în zonele din lungul apelor, ca şi în orice alt loc, unitate sau instalaţie, indiferent de deţinătorul sau proprietarul acestora, pentru a face constatări privind respectarea reglementărilor şi aplicarea măsurilor de gospodărire a apelor;
  

b) de a controla lucrările, construcţiile, instalaţiile sau activităţile care au legătura cu apele şi de a verifica dacă acestea sunt realizate şi exploatate în conformitate cu prevederile legale specifice şi cu respectarea avizelor sau a autorizaţiilor de gospodărire a apelor, după caz;
  

c) de a verifica instalaţiile de măsurare a debitelor, de a recolta probe de apă şi de a examina, în condiţiile legii, orice date sau documente necesare controlului;
  

d) de a constata faptele care constituie contravenţii sau infracţiuni în domeniul gospodăririi apelor şi de a încheia documentele, potrivit legii.
  

(4) Împuterniciţii autorităţii publice centrale din domeniul apelor cu efectuarea acţiunilor de control în unităţi cu caracter special vor primi aprobarea şi de la ministerele care coordonează unităţile respective.
  

-------------
Alin. (4) al art. 78 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului" cu sintagma "autoritatea publică centrală din domeniul apelor".

(5) Pe căile navigabile şi în porturi, atribuţiile de cercetare, constatare, control şi sancţionare privind respectarea reglementărilor în domeniul protecţiei apelor revin personalului împuternicit de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, împreună cu autoritatea publică centrală din domeniul transporturilor.
  

-------------
Alin. (5) al art. 78 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmelor "Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului" şi "Ministerul Transporturilor" cu sintagmele "autoritatea publică centrală din domeniul apelor" şi "autoritatea publică centrală din domeniul transporturilor".


Articolul 79

Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale sunt obligate să asigure sprijinul salariaţilor autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi Administraţiei Naţionale "Apele Române şi împuterniciţilor acestora, precum şi să asigure, în perioadele de ape mari şi inundaţii, efectuarea continua a observaţiilor, măsurătorilor şi transmiterii informaţiilor.
-------------
Art. 79 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmelor "Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului" şi "Regia Autonomă "Apele Române"" cu sintagmele "autoritatea publică centrală din domeniul apelor" şi "Administraţia Naţională "Apele Române"".


Capitolul V
Mecanismul economic în domeniul apelor


Articolul 80

(1) Apa constituie o resursă naturală cu valoare economică în toate formele sale de utilizare. Conservarea, refolosirea şi economisirea apei sunt încurajate prin aplicarea de stimuli economici, inclusiv pentru cei ce manifesta o preocupare constantă în protejarea cantităţii şi calităţii apei, precum şi prin aplicarea de penalităţi celor care risipesc sau poluează resursele de apă.
  

(1^1) În vederea atingerii obiectivelor prezentei legi se va aplica principiul recuperării costurilor serviciilor de apă, inclusiv costuri implicate de mediu şi de resursă, pe baza analizei economice al cărei conţinut este prevăzut în anexa nr. 4 şi cu respectarea principiului poluatorul plăteşte.
-------------
Alin. (1^1) al art. 80 a fost introdus de pct. 88 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.
(1^2) Până în anul 2010 se va promova o politică de recuperare a costurilor în domeniul apei care să stimuleze folosinţele şi să utilizeze în mod eficient resursele de apă. Această politică va stabili, pe baza analizei economice prevăzute la alin. (1^1), o contribuţie adecvată a diferitelor folosinţe majore, în special industria, agricultura şi alimentarea cu apă pentru populaţie, la recuperarea costurilor serviciilor de apă. Contribuţia astfel stabilită va ţine seama de efectele de mediu, economice şi sociale, precum şi de condiţiile geografice şi climatice specifice.
-------------
Alin. (1^2) al art. 80 a fost introdus de pct. 88 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.
(1^3) Măsurile stabilite pentru implementarea prevederilor alin. (1^1) şi (1^2) vor fi incluse în schema directoare. Prevederile alin. (1^1) şi (1^2) nu vor influenţa în nici un fel finanţarea măsurilor preventive şi de remediere pentru realizarea obiectivelor prezentei legi.
-------------
Alin. (1^3) al art. 80 a fost introdus de pct. 88 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(2) Mecanismul economic specific domeniului gospodăririi cantitative şi calitative a resurselor de apă include sistemul de contribuţii, plăţi, bonificaţii şi penalităţi ca parte a modului de finanţare a dezvoltării domeniului şi de asigurare a funcţionării Administraţiei Naţionale «Apele Române».
  

-------------
Alin. (3) al art. 80 a fost modificat de pct. 89 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(3) Abrogat.
  

-------------
Alin. (3) al art. 80 a fost abrogat de pct. 90 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(4) Abrogat.
  

-------------
Alin. (4) al art. 80 a fost abrogat de pct. 90 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 81

(1) Sistemul de contribuţii, plăţi, bonificaţii, tarife şi penalităţi specifice activităţii de gospodărire a resurselor de apă se aplică tuturor utilizatorilor. Sistemul de contribuţii, plăţi, bonificaţii, tarife şi penalităţi specifice activităţii de gospodărire a resurselor de apă se stabileşte prin modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale «Apele Române», aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Cuantumul contribuţiilor, plăţilor, bonificaţiilor, tarifelor şi penalităţilor specifice activităţii de gospodărire a resurselor de apă se reactualizează periodic prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale în domeniul apelor.
  

-------------
Alin. (1) al art. 81 a fost modificat de pct. 91 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica la apa tranzitată pentru navigaţie pe căile navigabile artificiale, precum şi persoanelor fizice care folosesc apa conform art. 9 alin. (2).
  

(3) Administraţia Naţională «Apele Române», în calitate de operator unic atât al resurselor de apă de suprafaţă, naturale sau amenajate, indiferent de deţinătorul cu orice titlu al amenajării, cât şi al resurselor de apă subterane, indiferent de natura lor şi a instalaţiilor, îşi constituie veniturile proprii dintr-o contribuţie specifică de gospodărire a apelor plătită lunar de către toţi utilizatorii resurselor de apă pe baza facturii fiscale emise, conform abonamentului de utilizare/exploatare încheiat în acest sens, care constituie titlu executoriu, din plăţile pentru serviciile comune de gospodărire a apelor, din penalităţi specifice activităţii de gospodărire a apelor, din tarife pentru avizele, autorizaţiile, notificările pe care le poate emite sau pe care este împuternicită să le emită, precum şi din majorările de întârziere aplicate în conformitate cu prevederile legale în materie.
  

-------------
Alin. (3) al art. 81 a fost modificat de pct. 54 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
(3^1) Contribuţiile specifice de gospodărire a apelor în sensul prezentei legi sunt:

a) contribuţia pentru utilizarea resurselor de apă pe categorii de resurse şi utilizatori;
  

b) contribuţia pentru primirea apelor uzate în resursele de apă;
  

c) contribuţia pentru potenţialul hidroenergetic asigurat prin barajele lacurilor de acumulare din administrarea Administraţiei Naţionale «Apele Române»;
  

d) contribuţia pentru exploatarea agregatelor minerale din albiile şi malurile cursurilor de apă ce intră sub incidenţa prezentei legi.
  

-------------
Lit. d) a alin. (3^1) al art. 81 a fost modificată de pct. 106 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "nisipuri şi pietrişuri" cu sintagma "agregate minerale".
-------------
Alin. (3^1) al art. 81 a fost introdus de pct. 92 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.
(3^2) Creanţele reprezentând venituri proprii ale Administraţiei Naţionale «Apele Române», potrivit prevederilor art. 81 din prezenta lege şi ale anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale «Apele Române», aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se execută prin organe de executare proprii, abilitate în conformitate cu Codul de procedură fiscală. Administraţia Naţională «Apele Române» elaborează metodologia privind executarea creanţelor reprezentând venituri proprii ale Administraţiei Naţionale «Apele Române», care se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale în domeniul apelor.
-------------
Alin. (3^2) al art. 81 a fost introdus de pct. 55 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

(4) Utilizatorii de apă, consumatori sau neconsumatori, au obligaţia să plătească lunar cuantumul contribuţiei specifice de gospodărire a apelor; în caz contrar, li se vor aplica penalităţi de întârziere conform prevederilor Codului de procedură fiscală, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003.
  

-------------
Alin. (4) al art. 81 a fost modificat de pct. 93 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(5) Pentru apa tratată şi livrată sau pentru alte servicii de apă, operatori, furnizori sau prestatori sunt persoane fizice sau juridice care, după caz, au în administrare lucrări hidrotehnice sau care prestează servicii de apă.
  

-------------
Alin. (5) al art. 81 a fost modificat de pct. 93 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 82

(1) Bonificaţiile se acordă utilizatorilor de apă care demonstrează, constant, o grijă deosebită pentru folosirea raţională şi pentru protecţia calităţii apelor, evacuând constant, odată cu apele uzate epurate, substanţe impurificatoare cu concentraţii şi în cantităţi mai mici decât cele înscrise în autorizaţia de gospodărire a apelor.
  

-------------
Alin. (1) al art. 82 a fost modificat de pct. 56 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

(2) Penalităţile se aplică acelor utilizatori de apă la care se constată abateri de la prevederile reglementate atât pentru depăşirea cantităţilor de apă utilizate, cât şi a concentraţiilor şi cantităţilor de substanţe impurificatoare evacuate în resursele de apă.
  

-------------
Alin. (2) al art. 82 a fost modificat de pct. 94 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(3) Administraţia Naţională "Apele Române" este singura în drept să constate cazurile în care se acorda bonificaţii sau se aplica penalităţi. Bonificaţiile se acorda cu aprobarea autorităţii publice centrale din domeniul apelor.
  

-------------
Alin. (3) al art. 82 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmelor "Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului" şi "Regia Autonomă "Apele Române"" cu sintagmele "autoritatea publică centrală din domeniul apelor" şi "Administraţia Naţională "Apele Române"".

(4) Penalităţile pentru depăşirea valorii concentraţiilor indicatorilor de calitate reglementaţi pentru evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor se aplică de către unităţile de gospodărie comunală.
  

-------------
Alin. (4) al art. 82 a fost introdus de pct. 95 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 83

Abrogat.
-------------
Art. 83 a fost abrogat de pct. 96 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 84

Abrogat.
-------------
Art. 84 a fost abrogat de pct. 96 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 85

(1) Finanţarea investiţiilor privind lucrările, construcţiile sau instalaţiile de gospodărire a apelor, altele decât cele de apărare împotriva inundaţiilor, se asigură, total sau parţial, după caz, din:
  

a) bugetul de stat sau bugetele locale, pentru lucrările de utilitate publică, potrivit legii;
  

b) fondurile utilizatorilor de apă, pentru lucrările aparţinând acestora;
  

c) fonduri obţinute prin credite sau prin emiterea de obligaţiuni, garantate de Guvern ori de autorităţile administraţiei publice locale, pentru lucrări de utilitate publică sau pentru asociaţii de persoane care vor să execute astfel de lucrări;
  

d) alte surse.
  

(2) Finanţarea lucrărilor, construcţiilor şi instalaţiilor noi de apărare împotriva inundaţiilor se asigură după cum urmează:
  

a) pentru râurile de ordinul 1, aşa cum sunt acestea definite în Cadastrul apelor, sumele se alocă de la bugetul de stat şi de la bugetul Administraţiei Naţionale "Apele Române";
  

b) pentru râurile de ordinul 2 şi ordinul 3 şi afluenţii acestora, aşa cum sunt acestea definite în Cadastrul apelor, sumele se alocă de la bugetul de stat, bugetele locale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, şi de la bugetul Administraţiei Naţionale "Apele Române"*).
  

------------
Alin. (2) al art. 85 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 28 iunie 2013.

(3) Lista obiectivelor de investiţii ce urmează a fi finanţate din veniturile proprii ale Administraţiei Naţionale «Apele Române» se aprobă anual, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor, la propunerea conducătorului Administraţiei Naţionale «Apele Române».
  

------------
Alin. (3) al art. 85 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 28 iunie 2013.
-------------
Art. 85 a fost modificat de pct. 57 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.


Articolul 85^1

Realizarea sarcinilor rezultate din aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale din domeniul apelor, precum şi pentru implementarea directivelor Uniunii Europene din domeniul apelor, în scopul îndeplinirii angajamentelor luate de statul român prin acordurile şi convenţiile internaţionale, se asigură din surse proprii şi, în completare, de la bugetul de stat, pe bază de programe, în limita sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul autorităţii publice centrale din domeniul apelor.
-------------
Art. 85^1 a fost introdus de pct. 98 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 85^2

De la bugetul de stat, în baza programelor anuale, în limita sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, se vor asigura cheltuielile pentru:

a) conservarea ecosistemelor acvatice şi delimitarea albiilor minore ale cursurilor de apă din domeniul public al statului;
  

-------------
Lit. a) a art. 85^2 a fost modificată de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.

b) întreţinerea, repararea lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi activităţile operative de apărare împotriva inundaţiilor;
  

c) refacerea şi repunerea în funcţiune a lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, afectate de calamităţi naturale sau de alte evenimente deosebite;
  

d) activitatea de cunoaştere a resurselor de apă, precum şi activităţile de hidrologie operativă şi prognoză hidrologică.
  

-------------
Art. 85^2 a fost introdus de pct. 98 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 85^3

De la bugetele locale se vor asigura cheltuielile pentru:

a) întreţinerea, repararea, punerea în siguranţă a lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public de interes local, cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, şi activităţile operative de apărare împotriva inundaţiilor;
  

b) refacerea şi repunerea în funcţiune a lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public de interes local, afectate de calamităţi naturale sau de alte evenimente deosebite.
  

-------------
Art. 85^3 a fost introdus de pct. 98 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Capitolul VI
Sancţiuni


Articolul 86

Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz.


Articolul 87

Constituie contravenţii în domeniul apelor următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:

1) executarea sau punerea în funcţiune de lucrări construite pe ape sau care au legătură cu apele, precum şi modificarea sau extinderea acestora, fără aviz/autorizaţie sau fără respectarea avizului ori a autorizaţiei de gospodărire a apelor;
  

-------------
Pct. 1) al art. 87 a fost modificat de pct. 58 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

2) exploatarea sau întreţinerea lucrărilor construite pe ape sau care au legătura cu apele, fără respectarea prevederilor autorizaţiei de gospodărire a apelor;
  

3) folosirea resurselor de apă de suprafaţă sau subterane în diferite scopuri, fără respectarea prevederilor autorizaţiei de gospodărire a apelor, cu excepţia satisfacerii necesităţilor gospodăriei proprii;
  

4) evacuarea sau injectarea de ape uzate, precum şi descărcarea de reziduuri şi orice alte materiale în resursele de apă, fără respectarea prevederilor avizului sau a autorizaţiei de gospodărire a apelor;
  

5) extragerea agregatelor minerale din albiile, malurile, luncile şi terasele cursurilor de apă, canalelor, lacurilor, de pe plajă sau de pe faleza mării, fără aviz/autorizaţie de gospodărire a apelor sau fără respectarea prevederilor acestora;
  

-------------
Pct. 5) al art. 87 a fost modificat de pct. 58 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

6) extragerea agregatelor minerale din rezerve neomologate sau în afara perimetrelor marcate;
  

-------------
Pct. 6) al art. 87 a fost modificat de pct. 58 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

7) nerespectarea de către agenţii economici a obligaţiei de a solicita autorizaţia de gospodărire a apelor, la termenele stabilite;
  

8) nerespectarea, de către producătorii de informaţii ce pot constitui Fondul naţional de date de gospodărirea apelor, a obligaţiilor de a păstra aceste date şi de a le furniza conform prevederilor prezentei legi;
  

9) amplasarea în albii majore de noi obiective economice sau sociale, inclusiv de noi locuinţe, fără avizul de amplasament, precum şi fără avizul sau autorizaţia de gospodărire a apelor sau fără respectarea măsurilor de protecţie împotriva inundaţiilor;
  

10) neîntreţinerea corespunzătoare a malurilor sau a albiilor în zonele stabilite, de către cei cărora li s-a recunoscut un drept de folosinţa a apei sau de către deţinătorii de lucrări;
  

11) nerespectarea de către persoanele fizice şi persoanele juridice a regimului impus în zonele de protecţie;
  

12) nerespectarea de către utilizatorii de apă a obligaţiilor legale care le revin privind gospodărirea raţională a apei, întreţinerea şi repararea instalaţiilor proprii sau a celor din sistemele de alimentare cu apă şi canalizare-epurare;
  

13) neasigurarea întreţinerii şi exploatării staţiilor şi instalaţiilor de prelucrare a calităţii apelor la capacitatea autorizata, lipsa de urmărire, prin analize de laborator, a eficientei acestora şi de intervenţie operativă în caz de neîncadrare în normele de calitate şi în limitele înscrise în autorizaţia de gospodărire a apelor;
  

14) evacuarea apelor de mina sau de zăcământ în cursurile de apă fără asigurarea epurării corespunzătoare a acestora, astfel încât să fie respectate limitele admise pentru evacuare în receptorii de suprafaţă;
  

15) folosirea, transportul, mânuirea şi depozitarea de reziduuri sau de substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de evitare a poluării, directa sau indirecta, a apelor de suprafaţă sau subterane;
  

16) practicarea, în lacurile de acumulare folosite ca surse pentru alimentări cu apă potabilă, a pisciculturii în regim de furajare a peştilor;
  

17) topirea teiului, cânepii, inului sau a altor plante textile, fără avizul sau autorizaţia de gospodărire a apelor şi în afară locurilor anume destinate şi amenajate în aceste scopuri;
  

18) depozitarea în albii sau pe malurile cursurilor de apă, ale canalelor, lacurilor, bălţilor şi pe faleza marii, pe baraje şi diguri sau în zonele de protecţie a acestora a materialelor de orice fel;
  

19) spălarea, în cursurile de apă sau în lacuri şi pe malurile acestora, a vehiculelor şi autovehiculelor, a altor utilaje şi agregate mecanice;
  

20) spălarea, în cursurile de apă sau în lacuri şi pe malurile acestora, a animalelor domestice, dezinfectate cu substanţe toxice, a obiectelor de uz casnic prin folosirea detergenţilor şi a ambalajelor ce au conţinut pesticide sau alte substanţe periculoase;
  

21) vărsarea sau aruncarea în instalaţii sanitare sau în reţele de canalizare a reziduurilor petroliere sau a substanţelor periculoase;
  

22) deversarea apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor sau ale obiectivelor industriale, cu nerespectarea condiţiilor stabilite de deţinătorii acestora, ca şi lipsa preepurării locale a acestor ape;
  

23) folosirea de canale deschise, pentru scurgerea apelor fecaloid-menajere sau a apelor cu conţinut toxic;
  

24) nerespectarea, de către persoanele fizice şi juridice, a reglementărilor legale în vigoare, în cazurile de poluare a apelor naţionale navigabile de către nave sau instalaţii plutitoare, sub orice pavilion;
  

25) inexistenţa, la utilizatorii de apă, a planurilor proprii de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale sau neaplicarea acestora;
  

26) neanunţarea unităţilor de gospodărire a apelor cu privire la producerea unei poluări accidentale, de către utilizatorii care au produs-o;
  

27) neluarea de măsuri operative, de către utilizatorul de apă care a produs poluarea accidentală, pentru înlăturarea cauzelor şi efectelor acesteia;
  

28) nerespectarea, de către persoane fizice şi persoane juridice, a restricţiilor în folosirea apelor şi a altor măsuri, stabilite pentru perioadele de seceta, ape mari sau calamitaţi;
  

29) inexistenţa planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţii hidrotehnice şi a planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale la nivel de comună, oraş, municipiu, judeţ, sistem hidrotehnic şi bazin hidrografic, precum şi nerespectarea prevederilor acestora;
  

-------------
Pct. 29) al art. 87 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.

30) obturarea sau blocarea, sub orice formă, precum şi scoaterea din funcţiune, în orice mod, a construcţiilor şi instalaţiilor de descărcare a apelor mari;
  

31) plantarea, tăierea ori distrugerea arborilor, arbuştilor, tufelor, a culturilor perene şi puieţilor din albiile minore şi majore ale cursurilor de apă, din cuvetele lacurilor de acumulare şi de pe malurile lor sau de pe baraje, diguri şi din zonele de protecţie a acestora;
  

-------------
Pct. 31) al art. 87 a fost modificat de pct. 58 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

32) plantarea de stâlpi pe baraje şi diguri, fără avizul de gospodărire a apelor sau cu nerespectarea prevederilor acestuia;
  

33) păşunatul în zonele de protecţie a cursurilor de apa;
  

34) distrugerea sau deteriorarea unităţilor şi instalaţiilor reţelei naţionale de observaţii, a reperelor, a mirelor hidrometrice sau a altor însemne tehnice sau topografice, a forajelor hidrogeologice, a staţiile de determinare automată a calităţii apelor şi a altora asemenea;
  

35) instalarea de conducte, cabluri, linii aeriene prin, peste sau sub albii ale râurilor, diguri, canale, conducte, baraje sau alte lucrări hidrotehnice ori în zonele de protecţie a acestora, fără avizul de gospodărire a apelor sau cu nerespectarea prevederilor acestuia, ori fără notificarea unor astfel de activităţi;
  

36) efectuarea de săpături pe maluri şi în albiile cursurilor de apă sau ale canalelor pentru executarea de lucrări de traversare sau alte lucrări hidrotehnice, fără avizul de gospodărire a apelor sau cu nerespectarea acestuia;
  

37) circulaţia cu vehicule, trecerea cu animale sau staţionarea acestora pe baraje, diguri sau canale, cu excepţia locurilor anume destinate în acest scop sau pentru intervenţii operative;
  

38) întreţinerea necorespunzătoare a lucrărilor de captare, acumulare şi distribuţie a apei, a lucrărilor de protecţie a albiilor şi malurilor, a celor de prevenire şi combatere a acţiunii distructive a apelor;
  

39) inexistenţa la lucrările de barare a cursurilor de apă a instalaţiilor care să asigure în aval debitele salubre şi debitele de servitute, precum şi migrarea ihtiofaunei;
  

40) nerespectarea prevederilor programelor de exploatare a lacurilor de acumulare şi prizelor de apă, precum şi neasigurarea debitelor salubre şi a debitelor de servitute;
  

41) inexistenţa sau nefuncţionarea puţurilor de observaţie şi control pentru urmărirea poluării apelor subterane, datorită apelor uzate rezultate din activitatea proprie;
  

42) inexistenţa dispozitivelor sau a aparaturii de măsura şi control al debitelor de apă captate sau evacuate;
  

43) inexistenţa dispozitivelor sau a aparaturii de urmărire a comportării în timp a lucrărilor hidrotehnice şi de alarmare în caz de pericol;
  

44) întreţinerea necorespunzătoare a dispozitivelor sau aparaturii de măsura şi control al debitelor de apă captate sau evacuate, precum şi a aparaturii de urmărire a comportării în timp a lucrărilor hidrotehnice şi de alarmare în caz de pericol;
  

45) refuzul persoanelor fizice şi juridice de a prezenta avizele şi autorizaţiile de gospodărire a apelor sau orice alte documente necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv de a participa la control cu reprezentanţi de specialitate;
  

46) refuzul de a permite, personalului cu atribuţii de serviciu în gospodărirea apelor şi celor cu drept de control, accesul la ape, pe terenurile şi incintele utilizatorilor de apă sau ale deţinătorilor de lucrări, precum şi în orice alt loc unde este necesar a efectua constatări, a monta şi a întreţine aparatura de măsura şi control, a preleva probe de apă sau a interveni în aplicarea prevederilor legale;
  

47) neaducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse anterior, precum şi a solicitărilor legale ale autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi ale Administraţiei Naţionale "Apele Române";
  

-------------
Pct. 47) al art. 87 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmelor "Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului" şi "Regia Autonomă "Apele Române" cu sintagmele "autoritatea publică centrală din domeniul apelor" şi "Administraţia Naţională "Apele Române".

48) autorizarea lucrărilor prevăzute la art. 48 fără a fi îndeplinite condiţiile pentru prevenirea poluării apelor, conform prevederilor legale în vigoare, sau retragerea nejustificată a autorizaţiei de gospodărire a apelor;
  

49) neprimirea sub orice formă, de către deţinătorii terenurilor din aval, a apelor ce se scurg în mod natural de pe terenurile situate în amonte;
  

50) executarea de construcţii sau instalaţii supraterane în zonele de protecţie a platformelor meteorologice;
  

51) neparticiparea la acţiunile pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale pe cursurile de apă;
  

-------------
Pct. 51) al art. 87 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.

52) inexistenţa instalaţiilor de stocare, epurare şi a racordurilor de descărcare în instalaţii de mal sau plutitoare a apelor impurificate, de pe nave sau instalaţii plutitoare, sub orice pavilion;
  

53) branşarea locuinţelor la reţeaua de alimentare cu apă centralizată, fără existenţa sau realizarea reţelelor de canalizare a staţiei de epurare.
  

54) nerespectarea de către proprietarii/administratorii lucrărilor inginereşti de artă (poduri) a obligaţiei de a asigura secţiunea optimă de scurgere a apelor, în limita a două lungimi ale lucrării de artă (poduri) în albia majoră în amonte şi în limita unei lungimi a lucrării de artă (poduri) în albia minoră în aval, pentru a respecta parametrii avizaţi;
  

-------------
Pct. 54) al art. 87 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.

55) nerespectarea prevederilor art. 33 alin. (2) privind acordarea dreptului de exploatare a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apă, lacurilor, bălţilor şi din terasă, prin exploatări organizate de autoritatea de gospodărire a apelor numai în zone care necesită decolmatare, reprofilarea albiei şi regularizarea scurgerii, pe baza avizului şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor;
  

-------------
Pct. 55) al art. 87 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.

56) nealocarea de către autorităţile centrale şi locale în prevederile bugetare a sumelor necesare asigurării stocului, precum şi neasigurarea stocului de materiale de intervenţie, mijloacelor mecanice şi de transport pentru apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi intervenţii în cazul poluărilor accidentale;
  

-------------
Pct. 56) al art. 87 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.

57) neparticiparea operatorilor economici la acţiunile operative de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi de combatere a poluărilor accidentale, organizate de comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă;
  

-------------
Pct. 57) al art. 87 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.

58) nerespectarea termenelor de punere în funcţiune a lucrărilor precizate în programele de etapizare aprobate;
  

-------------
Pct. 58) al art. 87 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.

59) neluarea de către autorităţile administraţiei publice locale de măsuri operative privind amenajarea locurilor speciale pentru depozitarea deşeurilor de orice fel;
  

-------------
Pct. 59) al art. 87 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.

60) neasigurarea de către autorităţile administraţiei publice locale a curăţării cursurilor de apă, a bălţilor şi a malurilor acestora de pe raza localităţilor, precum şi neluarea măsurilor operative privind verificarea stării de salubritate a cursurilor de apă;
  

-------------
Pct. 60) al art. 87 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.

61) realizarea de balastiere sau lucrări de excavare în albie în zona podurilor, în zona captărilor de apă din râu, a captărilor cu infiltrare prin mal, a subtraversărilor de conducte sau alte lucrări inginereşti de artă."
  

-------------
Pct. 61) al art. 87 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.

62) nerespectarea obligaţiei riveranilor sau a unităţilor administrativ-teritoriale, prin autorităţile administraţiei publice locale, de a întreţine albiile cursurilor de apă în zonele stabilite;
  

-------------
Pct. 62) al art. 87 a fost introdus de pct. 59 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

63) lipsa regulamentelor de exploatare şi a planurilor de avertizare-alarmare la deţinătorii de baraje şi lacuri de acumulare, prize pentru alimentări cu apă, cu sau fără baraj, precum şi nereactualizarea acestora;
  

-------------
Pct. 63) al art. 87 a fost introdus de pct. 59 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

64) eliberarea autorizaţiei de construire pentru amplasarea în albii majore de noi obiective economice sau sociale, inclusiv de noi locuinţe, fără avizul de amplasament, precum şi fără avizul sau autorizaţia de gospodărire a apelor.
  

-------------
Pct. 64) al art. 87 a fost introdus de pct. 59 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

65) restrângerea utilizării apei potabile pentru populaţie în folosul altor activităţi sau depăşirea cantităţii de apă alocate, dacă are un caracter sistematic ori a produs o perturbare în activitatea unei unităţi de ocrotire socială sau a cauzat neajunsuri în alimentarea cu apă a populaţiei;
  

-------------
Pct. 65) al art. 87 a fost introdus de pct. 1 al art. 60 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

66) continuarea activităţii după pierderea drepturilor obţinute în baza legii.
  

-------------
Pct. 66) al art. 87 a fost introdus de pct. 1 al art. 60 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


Articolul 88

(1) Contravenţiile prevăzute la art. 87, săvârşite de persoanele fizice şi juridice, se sancţionează după cum urmează:
  

a) cu amendă de la 75.000 lei la 80.000 lei, pentru persoane juridice, şi cu amendă de la 25.000 lei la 30.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 87 pct. 5), 6), 9), 11)-18), 21)-23), 28), 30), 34), 35), 52), 54), 56) şi 58)-66);
  

-------------
Lit. a) a alin. (1) al art. 88 a fost modificată de pct. 2 al art. 60 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

b) cu amendă de la 35.000 lei la 40.000 lei, pentru persoane juridice, şi cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 87 pct. 1)-4), 7), 10), 24)-27), 29), 31), 32), 39)-41), 43)-51) şi 55);
  

c) cu amendă de la 25.000 lei la 30.000 lei, pentru persoane juridice, şi cu amendă de la 6.500 lei la 7.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 87 pct. 8), 19), 20), 33), 36)-38), 42), 53) şi 57).
  

-------------
Alin. (1) al art. 88 a fost modificat de pct. 60 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

(2) Cuantumul amenzilor se actualizează prin hotărâre a Guvernului.
  

(3) Abrogat.
  

-----------
Alin. (3) al art. 88 a fost abrogat de pct. 8 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 6 septembrie 2011.

(4) Abrogat.
  

-----------
Alin. (4) al art. 88 a fost abrogat de pct. 8 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 6 septembrie 2011.

(5) Abrogat.
  

-------------
Alin. (5) al art. 88 a fost abrogat de pct. 8 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 6 septembrie 2011.
-------------
Art. 88 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.


Articolul 89

Abrogat.
-------------
Art. 89 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.


Articolul 90

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 88 se fac de către:

a) inspectorii din Administraţia Naţională «Apele Române»;
  

-------------
Lit. a) a art. 90 a fost modificată de pct. 61 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

b) directorul general al Administraţiei Naţionale «Apele Române», directorii administraţiilor bazinale de apă, precum şi salariaţii împuterniciţi de aceştia;
  

-------------
Lit. b) a art. 90 a fost modificată de pct. 106 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "direcţii de apă" cu sintagma "administraţii bazinale de apă".

c) alte persoane împuternicite de conducerea autorităţii publice centrale din domeniul apelor;
  

d) comisarii Gărzii de Mediu.
  

-------------
Art. 90 a fost modificat de pct. 100 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 91

(1) Contravenţiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.
  

(2) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor ori de la data comunicării acestuia, după caz, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
  

-------------
Alin. (2) al art. 91 a fost introdus de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.
-------------
Art. 91 a fost modificat de pct. 101 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 92

(1) Evacuarea, aruncarea sau injectarea în apele de suprafaţă şi subterane, în apele maritime interioare ori în apele mării teritoriale de ape uzate, deşeuri, reziduuri sau produse de orice fel, care conţin substanţe, bacterii ori microbi în cantitate sau concentraţie care poate schimba caracteristicile apei, punând în pericol viaţa, sănătatea şi integritatea corporală a persoanelor, viaţa animalelor, mediul, producţia agricolă ori industrială sau fondul piscicol, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani.
  

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi următoarele fapte:
  

a) poluarea, în orice mod, a resurselor de apă, dacă are un caracter sistematic şi produce daune utilizatorilor de apă din aval;
  

b) depozitarea în albia majoră a râurilor a combustibilului nuclear sau a deşeurilor rezultate din folosirea acestuia;
  

c) punerea în pericol a digurilor de contur ale lacurilor de acumulare prin exploatările de agregate minerale din albia majoră sau terase.
  

(3) Depozitarea sau folosirea de îngrăşăminte chimice, de pesticide ori de alte substanţe toxice periculoase în zonele de protecţie a apelor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
  

(4) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) au fost săvârşite din culpă, limitele speciale ale pedepselor se reduc la jumătate.
  

(5) Tentativa la infracţiunile prevăzute la alin. (1)-(3) se pedepseşte.
  

-------------
Art. 92 a fost modificat de pct. 3 al art. 60 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


Articolul 93

(1) Executarea, modificarea sau extinderea de lucrări, construcţii ori instalaţii pe ape sau care au legătură cu apele, fără avizul legal ori fără notificarea unei astfel de lucrări, precum şi darea în exploatare de unităţi fără punerea concomitentă în funcţiune a reţelelor de canalizare, a staţiilor şi instalaţiilor de epurare a apei uzate, potrivit autorizaţiei de gospodărire a apelor, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.
  

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi următoarele fapte:
  

a) utilizarea resurselor de apă în diferite scopuri, fără autorizaţia de gospodărire a apelor sau fără notificarea activităţii;
  

b) exploatarea sau întreţinerea lucrărilor construite pe ape ori în legătură cu apele, desfăşurarea activităţii de topire a teiului, cânepii, inului şi a altor plante textile, de tăbăcire a pieilor şi de extragere a agregatelor minerale, fără autorizaţia de gospodărire a apelor;
  

c) exploatarea de agregate minerale în zonele de protecţie sanitară a surselor de apă, în zonele de protecţie a albiilor, malurilor, construcţiilor hidrotehnice, construcţiilor şi instalaţiilor hidrometrice sau a instalaţiilor de măsurare automată a calităţii apelor;
  

d) utilizarea albiilor minore fără autorizaţia de gospodărire a apelor, precum şi a plajei şi ţărmului mării în alte scopuri decât îmbăierea sau plimbarea.
  

(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) au fost săvârşite din culpă, limitele speciale ale pedepselor se reduc la jumătate.
  

-------------
Art. 93 a fost modificat de pct. 4 al art. 60 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


Articolul 94

Abrogat.
-------------
Art. 94 a fost abrogat de pct. 5 al art. 60 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


Articolul 95

(1) Manevrarea de către persoanele neautorizate a stăvilarelor, grătarelor, vanelor, barierelor sau a altor construcţii ori instalaţii hidrotehnice, circulaţia vehiculelor pe coronamentul digurilor şi barajelor neamenajate în acest scop, tăierea la ras a perdelelor forestiere de protecţie a digurilor şi lacurilor de acumulare, blocarea golirilor de fund ale barajelor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
  

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează efectuarea de săpături, gropi sau şanţuri în baraje, diguri ori în zonele de protecţie a acestor lucrări, precum şi extragerea pământului sau a altor materiale din lucrările de apărare, fără avizul de gospodărire a apelor ori cu nerespectarea acestuia.
  

(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) au fost săvârşite din culpă, limitele speciale ale pedepselor se reduc la jumătate.
  

(4) Tentativa la infracţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseşte.
  

-------------
Art. 95 a fost modificat de pct. 6 al art. 60 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


Articolul 96

Abrogat.
-------------
Art. 96 a fost abrogat de pct. 106 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 97

Abrogat.
-------------
Art. 97 a fost abrogat de pct. 106 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 98

Abrogat.
-------------
Art. 98 a fost abrogat de pct. 106 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 99

Abrogat.
-------------
Art. 99 a fost abrogat de pct. 106 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 100

Abrogat.
-------------
Art. 100 a fost abrogat de pct. 106 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 101

Abrogat.
-------------
Art. 101 a fost abrogat de pct. 106 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 102

Abrogat.
-------------
Art. 102 a fost abrogat de pct. 106 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 103

Abrogat.
-------------
Art. 103 a fost abrogat de pct. 106 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 104

Abrogat.
-------------
Art. 104 a fost abrogat de pct. 106 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 105

Abrogat.
-------------
Art. 105 a fost abrogat de pct. 106 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 106

Infracţiunile prevăzute de prezenta lege se constată de către organele abilitate, precum şi de către personalul prevăzut la art. 90, care înaintează actul de constatare la organul local de cercetare penală.


Capitolul VII
Dispoziţii tranzitorii şi finale


Articolul 107

(1) Pentru lucrările existente pe ape sau în legătură cu apele, neautorizate, utilizatorii de apă sau deţinătorii lucrărilor respective vor întocmi documentele necesare şi vor solicita autorizaţia de gospodărire a apelor în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
  

-------------
Alin. (1) al art. 107 a fost modificat de pct. 107 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(2) Pentru echiparea instalaţiilor existente, în conformitate cu prevederile art. 59 alin. (1), utilizatorii de apă vor elabora programe etapizate în funcţie de impactul cantitativ şi calitativ asupra resurselor de apă. Nerespectarea termenelor prevăzute în programele etapizate conduce la aplicarea în sistem pauşal a mecanismului economic în domeniul apelor, la capacitatea totală a instalaţiilor de prelevare sau evacuare.
  

(3) Utilizatorii de apă care la data intrării în vigoare a prezentei legi nu sunt dotaţi cu staţii sau instalaţii de epurare ori ale căror instalaţii existente necesită completări, extinderi, retehnologizări sau optimizări funcţionale sunt obligaţi să realizeze şi să pună în funcţiune staţii şi instalaţii de epurare la capacitate şi cu eficienţa corespunzătoare, pe baza unui program etapizat, întocmit în raport cu mărimea impactului evacuării asupra resurselor de apă sau pentru îndeplinirea condiţiilor de protecţie a apelor şi a ecosistemelor acvatice.
  

-------------
Alin. (3) al art. 107 a fost modificat de pct. 107 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

(4) Programele etapizate prevăzute la alin. (2) şi (3) se întocmesc de către utilizatorii de apă şi se aprobă de Administraţia Naţională «Apele Române».
  

-------------
Alin. (4) al art. 107 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.

(5) Programele etapizate au putere juridică.
  

(6) Nerespectarea prevederilor alin. (2), (3) şi (4) poate determina luarea măsurilor de încetare a activităţii utilizatorilor de apă.
  


Articolul 108

(1) Autorizaţiile de gospodărire a apelor, eliberate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, îşi păstrează valabilitatea numai dacă sunt reconfirmate de către Administraţia Naţională "Apele Române", în baza verificării îndeplinirii tuturor condiţiilor necesare pentru autorizare.
  

-------------
Alin. (1) al art. 108 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Regia Autonomă "Apele Române" cu sintagma "Administraţia Naţională "Apele Române"".

(2) În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, titularii de autorizaţii de gospodărire a apelor vor solicita reconfirmarea acestora, în baza unei documentaţii tehnice întocmite conform prevederilor art. 52.
  

(3) În cazul în care autorizaţia de gospodărire a apelor nu poate fi reconfirmată din motive justificate, titularul acesteia va întocmi un program etapizat, care va fi aprobat şi urmărit de Administraţia Naţională "Apele Române". Neaducerea la îndeplinire a prevederilor programului aprobat determină încetarea activităţii utilizatorilor de apă.
  

-------------
Alin. (3) al art. 108 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Regia Autonomă "Apele Române" cu sintagma "Administraţia Naţională "Apele Române"".


Articolul 109

Salariaţii autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi ai Administraţiei Naţionale "Apele Române au dreptul să poarte uniforma, al carei model va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului.
-------------
Art. 109 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmelor "Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului" şi "Regia Autonomă "Apele Române"" cu sintagmele "autoritatea publică centrală din domeniul apelor" şi "Administraţia Naţională "Apele Române"".


Articolul 110

Autoritatea publică centrală pentru apă este în drept să emită norme, normative şi ordine cu caracter obligatoriu în domeniul apelor. În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi se vor elabora şi promova, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru apă:

a) procedura şi competenţele de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor;
  

b) procedura de modificare sau de retragere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor;
  

c) procedura de suspendare temporară a autorizaţiilor de gospodărire a apelor;
  

d) procedura de notificare;
  

e) procedura de instituire a regimului de supraveghere specială;
  

f) normativul de conţinut al documentaţiilor tehnice supuse avizării şi autorizării;
  

g) competenţele de avizare şi aprobare a regulamentelor de exploatare şi a programelor de exploatare a lacurilor de acumulare;
  

h) normele metodologice pentru elaborarea regulamentelor de exploatare bazinală;
  

i) regulamentul-cadru pentru exploatarea barajelor, lacurilor de acumulare şi prizelor de alimentare cu apă;
  

j) metodologia privind elaborarea planurilor de restricţii şi de folosire a apei în perioade deficitare;
  

k) metodologia-cadru de elaborare a planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale la folosinţele de apă potenţial poluatoare;
  

l) normele metodologice privind avizul de amplasament;
  

m) procedura privind mecanismul de acces la informaţia de gospodărire a apelor;
  

n) procedura privind participarea utilizatorilor de apă, a riveranilor şi a publicului în activitatea de consultare;
  

o) metodologia şi instrucţiunile tehnice pentru elaborarea schemelor directoare.
  

-------------
Art. 110 a fost modificat de pct. 108 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 111

Regimul apelor minerale şi geotermale va fi reglementat prin lege specială.


Articolul 111^1

Administraţia Naţională «Apele Române» se va reorganiza ca instituţie publică în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
-------------
Art. 111^1 a fost introdus de pct. 109 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 111^2

Organizarea şi funcţionarea Administraţiei Naţionale «Apele Române» se stabilesc prin statut propriu, aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale din domeniul apelor.
-------------
Art. 111^2 a fost introdus de pct. 109 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.
Art 111^3
Administraţia Naţională «Apele Române», ca instituţie publică, preia toate drepturile şi este ţinută de toate obligaţiile fostului agent economic Administraţia Naţională «Apele Române».
-------------
Art. 111^3 a fost introdus de pct. 109 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Articolul 111^4

Obligaţiile bugetare restante stabilite prin certificate de obligaţii bugetare, cu excepţia impozitelor şi contribuţiilor cu reţinere la sursă, inclusiv accesoriile acestora, se anulează la data intrării în vigoare a prezentei legi.
-------------
Art. 111^4 a fost introdus de pct. 109 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.
Prezenta lege transpune Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) seria L nr. 327 din 22 decembrie 2000 şi Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea şi gestionarea riscurilor la inundaţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 288 din 6 noiembrie 2007.
-------------
Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost modificată de pct. 62 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.


Articolul 112

Abrogat.
-------------
Art. 112 a fost abrogat de pct. 110 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

Aceasta lege a fost adoptată în şedinţa comuna a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 11 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ADRIAN NĂSTASE
p. PREŞEDINTELE SENATULUI
CONSTANTIN DAN VASILIU


Anexa 1

DEFINIŢIILE
termenilor tehnici utilizaţi
1. acumulare nepermanentă: acumulare realizată prin bararea unui curs de apă sau ca incintă laterală îndiguită, având rol numai pentru atenuarea viiturilor;
2. abordare combinată: controlul evacuărilor şi emisiilor în apele de suprafaţă conform modului de abordare stabilit în art 2^8;
3. acvifer: strat sau strate subterane de roci geologice sau alte strate geologice cu o porozitate şi o permeabilitate suficientă astfel încât să permită fie o curgere semnificativă a apelor subterane, fie prelevarea unor cantităţi importante de ape subterane;
4. agregate minerale: material inert granular (nisip, pietriş, bolovăniş etc.) de natură minerală, utilizat ca material de construcţie, existent în albiile şi malurile cursurilor de apă, ale lacurilor, precum şi pe ţărmul mării;
5. albie minoră: suprafaţă de teren ocupată permanent sau temporar de apă, care asigură curgerea nestingherită, din mal în mal, a apelor la niveluri obişnuite, inclusiv insulele create prin curgerea naturală a apelor;
6. albie majoră: porţiunea de teren din valea naturală a unui curs de apă, peste care se revarsă apele mari, la ieşirea lor din albia minoră;
7. ape de suprafaţă: apele interioare, cu excepţia apelor subterane; ape tranzitorii şi ape costiere, exceptând cazul stării chimice pentru care trebuie incluse apele teritoriale;
8. ape subterane: apele aflate sub suprafaţa solului în zona saturată şi în contact direct cu solul sau cu subsolul;
9. ape tranzitorii: corpuri de apă de suprafaţă aflate în vecinătatea gurilor râurilor, care sunt parţial saline ca rezultat al apropierii de apele de coastă, dar care sunt influenţate puternic de cursurile de apă dulce;
10. ape costiere: apele de suprafaţă situate în interiorul unei linii ale cărei puncte sunt situate în totalitate la o distanţă de l milă marină pe partea dinspre mare, faţă de cel mai apropiat punct al liniei de bază, de la care se măsoară întinderea apelor teritoriale, cu extinderea limitei, unde este cazul, până la limita exterioară a apelor tranzitorii;
11. ape interioare: toate apele de suprafaţă stătătoare şi curgătoare şi subterane aflate în interiorul liniei de bază, de la care se măsoară întinderea apelor teritoriale;
12. ape naţionale navigabile:

a) apele maritime considerate, potrivit legii, ape maritime interioare;
  

b) fluviile, râurile, canalele şi lacurile din interiorul ţării, pe sectoarele lor navigabile;
  

c) apele navigabile de frontieră, de la malul român până la linia de frontieră;
  

13. ape uzate: ape provenind din activităţi casnice, sociale sau economice, conţinând substanţe poluante sau reziduuri care-i alterează caracteristicile fizice, chimice şi bacteriologice iniţiale, precum şi ape de ploaie ce curg pe terenuri poluate;
14. apa destinată consumului uman:

a) orice tip de apă în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei şi indiferent dacă este furnizată prin reţea de distribuţie, din rezervor sau este distribuită în sticle ori în alte recipiente;
  

b) toate tipurile de apă folosită ca sursă în industria alimentară pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substanţelor destinate consumului uman;
  

15. zone protejate: zonele menţionate în anexa l^2 şi art. 5^1;
16. autoritate competentă: autoritatea (autorităţile) responsabilă de implementarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;
17. avizul şi autorizaţia de gospodărire a apelor: acte ce condiţionează din punct de vedere tehnic şi juridic execuţia lucrărilor construite pe ape sau în legătură cu apele şi funcţionarea sau exploatarea acestor lucrări, precum şi funcţionarea şi exploatarea celor existente şi reprezintă principalele instrumente folosite în administrarea domeniului apelor; acestea se emit în baza reglementărilor elaborate şi aprobate de autoritatea administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul apelor;
18. bazin hidrografic: înseamnă o suprafaţă de teren de pe care toate scurgerile de suprafaţă curg printr-o succesiune de curenţi, râuri şi posibil lacuri, spre mare într-un râu cu o singură gură de vărsare, estuar sau deltă;
19. cadastrul apelor: activitatea privind inventarierea, clasificarea, evidenţa şi sinteza datelor referitoare la reţeaua hidrografică, resursele de apă, lucrările de gospodărire a apelor, precum şi la prelevările şi restituţiile de apă;
19^1. concentraţia medie letală - CL(50) - este concentraţia substanţei din apă, care omoară 50% din organismele test într-o perioadă scurtă de expunere continuă;
--------------
Pct. 19^1 din anexa 1 a fost introdus de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.
20. corp de apă de suprafaţă: un element discret şi semnificativ al apelor de suprafaţă, de exemplu: lac, lac de acumulare, curs de apă-râu sau canal, sector de curs de apă-râu sau canal, ape tranzitorii sau un sector/secţiune din apele costiere; 21. corp de apă subterană: volum distinct de apă subterană dintr-un acvifer sau mai multe acvifere;
22. corp de apă artificial: corp de apă de suprafaţă creat prin activitate umană;
23. corp de apă puternic modificat: corp de apă de suprafaţă care, datorită unei modificări fizice cauzată de o activitate umană, şi-a schimbat substanţial caracterul lui natural, desemnat astfel în conformitate cu prevederile anexei nr. l^1;
24. controlul emisiilor: acţiunea de reglementare a unor limite specifice ale emisiilor, cum ar fi: valori limită de emisie, valori limită sau condiţii referitoare la efectele generate, natura sau alte caracteristici ale emisiilor, condiţii de operare cu efect asupra emisiilor;
24^1. creasta falezei: linia situată în partea superioară a falezei, care uneşte punctele de cea mai înaltă cotă;
-------------
Pct. 24^1 din anexa 1 a fost introdus de pct. 63 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
25. debit salubru: debitul minim necesar într-o secţiune pe un curs de apă, pentru asigurarea condiţiilor naturale de viaţă ale ecosistemelor acvatice existente;
26. debit de servitute: debitul minim necesar a fi lăsat permanent într-o secţiune pe un curs de apă, în aval de o lucrare de barare, format din debitul salubru şi debitul minim necesar utilizatorilor de apă din aval;
26^1. derivaţie hidrotehnică: lucrare hidrotehnică realizată pentru transferul unor volume de apă cu scopul reglementării debitelor, pentru asigurarea cerinţelor de apă ale folosinţelor, apărarea împotriva inundaţiilor, protecţia unor lucrări hidrotehnice etc.;
-------------
Pct. 26^1 din anexa 1 a fost introdus de pct. 64 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
26^2. decolmatare: lucrări de întreţinere a cursurilor de apă care să asigure scurgerea apelor la debite medii;
-------------
Pct. 26^2 din anexa 1 a fost introdus de pct. 64 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
27. deşeu: orice substanţă sau orice obiect care aparţine unor categorii stabilite conform legii, pe care deţinătorul le aruncă, are intenţia sau obligaţia de a le arunca;
28. dezvoltare durabilă: dezvoltarea care corespunde necesităţilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi;
29. district al bazinului hidrografic: suprafaţă de teren sau de mare, constituită dintr-unul sau mai multe bazine hidrografice vecine împreună cu apele subterane şi costiere asociate, care este identificată ca unitate principală de administrare a bazinului hidrografic;
30. drept de folosinţă a apelor: dreptul recunoscut de lege oricărei persoane de a folosi resursele de apă;
31. evacuarea directă în apă subterană: evacuarea poluanţilor în apele subterane fără percolare prin sol sau subsol;
32. faleza mării: mal abrupt rezultat ca urmare a acţiunii erozive a mării;
-------------
Pct. 32 din anexa 1 a fost modificat de pct. 65 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
33. Fondul naţional de date de gospodărire a apelor: totalitatea bazelor de date meteorologice, hidrologice, hidrogeologice, de gospodărire cantitativă şi calitativă a apelor;
34. folosinţe de apă: serviciile de apă împreună cu orice activitate identificată în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1^4) şi (1^5) şi ale anexei nr. 1^3 ca având un impact semnificativ asupra stării apelor;
-------------
Pct. 34 din anexa 1 a fost modificat de pct. 65 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
35. gospodărirea apelor: ansamblul activităţilor care prin mijloace tehnice şi măsuri legislative, economice şi administrative, conduc la cunoaşterea, utilizarea, valorificarea raţională, menţinerea sau îmbunătăţirea resurselor de apă pentru satisfacerea nevoilor sociale şi economice, la protecţia împotriva epuizării şi poluării acestor resurse, precum şi la prevenirea şi combaterea acţiunilor distructive ale apelor;
36. informaţii de gospodărire a apelor: informaţii privind caracteristicile cantitative şi calitative ale resurselor de apă, zonele inundabile, degradările albiilor şi malurilor, lucrările de amenajare a bazinelor hidrografice şi alte lucrări care au legătură cu apele, inclusiv sursele de poluare şi lucrările pentru protecţia calităţii apelor şi alte elemente caracteristice naturale sau antropice, precum şi drepturile de utilizare a apelor;
36^1. inundaţii: acoperirea temporară cu apă a terenului care în mod natural nu este acoperit cu apă. Acestea includ inundaţii provocate de râuri, torenţi, ape marine în zonele de coastă sau cursuri de apă nepermanente;
-------------
Pct. 36^1 din anexa 1 a fost introdus de pct. 66 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
37. lac: corp de apă interioară, stătătoare, de suprafaţă;
37^1. lac natural: corp de apă stătătoare apărut în decursul vremii în condiţii naturale, prin cantonarea acesteia într-o formă de relief concavă (cuvetă, depresiune etc.) indiferent de intervenţiile antropice ulterioare formării;
-------------
Pct. 37^1 din anexa 1 a fost introdus de pct. 67 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
38. mal: porţiune îngustă de teren, de regulă în pantă, de-a lungul unei ape;
39. monitorizare integrată a apelor: reprezintă activitatea de observaţii şi măsurători standardizate şi continue pe termen lung, asupra apelor, pentru cunoaşterea şi caracterizarea stării şi tendinţei de evoluţie a mediului hidric. Această activitate presupune tripla integrare a:

a) ariilor de investigare la nivel de bazin hidrografic: râuri, lacuri, ape tranzitorii, ape costiere, ape subterane, zone protejate şi folosinţe de apă;
  

b) mediilor de investigare: apa, sedimente/materii în suspensie, biota;
  

c) elementelor investigate: biologice, hidromorfologice şi fizico-chimice;
  

40. nivel mediu al apei: poziţia curbei suprafeţei libere a apei, raportată la un plan de referinţă corespunzătoare tranzitării prin albie a debitului mediu pe o perioadă îndelungată (debit-modul);
41. notificarea reprezintă un act de reglementare, în baza căruia beneficiarul sau titularul de investiţie poate să execute sau să pună în funcţiune anumite categorii de lucrări şi activităţi desfăşurate pe ape sau în legătură cu acestea;
42. obiective de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane sunt obiectivele stabilite în art. 2^1;
-------------
Pct. 42 din anexa 1 a fost modificat de pct. 106 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "obiective de protecţie a apelor şi a mediului acvatic/ecosistemelor acvatice" cu sintagma "obiective de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane".
43. participarea publicului: informarea, consultarea şi implicarea activă a acestuia în activităţile de gospodărire a apelor;
44. plaja mării: întindere plată la ţărmul mării, acoperită cu nisip sau cu pietriş. În zona de ţărm a mării reprezintă o prelungire a platformei continentale;
-------------
Pct. 44 din anexa 1 a fost modificat de pct. 68 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
45. poluare: înseamnă introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activităţii umane, a unor substanţe, sau a căldurii în aer, apă sau pe sol, care poate dăuna sănătăţii umane sau calităţii ecosistemelor acvatice sau celor terestre dependente de cele acvatice, care poate conduce la pagube materiale ale proprietăţii, sau care pot dăuna sau obstrucţiona serviciile sau alte folosinţe legale ale mediului;
46.poluant: înseamnă orice substanţă care poate să determine poluare, în special substanţele prevăzute în anexa nr. 6;
47. potenţial ecologic bun: starea unui corp de apă puternic modificat sau a unui corp de apă artificial, clasificată în concordanţă cu prevederile relevante din anexa nr. l^1;
48. prevenirea şi înlăturarea efectelor poluărilor accidentale a resurselor de apă: totalitatea măsurilor şi acţiunilor care implică: măsuri de prevenire, mijloace şi construcţii cu rol de apărare şi pregătire pentru intervenţii; acţiuni operative de urmărire a undei de poluare, limitarea răspândirii, colectarea, neutralizarea şi distrugerea poluanţilor; măsuri pentru restabilirea situaţiei normale şi refacerea echilibrului ecologic;
49. program etapizat: act cu putere juridică elaborat pentru conformarea cu prevederile legale, prin efectuarea eşalonată a remedierilor sau a completărilor ce se impun la folosinţele de apă;
50. râu: corp de apă interioară care curge în cea mai mare parte la suprafaţa terenului, dar care poate curge şi subteran într-o anumită parte a cursului său;
51. recirculare: refolosirea apei în cadrul unei folosinţe, în scopul reducerii volumului de apă proaspătă prelevată din sursă;
52. resurse de apă: apele de suprafaţă alcătuite din cursurile de apă cu deltele lor, lacuri, bălţi, apele maritime interioare şi marea teritorială, precum şi apele subterane de pe teritoriul ţării, în totalitatea lor;
53. resurse disponibile de apă subterană: rata medie anuală, pe termen lung, a reîncărcării totale a unui corp de apă subterană, mai puţin rata anuală pe termen lung a debitului necesar pentru atingerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane pentru apele de suprafaţă asociate, specificate în art. 2^1 alin. (1), pentru evitarea oricărei diminuări importante a stării ecologice a unor astfel de ape, precum şi pentru evitarea oricăror daune importante ale ecosistemelor terestre asociate;
-------------
Pct. 53 din anexa 1 a fost modificat de pct. 106 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "obiective de protecţie a apelor şi a mediului acvatic/ecosistemelor acvatice" cu sintagma "obiective de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane".
53^1. risc la inundaţii: combinaţia între probabilitatea apariţiei unor inundaţii şi efectele potenţial adverse pentru sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural şi activitatea economică, asociate apariţiei unei inundaţii;
-------------
Pct. 53^1 din anexa 1 a fost introdus de pct. 69 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
54. schema directoare de amenajare şi management a bazinului hidrografic (SDABH) instrumentul de planificare în domeniul apelor pe bazin hidrografic, alcătuită din două părţi: Planul de amenajare al bazinului hidrografic (PABH) şi Planul de management al bazinului hidrografic (PMABH);
55. servicii de apă: toate serviciile efectuate pentru populaţie, instituţii publice sau altă activitate economică, referitoare la:

a) asigurarea necesarului de apă brută în sursă în secţiunea de captare a folosinţelor;
  

b) captarea, acumularea, stocarea, transportul, tratarea şi distribuţia apelor de suprafaţă sau subteran;
  

c) colectarea şi epurarea apelor uzate care sunt evacuate în apele de suprafaţă;
  

56. staţii şi instalaţii de prelucrare a calităţii apelor: staţii de tratare pentru obţinerea de apă potabilă sau industrială; staţii/instalaţii de preepurare/epurare a apelor uzate;
57. starea ecologică: este o expresie a calităţii structurii şi funcţionării ecosistemelor acvatice asociate apelor de suprafaţă, clasificate în concordanţă cu prevederile anexei nr. l^1;
58. starea ecologică bună: este starea unui corp de ape de suprafaţă, astfel clasificată în concordanţă cu prevederile anexei nr. l^1;
59. starea apelor de suprafaţă: este expresia generală a stării unui corp de apă de suprafaţă, determinată de indicatorii minimi ce caracterizează starea sa ecologică şi starea sa chimică;
60. starea ecologică a apelor de suprafaţă: starea de calitate exprimată prin structura şi funcţionarea ecosistemelor acvatice din apele de suprafaţă, clasificată în funcţie de elementele biologice, chimice şi hidromorfologice caracteristice;
61. starea ecologică hună a apelor de suprafaţă: starea unui corp de apă de suprafaţă, definită pe baza "stării bune" a elementelor biologice;
62. starea chimică bună a apelor de suprafaţă: starea chimică necesară pentru atingerea obiectivelor de mediu specifice pentru corpurile de apă de suprafaţă, stabilite la art. 2^1 alin. (1) lit. a)-d), respectiv starea chimică bună atinsă de un corp de apă de suprafaţă pentru care concentraţiile poluanţilor nu depăşesc valorile standard privind calitatea mediului prevăzute la art. 17, precum şi în Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă;
-------------
Pct. 62 din anexa 1 a fost modificat de pct. 70 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
63. starea bună a apelor de suprafaţă: starea atinsă de un corp de apă de suprafaţă atunci când, atât starea sa ecologică cât şi starea chimică sunt "bune";
64. starea apelor subterane: este expresia generală a stării unui corp de apă subterană, determinată de indicatorii minimi care caracterizează starea sa cantitativă şi starea sa chimică;
65. starea bună a apelor subterane: este starea atinsă de un corp de apă subterană atunci când, atât starea sa cantitativă cât şi starea sa chimică sunt cel puţin "bune";
66. starea chimică bună a apelor subterane: starea chimică a unui corp de apă subterană, care îndeplineşte toate condiţiile prevăzute în tabelul 2.3.2 din anexa nr. l^1;
67. starea cantitativă: expresie a gradului în care un corp de apă subterană este afectat de prelevări de apă directe şi indirecte;
68. starea cantitativă bună: este starea definită conform tabelului 2.1.2 din anexa nr. l^1;
69. valori standard privind calitatea mediului: concentraţia unui anumit poluant sau a unui grup de poluanţi în apă, sediment sau biota care nu trebuie să fie depăşită pentru protecţia sănătăţii umane şi a mediului;
70. substanţe prioritare: substanţe care reprezintă un risc semnificativ de poluare asupra mediului acvatic şi prin intermediul acestuia asupra omului şi folosinţelor de apă; conform listei substanţelor prioritare/prioritar periculoase din anexa 5;
71. substanţe periculoase: substanţe sau grupuri de substanţe care sunt toxice, persistente şi care tind să bio-acumuleze şi alte substanţe sau grupuri de substanţe care conduc la un nivel echivalent ridicat de preocupare;
72. substanţe prioritar periculoase: substanţele sau grupurile de substanţe care sunt toxice, persistente şi care tind să bioacumuleze şi alte substanţe sau grupe de substanţe care creează un nivel similar de risc;
73. sub-bazin hidrografic: suprafaţă de teren de pe care se colectează toate apele de la izvoare până la un anumit punct al cursului de apă, care este în mod normal un lac sau o confluenţă a cursului de apă;
74. sub-unitate hidrografică: suprafaţă de teren situată pe teritoriul naţional formată dintr-un sub-bazin, o parte a unui sub-bazin, un grup de sub-bazine sau un grup de părţi de sub-bazine;
75. utilizator de apă: orice persoană fizică sau persoană juridică care, în activităţile sale, foloseşte apa, luciul de apă sau valorifică fructul acesteia;
76. valori limită ale emisiilor: înseamnă masa, exprimată în funcţie de anumiţi parametri specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii, care nu poate fi depăşită în nici o perioadă sau în mai multe perioade de timp. Valorile limită ale emisiilor pot fi stabilite pentru anumite grupuri, familii sau categorii de substanţe, în particular pentru mercur, cadmiu, HCH.
Valorile limită ale emisiilor pentru substanţe trebuie, în mod normal, să se aplice la punctul unde emisiile părăsesc instalaţia, diluţia nefiind luată în seamă la determinarea acestora. Cu privire la evacuarea indirectă în cursurile de apă, efectul staţiei de epurare a apelor uzate poate fi luat în considerare la determinarea valorilor limită a emisiilor instalaţiilor implicate, cu condiţia să fie garantat/să se asigure un nivel echivalent pentru protecţia mediului ca întreg şi că acest fapt nu conduce la niveluri mai ridicate de poluare a mediului;
77. zona de protecţie: zona adiacentă cursurilor de apă, lucrărilor de gospodărire a apelor, construcţiilor şi instalaţiilor aferente, în care se introduc, după caz, interdicţii sau restricţii privind regimul construcţiilor sau exploatarea fondului funciar, pentru a asigura stabilitatea malurilor sau a construcţiilor, respectiv pentru prevenirea poluării resurselor de apă;
78. zona umedă: întinderi de bălţi, mlaştini, turbării de ape naturale sau artificiale cu adâncime mai mică de 2 m, permanente sau temporare, unde apa este stagnantă sau curgătoare, dulce, salmastră sau sărată, inclusiv ape costiere cu adâncime mai mică de 6 m;
79. zona inundabilă: suprafaţă de teren din albia majoră a unui curs de apă, delimitată de un nivel al oglinzii apei, corespunzător anumitor debite în situaţii de ape mari.
------------
Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, conform LEGII nr. 310 din 28 iunie 2004, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Anexa 1^1

Condiţii pentru atingerea obiectivelor de
de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane
-------------
Titlul anexei 1^1 a fost modificat de pct. 106 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "obiective de protecţie a apelor şi a mediului acvatic/ecosistemelor acvatice" cu sintagma "obiective de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane".
1. STAREA APELOR DE SUPRAFAŢĂ
1.1. Elemente de calitate pentru clasificarea stării ecologice a apelor de suprafaţă
1.1.1. Elemente de calitate pentru clasificarea stării ecologice a râurilor
1.1.2. Elemente de calitate pentru clasificarea stării ecologice a lacurilor
1.1.3. Elemente de calitate pentru clasificarea stării ecologice a apelor tranzitorii
1.1.4. Elemente de calitate pentru clasificarea stării ecologice a apelor costiere
1.1.5. Elemente de calitate pentru clasificarea stării ecologice a corpurilor de apă artificiale sau puternic modificate
1.2. Definiţii normative pentru clasificările stării ecologice
1.2.1. Definiţii pentru starea ecologică foarte bună, bună şi moderată a corpurilor de apă - râuri
------------
Titlul pct. 1.2.1. din anexa 1^1 a fost modificat de pct. 71 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
1.2.2. Definiţii pentru starea ecologică foarte bună, bună şi moderată a corpurilor de apă - lacuri
------------
Titlul pct. 1.2.2. din anexa 1^1 a fost modificat de pct. 71 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
1.2.3. Definiţii pentru starea ecologică foarte bună, bună şi moderată a corpurilor de apă tranzitorii
------------
Titlul pct. 1.2.3. din anexa 1^1 a fost modificat de pct. 71 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
1.2.4. Definiţii pentru starea ecologică foarte bună, bună şi moderată a corpurilor de apă costiere
------------
Titlul pct. 1.2.4. din anexa 1^1 a fost modificat de pct. 71 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
1.2.5. Definiţii pentru potenţialul ecologic maxim, bun sau moderat al corpurilor de apă puternic modificate sau artificiale
1.2.6. Procedura de stabilire a standardelor de calitate pentru substanţele chimice
------------
Titlul pct. 1.2.6. din anexa 1^1 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.
1.3. Monitoringul stării ecologice şi chimice a corpurilor de apă de suprafaţă
------------
Titlul pct. 1.3. din anexa 1^1 a fost modificat de pct. 71 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
1.3.1. Proiectarea programului de monitoring de supraveghere
1.3.2. Proiectarea programului de monitoring operaţional
1.3.3. Proiectarea programului de monitoring de investigare
1.3.4. Frecvenţa monitoringului
1.3.5. Cerinţe suplimentare de monitoring pentru zonele protejate
1.3.6. Standarde pentru monitoringul elementelor de calitate
1.4. Clasificarea şi prezentarea stării ecologice
l.4.l. Comparabilitatea rezultatelor de monitoring biologic
1.4.2. Prezentarea rezultatelor monitoringului şi clasificarea stării ecologice şi a potenţialului ecologic
1.4.3. Prezentarea rezultatelor monitoringului şi clasificarea stării chimice
2. STAREA APELOR SUBTERANE
2.1. Starea cantitativă a apelor subterane
2.1.1. Parametri pentru clasificarea stării cantitative
2.1.2. Definirea stării cantitative
2.2. Monitoringul stării cantitative a apelor subterane
2.2.1. Reţeaua de monitoring a corpurilor de apă subterane
------------
Titlul pct. 2.2.1. din anexa 1^1 a fost modificat de pct. 71 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
2.2.2. Densitatea secţiunilor de monitoring
------------
Titlul pct. 2.2.2. din anexa 1^1 a fost modificat de pct. 71 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
2.2.3. Frecvenţa monitoringului
2.2.4. Interpretarea şi prezentarea stării cantitative a corpurilor de apă subterane
------------
Titlul pct. 2.2.4. din anexa 1^1 a fost modificat de pct. 71 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
2.3. Starea chimică a apelor subterane
2.3.1. Parametri pentru determinarea stării chimice a apelor subterane
2.3.2. Definirea stării chimice bune a apelor subterane
2.4. Monitoringul stării chimice a corpurilor de apă subterane
------------
Titlul pct. 2.4. din anexa 1^1 a fost modificat de pct. 71 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
2.4.1. Reţeaua de monitoring a apelor subterane
2.4.2. Monitoringul de supraveghere
2.4.3. Monitoringul operaţional
2.4.4. Identificarea tendinţei poluanţilor
2.4.5. Prezentarea şi interpretarea stării chimice a apelor subterane
2.5. Prezentarea stării apelor subterane
1. STAREA APELOR DE SUPRAFAŢĂ
1.1. Elemente de calitate pentru clasificarea stării ecologice a apelor de suprafaţă
1.1.1. Elemente de calitate pentru clasificarea stării ecologice a râurilor
1.1.1.1. Elemente biologice
Compoziţia şi abundenţa florei acvatice
Compoziţia şi abundenţa faunei de nevertebrate bentonice
Compoziţia, abundenţa şi structura pe vârste a faunei piscicole
1.1.1.2. Elemente hidromorfologice care suportă elementele biologice
Regimul hidrologic
cantitatea şi dinamica curgerii apei
legătura cu corpurile de apă subterană
Continuitatea râurilor
Condiţii morfologice
adâncimea râurilor şi variaţia lăţimii
structura şi substratul patului râului
structura zonei riverane
1.1.1.3. Elemente chimice şi fizico-chimice care sprijină elementele biologice
1.1.1.4. Generalităţi
Condiţii termice
Condiţii de oxigenare
Salinitate
Starea acidifierii
Condiţiile nutrienţilor
1.1.1.5. Poluanţi specifici
Poluarea cu toate substanţele prioritare identificate ca fiind evacuate în corpurile de apă
Poluarea cu alte substanţe identificate ca fiind evacuate în cantităţi importante în corpurile de apă
1.1.2. Elemente de calitate pentru clasificarea stării ecologice a lacurilor
1.1.2.1. Elemente biologice
Compoziţia, abundenţa şi biomasa fitoplanctonului
Compoziţia şi abundenţa altor elemente de floră acvatică
Compoziţia şi abundenţa faunei de nevertebrate bentonice
Compoziţia, abundenţa şi structura pe vârste a faunei piscicole
1.1.2.2. Elemente hidromorfologice care sprijină elementele biologice
Regimul hidrologic
cantitatea şi dinamica curgerii apei
timpul de retenţie
legătura cu corpurile de apă subterană
Condiţii morfologice
variaţia adâncimii lacurilor
cantitatea, structura şi substratul patului lacului
structura ţărmului lacului
1.1.2.3. Elemente chimice şi fizico-chimice care suportă elementele biologice
1.1.2.4. Generalităţi
Transparenţa
Condiţii termice
Condiţii de oxigenare
Salinitate
Starea acidifierii
Condiţiile nutrienţilor
1.1.2.5. Poluanţi specifici
Poluarea cu toate substanţele prioritare identificate ca fiind evacuate în corpurile de apă
Poluarea cu alte substanţe identificate ca fiind evacuate în cantităţi importante în corpurile de apă
1.1.3. Elemente de calitate pentru clasificarea stării ecologice a apelor tranzitorii
1.1.3.1. Elemente biologice
Compoziţia, abundenţa şi biomasa fitoplanctonului
Compoziţia şi abundenţa altor elemente de floră acvatică
Compoziţia şi abundenţa faunei de nevertebrate bentonice
Compoziţia, abundenţa şi structura pe vârste a faunei piscicole
1.1.3.2. Elemente hidromorfologice care sprijină elementele biologice
Condiţii morfologice
variaţia adâncimii
cantitatea, structura şi substratul patului
structura zonei de influenţă a mareei
Regimul mareei
debitul de apă dulce
expunerea la valuri
1.1.3 3. Elemente chimice şi fizico-chimice care suportă elementele biologice
1.1.3.4. Generalităţi
Transparenţa
Condiţii termice
Condiţii de oxigenare
Salinitate
Condiţiile nutrienţilor
1.1.3.5. Poluanţi specifici
Poluarea cu toate substanţele prioritare identificate ca fiind evacuate în corpurile de apă
Poluarea cu alte substanţe identificate ca fiind evacuate în cantităţi importante în corpurile de apă
1.1.4. Elemente de calitate pentru clasificarea stării ecologice a apelor costiere
l.l.4.l. Elemente biologice
Compoziţia, abundenţa şi biomasa fitoplanctonului
Compoziţia şi abundenţa altor elemente de floră acvatică
Compoziţia şi abundenţa faunei de nevertebrate bentonice
1.1.4.2. Elemente hidromorfologice care suportă elementele biologice
Condiţii morfologice
variaţia adâncimii
cantitatea, structura şi substratul patului de coastă
structura zonei de influenţă a mareei
Regimul mareei
direcţia curenţilor dominanţi
expunerea la valuri
1.1.4.3. Elemente chimice şi fizico-chimice care suportă elementele biologice
1.1.4.4. Generalităţi
Transparenţa
Condiţii termice
Condiţii de oxigenare
Salinitate
Condiţiile nutrienţilor
1.1.4.5. Poluanţi specifici
Poluarea cu toate substanţele prioritare identificate ca fiind evacuate în corpurile de apă
Poluarea cu alte substanţe identificate ca fiind evacuate în cantităţi importante în corpurile de apă
1.1.5. Elemente de calitate pentru clasificarea stării ecologice a corpurilor de apă de suprafaţă artificiale şi puternic modificate
Elementele de calitate care se aplică corpurilor de apă de suprafaţă artificiale sau puternic modificate sunt acelea aplicabile la oricare din cele 4 categorii de apă de suprafaţă (râuri, lacuri, ape tranzitorii, ape costiere) şi care corespund cel mai bine corpurilor de apă de suprafaţă puternic modificate sau artificiale supuse clasificării din punct de vedere al stării ecologice.
1.2. Definiţii normative ale clasificărilor stării ecologice
Tabelul 1.2. Definiţii generale pentru râuri, lacuri, ape tranzitorii şi ape costiere
Textul următor include o definiţie generală a calităţii ecologice. În scopul clasificării, valorile pentru elementele de calitate a stării ecologice aferente fiecărei categorii de apă de suprafaţă sunt cele prevăzute în tabelele din secţiunile 1.2.1 - 1.2.4.
 ┌────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐
 │ │ Stare foarte bună │ Stare bună │ Stare moderată │
 ├────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
 │General │ Nu există sau sunt │Valorile elementelor │ Valorile elementelor│
 │ │foarte mici alterări │biologice de calitate │biologice de calitate│
 │ │antropogene ale valo-│pentru tipul de corp │pentru tipul de corp │
 │ │rilor elementelor fi-│de apă de suprafaţă │de apă de suprafaţă │
 │ │zico-chimice şi hi- │prezintă nivele scăzu-│deviază moderat faţă │
 │ │dromorfologice de ca-│te schimbare datorită │de acelea asociate, │
 │ │litate, pentru tipul │activităţilor umane, │în mod normal, cu ti-│
 │ │de corp de apă de su-│dar deviază uşor faţă │pul de corp de apă de│
 │ │prafaţă, faţă de ace-│de acele valori aso- │suprafaţă, în condi- │
 │ │lea asociate în mod │ciate, în mod normal, │ţii nemodificate. Va-│
 │ │normal cu acel tip în│cu tipul de corp de │lorile prezintă semne│
 │ │condiţii nemodificate│apă de suprafaţă în │moderate de perturba-│
 │ │ │condiţii nemodificate │re ca urmare a acti- │
 │ │ Valorile elementelor│ │vităţilor umane şi │
 │ │biologice de calitate│ │sunt esenţial pertur-│
 │ │pentru tipul de corp │ │bate faţă de valorile│
 │ │de apă de suprafaţă │ │din condiţiile de │
 │ │sunt acelea asociate │ │stare bună. │
 │ │în mod normal cu acel│ │ │
 │ │tip, în condiţii ne- │ │ │
 │ │modificate şi nu ara-│ │ │
 │ │tă, sau există doar │ │ │
 │ │foarte mici dovezi de│ │ │
 │ │perturbare. │ │ │
 │ │ │ │ │
 │ │ Condiţiile sunt spe-│ │ │
 │ │cifice tipului şi │ │ │
 │ │comunităţilor. │ │ │
 └────────┴─────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘

Apele care realizează o stare sub cea moderată trebuie clasificate ca fiind de o calitate slabă sau proastă.
Apele care prezintă dovezi de alterări majore ale valorilor elementelor biologice de calitate pentru tipul de corp de apă de suprafaţă şi în care comunităţile biologice importante deviază semnificativ de la valorile asociate, în mod normal, cu tipul de corp de apă de suprafaţă în condiţii nemodificate, vor fi clasificate ca fiind de calitate slabă.
Apele care prezintă dovezi de alterări majore ale valorilor elementelor biologice de calitate pentru tipul de corp de apă de suprafaţă şi în care sunt absente părţi mari din comunităţile biologice importante, care sunt în mod normal asociate cu tipul de corp de apă de suprafaţă în condiţii nemodificate, vor fi clasificate ca fiind de calitate proastă.
1.2.1. Definiţii pentru starea ecologică foarte bună, bună şi moderată a corpurilor de apă - râuri
------------
Titlul pct. 1.2.1. din anexa 1^1 a fost modificat de pct. 71 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
Elemente biologice de calitate
 ┌────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐
 │Element │ Stare foarte bună │ Stare bună │ Stare moderată │
 ├────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
 │Fito- │Compoziţia taxonomică│Sunt schimbări uşoare │Compoziţia taxonomică│
 │plancton│a fitoplanctonului │ale compoziţiei taxo- │a planctonului diferă│
 │ │corespunde în totali-│nomice şi abundenţei │moderat faţă de comu-│
 │ │tate sau aproape în │planctonului compara- │nităţile specifice │
 │ │totalitate condiţii- │tiv cu comunităţile │tipului. │
 │ │lor nemodificate. │specifice tipului. │ │
 │ │ │Astfel de schimbări nu│Abundenţa este mode- │
 │ │Abundenţa medie a fi-│indică nici o creştere│rat deranjată şi poa-│
 │ │toplanctonului este │accelerantă a algelor,│te fi astfel încât să│
 │ │în deplină conformi- │care să conducă la │producă o perturbare │
 │ │tate cu condiţiile │perturbări nedorite, │importantă nedorită a│
 │ │fizico-chimice spe- │în ceea ce priveşte │valorilor altor ele- │
 │ │cifice tipului de │echilibrul organisme- │mente biologice sau │
 │ │corp de apă şi nu │lor prezente în corpul│fizico-chimice de │
 │ │sunt atât de mult al-│de apă sau calitatea │calitate. │
 │ │terate condiţiile de │fizico-chimică a apei │ │
 │ │transparenţă speci- │sau a sendimentului. │Se poate produce o │
 │ │fice tipului. │ │uşoară creştere a │
 │ │ │Se poate produce o │frecvenţei şi inten- │
 │ │Înflorirea plancto- │uşoară creştere a │sităţii înfloririi │
 │ │nului se produce cu │frecvenţei şi inten- │planctonice. Înflo- │
 │ │o frecvenţă şi o in- │sităţii înfloririi │riri persistente se │
 │ │tensitate în confor- │planctonice specifice │pot produce în lunile│
 │ │mitate cu condiţiile │tipului. │de vară. │
 │ │fizico-chimice speci-│ │ │
 │ │fice tipului. │ │ │
 ├────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
 │Macrofi-│Compoziţia taxonomică│Sunt schimbări uşoare │Compoziţia taxonomică│
 │te şi │corespunde în totali-│ale compoziţiei taxo- │a macrofitelor şi │
 │fito- │tate sau aproape în │nomice şi a abundenţei│fitobentosului diferă│
 │bentos │totalitate condiţii- │macrofitelor şi fito- │moderat faţă de co- │
 │ │lor nemodificate. │bentosului comparativ │munitatea specifică │
 │ │ │cu comunităţile spe- │tipului şi este sem- │
 │ │Nu sunt schimbări de-│cifice tipului. Astfel│nificativ mai rea │
 │ │tectabile în abun- │de schimbări nu indică│decât în cazul stării│
 │ │denţa medie a macro- │nici o creştere acce- │bune. │
 │ │fitelor şi fitoben- │lerată a fitobentosu- │ │
 │ │tosului. │lui sau a unor forme │Sunt evidente schim- │
 │ │ │evoluate de viaţă a │bările moderate în │
 │ │ │plantei care să con- │abundenţa medie a │
 │ │ │ducă la dereglări ne- │macrofitelor şi fito-│
 │ │ │dorite în echilibrul │bentosului. │
 │ │ │organismelor prezente │ │
 │ │ │în corpurile de apă │Comunitatea fitoben- │
 │ │ │sau a calităţii fizi- │tonică poate să in- │
 │ │ │co-chimice a apei sau │terfereze şi în anu- │
 │ │ │a sendimentului. │mite zone să fie în- │
 │ │ │ │locuită de învelişu- │
 │ │ │Comunitatea fitoben- │ri de bacterii pre- │
 │ │ │tonică nu este afec- │zente ca rezultat al │
 │ │ │tată negativ de gru- │activităţii antropo- │
 │ │ │purile sau învelişuri-│gene. │
 │ │ │le de bacterii din │ │
 │ │ │cauza activităţii an- │ │
 │ │ │tropogene. │ │
 ├────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
 │Fauna de│Compoziţia taxonomică│Există schimbări u- │ Compoziţia şi abun- │
 │neverte-│şi abundenţa cores- │şoare ale compoziţiei │denţa taxonilor de │
 │brate │pund în totalitate │şi abundenţei taxoni- │nevertebrate diferă │
 │bento- │sau aproape în tota- │lor de nevertebrate │moderat faţă de comu-│
 │nice │litate condiţiilor │faţă de comunităţile │nităţile specifice │
 │ │nemodificate. │specifice tipului. │tipului. │
 │ │ │ │ │
 │ │Raportul dintre ta- │Raportul dintre taxo- │Grupurile taxonomice │
 │ │xonii sensibili la │nii sensibili la per- │majore ale comunită- │
 │ │perturbări şi cei in-│turbări şi cei insen- │ţii specifice tip │
 │ │sensibili, nu arată │sibili, arată o uşoară│sunt absente. │
 │ │semne de alterare │alterare faţă de nive-│ │
 │ │faţă de nivelele co- │lele specifice tipului│Raportul dintre ta- │
 │ │respunzătoare condi- │ │xonii sensibili la │
 │ │ţiilor nemodificate. │Nivelul diversităţii │perturbări şi cei in-│
 │ │ │taxonilor de neverte- │sensibili, este sub- │
 │ │Nivelul diversităţii │brate arată uşoare │stanţial mai mic de- │
 │ │taxonilor de never- │semne de alterare faţă│cât nivelul specific │
 │ │tebrate nu arată nici│de nivelurile specifi-│tipului şi semnifi- │
 │ │un semn de alterare │ce tipului. │cativ mai mic faţă de│
 │ │faţă de nivelul ne- │ │nivelul specific stă-│
 │ │modificat. │ │rii bune. │
 ├────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
 │Fauna │Compoziţia speciilor │Sunt uşoare schimbări │Compoziţia şi abun- │
 │piscico-│şi abundenţa cores- │ale compoziţiei şi │denţa speciilor de │
 │lă │pund în totalitate │abundenţei speciilor │peşti diferă moderat │
 │ │sau aproape în tota- │faţă de comunităţile │faţă de comunităţile │
 │ │litate condiţiilor │specifice tipului care│specifice tipului ca-│
 │ │nemodificate. │pot fi atribuite im- │re pot fi atribuite │
 │ │ │pactului antropogenic │impactului antropo- │
 │ │Sunt prezente toate │asupra elementelor │genic asupra elemen- │
 │ │speciile specifice │fizico-chimice şi hi- │telor fizico-chimice │
 │ │tipului, sensibile la│dromorfologice de ca- │sau hidromorfologice │
 │ │perturbări. │litate. │de calitate. │
 │ │ │ │ │
 │ │Structura pe vârste a│Structura pe vârste a │Structura pe vârste a│
 │ │comunităţilor de │comunităţilor de peşti│comunităţilor de │
 │ │peşti arată un mic │arată semne de pertur-│peşti arată semne im-│
 │ │semn de perturbare │bare, care pot fi a- │portante de perturba-│
 │ │antropogenică, dar nu│tribuite impactului │re antropogenică, în │
 │ │indică o deficienţă │antropogenic asupra │măsura în care o pro-│
 │ │în reproducerea sau │elementelor de calita-│porţie moderată a │
 │ │dezvoltarea vreunei │te fizico-chimică şi │speciilor specifice │
 │ │specii particulare. │hidromorfologică, şi │tipului să fie absen-│
 │ │ │în anumite circumstan-│tă sau să aibă o a- │
 │ │ │ţe sunt indicatorul │bundenţă foarte scă- │
 │ │ │unei deficienţe în re-│zută. │
 │ │ │producerea sau dezvol-│ │
 │ │ │tarea unor specii anu-│ │
 │ │ │me, în măsura în care │ │
 │ │ │unele clase de vârstă │ │
 │ │ │pot lipsi. │ │
 └────────┴─────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘

Elemente hidromorfologice de calitate
 ┌────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐
 │Element │ Stare foarte bună │ Stare bună │ Stare moderată │
 ├────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
 │Regimul │Cantitatea şi dina- │Condiţiile sunt în con│Condiţiile sunt în │
 │hidro- │mica curgerii şi le- │formitate cu atingerea│conformitate cu atin-│
 │logic │gătura rezultantă cu │valorilor specificate │gerea valorilor spe- │
 │ │apele subterane, re- │mai sus pentru elemen-│cificate mai sus pen-│
 │ │flectă în totalitate,│tele de calitate bio- │tru elementele de ca-│
 │ │sau aproape în tota- │logică. │litate biologică. │
 │ │litate, condiţii ne- │ │ │
 │ │modificate. │ │ │
 ├────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
 │Continu-│Continuitatea râului │Condiţiile sunt în │Condiţiile sunt în │
 │itatea │nu este perturbată de│conformitate cu atin- │conformitate cu atin-│
 │râului │activităţile antro- │gerea valorilor speci-│gerea valorilor spe- │
 │ │pogenice şi permite │ficate mai sus pentru │cificate mai sus pen-│
 │ │migrarea neperturbată│elementele de calitate│tru elementele de ca-│
 │ │a organismelor acva- │biologică. │litate biologică. │
 │ │tice şi transportul │ │ │
 │ │de sendimente. │ │ │
 ├────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
 │Condiţii│Profilurile canalului│Condiţiile sunt în │Condiţiile sunt în │
 │morfolo-│variaţiile de lăţime │conformitate cu atin- │conformitate cu atin-│
 │gice │şi de adâncime, vite-│gerea valorilor speci-│gerea valorilor spe- │
 │ │zele de curgere, con-│ficate mai sus pentru │cificate mai sus pen-│
 │ │diţiile de substrat │elementele de calitate│tru elementele de ca-│
 │ │şi atât structura cât│biologică. │litate biologică. │
 │ │şi condiţiile zonelor│ │ │
 │ │riverane corespund în│ │ │
 │ │totalitate sau aproa-│ │ │
 │ │pe în totalitate con-│ │ │
 │ │diţiilor nemodificate│ │ │
 └────────┴─────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘

Elemente fizico-chimice de calitate
*Font 8*
┌────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ Element │ Starea foarte bună │ Starea bună │ Starea moderată │
├────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Condiţii │Valorile elementelor fizico- │Temperatura, bilanţul de oxigen,│Condiţiile sunt în │
│generale │chimice corespund în totalitate │pH-ul, capacitatea de neutrali- │conformitate cu │
│ │sau aproape în totalitate │zare a acidului şi salinitatea │atingerea valorilor │
│ │condiţiilor nemodificate. │nu ating niveluri peste limita │specificate mai sus │
│ │Concentraţiile nutrienţilor │stabilită pentru asigurarea │pentru elementele │
│ │rămân în intervalul normal │funcţionării ecosistemului │biologice de calitate. │
│ │pentru condiţii nemodificate. │specific tipului şi realizarea │ │
│ │Nivelele de salinitate, pH-ul, │valorilor specificate mai sus │ │
│ │bilanţul de oxigen, capacitatea │pentru elementele biologice de │ │
│ │de neutralizare a acidului şi │calitate. │ │
│ │temperatura nu arată semne de │Concentraţiile nutrienţilor nu │ │
│ │modificări antropogene şi rămân │depăşesc nivelurile stabilite │ │
│ │în intervalul normal pentru │astfel încât să se asigure │ │
│ │condiţiile nemodificate. │funcţionarea ecosistemelor şi │ │
│ │ │realizarea valorilor specificate│ │
│ │ │mai sus pentru elementele │ │
│ │ │biologice de calitate. │ │
├────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Poluanţi │Concentraţiile sunt aproape de │Concentraţiile nu depăşesc │Condiţiile sunt în │
│specifici │zero sau cel puţin sub limita de │valorile standard stabilite în │conformitate cu │
│sintetici │detecţie pentru cele mai avansate│conformitate cu procedura │atingerea valorilor │
│ │tehnici analitice de uz general. │detaliată în secţiunea 1.2.6 │specificate mai sus │
│ │ │fără a aduce prejudicii │pentru elementele │
│ │ │prevederilor legale privind │biologice de calitate. │
│ │ │plasarea pe piaţă a produselor │ │
│ │ │de protecţie a plantelor în │ │
│ │ │conformitate cu Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr. 1559/2004 │ │
│ │ │privind procedura de omologare │ │
│ │ │a produselor de protecţie a │ │
│ │ │plantelor în vederea plasării │ │
│ │ │pe piaţă şi a utilizării lor pe │ │
│ │ │teritoriul României, cu │ │
│ │ │modificările şi completările │ │
│ │ │ulterioare, respectiv prevede- │ │
│ │ │rilor privind plasarea pe piaţă │ │
│ │ │a produselor biocide, în │ │
│ │ │conformitate cu Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr. 956/2005 privind │ │
│ │ │plasarea pe piaţă a produselor │ │
│ │ │biocide, cu modificările şi │ │
│ │ │completările ulterioare. │ │
├────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Poluanţi │Concentraţiile rămân în │Concentraţiile nu depăşesc │Condiţiile sunt în │
│specifici │intervalul normal al condiţiilor │valorile standard stabilite în │conformitate cu │
│nesintetici │nemodificate (corespunzătoare │concordanţă cu procedura │atingerea valorilor │
│ │nivelelor istorice anterioare). │detaliată în secţiunea 1.2.6, │specificate mai sus │
│ │ │fără a aduce prejudicii prevede-│pentru elementele │
│ │ │rilor legale privind plasarea │biologice de │
│ │ │pe piaţă a produselor de │calitate. │
│ │ │protecţie a plantelor în │ │
│ │ │conformitate cu Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr. 1.559/2004, cu │ │
│ │ │modificările şi completările │ │
│ │ │ulterioare, respectiv prevede- │ │
│ │ │rilor privind plasarea pe piaţă │ │
│ │ │a produselor biocide, în │ │
│ │ │conformitate cu Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr. 956/2005, cu │ │
│ │ │modificările şi completările │ │
│ │ │ulterioare. │ │
└────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────────┘

------------
Tabelul "Elemente fizico-chimice de calitate" de la pct. 1.2.1. din anexa 1^1 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
1.2.2. Definiţii pentru starea ecologică foarte bună, bună şi moderată a corpurilor de apă - lacuri
------------
Titlul pct. 1.2.2. din anexa 1^1 a fost modificat de pct. 71 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
Elemente biologice de calitate
 ┌────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐
 │Element │ Stare foarte bună │ Stare bună │ Stare moderată │
 ├────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
 │Fito- │Compoziţia taxonomică│Sunt uşoare schimbări │Compoziţia şi abun- │
 │plancton│şi abundenţa fito- │ale compoziţiei şi a- │denţa taxonilor │
 │ │planctonului cores- │bundenţei taxonilor │planctonici diferă │
 │ │pund în totalitate │planctonici comparativ│moderat de comunită- │
 │ │sau aproape în tota- │cu comunităţile speci-│ţile specifice tipu- │
 │ │litate condiţiilor │fice tipului. Aceste │lui. │
 │ │nemodificate. │schimbări nu arată │ │
 │ │ │creşteri accelerate │Biomasa este moderat │
 │ │Biomasa medie a fito-│ale algelor care să │deranjată şi poate să│
 │ │planctonului este în │ducă la perturbări ne-│producă o perturbare │
 │ │conformitate cu con- │dorite în ceea ce pri-│semnificativă nedori-│
 │ │diţiile fizico-chimi-│veşte echilibrul orga-│tă a condiţiilor │
 │ │ce specifice tipului │nismelor prezente în │altor elemente biolo-│
 │ │şi nu duce la o alte-│corpurile de apă sau │gice şi fizico-chimi-│
 │ │rare semnificativă a │calitatea fizico-chi- │ce de calitate a apei│
 │ │condiţiilor de trans-│mică a apelor sau se- │sau sedimentelor. │
 │ │parenţă specifice │dimentului. │ │
 │ │tipului. │ │ │
 │ │ │Se poate produce o │Se poate produce a │
 │ │Înflorirea fitoplanc-│uşoară creştere a │creştere moderată a │
 │ │tonului se produce │frecvenţei şi intensi-│frecvenţei şi inten- │
 │ │cu o frecvenţă şi o │tăţii înfloririi │sităţii înfloririi │
 │ │intensitate în con- │planctonului specific │planctonice. Se poate│
 │ │formitate cu condi- │tipului. │produce o înflorire │
 │ │ţiile fizico-chimice │ │persistentă în lunile│
 │ │specifice tipului. │ │de vară. │
 ├────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
 │Macro- │Compoziţia taxonomică│Sunt schimbări uşoare │Compoziţia taxonilor │
 │fite şi │corespunde în totali-│ale compoziţiei şi │de macrofite şi fito-│
 │fito- │tate sau aproape în │abundenţei taxonilor │bentos diferă moderat│
 │bentos │totalitate condiţii- │macrofitici şi fito- │faţă de comunităţile │
 │ │lor nemodificate. │bentonici comparativ │specifice tipului şi │
 │ │ │cu comunităţile speci-│sunt semnificativ │
 │ │Nu sunt schimbări de-│fice tipului. Asemenea│perturbate faţă de │
 │ │tectabile în abunden-│schimbări nu indică o │acelea observate la │
 │ │ţa medie a macrofi- │creştere accelerată a │starea bună. │
 │ │telor şi fitobento- │fitobentosului sau a │ │
 │ │sului. │formelor mai evoluate │Schimbările moderate │
 │ │ │de plante, ducând la │în abundenţa medie a │
 │ │ │perturbări nedorite │macrofitelor şi fito-│
 │ │ │asupra bilanţului or- │bentosului sunt evi- │
 │ │ │ganismelor prezente în│dente. │
 │ │ │corpurile de apă sau │ │
 │ │ │asupra calităţii din │Comunitatea fitoben- │
 │ │ │punct de vedere fizi- │tonică poate să in- │
 │ │ │co-chimic a apelor. │terfereze, iar în │
 │ │ │ │anumite zone poate fi│
 │ │ │Comunitatea fitoben- │înlocuită de grupu- │
 │ │ │tonică nu este afec- │rile şi învelişurile │
 │ │ │tată negativ de înve- │de bacterii ca rezul-│
 │ │ │lişurile de bacterii │tat al activităţilor │
 │ │ │prezente datorită ac- │antropogene. │
 │ │ │tivităţii antropogene.│ │
 ├────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
 │Fauna de│Compoziţia taxonomică│Sunt schimbări uşoare │Compoziţia şi abun- │
 │never- │şi abundenţa cores- │ale compoziţiei şi │denţa taxonilor de │
 │tebrate │pund în totalitate │abundenţei taxonilor │nevertebrate diferă │
 │bento- │sau aproape în tota- │de nevertebrate compa-│moderat faţă de con- │
 │nice │litate condiţiilor │rativ cu comunităţile │diţiile specifice ti-│
 │ │nemodificate. │specifice tipului. │pului. │
 │ │ │ │ │
 │ │Raportul dintre taxo-│Raportul între taxonii│Grupurile taxonomice │
 │ │nii sensibili la per-│sensibili la pertur- │majore ale comuni- │
 │ │turbări şi cei insen-│baţii şi cei insensi- │tăţii specifice tipu-│
 │ │sibili nu arată nici │bili arată uşoare sem-│lui sunt absente. │
 │ │un semn de alterare │ne de alterare faţă de│ │
 │ │faţă de nivelurile │nivelele specifice ti-│Raportul între taxo- │
 │ │nemodificate. │pului. │nii sensibili şi in- │
 │ │ │ │sensibili la modifi- │
 │ │Nivelul diversităţii │Nivelul de diversitate│care şi nivelul de │
 │ │taxonilor de never- │a taxonilor de never- │diversitate, este │
 │ │tebrate nu arată nici│tebrate arată semne │substanţial mai scă- │
 │ │un semn de alterare │uşoare de alterare fa-│zut faţă de nivelul │
 │ │faţă de nivelurile │ţă de nivelurile spe- │specific tipului şi │
 │ │nemodificate. │cifice tipului. │semnificativ mai scă-│
 │ │ │ │zut decât pentru sta-│
 │ │ │ │rea bună. │
 ├────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
 │Fauna │Compoziţia speciilor │Sunt schimbări uşoare │Compoziţia şi abun- │
 │pisci- │şi abundenţa cores- │ale compoziţiei spe- │denţa speciilor de │
 │colă │pund în totalitate │ciilor şi abundenţei │peşti diferă moderat │
 │ │sau aproape în tota- │comunităţilor speci- │faţă de comunităţile │
 │ │litate condiţiilor │fice tipului, care se │specifice tipului │
 │ │nemodificate. │pot atribui impactului│datorită impactului │
 │ │ │asupra elementelor de │antropogen asupra │
 │ │Sunt prezente toate │calitate fizico-chimi-│elementelor de cali- │
 │ │speciile sensibile │că sau hidromorfologi-│tate fizico-chimice │
 │ │specifice tipului. │că. │sau hidromorfologice.│
 │ │ │ │ │
 │ │Structura pe vârste a│Structura pe vârste a │Structura pe vârste a│
 │ │comunităţilor de │comunităţilor de peşti│comunităţilor de │
 │ │peşti arată mici sem-│arată semne de pertur-│peşti arată semne ma-│
 │ │ne de perturbare an- │bare atribuite impac- │jore de perturbare, │
 │ │tropogenă şi nu indi-│tului antropogen asu- │care sunt atribuite │
 │ │că o dereglare în re-│pra elementelor de ca-│impactului antropogen│
 │ │producerea sau dez- │litate fizico-chimică │asupra elementelor de│
 │ │voltarea unor specii │sau hidromorfologică │calitate fizico-chi- │
 │ │particulare. │şi, în câteva cazuri, │mică sau hidromorfo- │
 │ │ │este un indicator pen-│logică în aşa fel │
 │ │ │tru dereglări în re- │încât o proporţie mo-│
 │ │ │producerea sau dezvol-│derată de specii spe-│
 │ │ │tarea unor anumite │cifice tipului sunt │
 │ │ │specii în măsura în │absente sau sunt │
 │ │ │care unele clase de │foarte puţin abun- │
 │ │ │vârstă pot lipsi. │dente. │
 └────────┴─────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘

    Elemente hidromorfologice de calitate
 ┌────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐
 │Element │ Stare foarte bună │ Stare bună │ Stare moderată │
 ├────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
 │Regimul │Cantitatea şi dina- │Condiţiile sunt în │Condiţiile sunt în │
 │hidrolo-│mica curgerii, nive- │conformitate cu atin- │conformitate cu atin-│
 │gic │lului, timpului de │gerea valorilor speci-│gerea valorilor spe- │
 │ │retenţie şi legătura │ficate mai sus pentru │cificate mai sus pen-│
 │ │rezultantă cu apele │elementele biologice │tru elementele biolo-│
 │ │subterane reflectă în│de calitate. │gice de calitate. │
 │ │totalitate sau aproa-│ │ │
 │ │pe în totalitate con-│ │ │
 │ │diţiile nemodificate.│ │ │
 ├────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
 │Condi- │Variaţia adâncimii │Condiţiile sunt în │Condiţiile sunt în │
 │ţiile │lacului, cantitatea │conformitate cu atin- │conformitate cu atin-│
 │morfo- │şi structura substra-│gerea valorilor spe- │gerea valorilor spe- │
 │logice │tului precum şi │cificate mai sus pen- │cificate mai sus pen-│
 │ │structura sau condi- │tru elementele biolo- │tru elementele biolo-│
 │ │ţiile zonelor de ţărm│gice de calitate. │gice de calitate. │
 │ │corespund în totali- │ │ │
 │ │tate sau aproape în │ │ │
 │ │totalitate cu condi- │ │ │
 │ │ţiile nemodificate. │ │ │
 └────────┴─────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘

Elemente fizico-chimice de calitate
*Font 8*
┌────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ Element │ Starea foarte bună │ Starea bună │ Starea moderată │
├────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Condiţii │Valorile elementelor de calitate │Temperatura, bilanţul de oxigen,│Condiţiile sunt în │
│generale │fizico-chimică corespund în │pH, capacitatea de neutralizare │conformitate cu │
│ │totalitate sau aproape în │a acizilor, transparenţa şi │atingerea valorilor │
│ │totalitate cu condiţiile │salinitatea nu ating niveluri │specificate mai sus │
│ │nemodificate. │peste intervalul stabilit astfel│pentru elemente │
│ │Concentraţiile de nutrienţi │încât să se asigure funcţionarea│biologice de calitate. │
│ │rămân în intervalul asociat în │ecosistemului şi atingerea │ │
│ │mod normal condiţiilor │valorilor menţionate mai sus │ │
│ │nemodificate. │pentru elementele biologice de │ │
│ │Nivelurile de salinitate, pH-ul, │calitate. │ │
│ │bilanţul de oxigen, capacitatea │Concentraţia nutrienţilor nu │ │
│ │de neutralizare a acizilor, │depăşeşte nivelurile stabilite │ │
│ │transparenţa şi temperatura nu │astfel încât să se asigure │ │
│ │arată semne de perturbări │funcţionarea ecosistemului şi │ │
│ │antropogene şi rămân în │atingerea valorilor specificate │ │
│ │intervalul asociat în mod normal │pentru elementele biologice de │ │
│ │condiţiilor nemodificate. │calitate. │ │
├────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Poluanţi │Concentraţiile sunt apropiate de │Concentraţiile nu depăşesc │Condiţiile sunt în │
│specifici │zero sau cel puţin sub limitele │valorile standard stabilite în │conformitate cu │
│sintetici │de detecţie pentru majoritatea │conformitate cu procedura │atingerea valorilor │
│ │tehnicilor analitice de uz │detaliată în secţiunea 1.2.6, │specificate mai sus │
│ │general. │fără a aduce prejudicii prevede-│pentru elemente │
│ │ │rilor legale privind plasarea │biologice de calitate. │
│ │ │pe piaţă a produselor de │ │
│ │ │protecţie a plantelor în │ │
│ │ │conformitate cu Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr. 1.559/2004, cu │ │
│ │ │modificările şi completările │ │
│ │ │ulterioare, respectiv prevede- │ │
│ │ │rilor privind plasarea pe piaţă │ │
│ │ │a produselor biocide, în │ │
│ │ │conformitate cu Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr. 956/2005, cu │ │
│ │ │modificările şi completările │ │
│ │ │ulterioare. │ │
├────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Poluanţi │Concentraţiile rămân în │Concentraţiile nu depăşesc │Condiţiile sunt în │
│specifici │intervalul normal al condiţiilor │valorile standard stabilite în │conformitate cu │
│nesintetici │nemodificate (corespunzătoare │conformitate cu procedura │atingerea valorilor │
│ │nivelelor istorice anterioare). │detaliată în secţiunea 1.2.6, │specificate mai sus │
│ │ │fără a aduce prejudicii │pentru elemente │
│ │ │prevederilor legale privind │biologice de calitate. │
│ │ │plasarea pe piaţă a produselor │ │
│ │ │de protecţie a plantelor în │ │
│ │ │conformitate cu Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr. 1.559/2004, cu │ │
│ │ │modificările şi completările │ │
│ │ │ulterioare, respectiv prevede- │ │
│ │ │rilor privind plasarea pe piaţă │ │
│ │ │a produselor biocide, în │ │
│ │ │conformitate cu Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr. 956/2005, cu │ │
│ │ │modificările şi completările │ │
│ │ │ulterioare. │ │
└────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────────┘

------------
Tabelul "Elemente fizico-chimice de calitate" de la pct. 1.2.2. din anexa 1^1 a fost modificat de pct. 73 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
1.2.3. Definiţii pentru starea ecologică foarte bună, bună şi moderată a corpurilor de apă tranzitorii
------------
Titlul pct. 1.2.3. din anexa 1^1 a fost modificat de pct. 71 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
Elemente biologice de calitate
 ┌────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐
 │Element │ Stare foarte bună │ Stare bună │ Stare moderată │
 ├────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
 │Fito- │Compoziţia taxonomică│Sunt uşoare schimbări │Compoziţia şi abun- │
 │plancton│şi abundenţa fito- │ale compoziţiei şi a- │denţa taxonilor fito-│
 │ │planctonului sunt în │bundenţei taxonilor │planctonici diferă │
 │ │concordanţă cu condi-│planctonici. │moderat faţă de con- │
 │ │ţiile nemodificate. │ │ţile specifice tipu- │
 │ │ │ │lui. │
 │ │ │ │ │
 │ │ │Sunt uşoare schimbări │Biomasa este moderat │
 │ │Biomasa medie a fito-│ale biomasei în compa-│deranjată şi poate să│
 │ │planctonului este în │raţie cu condiţiile │producă o perturbare │
 │ │conformitate cu con- │specifice tipului. │semnificativă nedori-│
 │ │diţiile fizico-chimi-│Aceste schimbări nu │tă a condiţiilor │
 │ │ce specifice tipului │indică nici o creştere│altor elemente biolo-│
 │ │şi nu duce la o alte-│accelerată a algelor │gice de calitate. │
 │ │rare semnificativă a │care să aibă ca rezul-│ │
 │ │condiţiilor de trans-│tat perturbări nedori-│ │
 │ │parenţă specifice │te a echilibrului or- │ │
 │ │tipului. │ganismelor prezente în│ │
 │ │ │corpul de apă sau a │ │
 │ │ │calităţii fizico-chi- │ │
 │ │ │mice a apei. │ │
 │ │ │ │ │
 │ │ │Se poate produce o │Se poate produce o │
 │ │Înflorirea planc- │uşoară creştere a │uşoară creştere a │
 │ │tonului se produce │frecvenţei şi intensi-│frecvenţei şi inten- │
 │ │cu o frecvenţă şi o │tăţii înfloririi │sităţii înfloririi │
 │ │intensitate care este│planctonului specific │fitoplanctonului. │
 │ │în conformitate cu │tipului. │Înflorirea persis- │
 │ │condiţiile fizico- │ │tentă se poate pro- │
 │ │chimice specifice │ │duce în lunile de │
 │ │tipului. │ │vară. │
 ├────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
 │Macro- │Compoziţia taxonomică│Sunt uşoare schimbări │Compoziţia taxonomică│
 │alge │a macroalgelor este │ale compoziţiei taxo- │a macroalgelor diferă│
 │ │în conformitate cu │nomice şi abundenţei │moderat faţă de con- │
 │ │condiţiile nemodifi- │macroalgelor în compa-│diţiile specifice ti-│
 │ │cate. │raţie cu comunităţile │pului şi este semni- │
 │ │ │specifice tipului. │ficativ modificată │
 │ │Nu sunt schimbări de-│Asemenea schimbări nu │faţă de starea de ca-│
 │ │tectabile în înveli- │indică nici o creş- │litate bună. │
 │ │şul macroalgal din │tere accelerată a fi- │ │
 │ │cauza activităţilor │tobentosului sau a al-│ │
 │ │antropogene. │tor forme mai evoluate│Sunt evidente schim- │
 │ │ │de plante, urmând să │bări moderate în │
 │ │ │aibă ca rezultat per- │abundenţa medie a ma-│
 │ │ │turbări nedorite ale │croalgelor şi pot să │
 │ │ │echilibrului organis- │aibă ca rezultat o │
 │ │ │melor prezente în cor-│perturbare nedorită a│
 │ │ │pul de apă sau ale ca-│bilanţului organis- │
 │ │ │lităţii fizico-chimice│melor prezente în │
 │ │ │a apei. │corpurile de apă. │
 ├────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
 │Angio- │Compoziţia taxonomică│Sunt schimbări uşoare │Compoziţia taxonomică│
 │sperme │corespunde în totali-│ale compoziţiei taxo- │a angiospermelor di- │
 │ │tate sau aproape în │nomice a angiosperme- │feră moderat faţă de │
 │ │totalitate condi- │lor comparativ cu co- │comunităţile specifi-│
 │ │ţiilor nemodificate. │munităţile specifice │ce tipului şi este │
 │ │ │tipului. │semnificativ mult mai│
 │ │ │ │modificată decât cea │
 │ │Nu sunt schimbări de-│Abundenţa angiosper- │corespunzătoare stă- │
 │ │tectabile în abunden-│melor arată uşoare │rii de calitate bună.│
 │ │ţa angiospermelor din│semne de perturbare. │ │
 │ │cauza activităţilor │ │ │
 │ │antropogene. │ │ │
 │ │ │ │Sunt dereglări mode- │
 │ │ │ │rate în abundenţa ta-│
 │ │ │ │xonilor de angiosper-│
 │ │ │ │me. │
 ├────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
 │Fauna │Nivelul diversităţii │Nivelul diversităţii │Nivelul diversităţii │
 │de ne- │şi abundenţa taxoni- │şi abundenţa taxonilor│şi abundenţa taxoni- │
 │verte- │lor de nevertebrate │de nevertebrate este │lor de nevertebrate │
 │brate │se încadrează în in- │uşor în afara interva-│este moderat în afara│
 │bento- │tervalul caracteris- │lului asociat cu con- │intervalului asociat │
 │nice │tic pentru condiţiile│diţiile specifice ti- │în mod normal cu con-│
 │ │nemodificate. │pului. │diţiile specifice ti-│
 │ │ │ │pului. │
 │ │Sunt prezenţi toţi │Sunt prezenţi majori- │ │
 │ │taxonii sensibili la │tatea taxonilor sen- │Sunt prezenţi taxonii│
 │ │perturbări asociate │sibili din comunită- │indicatori de poluare│
 │ │condiţiilor nemodifi-│ţile specifice tipului│ │
 │ │cate. │ │Sunt absenţi mulţi │
 │ │ │ │dintre taxonii sen- │
 │ │ │ │sibili din comunită- │
 │ │ │ │ţile specifice tipu- │
 │ │ │ │lui. │
 ├────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
 │Fauna │Compoziţia speciilor │Abundenţa speciilor │O proporţie moderată │
 │pisci- │şi abundenţa sunt în │sensibile la pertur- │a speciilor sensibile│
 │colă │conformitate cu con- │bare arată uşoare sem-│la perturbare este │
 │ │diţiile nemodificate.│ne de degradare faţă │absentă ca rezultat │
 │ │ │de condiţiile specifi-│al impactului antro- │
 │ │ │ce tipului, care pot │pogen asupra elemen- │
 │ │ │if atribuite impac- │telor fizico-chimice │
 │ │ │tului antropogen asu- │sau hidromorfologice │
 │ │ │pra elementelor fizi- │de calitate. │
 │ │ │co-chimice sau hidro- │ │
 │ │ │morfologice de cali- │ │
 │ │ │tate. │ │
 └────────┴─────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘

    Elemente hidromorfologice de calitate
 ┌────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐
 │Element │ Stare foarte bună │ Stare bună │ Stare moderată │
 ├────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
 │Regimul │Regimul de curgere a │Condiţiile sunt în │Condiţiile sunt în │
 │mareelor│apelor dulci cores- │conformitate cu atin- │conformitate cu atin-│
 │ │punde în totalitate │gerea valorilor speci-│gerea valorilor spe- │
 │ │sau aproape în tota- │fice menţionate mai │cifice menţionate mai│
 │ │litate condiţiilor │sus pentru elementele │sus pentru elementele│
 │ │nemodificate. │biologice de calitate.│biologice de calitate│
 ├────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
 │Condi- │Variaţia adâncimilor,│Condiţiile sunt în │Condiţiile sunt în │
 │ţii │condiţiile de sub- │conformitate cu atin- │conformitate cu atin-│
 │morfo- │strat, precum şi │gerea valorilor spe- │gerea valorilor spe- │
 │logice │structura şi condi- │cifice menţionate mai │cifice menţionate mai│
 │ │ţiile zonelor influ- │sus pentru elementele │sus pentru elementele│
 │ │enţate de maree co- │biologice de calitate.│biologice de calitate│
 │ │respund în totalitate│ │ │
 │ │sau aproape în tota- │ │ │
 │ │litate condiţiilor │ │ │
 │ │nemodificate. │ │ │
 └────────┴─────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘

Elemente fizico-chimice de calitate
*Font 8*
┌────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ Element │ Starea foarte bună │ Starea bună │ Starea moderată │
├────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Condiţii │Elementele fizico-chimice │Temperatura, condiţiile de │Condiţiile sunt în │
│generale │corespund în totalitate sau │oxigenare şi transparenţa nu │conformitate cu │
│ │aproape în totalitate condiţiilor│ating niveluri în afara │atingerea valorilor │
│ │nemodificate. │intervalelor stabilite astfel │menţionate mai sus │
│ │Concentraţiile nutrienţilor rămân│încât să se asigure funcţionarea│pentru elementele │
│ │în intervalul asociat în mod │ecosistemelor şi atingerea │biologice de calitate. │
│ │normal cu condiţiile nemodificate│valorilor specificate mai sus │ │
│ │Temperatura, bilanţul oxigenului │pentru elementele biologice de │ │
│ │şi transparenţa nu arată semne │calitate. │ │
│ │de perturbare antropogenă şi │Concentraţiile nutrienţilor nu │ │
│ │rămân în intervalul asociat în │depăşesc nivelurile stabilite │ │
│ │mod normal condiţiilor │astfel încât să se asigure │ │
│ │nemodificate. │funcţionarea ecosistemului şi │ │
│ │ │atingerea valorilor specificate │ │
│ │ │mai sus pentru elementele │ │
│ │ │biologice de calitate. │ │
├────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Poluanţi │Concentraţiile sunt apropiate de │Concentraţiile nu depăşesc │Condiţiile sunt în │
│specifici │zero sau cel puţin sub limita de │valorile standard stabilite în │conformitate cu │
│sintetici │detecţie pentru majoritatea │conformitate cu procedura │atingerea valorilor │
│ │tehnicilor analitice avansate de │detaliată în secţiunea 1.2.6 │menţionate mai sus │
│ │uz general. │fără a aduce prejudicii │pentru elementele │
│ │ │prevederilor legale privind │biologice de calitate. │
│ │ │plasarea pe piaţă a produselor │ │
│ │ │de protecţie a plantelor în │ │
│ │ │conformitate cu Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr. 1.559/2004, cu │ │
│ │ │modificările şi completările │ │
│ │ │ulterioare, respectiv preve- │ │
│ │ │derilor privind plasarea pe │ │
│ │ │piaţă a produselor biocide, │ │
│ │ │în conformitate cu Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr. 956/2005 │ │
│ │ │privind plasarea pe piaţă a │ │
│ │ │produselor biocide, cu │ │
│ │ │modificările şi completările │ │
│ │ │ulterioare. │ │
├────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Poluanţi │Concentraţiile rămân în │Concentraţiile nu depăşesc │Condiţiile sunt în │
│specifici │intervalul asociat, în mod normal│valorile standard stabilite în │conformitate cu │
│nesintetici │condiţiilor nemodificate │conformitate cu procedura │atingerea valorilor │
│ │(corespunzătoare nivelelor │detaliată în secţiunea 1.2.6 │menţionate mai sus │
│ │istorice anterioare). │fără a aduce prejudicii │pentru elementele │
│ │ │prevederilor legale privind │biologice de calitate."│
│ │ │plasarea pe piaţă a produselor │ │
│ │ │de protecţie a plantelor în │ │
│ │ │conformitate cu Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr. 1.559/2004, cu │ │
│ │ │modificările şi completările │ │
│ │ │ulterioare, respectiv preve- │ │
│ │ │derilor privind plasarea pe │ │
│ │ │piaţă a produselor biocide, în │ │
│ │ │conformitate cu Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr. 956/2005, cu │ │
│ │ │modificările şi completările │ │
│ │ │ulterioare. │ │
└────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────────┘

------------
Tabelul "Elemente fizico-chimice de calitate" de la pct. 1.2.3. din anexa 1^1 a fost modificat de pct. 74 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
1.2.4. Definiţii pentru starea ecologică foarte bună, bună şi moderată a corpurilor de apă costiere
------------
Titlul pct. 1.2.4. din anexa 1^1 a fost modificat de pct. 71 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
Elemente biologice de calitate
 ┌────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐
 │Element │ Stare foarte bună │ Stare bună │ Stare moderată │
 ├────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
 │Fito- │Compoziţia şi abun- │Compoziţia şi abunden-│Compoziţia şi abun- │
 │plancton│denţa taxonilor │ţa taxonilor fito- │denţa taxonilor │
 │ │planctonici sunt în │planctonici arată │planctonici arată │
 │ │conformitate cu con- │uşoare semne de per- │semne moderate de │
 │ │diţiile nemodificate.│turbare. │perturbare. │
 │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │
 │ │ │Sunt uşoare schimbări │Biomasa algelor este │
 │ │Biomasa medie a fito-│ale biomasei faţă de │mult în afara inter- │
 │ │planctonului este în │condiţiile specifice │valului asociat cu │
 │ │conformitate cu con- │tipului. │condiţiile specifice │
 │ │diţiile fizico-chimi-│Aceste schimbări nu │tipului şi are impact│
 │ │ce specifice tipului │indică o creştere │asupra altor elemente│
 │ │şi nu duce la altera-│accelerată a algelor │biologice de calitate│
 │ │rea semnificativă a │care să aibă ca rezul-│ │
 │ │condiţiilor specifice│tat perturbări nedori-│Se poate produce o │
 │ │de transparenţă. │te a echilibrului or- │creştere moderată a │
 │ │ │ganismelor prezente în│frecvenţei şi inten- │
 │ │Înflorirea planc- │corpurile de apă sau a│sităţii înfloririi │
 │ │tonului se produce cu│calităţii apei. │planctonului. Înflo- │
 │ │o frecvenţă şi inten-│ │rirea persistentă se │
 │ │sitate care este con-│ │poate produce în lu- │
 │ │formă cu condiţiile │Se poate produce o │nile de vară. │
 │ │fizico-chimice speci-│uşoară creştere a │ │
 │ │fice tipului. │frecvenţei şi intensi-│ │
 │ │ │tăţii înfloririi │ │
 │ │ │planctonului specific │ │
 │ │ │tipului. │ │
 ├────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
 │Macro- │Sunt prezenţi toţi │Sunt prezenţi majori- │Sunt absenţi un număr│
 │alge şi │taxonii de macroalge │tatea taxonilor de │moderat de taxoni de │
 │angio- │sau angiosperme sen- │macroalge şi angio- │macroalge şi angio- │
 │sperme │sibili la perturbări │sperme asociate cu │sperme sensibili la │
 │ │asociate condiţiilor │condiţiile nemodifi- │perturbaţii asociate │
 │ │nemodificate. │cate. │cu condiţiile nemodi-│
 │ │ │ │ficate. │
 │ │Nivelurile de acope- │Nivelul acoperirii cu │ │
 │ │rire cu macroalge şi │macroalge şi abunden- │Acoperirea cu macro- │
 │ │ale abundenţei angio-│ţa angiospermelor ara-│alge şi abundenţa │
 │ │spermelor sunt în │tă uşoare semne de │angiospermelor este │
 │ │conformitate cu con- │perturbare. │moderat perturbată şi│
 │ │diţiile nemodificate.│ │poate să aibă ca re- │
 │ │ │ │zultat perturbarea │
 │ │ │ │nedorită a echilibru-│
 │ │ │ │lui organismelor pre-│
 │ │ │ │zente în corpurile de│
 │ │ │ │apă. │
 ├────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
 │Fauna de│Nivelul diversităţii │Nivelul diversităţii │Nivelul diversităţii │
 │never- │şi abundenţei taxo- │şi abundenţei taxo- │şi abundenţa taxoni- │
 │tebrate │nilor de nevertebrate│nilor de nevertebrate │lor de nevertebrate │
 │bento- │este în intervalul │este uşor în afara in-│este moderat în afara│
 │nice │asociat în mod normal│tervalului asociat │intervalului asociat │
 │ │cu condiţiile nemodi-│condiţiilor specifice │cu condiţiile speci- │
 │ │ficate. │tipului. │fice tipului. │
 │ │ │ │ │
 │ │Sunt prezenţi toţi │Sunt prezenţi majori- │Sunt prezenţi taxonii│
 │ │taxonii sensibili la │tatea taxonilor sen- │indicatori ai polu- │
 │ │perturbări asociate │sibili din comunită- │ării. │
 │ │cu condiţiile nemodi-│ţile specifice tipului│ │
 │ │ficate. │ │Mulţi taxoni sensi- │
 │ │ │ │bili ale comunităţi- │
 │ │ │ │lor specifice tipului│
 │ │ │ │sunt absenţi. │
 └────────┴─────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘

    Elemente hidromorfologice de calitate
 ┌────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐
 │Element │ Stare foarte bună │ Stare bună │ Stare moderată │
 ├────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
 │Regimul │Regimul de curgere a │Condiţiile sunt în │Condiţiile sunt în │
 │mareelor│apelor dulci precum │conformitate cu atin- │conformitate cu atin-│
 │ │şi direcţia şi viteza│gerea valorilor speci-│gerea valorilor spe- │
 │ │curenţilor dominanţi │fice menţionate mai │cifice menţionate mai│
 │ │corespunde în totali-│sus pentru elementele │sus pentru elementele│
 │ │tate sau aproape în │biologice de calitate.│biologice de calitate│
 │ │totalitate condiţii- │ │ │
 │ │lor nemodificate. │ │ │
 ├────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
 │Condi- │Variaţia adâncimilor,│Condiţiile sunt în │Condiţiile sunt în │
 │ţii │structura şi sub- │conformitate cu atin- │conformitate cu atin-│
 │morfo- │stratul patului cos- │gerea valorilor spe- │gerea valorilor spe- │
 │logice │tier şi atât struc- │cifice menţionate mai │cifice menţionate mai│
 │ │tura cât şi condi- │sus pentru elementele │sus pentru elementele│
 │ │ţiile zonelor de in- │biologice de calitate.│biologice de calitate│
 │ │respund în totalitate│ │ │
 │ │sau aproape în tota- │ │ │
 │ │litate condiţiilor │ │ │
 │ │nemodificate. │ │ │
 └────────┴─────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘

Elemente fizico-chimice de calitate
*Font 8*
┌────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ Element │ Starea foarte bună │ Starea bună │ Starea moderată │
├────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Condiţii │Elementele fizico-chimice │Temperatura, condiţiile de │Condiţiile sunt în │
│generale │corespund în totalitate sau │oxigenare şi transparenţă nu │conformitate cu │
│ │aproape în totalitate condiţiilor│ating niveluri în afara │atingerea valorilor │
│ │nemodificate. │intervalului stabilit astfel │specifice menţionate │
│ │Concentraţiile nutrienţilor rămân│încât să se asigure funcţionarea│mai sus pentru │
│ │în intervalul asociat în mod │ecosistemului şi să se asigure │elementele biologice │
│ │normal cu condiţiile │atingerea valorilor specificate │de calitate. │
│ │nemodificate. │mai sus pentru elementele │ │
│ │ │biologice de calitate. │ │
│ │Temperatura, bilanţul de oxigen │Concentraţiile nutrienţilor nu │ │
│ │şi transparenţa nu arată semne │depăşesc nivelurile stabilite │ │
│ │de perturbare antropogenă şi │pentru funcţionarea ecosis- │ │
│ │rămân în intervalul asociat │temului şi atingerea valorilor │ │
│ │în mod normal cu condiţiile │specificate mai sus pentru │ │
│ │nemodificate. │elementele biologice de │ │
│ │ │calitate. │ │
├────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Poluanţi │Concentraţiile sunt apropiate de │Concentraţiile nu depăşesc │Condiţiile sunt în │
│specifici │zero sau cel puţin sub limitele │valorile standard stabilite în │conformitate cu │
│sintetici │de detecţie a celor mai avansate │conformitate cu procedura │atingerea valorilor │
│ │tehnici analitice de uz general. │detaliată în secţiunea 1.2.6, │specifice menţionate │
│ │ │fără a aduce prejudicii prevede-│mai sus pentru │
│ │ │rilor legale privind plasarea │elementele biologice │
│ │ │pe piaţă a produselor de │de calitate. │
│ │ │protecţie a plantelor în confor-│ │
│ │ │mitate cu Hotărârea Guvernului │ │
│ │ │nr. 1.559/2004, cu modificările │ │
│ │ │şi completările ulterioare, │ │
│ │ │respectiv prevederilor privind │ │
│ │ │plasarea pe piaţă a produselor │ │
│ │ │biocide, în conformitate cu │ │
│ │ │Hotărârea Guvernului │ │
│ │ │nr. 956/2005, cu modificările │ │
│ │ │şi completările ulterioare. │ │
├────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Poluanţi │Concentraţiile rămân în │Concentraţiile nu depăşesc │Condiţiile sunt în │
│specifici │intervalul normal al condiţiilor │valorile standard stabilite în │conformitate cu │
│nesintetici │nemodificate (corespunzătoare │concordanţă cu procedura │atingerea valorilor │
│ │nivelelor istorice anterioare). │detaliată în secţiunea 1.2.6, │specifice menţionate │
│ │ │fără a aduce prejudicii │mai sus pentru │
│ │ │prevederilor legale privind │elementele biologice │
│ │ │plasarea pe piaţă a produselor │de calitate. │
│ │ │de protecţie a plantelor în │ │
│ │ │conformitate cu Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr. 1.559/2004, cu │ │
│ │ │modificările şi completările │ │
│ │ │ulterioare, respectiv │ │
│ │ │prevederilor privind plasarea │ │
│ │ │pe piaţă a produselor biocide, │ │
│ │ │în conformitate cu Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr. 956/2005, cu │ │
│ │ │modificările şi completările │ │
│ │ │ulterioare. │ │
└────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────────┘

------------
Tabelul "Elemente fizico-chimice de calitate" de la pct. 1.2.4. din anexa 1^1 a fost modificat de pct. 75 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
1.2.5 Definiţii pentru potenţialul ecologic foarte bun, bun sau moderat pentru corpurile de apă puternic modificate sau artificiale
 ┌────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐
 │Element │Potenţial ecologic │Potenţial ecologic │Potenţial ecologic │
 │ │ maxim │ bun │ moderat │
 ├────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
 │Elemente│Valorile elementelor │Sunt uşoare schimbări │Sunt schimbări mode- │
 │biolo- │biologice de calitate│ale valorilor elemen- │rate ale valorilor │
 │gice de │relevante reflectă, │telor biologice rele- │elementelor biologice│
 │calitate│pe cât posibil, pe │vante comparativ cu │de calitate relevante│
 │ │acelea asociate cu │valorile găsite la po-│în comparaţie cu va- │
 │ │cel mai apropiat tip │tenţialul ecologic │lorile găsite la po- │
 │ │de corp de apă de su-│foarte bun. │tenţialul ecologic │
 │ │prafaţă comparabil, │ │foarte bun. │
 │ │având condiţiile fi- │ │ │
 │ │zice date, care re- │ │Aceste valori sunt │
 │ │zultă din caracteris-│ │semnificativ modifi- │
 │ │ticile corpului de │ │cate faţă de cele │
 │ │apă puternic modifi- │ │caracteristice stării│
 │ │cat sau artificial. │ │de calitate bună. │
 ├────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
 │Elemente│Condiţiile hidromor- │Condiţiile sunt în │Condiţiile sunt în │
 │hidro- │fologice sunt în con-│conformitate cu atin- │conformitate cu atin-│
 │morfo- │formitate numai cu │gerea valorilor speci-│gerea valorilor spe- │
 │logice │acele impacturi asu- │ficate mai sus pentru │cificate mai sus pen-│
 │ │pra corpurilor de apă│elementele biologice │tru elementele bio- │
 │ │de suprafaţă, care ar│de calitate. │logice de calitate. │
 │ │rezulta din caracte- │ │ │
 │ │risticile de corpuri │ │ │
 │ │de apă puternic modi-│ │ │
 │ │ficate sau artifici- │ │ │
 │ │ale, după ce s-au │ │ │
 │ │luat toate măsurile │ │ │
 │ │de reducere pentru a │ │ │
 │ │asigura cea mai bună │ │ │
 │ │aproximare a conti- │ │ │
 │ │nuităţii ecologice, │ │ │
 │ │în particular cu re- │ │ │
 │ │ferire la migrarea │ │ │
 │ │faunei şi la terenu- │ │ │
 │ │rile adecvate pentru │ │ │
 │ │cultivare şi produ- │ │ │
 │ │cere de sămânţă. │ │ │
 └────────┴─────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘

Elemente fizico-chimice de calitate
*Font 8*
┌────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ Element │ Starea foarte bună │ Starea bună │ Starea moderată │
├────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Condiţii │Elementele fizico-chimice │Valorile elementelor fizico- │Condiţiile sunt în │
│generale │corespund în totalitate sau │chimice sunt în intervalul │conformitate cu │
│ │aproape în totalitate cu │stabilit astfel încât să se │atingerea valorilor │
│ │condiţiile nemodificate asociate │asigure funcţionarea ecosisteme-│specificate mai sus │
│ │tipului de corp de apă de │lor şi să se atingă valorile │pentru elementele │
│ │suprafaţă cel mai apropiat │specificate anterior pentru │biologice de calitate. │
│ │comparabil cu corpurile de apă │elementele biologice de calitate│ │
│ │puternic modificate sau │Temperatura şi pH nu depăşesc │ │
│ │artificiale în cauză. │nivelurile din intervalul │ │
│ │Concentraţiile nutrienţilor │stabilit pentru a asigura │ │
│ │rămân în intervalul asociat în │funcţionarea ecosistemului şi │ │
│ │mod normal cu astfel de condiţii │atingerea valorilor menţionate │ │
│ │nemodificate. │mai sus pentru elementele │ │
│ │Nivelurile temperaturii, │biologice de calitate. │ │
│ │bilanţului de oxigen şi al │Concentraţiile nutrienţilor nu │ │
│ │pH-ului sunt în conformitate cu │depăşesc nivelurile stabilite │ │
│ │acelea găsite în cele mai │astfel încât să se asigure │ │
│ │apropiate tipuri de corp de apă │funcţionarea ecosistemelor şi │ │
│ │comparabile, aflate în condiţii │atingerea valorilor menţionate │ │
│ │nemodificate. │mai sus pentru elementele │ │
│ │ │biologice de calitate. │ │
├────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Poluanţi │Concentraţiile apropiate de zero │Concentraţiile nu depăşesc │Condiţiile sunt în │
│specifici │sau cel puţin sub limitele de │valorile standard stabilite în │conformitate cu │
│sintetici │detecţie pentru cele mai avansate│conformitate cu procedura │atingerea valorilor │
│ │tehnologii analitice de uz │detaliată în secţiunea 1.2.6, │specificate mai sus │
│ │general. │fără a aduce prejudicii │pentru elementele │
│ │ │prevederilor legale privind │biologice de calitate. │
│ │ │plasarea pe piaţă a produselor │ │
│ │ │de protecţie a plantelor în │ │
│ │ │conformitate cu Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr. 1.559/2004, cu │ │
│ │ │modificările şi completările │ │
│ │ │ulterioare, respectiv preve- │ │
│ │ │derilor privind plasarea pe │ │
│ │ │piaţă a produselor biocide, în │ │
│ │ │conformitate cu Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr. 956/2005, cu │ │
│ │ │modificările şi completările │ │
│ │ │ulterioare. │ │
├────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Poluanţi │Concentraţiile rămân în │Concentraţiile nu depăşesc │Condiţiile sunt în │
│specifici │intervalul asociat în mod normal │valorile standard stabilite în │conformitate cu │
│nesintetici │condiţiilor nemodificate găsite │concordanţă cu procedura │atingerea valorilor │
│ │în tipul de corp de apă de │detaliată în secţiunea 1.2.6, │specificate mai sus │
│ │suprafaţă aflat cel mai aproape │fără a aduce prejudicii │pentru elementele │
│ │comparabil cu corpul de apă │prevederilor legale privind │biologice de calitate. │
│ │artificial sau cu modificări │plasarea pe piaţă a produselor │ │
│ │importante, aflat în cauză. │de protecţie a plantelor în │ │
│ │ │conformitate cu Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr. 1.559/2004, cu │ │
│ │ │modificările şi completările │ │
│ │ │ulterioare, respectiv preve- │ │
│ │ │derilor privind plasarea pe │ │
│ │ │piaţă a produselor biocide, în │ │
│ │ │conformitate cu Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr. 956/2005, cu │ │
│ │ │modificările şi completările │ │
│ │ │ulterioare. │ │
└────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────────┘

------------
Tabelul "Elemente fizico-chimice de calitate" de la pct. 1.2.5. din anexa 1^1 a fost modificat de pct. 76 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
1.2.6. Procedura de stabilire a standardelor de calitate pentru substanţele chimice
--------------
Titlul pct. 1.2.6. din anexa 1^1 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.
Pentru determinarea standardelor de calitate de mediu pentru poluanţii prevăzuţi la pct. 1-9 din anexa nr. 6, în scopul protecţiei biotei acvatice, trebuie să se acţioneze în conformitate cu prevederile de mai jos. Standardele pot fi stabilite pentru apă, sediment sau biota.
--------------
Alin. 1 al pct. 1.2.6. din anexa 1^1 a fost modificat de pct. 77 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
Acolo unde este posibil, atât datele de toxicitate acută, cât şi cele de toxicitate cronica trebuie să fie obţinute pentru taxonii stabiliţi mai jos, care sunt importanţi pentru tipul de corp de apă respectiv, cât şi pentru orice taxon acvatic pentru care sunt date disponibile. "Setul de bază" al taxonilor constă în:

a) Alge şi/sau macrofite;
  

b) Daphnia sau organisme reprezentative pentru ape saline;
  

c) Pesti.
  

Stabilirea valorilor standard pentru caracterizarea stării chimice de calitate
Pentru stabilirea unei concentraţii medii maxime anuale se aplica procedura următoare:
(i) se stabilesc factori de siguranţă corespunzători în fiecare caz, în funcţie de natura şi calitatea datelor disponibile şi de indicaţiile tehnice privind evaluarea riscului pentru noile substanţe notificate şi evaluarea riscului pentru substanţele existente şi factorii de siguranţă prevăzuţi în tabelul nr. 1.2.6.:
Tabelul nr. 1.2.6.
*Font 8*
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│ │ Factor de │
│ │ siguranţă │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│Cel puţin un test de toxicitate acută [CL(50)] pentru fiecare din cele trei │ 1000 │
│niveluri trofice din setul de bază │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│Un test de toxicitate cronica la concentraţia la care nu se observa nici un │ 100 │
│efect (fie pe pesti sau pe Daphnia sau pe un organism reprezentativ pentru │ │
│apele saline) │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│Doua teste de toxicitate cronica la concentraţia la care nu se observa nici │ 50 │
│un efect, pentru speciile care reprezintă două nivele trofice (pesti şi/sau │ │
│Daphnia sau un organism reprezentativ pentru ape saline şi/sau alge) │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│Teste de toxicitate cronica la concentraţia la care nu se observa, în mod │ 10 │
│normal, nici un efect, la cel puţin trei specii (pesti din specii obişnuite,│ │
│Daphnia sau un organism reprezentativ pentru ape saline şi alge) care să │ │
│reprezinte trei niveluri trofice │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│Alte cazuri, inclusiv datele din teren sau ecosisteme model, care permit să │Prin evaluare, │
│fie calculaţi şi aplicaţi factori de siguranţă mult mai precişi │de la caz la caz│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘

(ii) acolo unde datele despre persistenta şi bioacumulare sunt disponibile, acestea trebuie să fie luate în considerare la determinarea valorii standard finale;
(iii) valoarea/valorile standard trebuie să fie comparată/comparate cu orice rezultat din studiile de teren. Acolo unde apar anomalii, trebuie să fie revizuite determinările pentru a permite să se calculeze un factor de siguranţă mult mai precis;
(iv) valoarea/valorile standard stabilite trebuie să fie supuse în mod egal revizuirii şi consultării publice, inclusiv pentru a permite să fie calculat un factor de siguranţă mai precis.
1.3. Monitoringul stării ecologice şi chimice a corpurilor de apă de suprafaţă
------------
Titlul pct. 1.3. din anexa 1^1 a fost modificat de pct. 71 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
Reţeaua de monitoring al corpurilor de apă de suprafaţă trebuie să fie stabilită în conformitate cu prevederile art. 35. Reţeaua de monitoring trebuie să fie proiectată astfel încât să asigure o vedere generală, coerentă şi cuprinzătoare a stării ecologice şi chimice în cadrul fiecărui bazin hidrografic şi să permită clasificarea corpurilor de apă în 5 clase, în conformitate cu definiţiile normative prevăzute la secţiunea 1.2. Trebuie elaborată o hartă sau hărţi care să arate reţeaua de monitoring al corpurilor de apă de suprafaţă din schema directoare de amenajare şi management al bazinului hidrografic. Pe baza caracterizării şi evaluării impactului, efectuate în conformitate cu art. 43 alin. (1^4) şi (1^5) şi anexa nr. 1^3, pentru fiecare perioadă la care se aplică o schemă directoare la nivel de bazin hidrografic, trebuie să se stabilească un program de monitoring de supraveghere şi un program de monitoring operaţional. În anumite cazuri se pot stabili programe de monitoring de investigare.
--------------
Alin. 1 al pct. 1.3. din anexa 1^1 a fost modificat de pct. 78 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
În cadrul sistemului stabilit trebuie monitorizaţi parametrii care sunt indicatori ai stării fiecărui element de calitate important. Pentru selectarea parametrilor pentru elementele biologice de calitate, trebuie identificat nivelul taxonilor corespunzător cerut pentru atingerea nivelului de certitudine şi precizie adecvat în clasificarea elementelor de calitate. Estimările nivelului de certitudine şi precizie a rezultatelor furnizate prin programele de monitoring trebuie prezentate în schema directoare .
1.3.1. Proiectarea programului de monitoring de supraveghere
1.3.1.1. Obiectiv:
Programele de monitoring de supraveghere trebuie să furnizeze informaţii pentru:

a) suplimentarea şi validarea procedurii de evaluare a impactului, prevăzută în anexa nr. 1^3;
  

--------------
Lit. a) a subpct. 1.3.1.1., secţiunea 1.3.1 din anexa 1^1 a fost modificată de pct. 79 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

b) proiectarea eficienta şi efectivă a programelor viitoare de monitoring;
  

c) evaluarea schimbărilor pe termen lung a condiţiilor naturale;
  

d) evaluarea schimbărilor pe termen lung care rezultă din activitatea antropogenică generală.
  

Rezultatele unui astfel de program de monitoring trebuie revizuite şi folosite, în combinaţie cu procedura de evaluare a impactului prevăzută în anexa nr. 1^3, pentru determinarea cerinţelor pentru programele de monitoring din schemele directoare la nivel de bazin hidrografic actuale şi viitoare.
--------------
Ultimul paragraf al subpct. 1.3.1.1., secţiunea 1.3.1 din anexa 1^1 a fost modificat de pct. 80 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
1.3.1.2. Selectarea punctelor de monitoring
Programul de monitoring de supraveghere trebuie efectuat pentru un număr suficient de corpuri de apă, astfel încât să se asigure o evaluare a stării globale a apelor de suprafaţă din fiecare bazin hidrografic sau sub-bazin hidrografic din cadrul districtului bazinului hidrografic. Pentru selectarea acestor corpuri de apă, monitoringul se va realiza în punctele în care:

a) debitul cursului de apă este important în cadrul districtul bazinului hidrografic ca întreg, inclusiv punctele de pe râuri mari, unde bazinul hidrografic este mai mare de 2.500 kmp;
  

b) volumul de apă prezent este semnificativ în cadrul districtului bazinului hidrografic, incluzând lacuri naturale şi lacuri artificiale mari;
  

c) corpurile de apă importante traversează frontiera unui stat;
  

d) exista locuri identificate în conformitate cu legislaţia privind schimbul de informaţii;
  

e) în alte asemenea puncte unde este necesara estimarea încărcării poluanţilor care sunt transferaţi peste graniţe şi care sunt transferaţi în mediul acvatic marin.
  

1.3.1.3. Selectarea elementelor de calitate
Monitoringul de supraveghere trebuie efectuat pentru fiecare punct de monitoring timp de 1 an în cursul perioadei acoperite de schema directoare la nivel de bazin hidrografic pentru:

a) parametrii care indica toate elementele biologice de calitate;
  

b) parametrii care indica toate elementele hidromorfologice de calitate;
  

c) parametrii care indica toate elementele fizico-chimice de calitate;
  

d) lista poluanţilor prioritari care sunt evacuaţi într-un bazin hidrografic sau sub-bazin;
  

e) alţi poluanţi evacuaţi în cantităţi importante în bazinul sau subbazinul hidrografic, în afară de cazul în care exerciţiul anterior de monitoring de supraveghere a demonstrat că respectivul corp de apă a atins starea bună şi nu există nicio dovadă, în urma revizuirii impactului activităţii umane în conformitate cu prevederile anexei nr. 1^3, din care să rezulte că s-a schimbat impactul asupra corpului de apă. În acest caz monitoringul de supraveghere trebuie să fie efectuat o dată pe perioada de valabilitate a 3 scheme directoare succesive, elaborate la nivel de bazin hidrografic.
  

--------------
Lit. e) a subpct. 1.3.1.3., secţiunea 1.3.1 din anexa 1^1 a fost modificată de pct. 81 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
1.3.2. Proiectarea programului de monitoring operaţional
Monitoringul operaţional trebuie să fie făcut pentru:

a) stabilirea stării acelor corpuri de apă identificate ca având riscul să nu îndeplinească obiectivele de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane stabilite;
  

-------------
Lit. a) a pct. 1.3.2. din anexa 1^1 a fost modificată de pct. 106 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "obiective de protecţie a apelor şi a mediului acvatic/ecosistemelor acvatice" cu sintagma "obiective de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane".

b) evaluarea oricăror schimbări ale stării unor astfel de corpuri de apă, care rezultă din programele de măsuri.
  

Programul poate fi amendat în perioada de valabilitate a schemei directoare la nivel de bazin hidrografic, în funcţie de informaţiile obţinute ca parte a cerinţelor prevăzute în anexa nr. 1^3 sau ca parte a prezentei anexe, în particular pentru a permite o reducere a frecvenţei cu care un impact este depistat a fi nesemnificativ sau pentru ca presiunea semnificativă generată de impact să fie eliminată.
--------------
Ultimul paragraf al secţiunii 1.3.2 din anexa 1^1 a fost modificat de pct. 82 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
1.3.2.1. Selectarea secţiunilor de monitoring
Monitoringul operaţional trebuie să fie realizat pentru toate acele corpuri de apă care, pe baza evaluării impactului realizat conform prevederilor anexei nr. 1^3 sau a monitoringului de supraveghere, sunt identificate ca având riscul de a nu îndeplini obiectivele sale de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă sau subterane, prevăzute conform art. 2^1, şi pentru acele corpuri de apă în care sunt evacuate substanţele incluse în lista substanţelor prioritare. Punctele de monitoring trebuie selectate pentru substanţele din lista prioritară după cum s-a specificat în legislaţia care stabileşte valorile standard relevante privind calitatea apelor şi a mediului acvatic. În toate celelalte cazuri, inclusiv pentru substanţele din lista prioritară, acolo unde nu există instrucţiuni specifice în legislaţia specifică, punctele de monitoring trebuie să fie stabilite după cum urmează:

a) pentru corpurile de apă supuse riscului din cauza presiunilor semnificative de impact a surselor punctuale se vor stabili suficiente puncte de monitoring în cadrul fiecărui corp de apă, în scopul evaluării impactului surselor punctuale. În cazul în care un corp de apă este supus unor presiuni multiple din partea surselor punctuale, punctele de monitoring pot fi selectate pentru evaluarea mărimii şi impactului acestor presiuni ca un întreg;
  

b) pentru corpurile de apă supuse riscului din cauza presiunilor semnificative de impact a surselor difuze se vor stabili suficiente puncte de monitoring în cadrul unor corpuri de apă selectate, în scopul evaluării impactului surselor difuze. Selectarea corpurilor de apă trebuie făcută astfel încât acestea să fie reprezentative pentru riscul relativ al apariţiei presiunilor din cauza surselor difuze şi pentru riscul relativ al neîndeplinirii stării bune a apelor de suprafaţă;
  

c) pentru corpurile de apă supuse riscului din cauza presiunilor hidromorfologice se vor stabili suficiente puncte de monitoring în cadrul unei selecţii a corpurilor de apă, în scopul evaluării mărimii şi impactului presiunilor hidromorfologice. Selectarea corpurilor de apă trebuie să fie caracteristică pentru impactul global al presiunii hidromorfologice la care sunt supuse toate corpurile de apă.
  

--------------
Subpct. 1.3.2.1 al secţiunii 1.3.2 din anexa 1^1 a fost modificat de pct. 83 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
1.3.2.2. Selectarea elementelor de calitate
Pentru evaluarea presiunii de impact la care sunt supuse toate corpurile de apă de suprafaţă, trebuie monitorizate acele elemente de calitate care sunt caracteristice presiunilor de impact la care corpul sau corpurile de apă sunt supuse. În acest scop, trebuie să se monitorizeze:

a) parametrii caracteristici ai elementului sau elementelor biologice de calitate cele mai sensibile la presiunile la care sunt supuse corpurile de apă respective;
  

b) toate substanţele prioritare evacuate, precum şi alţi poluanţi evacuaţi în cantităţi importante;
  

c) parametrii caracteristici ai elementului hidromorfologic de calitate cel mai sensibil la presiunea identificată.
  

1.3.3. Proiectarea programului de monitoring de investigare
Obiectiv
Monitoringul de investigare trebuie efectuat:

a) acolo unde nu se cunosc motivele oricărei depăşiri;
  

b) acolo unde monitoringul de supraveghere arată că obiectivele stabilite conform art. 2^1 pentru un corp de apă nu se pot realiza, iar monitoringul operaţional nu a fost încă stabilit, pentru a stabili cauzele pentru care un corp de apă sau corpurile de apă nu îndeplinesc obiectivele de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane stabilite;
  

-------------
Lit. b) a pct. 1.3.3. din anexa 1^1 a fost modificată de pct. 106 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "obiective de protecţie a apelor şi a mediului acvatic/ecosistemelor acvatice" cu sintagma "obiective de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane".

c) pentru stabilirea impactului poluărilor accidentale.
  

Programul de monitoring de investigare trebuie să furnizeze informaţii necesare stabilirii unui program de măsuri pentru realizarea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane stabilite şi a măsurilor specifice necesare pentru remedierea efectelor poluărilor accidentale.
-------------
Alin. 2 al pct. 1.3.3. din anexa 1^1 a fost modificat de pct. 106 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "obiective de protecţie a apelor şi a mediului acvatic/ecosistemelor acvatice" cu sintagma "obiective de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane".
1.3.4. Frecvenţa monitoringului
Pentru perioada programului de monitoring de supraveghere, frecventele pentru parametrii de monitoring caracteristici elementelor fizico-chimice de calitate prevăzute în tabelul nr. 1.3.4. trebuie să fie aplicate, în afara de cazul în care, pe baza cunoştinţelor tehnice şi a deciziei experţilor, sunt justificate intervale mai mari. Pentru elementele biologice sau hidromorfologice de calitate, monitoringul trebuie efectuat cel puţin o data în perioada de monitoring de supraveghere.
Pentru programul de monitoring operaţional, frecvenţamonitoringului necesara pentru fiecare parametru trebuie să fie determinată astfel încât să se asigure furnizarea unor date suficiente pentru o evaluare credibilă a stării elementelor importante de calitate. Ca regula, monitoringul trebuie să aibă loc la intervale care nu depăşesc pe cele prevăzute în tabelul nr. 1.3.4., cu excepţia cazurilor când, pe baza cunoştinţelor tehnice şi a deciziei experţilor, sunt justificate intervale mai mari de timp.
Frecventele trebuie să fie alese astfel încât să se realizeze un nivel acceptabil de certitudine şi precizie. Estimările certitudinii şi preciziei realizate de sistemul de monitoring utilizat trebuie să fie stabilite în Schema directoare de amenajare şi management a bazinului hidrografic.
Frecventele de monitoring trebuie să fie alese ţinând seama de variabilitatea parametrilor care rezultă atât din condiţiile naturale, cât şi cele antropogene. Intervalele de timp la care este întreprins monitoringul trebuie să fie alese astfel încât să minimizeze impactul variaţiei sezoniere asupra rezultatelor şi deci, să asigure ca rezultatele reflecta schimbările în corpurile de apă ca urmare a schimbărilor cauzate de presiuni antropogene. Dacă este necesar, trebuie efectuat un monitoring suplimentar în timpul diferitelor anotimpuri în acelaşi an, pentru a realiza acest obiectiv.
Tabel nr. 1.3.4.
┌─────────────────────┬────────────┬────────────┬─────────────────┬────────────┐
│ Element de calitate │ Râuri │ Lacuri │Ape tranziţionale│Ape costiere│
├─────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────────┴────────────┤
│Biologice │
├─────────────────────┬────────────┬────────────┬─────────────────┬────────────┤
│Fitoplancton │ 6 luni │ 6 luni │ 6 luni │ 6 luni │
├─────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┤
│Alta flora acvatica │ 3 ani │ 3 ani │ 3 ani │ 3 ani │
├─────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┤
│Macro-nevertebrate │ 3 ani │ 3 ani │ 3 ani │ 3 ani │
├─────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┤
│Pesti │ 3 ani │ 3 ani │ 3 ani │ │
├─────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────────┴────────────┤
│Hidromorfologice │
├─────────────────────┬────────────┬────────────┬─────────────────┬────────────┤
│Continuitate │ 6 ani │ │ │ │
├─────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┤
│Hidrologie │ continuu │ 1 luna │ │ │
├─────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┤
│Morfologie │ 6 ani │ 6 ani │ 6 ani │ 6 ani │
├─────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────────┴────────────┤
│Fizico-chimice │
├─────────────────────┬────────────┬────────────┬─────────────────┬────────────┤
│Condiţii termice │ 3 luni │ 3 luni │ 3 luni │ 3 luni │
├─────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┤
│Oxigenare │ 3 luni │ 3 luni │ 3 luni │ 3 luni │
├─────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┤
│Salinitate │ 3 luni │ 3 luni │ 3 luni │ │
├─────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┤
│Starea nutrienţilor │ 3 luni │ 3 luni │ 3 luni │ 3 luni │
├─────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┤
│Starea acidifierii │ 3 luni │ 3 luni │ │ │
├─────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┤
│Alţi poluanţi │ 3 luni │ 3 luni │ 3 luni │ 3 luni │
├─────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┤
│Substanţe prioritare │ 1 luna │ 1 luna │ 1 luna │ 1 luna │
└─────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────────┴────────────┘

1.3.5. Cerinţe de monitoring suplimentar pentru zonele protejate
În scopul îndeplinirii cerinţelor următoare, programele de monitoring necesare trebuie să fie suplimentate:
1.3.5.1. Puncte de captare a apei potabile
Corpurile de apă de suprafaţă desemnate conform art. 2^6 care asigură în medie mai mult de 100 mc/zi trebuie să fie stabilite ca fiind puncte de monitoring şi trebuie supuse unui astfel de monitoring suplimentar. Aceste corpuri trebuie monitorizate pentru toate substanţele prioritare evacuate şi pentru toate celelalte substanţe evacuate în cantităţi importante care ar putea afecta starea corpurilor de apă şi care sunt controlate conform prevederilor legale privind apa potabila. Monitoringul trebuie să fie efectuat în conformitate cu frecventele stabilite în tabelul nr. 1.3.5.1.
Tabelul nr. 1.3.5.1.
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ Comunitatea deservită │ Frecvenţa │
│ (locuitori echivalenţi) │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 10.000 - 30.000 │ 8 ori pe an │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ > 30.000 │ 12 ori pe an │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

1.3.5.2. Habitate şi specii în zone protejate
Corpurile de apă care formează aceste zone trebuie să fie incluse în programele de monitoring operaţional, acolo unde, pe baza evaluării impactului şi a monitoringului de supraveghere, acestea sunt identificate ca având riscul să nu îndeplinească obiectivele de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane stabilite conform art. 2^1. Monitoringul trebuie să fie efectuat pentru evaluarea impactului tuturor presiunilor importante asupra acestor corpuri şi, acolo unde este necesar, pentru evaluarea schimbărilor stării acestor corpuri care rezultă în urma realizării programelor de măsuri. Monitoringul trebuie să continue până când zonele protejate satisfac cerinţele referitoare la apă ale legislaţiei pe baza căreia au fost stabilite zonele protejate respective şi până când sunt îndeplinite obiectivele stabilite în conformitate cu prevederile art. 2^1.
-------------
Alin. 1 al pct. 1.3.5.2. din anexa 1^1 a fost modificat de pct. 106 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "obiective de protecţie a apelor şi a mediului acvatic/ecosistemelor acvatice" cu sintagma "obiective de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane".
1.3.6. Standarde pentru metodele de monitoring al elementelor de calitate
Metodele folosite pentru monitoringul parametrilor tip trebuie să se conformeze următoarelor standarde prezentate mai jos sau unor alte standarde naţionale sau internaţionale care să asigure furnizarea datelor de o calitate şi comparabilitate ştiinţifică echivalenta.
    Prelevare probe macro-nevertebrate

    SR EN ISO 5667-3: 2002 Calitatea apei - Prelevarea probelor - Partea a
                            3-a: Instrucţiuni privind conservarea şi
                            manipularea probelor
    SR EN 27828: 2001 Calitatea apelor - Metode pentru prelevarea
                            biologică a probelor - Îndrumar privind reţeaua de
                            prelevare manuală a macro-nevertebratelor bentice
    SR EN 28265: 2001 Calitatea apelor - Metode pentru prelevarea
                            biologică a probelor - Îndrumarul privind
                            proiectarea şi utilizarea instrumentelor de
                            prelevare a probelor pentru macro-nevertebratele
                            bentice din substraturi stâncoase în apele
                            puţin adânci
    SR EN ISO 9391: 2000 Calitatea apelor - Prelevarea probelor din ape
                            adânci pentru macro-nevertebrate - Îndrumar privind
                            folosirea instrumentelor de prelevare, de
                            colonizare, calitativă şi cantitativă
    SR EN ISO 8689-1: 2003 Clasificarea biologică a râurilor PARTEA I:
                            Îndrumar privind interpretarea datelor biologice
                            de calitate provenite din supravegherile macro-
                            nevertebratelor bentice în apele curgătoare
    SR EN ISO 8689-2: 2003 Clasificarea biologică a râurilor PARTEA a II-a:
                            Îndrumarul privind prezentarea datelor biologice
                            de calitate provenite din supravegherile
                            macro-nevertebratelor bentice din apele curgătoare

Lista metodelor de prelevare de probe pentru macrofite, pesti, diatomee, va fi actualizată ca urmare a progresului tehnic şi va fi aprobată prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor.
Lista metodelor standard de analiza pentru parametrii fizico-chimici şi parametrii hidromorfologici va fi actualizată ca urmare a progresului tehnic şi va fi aprobată prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor.
1.4. Clasificarea şi prezentarea stării ecologice
1.4.1. Comparabilitatea rezultatelor de monitoring biologic

a) în scopul estimării valorilor elementelor biologice de calitate specificate pentru fiecare categorie de apă de suprafaţă sau pentru corpurile de apă de suprafaţă puternic modificate sau artificiale se stabilesc sisteme de monitoring. Pentru aplicarea procedurii stabilite mai jos la corpurile de apă puternic modificate sau artificiale, referirile la starea ecologică trebuie să fie percepute ca fiind referitoare la potenţialul ecologic. Astfel de sisteme pot utiliza anumite specii sau grupe de specii care sunt reprezentative pentru elementele de calitate ca un întreg;
  

b) pentru asigurarea comparabilităţii unor astfel de sisteme de monitoring, rezultatele obţinute prin aplicarea sistemelor de monitoring utilizate trebuie să fie exprimate ca rapoarte de calitate ecologică, în scopul clasificării stării ecologice. Aceste rapoarte trebuie să reprezinte relaţia dintre valorile parametrilor biologici observaţi pentru un corp de apă de suprafaţă dar şi valorile pentru aceşti parametri în condiţiile de referinţă aplicabile acestui corp de apă. Raportul trebuie să fie exprimat ca o valoare numerică intre 0 şi 1, cu starea ecologică foarte bună reprezentată de valori apropiate de 1 iar starea ecologică proasta prin valori apropiate de 0;
  

c) scara rapoartelor de calitate ecologică pentru sistemul de monitoring corespunzător fiecărei categorii de apă de suprafaţă trebuie împărţită în cinci clase, în intervalul de la starea ecologică foarte bună la starea ecologică proasta, aşa cum au fost definite la pct. 1.2., prin asocierea unei valori numerice fiecărei limite intre clase. Valoarea limitei dintre clasele de stare foarte bună şi bună, precum şi valoarea limitei intre starea bună şi moderată trebuie să fie stabilite prin exerciţiu de intercalibrare.
  

1.4.2. Prezentarea rezultatelor monitoringului şi clasificarea stării ecologice şi a potenţialului ecologic

a) pentru categoriile de ape de suprafaţă, clasificarea stării ecologice pentru corpurile de apă trebuie să fie reprezentată de valori scăzute ale parametrilor, obţinute ca rezultat al monitoringului biologic şi fizico-chimic pentru elementele de calitate relevante, clasificate în concordanţă cu prima coloană a tabelului nr. 1.4.2.a). Rezultatele vor fi prezentate pe o hartă, pentru fiecare district al bazinului hidrografic, care să ilustreze clasificarea stării ecologice pentru fiecare corp de apă, prin coduri de culori în concordanţă cu a doua coloană a tabelului stabilit mai jos, reprezentând clasificarea stării ecologice a corpului de apă:
  

Tabel nr. 1.4.2.a)
┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ Clasificarea stării ecologice │ Cod culoare │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ Foarte bună │ Albastru │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ bună │ Verde │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ Moderată │ Galben │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ Slabă │ Orange │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ Proasta │ roşu │
└──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

b) pentru corpurile de apă puternic modificate sau artificiale, clasificarea stării ecologice pentru corpul de apă trebuie să fie reprezentată de valori scăzute ale parametrilor, obţinute ca rezultat al monitoringului biologic şi fizico-chimic pentru elementele de calitate relevante, clasificate în concordanţă cu prima coloană a tabelului nr. 1.4.2.b). Rezultatele trebuie prezentate pe o hartă, pentru fiecare district al bazinului hidrografic, care să ilustreze clasificarea potenţialului ecologic pentru fiecare corp de apă, prin coduri de culori, în concordanţă cu a doua coloană a tabelului nr. 1.4.2.b)., pentru corpurile de apă artificiale şi în concordanţă cu a treia coloană a tabelului nr. 1.4.2.b)., pentru corpurile de apă puternic modificate:
  

Tabel nr. 1.4.2.b)
┌───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Clasificarea │ Cod de culoare │
│ potenţialului ├─────────────────────────────────┬────────────────────────────┤
│ ecologic │ Corpuri de apă artificiale │Corpuri puternic modificate │
├───────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│Bun şi Foarte │Benzi de dimensiuni egale cu │Benzi de dimensiuni egale cu│
│bun │verde şi gri deschis │verde şi gri închis │
├───────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│Moderat │Benzi de dimensiuni egale cu │Benzi de dimensiuni egale cu│
│ │galben şi gri deschis │galben şi gri închis │
├───────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│Slab │Benzi de dimensiuni egale cu │Benzi de dimensiuni egale cu│
│ │orange şi gri deschis │orange şi gri închis │
├───────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│Prost │Benzi de dimensiuni egale cu roşu│Benzi de dimensiuni egale cu│
│ │şi gri deschis în mod egal │rosu şi gri închis │
└───────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

c) printr-un punct negru pe hartă, trebuie, de asemenea, să se indice acele corpuri de apă unde nerealizarea stării bune sau a potenţialului ecologic bun este determinată de nerespectarea uneia sau mai multor valori standard de calitate a apei şi mediului acvatic, care au fost stabilite pentru acel corp de apă, în ceea ce priveşte poluanţii specifici sintetici şi nesintetici.
  

1.4.3. Prezentarea rezultatelor monitoringului şi clasificarea stării chimice
Acolo unde, un corp de apă se conformează cu toate valorile standard de calitate a apei şi mediului acvatic, stabilite prin reglementările specifice, acesta trebuie să fie înregistrat ca atingând starea chimică bună. În caz contrar, corpul de apă trebuie să fie înregistrat ca neîndeplinind starea chimică bună.
Pentru ilustrarea stării chimice a fiecărui corp de apă trebuie realizata o hartă pentru fiecare district al bazinului hidrografic, utilizându-se coduri de culori în conformitate cu coloana a doua a tabelului nr. 1.4.3., stabilite pentru reflectarea clasificării stării chimice a corpului de apă.

Tabel nr. 1.4.3
┌─────────────────────────────────┬──────────────┐
│Clasificarea stării chimice │Cod de culori │
├─────────────────────────────────┼──────────────┤
│ Bună │ Albastru │
├─────────────────────────────────┼──────────────┤
│Altă stare inferioară stării bune│ Roşu │
└─────────────────────────────────┴──────────────┘

--------------
Tabelul nr. 1.4.3. al secţiunii 1.4.3 din anexa 1^1 a fost modificat de pct. 84 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
2. APE SUBTERANE
2.1. Starea cantitativă a apelor subterane
2.1.1. Parametri pentru clasificarea stării cantitative
Regimul nivelului apelor subterane

2.1.2. Definiţia stării cantitative
*Font 8*
┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Elemente │ Stare bună │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nivelul apelor│Nivelul apelor subterane în corpul de apă subterană este în aşa fel încât │
│subterane │resursa disponibilă de apă subterană nu este depăşită de un debit mediu anual │
│ │captat pe lungă durata. │
│ │În consecinţă, nivelul apelor subterane nu este supus modificărilor │
│ │antropogene care ar putea conduce la: │
│ │ - nerealizarea obiectivelor de de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă │
│ │şi subterane prevăzute în art. 2^1 alin. (1) pentru apele de suprafaţă │
│ │asociate; │
│ │ - orice diminuare semnificativa a stării unor astfel de ape; │
│ │ - orice deteriorare semnificativa a ecosistemelor terestre care depind │
│ │direct de corpurile de apă subterană; │
│ │ - modificări ale direcţiei de curgere, care rezultă din schimbările de nivel│
│ │ce se pot produce temporar, sau continuu, într-o zona limitată spaţial, dar │
│ │care nu determină pătrunderea apei sărate sau alte pătrunderi, şi care nu │
│ │indica o tendinţă de modificare susţinută şi identificată clar, influenţată de│
│ │activităţile antropogene, a direcţiei de curgere care ar conduce la aceste │
│ │pătrunderi. │
└──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

-------------
Tabelul de la pct. 2.1.2. din anexa 1^1 a fost modificat de pct. 106 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "obiective de protecţie a apelor şi a mediului acvatic/ecosistemelor acvatice" cu sintagma "obiective de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane".
2.2. Monitoringul stării cantitative a apelor subterane
2.2.1. Reţeaua de monitoring a nivelului apelor subterane
Reţeaua de monitoring a corpurilor de apă subterane trebuie să fie stabilită în concordanţă cu prevederile art. 2^6 alin. (1) şi (2), art. 5 alin. (1), art. 17 lit. a^2) şi art. 35 alin. (1^3). Reţeaua de monitoring trebuie să fie proiectată astfel încât să asigure o evaluare credibilă a stării cantitative a tuturor corpurilor sau a grupurilor de corpuri de apă subterană, inclusiv evaluarea resurselor de ape subterane disponibile. Reţeaua de monitoring a corpurilor de apă subterane va fi prezentată în schema directoare la nivel de bazin hidrografic, pe o hartă sau pe hărţi.
--------------
Subpct. 2.2.1. al secţiunii 2.2. din anexa 1^1 a fost modificat de pct. 85 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
2.2.2. Densitatea secţiunilor de monitoring
------------
Titlul pct. 2.2.2. din anexa 1^1 a fost modificat de pct. 71 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
Reţeaua trebuie să includă suficiente puncte de monitoring reprezentative pentru estimarea nivelului apelor subterane în fiecare corp sau grup de corpuri de apă subterană, ţinând seama de variaţiile pe termen scurt şi lung în realimentarea lor şi în particular:

a) pentru corpurile de apă subterană identificate ca având riscul să nu îndeplinească obiectivele de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane, prevăzute la art. 2^1, trebuie să asigure o densitate suficientă a punctelor de monitoring pentru evaluarea impactului captărilor şi evacuărilor asupra nivelului apelor subterane;
  

-------------
Lit. a) a pct. 2.2.2. din anexa 1^1 a fost modificată de pct. 106 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "obiective de protecţie a apelor şi a mediului acvatic/ecosistemelor acvatice" cu sintagma "obiective de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane".

b) pentru corpurile de ape subterane interioare ale căror ape subterane curg peste frontiera de stat, trebuie să asigure suficiente puncte de monitoring pentru estimarea direcţiei şi debitului de apă subterană care curge peste frontiera.
  

2.2.3. Frecvenţa monitoringului
Frecvenţa observaţiilor trebuie să fie suficientă pentru a permite evaluarea stării cantitative a fiecărui corp sau grup de corpuri de apă subterană, ţinând seama de variaţiile pe termen scurt şi lung a realimentării. În particular:

a) pentru corpurile de apă subterană identificate ca având riscul de a nu îndeplini obiectivele de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane, prevăzute la art. 2^1, trebuie să asigure o frecvenţă suficientă de măsurare pentru evaluarea impactului captărilor şi evacuărilor asupra nivelului apei subterane;
  

-------------
Lit. a) a pct. 2.2.3. din anexa 1^1 a fost modificată de pct. 106 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "obiective de protecţie a apelor şi a mediului acvatic/ecosistemelor acvatice" cu sintagma "obiective de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane".

b) pentru corpurile de ape subterane interioare ale căror ape subterane curg peste frontiera de stat trebuie să asigure o frecvenţă suficientă de măsurare pentru estimarea direcţiei şi debitului de curgere al apei subterane peste frontiera.
  

2.2.4. Interpretarea şi prezentarea stării cantitative a corpurilor de apă subterane
------------
Titlul pct. 2.2.4. din anexa 1^1 a fost modificat de pct. 71 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
Rezultatele obţinute din reţeaua de monitoring pentru un corp sau grup de corpuri de apă subterană trebuie să fie folosite pentru evaluarea stării cantitative a acestui corp sau acelor corpuri de apă subterană. Conform prevederilor secţiunii 2.5, trebuie să se realizeze o hartă a evaluării stării cantitative care rezultă, utilizând următoarele coduri de culori:
Starea cantitativă bună - verde
Starea cantitativă slabă - roşu.
------------
Primul paragraf al pct. 2.2.4., secţiunea 2.2 din anexa 1^1 a fost modificat de pct. 86 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
2.3. Starea chimică a apelor subterane
2.3.1. Parametri pentru determinarea stării chimice a apelor subterane
Conductivitate
Concentraţiile poluanţilor

2.3.2. Definiţia stării chimice bune a apelor subterane
┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Elemente │ Stare bună │
├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Generale │Compoziţia chimică a corpului de ape subterane este în aşa fel │
│ │încât concentraţiile poluanţilor: │
│ │- după cum s-a menţionat mai jos, nu arată efecte ale pătrunderilor │
│ │saline sau ale altor pătrunderi; │
│ │- nu se depăşesc valorile standard de calitate aplicabile, ca │
│ │urmare a legislaţiei în vigoare; │
│ │- nu au ca rezultat neîndeplinirea obiectivelor de mediu pentru │
│ │corpurile de apă de suprafaţă şi subterane, prevăzute la art. 2^1, │
│ │pentru apele de suprafaţă asociate, nici o altă diminuare semnificativa│
│ │a calităţii ecologice sau chimice a acestor corpuri de apă şi │
│ │nici o deteriorare/perturbare semnificativa a ecosistemelor │
│ │terestre care depind direct de corpurile de apă subterană. │
│Conductivitate│Modificările conductivităţii nu sunt caracteristice │
│ │intruziunilor saline sau altor intruziuni în corpul de apă │
│ │subterana. │
└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

-------------
Tabelul de la pct. 2.3.2. din anexa 1^1 a fost modificat de pct. 106 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "obiective de protecţie a apelor şi a mediului acvatic/ecosistemelor acvatice" cu sintagma "obiective de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane".
2.4. Monitoringul stării chimice a corpurilor de apă subterane
------------
Titlul pct. 2.4. din anexa 1^1 a fost modificat de pct. 71 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
2.4.1. Reţeaua de monitoring a apelor subterane
Reţeaua de monitoring a corpurilor de apă subterane trebuie să fie stabilită în concordanţă cu prevederile art. 2^6 alin. (1) şi (2), art. 5 alin. (1), art. 17 lit. a^2) şi art. 35 alin. (1^3). Reţeaua de monitoring trebuie să fie astfel proiectată încât să ofere o imagine generală coerentă şi cuprinzătoare a stării chimice a corpurilor de apă subterane în cadrul fiecărui bazin hidrografic şi să detecteze prezenţa tendinţelor de creştere, pe termen lung, a concentraţiilor poluanţilor din cauza activităţilor antropogene.
------------
Primul paragraf al subpct. 2.4.1., secţiunea 2.4. din anexa 1^1 a fost modificat de pct. 87 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
Pe baza caracterizării şi evaluării impactului efectuate în conformitate cu art. 43 alin. (1^4) şi (1^5) şi cu anexa nr. 1^3, pentru fiecare perioadă de aplicare a unei scheme directoare la nivel de bazin hidrografic, trebuie să se stabilească un program de monitorizare de supraveghere. Rezultatele acestui program trebuie să fie utilizate pentru stabilirea unui program de monitoring operaţional care să fie aplicat pentru perioada de timp rămasă de aplicare a schemei-cadru.
------------
Al doilea paragraf al subpct. 2.4.1., secţiunea 2.4. din anexa 1^1 a fost modificat de pct. 87 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
Estimarea nivelului de certitudine şi precizie a rezultatelor furnizate de programele de monitoring trebuie să fie inclusă în schema directoare.
2.4.2. Monitoringul de supraveghere
2.4.2.1. Obiectiv
Monitoringul de supraveghere trebuie să fie efectuat pentru:

a) suplimentarea şi validarea procedurii de evaluare a impactului;
  

b) furnizarea informaţiilor necesare la evaluarea tendinţelor pe termen lung, atât ca rezultat al schimbărilor condiţiilor naturale, cât şi al activităţii antropogene.
  

2.4.2.2. Selectarea secţiunilor de monitoring
------------
Titlul pct. 2.4.2.2. din anexa 1^1 a fost modificat de pct. 71 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
Trebuie alese suficiente puncte de monitoring pentru fiecare din următoarele:

a) corpurile de apă identificate ca fiind la risc semnificativ, ca urmare a exerciţiului de caracterizare efectuat în conformitate cu prevederile anexei nr. 1^3;
  

------------
Lit. a) a subpct. 2.4.2.2., secţiunea 2.4. din anexa 1^1 a fost modificată de pct. 88 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

b) corpurile care traversează frontiera de stat.
  

2.4.2.3. Selectarea parametrilor
Setul următor de parametric-cheie trebuie să fie urmăriţi în toate corpurile de apă subterană selectate:

a) conţinut de oxigen;
  

b) valoare pH;
  

c) conductivitate;
  

d) nitraţi;
  

e) amoniu.
  

Corpurile de apă subterane, care sunt identificate în conformitate cu prevederile anexei nr. 1^3 ca fiind la risc de a nu atinge starea bună, trebuie de asemenea să fie monitorizate pentru acei parametri care sunt caracteristici impactului determinat de activităţile antropogene.
------------
Penultimul paragraf al subpct. 2.4.2.3., secţiunea 2.4. din anexa 1^1 a fost modificat de pct. 89 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
Corpurile de apă transfrontieră trebuie de asemenea să fie monitorizate pentru acei parametri care sunt importanţi pentru protecţia tuturor folosinţelor asigurate din debitul de apă subterană.
2.4.3. Monitoringul operaţional
2.4.3.1. Obiectiv
Monitoringul operaţional trebuie să fie efectuat în perioadele dintre programele de monitoring de supraveghere, pentru:

a) stabilirea stării chimice a tuturor corpurilor sau grupurilor de corpuri de apă subterană determinate a avea risc;
  

b) stabilirea prezentei oricărei tendinţe crescătoare a concentraţiei oricărui poluant, determinată de activitatea antropogenă pe termen lung.
  

2.4.3.2. Selectarea punctelor de monitoring
Monitoringul operaţional trebuie să fie efectuat pentru toate acele corpuri sau grupuri de corpuri de apă care, pe baza atât a evaluării impactului, efectuată în conformitate cu prevederile anexei nr. 1^3, cât şi a monitoringului de supraveghere, sunt identificate ca având un risc de neîndeplinire a obiectivelor de mediu. Alegerea punctelor de monitoring trebuie, de asemenea, să reflecte o evaluare a felului cum datele de monitoring din amplasamentele respective furnizează informaţii referitoare la starea de calitate a corpului sau corpurilor de apă subterană.
------------
Subpct. 2.4.3.2., secţiunea 2.4. din anexa 1^1 a fost modificat de pct. 90 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
2.4.3.3. Frecvenţa monitoringului
Monitoringul operaţional trebuie efectuat în perioada dintre programele de monitoring de supraveghere cu o frecvenţă suficientă pentru detectarea impactului presiunilor antropogene importante/relevante, dar cel puţin o data pe an.
2.4.4. Identificarea tendinţelor poluanţilor
Pentru identificarea tendinţelor crescătoare ale concentraţiilor poluanţilor din cauza activităţilor antropogene pe termen lung şi schimbările acestor tendinţe trebuie să se folosească datele atât din monitoringul de supraveghere, cât şi din cel operaţional. Trebuie identificat anul de bază sau perioada de bază de la care se calculează tendinţă de identificare. Calcularea tendinţei trebuie să fie efectuată pentru un corp de apă subterană, sau, dacă este necesar, pentru un grup de corpuri de apă subterană. Modificarea tendinţei trebuie să fie demonstrată statistic şi trebuie stabilit nivelul de certitudine asociat cu identificarea.
2.4.5. Prezentarea şi interpretarea stării chimice a apelor subterane
Pentru evaluarea stării chimice a apelor subterane, rezultatele obţinute din punctele individuale de monitoring trebuie să fie agregate pentru corpul de apă considerat ca un întreg. Pentru ca starea chimică bună să fie atinsă pentru un corp de apă subterană, pentru acei parametri chimici pentru care s-au stabilit valori standard de calitate privind protecţia mediului:

a) trebuie să se calculeze valoarea medie a rezultatelor monitoringului la fiecare punct din corpul sau grupul de corpuri de apă subterană;
  

b) aceste valori medii trebuie să fie utilizate pentru a demonstra conformarea cu starea chimică bună a apelor subterane.
  

Conform pct. 2.5, trebuie să se realizeze o hartă a stării chimice a apelor subterane, utilizând următoarele coduri de culori:
Stare chimică bună - verde,
Stare chimică slabă - roşu.
Se vor marca, printr-un punct negru pe hartă, acele corpuri de apă subterană care sunt supuse unei tendinţe semnificative şi susţinute de creştere a concentraţiei oricărui poluant care rezultă din impactul activităţii umane. Modificarea tendinţei trebuie să fie marcată printr-un punct albastru pe hartă.
Aceste hărţi trebuie incluse în schemele directoare la nivel de bazin hidrografic.
2.5. Prezentarea stării apelor subterane
În schemele directoare la nivel de bazin hidrografic trebuie inclusă o hartă care să arate, pentru fiecare corp de apă sau grupuri de corpuri de apă subterană, atât starea cantitativă cât şi starea chimică a acelui corp sau grup de corpuri de apă, utilizând coduri de culori în conformitate cu prevederile pct. 2.2.4 şi 2.4.5. În cazul în care nu se realizează hărţi separate pentru cerinţele de la pct. 2.2.4. şi 2.4.5., se va furniza obligatoriu o indicaţie, în conformitate cu prevederile de la pct. 2.4.5., referitoare la harta stării chimice a corpului de apă subterană, a acelor corpuri de apă care sunt supuse unei tendinţe semnificative şi susţinute de creştere a concentraţiei oricărui poluant sau orice altă schimbare a acestei tendinţe.
------------
Anexa 1^1 a introdusă conform LEGII nr. 310 din 28 iunie 2004, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Anexa 1^2

ZONE PROTEJATE
1. Registrul zonelor protejate prevăzut la art. 5^1 trebuie să includă următoarele tipuri de zone protejate:
(i) zonele desemnate pentru captarea apelor pentru utilizarea în scop potabil, stabilite în conformitate cu prevederile art. 2^6, art. 5 alin. (1) şi art. 17 lit. a^2);
(ii) zonele desemnate pentru protecţia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic;
(iii) corpurile de apă desemnate ca ape cu scop recreaţional, inclusiv arii destinate ca ape de îmbăiere, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 459/2002 privind aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere, cu modificările ulterioare;
(iv) zonele sensibile la nutrienţi desemnate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv ariile desemnate ca zone vulnerabile la nitraţi în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cu modificările şi completările ulterioare;
(v) zonele destinate protecţiei habitatelor sau speciilor unde menţinerea sau îmbunătăţirea stării apelor este un factor important pentru protecţia acestora, inclusiv siturile pentru Natura 2000 relevante în acest sens, desemnate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
------------
Pct. 1 din anexa 1^2 a fost modificat de pct. 91 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
2. Rezumatul registrului necesar care constituie parte a schemei directoare la nivel de bazin hidrografic va include hărţile care indica amplasamentul fiecărei zone protejate şi o descriere a legislaţiei naţionale sau locale conform căreia acestea au fost stabilite.
------------
Anexa 1^2 a introdusă conform LEGII nr. 310 din 28 iunie 2004, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Anexa 1^3

DELIMITAREA Şi CARACTERIZAREA CORPURILOR DE APĂ.
EVALUAREA IMPACTULUI ŞI PRESIUNILOR GENERATE DE
ACTIVITĂŢILE ANTROPICE
------------
Titlul anexei 1^3 a fost modificat de pct. 92 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
1. APE DE SUPRAFAŢĂ
1.1. Caracterizarea tipurilor de corpuri de ape de suprafaţă
În vederea stabilirii măsurilor pentru atingerea stării bune a apelor se vor identifica amplasamentul şi limitele corpurilor de apă de suprafaţă şi se va realiza o caracterizare iniţială a tuturor acestor corpuri, în concordanţă cu următoarea metodologie. În scopul caracterizării iniţiale a acestora, corpurile de apă de suprafaţă pot fi grupate astfel:

a) corpurile de apă de suprafaţă din cadrul districtului bazinului hidrografic trebuie să fie identificate ca făcând parte fie din una din următoarele categorii - râuri, lacuri, ape tranzitorii, ape costiere - sau ca fiind corpuri de apă de suprafaţă artificiale sau corpuri de apă puternic modificate;
  

b) pentru fiecare categorie de apă de suprafaţă, corpurile de apă de suprafaţă relevante din cadrul districtului bazinului hidrografic trebuie să fie diferenţiate corespunzător tipului. Aceste tipuri sunt acelea definite utilizând fie "sistemul A", fie "sistemul B" prevăzut la pct. 1.2;
  

c) dacă este folosit "sistemul A", tipurile de corpuri de apă de suprafaţă din cadrul districtului bazinului hidrografic trebuie mai întâi diferenţiate în funcţie de ecoregiunile relevante, în conformitate cu zonele geografice identificate la pct. 1.2. Corpurile de apă de suprafaţă din cadrul fiecărei ecoregiuni trebuie să fie diferenţiate prin tipurile de corpuri de apă de suprafaţă, conform elementelor de descriere stabilite în tabelele pentru "sistemul A";
  

d) Dacă este folosit «sistemul B», trebuie să se realizeze cel puţin acelaşi grad de diferenţiere pe care l-ar obţine prin folosirea «sistemului A». Conform acestui sistem, corpurile de apă de suprafaţă din cadrul districtului bazinului hidrografic trebuie să fie diferenţiate în tipuri, folosind valorile pentru elementele de descriere obligatorii şi elementele de descriere opţionale, asemănătoare, sau combinaţii de elemente de descriere, care sunt necesare pentru a se asigura că pot fi derivate într-o manieră corespunzătoare condiţiile de referinţă biologice specifice tipului.
  

------------
Lit. d) de la subpct. 1.1. al pct. 1 din anexa 1^3 a fost modificată de pct. 93 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

e) pentru corpurile de apă de suprafaţă artificiale sau puternic modificate diferenţierile trebuie realizate în conformitate cu elementele de descriere pentru oricare dintre categoriile de ape de suprafaţă care corespund cel mai bine cu corpurile de apă artificiale sau puternic modificate respective;
  

f) se va elabora o hartă/hărţi (în format GIS) a/ale amplasamentului geografic al tipurilor de corpuri de apă, în concordanţă cu gradul de diferenţiere cerut conform "sistemului A".
  

1.2. Ecoregiuni şi tipuri de corpuri de ape de suprafaţă
1.2.1. Râuri
"Sistem A"
┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Tipologie fixată │ Elemente de descriere │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ecoregiuni │Ecoregiunile stabilite la nivel european │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tip │Clasificare în funcţie de altitudine │
│ │ Înaltă: > 800 m │
│ │ Medie: 200 - 800 m │
│ │ Joasă:
│ │Clasificare în funcţie de suprafaţă bazinului hidrografic │
│ │ Mica: 10 - 100 kmp │
│ │ Medie: > 100 - 1.000 kmp │
│ │ Mare: > 1.000 - 10.000 kmp │
│ │ Foarte mare: > 10.000 kmp │
│ │Geologie │
│ │ Calcaroasă │
│ │ Silicioasă │
│ │ Organică │
└──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

"Sistem B"
┌───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Caracterizare │Factori fizici şi chimici care determină caracteristicile │
│ alternativă │ râului sau ale unei părţi de râu şi, prin urmare, │
│ │ structura populaţiei biologice şi compoziţia │
├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Factori obligatorii│Altitudine │
│ │Latitudine │
│ │Longitudine │
│ │Geologie │
│ │Mărime │
├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Factori opţionali │distanta de la izvor │
│ │dinamica apei (în funcţie de debit şi pantă) │
│ │lăţimea medie a apei │
│ │adâncimea medie a apei │
│ │panta medie a apei │
│ │structura şi forma albiei minore │
│ │categoria de evacuare a râului (debit) │
│ │forma văii │
│ │debit (transport) solide │
│ │capacitate de tamponare │
│ │compoziţia medie a substratului │
│ │cloruri │
│ │domeniul de temperatura a aerului │
│ │temperatura medie a aerului │
│ │precipitaţii │
└───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

1.2.2. Lacuri
"Sistem A"
┌──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│ Tipologie fixată │ Elemente de descriere │
├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│Ecoregiune │Ecoregiunile stabilite la nivel european │
├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│Tip │Clasificare în funcţie de altitudine │
│ │ Înaltă: > 800 m │
│ │ Mijlocie: 200 - 800 m │
│ │ Mica:
│ │Clasificare în funcţie de adâncimea medie │
│ │
│ │ 3 m - 15 m │
│ │ > 15 m │
│ │Clasificare în funcţie de mărimea suprafeţei │
│ │ 0,5 - 1 kmp │
│ │ 1 - 10 kmp │
│ │ 10 - 100 kmp │
│ │ > 100 kmp │
│ │Geologie │
│ │ Calcaroasă │
│ │ Silicioasă │
│ │ Organică │
└──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘

"Sistem B"
┌───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Caracterizare │ Factorii fizici şi chimici care determină │
│ alternativă │ caracteristicile lacurilor şi, prin urmare, structura │
│ │ populaţiei biologice şi compoziţia │
├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Factori obligatorii│Altitudine │
│ │Latitudine │
│ │Longitudine │
│ │Adâncime │
│ │Geologie │
│ │Mărime │
├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Factori opţionali │adâncimea medie a apei │
│ │forma lacului │
│ │timpul de retenţie │
│ │temperatura medie a aerului │
│ │domeniul de variaţie a temperaturii aerului │
│ │caracteristici de amestec (ex. monomictice, dimictice, │
│ │polimictice) │
│ │capacitatea de tamponare │
│ │starea de fond a nutrienţilor │
│ │compoziţia medie a substratului │
│ │fluctuaţia de nivel a apei │
└───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

1.2.3. Ape tranzitorii
"Sistem A"
┌────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Tipologie fixată│ Elemente de descriere │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ecoregiuni │Acestea sunt următoarele, după cum au fost identificate la │
│ │nivel european: │
│ │Marea Baltică │
│ │Marea Barents │
│ │Marea Norvegiei │
│ │Marea Nordului │
│ │Oceanul Atlantic de Nord │
│ │Marea Mediterană │
│ │Marea Neagră │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tip │În funcţie de salinitatea medie anuala │
│ │
│ │ 0,5 -
│ │ 5 -
│ │ 18 -
│ │ 30 -
│ │În funcţie de mărimea medie a mareei │
│ │
│ │ 2 - 4 m: mezo-maree │
│ │ > 4 m: macro-maree │
└────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘

"Sistem B"
┌───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Caracterizare │ Factorii fizici şi chimici care determină │
│ alternativă │ caracteristicile apelor tranzitorii şi, prin urmare, │
│ │ structura populaţiei biologice şi compoziţia │
├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Factori obligatorii│Latitudine │
│ │Longitudine │
│ │Limita mareelor │
│ │Salinitate │
├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Factori opţionali │adâncime │
│ │viteza curentului │
│ │expunerea la valuri │
│ │timpul de retenţie │
│ │temperatura medie a apei │
│ │caracteristici de amestec │
│ │turbiditate │
│ │compoziţia medie a substratului │
│ │forma │
│ │intervalul de variaţie a temperaturii apei │
└───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

1.2.4. Ape costiere
"Sistem A"
┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Tipologie fixată │ Elemente de descriere │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ecoregiune │Următoarele ecoregiuni sunt identificate la nivel european:│
│ │Marea Baltică │
│ │Marea Barents │
│ │Marea Norvegiei │
│ │Marea Nordului │
│ │Oceanul Atlantic de Nord │
│ │Marea Mediterană │
│ │Marea Neagră │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tip │În funcţie de salinitatea medie anuala: │
│ │
│ │ 0,5 -
│ │ 5 -
│ │ 18 -
│ │ 30 -
│ │În funcţie de adâncimea medie: │
│ │ ape puţin adânci:
│ │ intermediare: 30 - 200 m │
│ │ adânci: > 200 m │
└──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

"Sistem B"
┌───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Caracterizare │ Factorii fizici şi chimici care determină │
│ alternativă │ caracteristicile apelor costiere şi, prin urmare, │
│ │ structura populaţiei biologice şi compoziţia │
├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Factori obligatorii│Latitudine │
│ │Longitudine │
│ │Limita mareelor │
│ │Salinitate │
├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Factori opţionali │viteza curenţilor │
│ │expunerea la valuri │
│ │temperatura medie a apei │
│ │caracteristici de amestec │
│ │turbiditate │
│ │timp de retenţie (pentru golfurile interioare) │
│ │compoziţia medie a substratului │
│ │intervalul de variaţie a temperaturii apei │
└───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

1.3. Stabilirea condiţiilor de referinţă specifice tipului pentru tipurile de corpuri de apă de suprafaţă

a) pentru fiecare tip de corp de apă de suprafaţă caracterizat în conformitate cu prevederile pct. 1.1., condiţiile hidromorfologice şi fizico-chimice specifice tipului trebuie să fie stabilite ca reprezentând valorile elementelor de calitate hidromorfologice şi fizico-chimice specificate la pct. 1.1. din anexa nr. 1^1 pentru acel tip de corp de apă de suprafaţă la stare ecologică foarte bună, aşa cum au fost definite în tabelul relevant de la pct. 1.2. din anexa nr. 1^1. Condiţiile de referinţă biologice specifice tipului trebuie să fie stabilite ca reprezentând valorile elementelor biologice de calitate prevăzute la pct. 1.1. din anexa nr. 1^1 pentru acel tip de corp de apă de suprafaţă la starea ecologică foarte bună, după cum este definit în tabelul relevant din pct. 1.2., anexa nr. 1^1;
  

b) pentru aplicarea procedurilor stabilite în aceasta secţiune corpurilor de apă de suprafaţă important modificate sau artificiale, referinţele la starea ecologică foarte bună trebuie să fie înţelese ca fiind referinţe la potenţialul ecologic maxim, aşa cum a fost definit în tabelul 1.2.5 din anexa nr. 1^1. Valorile pentru potenţialul ecologic maxim pentru un corp de apă trebuie să fie revizuite la fiecare 6 ani;
  

c) condiţiile specifice tipului pentru scopurile menţionate la lit. a) şi b) şi condiţiile de referinţă biologice specifice tipului se pot baza fie pe aşezarea în spaţiu, fie pe modelare, sau pot fi derivate, folosind o combinaţie a acestor metode. Acolo unde nu este posibil să se folosească aceste metode, se pot stabili astfel de condiţii pe bază de studii. Pentru definirea stării ecologice foarte bune în ceea ce priveşte concentraţiile poluanţilor sintetici specifici, limitele de detecţie sunt acelea care pot fi atinse în concordanţă cu tehnicile disponibile la data când au fost stabilite condiţiile specifice tipului;
  

d) pentru condiţiile biologice de referinţă specifice tipului bazate pe aşezarea în spaţiu, se va dezvolta o reţea de referinţă pentru fiecare tip de corp de apă de suprafaţă. Reţeaua trebuie să conţină un număr suficient de amplasamente cu stare foarte bună pentru a furniza un nivel suficient de certitudine pentru valorile corespunzătoare condiţiilor de referinţă, având data variabilitatea valorilor elementelor de calitate corespunzătoare stării ecologice foarte bune pentru tipul de corp de apă de suprafaţă şi tehnicilor de modelare care trebuie aplicate conform prevederilor de la lit. e);
  

e) condiţiile de referinţă biologice specifice tipului bazate pe modelare pot fi derivate folosind fie modele predictive, fie metodele cu caracteristici ascunse. Metodele trebuie să folosească date istorice, paleologice şi alte date disponibile şi trebuie să asigure un nivel suficient de certitudine pentru valorile condiţiilor de referinţă pentru a asigura că acele condiţii, astfel derivate sunt corespunzătoare şi valabile pentru fiecare tip de corp de apă de suprafaţă;
  

f) acolo unde nu este posibila stabilirea unor condiţii corespunzătoare de referinţă specifice tipului pentru un element de calitate într-un tip de corp de apă de suprafaţă, datorita gradului mare de variabilitate a acelui element, înregistrat nu doar ca rezultat al variaţiilor sezoniere, atunci acel element poate fi exclus din evaluarea stării ecologice pentru acel tip de corp de apă de suprafaţă. În astfel de circumstanţe, motivele pentru excluderea acelui element de calitate vor fi prezentate în schema directoare a bazinului hidrografic respectiv.
  

1.4. Identificarea presiunilor antropice
În vederea stabilirii impactului antropic, se vor colecta şi reactualiza informaţiile despre tipul şi mărimea presiunilor antropice semnificative la care sunt supuse în mod deosebit corpurile de apă de suprafaţă din fiecare district al bazinului hidrografic, în special următoarele:
------------
Partea introductivă a subpct. 1.4. al pct. 1 din anexa 1^3 a fost modificată de pct. 94 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

a) estimarea şi identificarea surselor de poluare punctiforme, în particular cu substanţele prevăzute în anexa nr. 6, provenite din activităţi urbane, industriale sau agricole ori din alte instalaţii şi activităţi, bazate printre altele pe informaţiile privind epurarea apelor uzate, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) şi (3)-(5) şi art. 12 alin. (3)-(7) din anexa la Normele tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate urbane, NTPA-011, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare, protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cu modificările şi completările ulterioare, şi, pentru scopurile schemei directoare iniţiale la nivel de bazin hidrografic, pe informaţiile privind descărcarea anumitor substanţe periculoase în mediu acvatic, în conformitate cu art. 7 şi 8 din Programul de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 351/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pe informaţiile privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, în conformitate cu prevederile art. 31-33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, calitatea apei de suprafaţă destinată prelevării în scop potabil, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare şi a Normativului privind metodele de măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor din apele de suprafaţă destinate producerii de apă potabilă, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea apei pentru peşti, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafaţă care necesită protecţie şi ameliorare în scopul susţinerii vieţii piscicole, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea apei pentru moluşte, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 201/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluşte, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea apei de îmbăiere, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 459/2002 privind aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere, cu modificările ulterioare;
  

------------
Lit. a) a subpct. 1.4. al pct. 1 din anexa 1^3 a fost modificată de pct. 94 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

b) estimarea şi identificarea surselor importante de poluare difuză, în particular cu substanţele prevăzute în anexa nr. 6, provenite din activităţi urbane, industriale sau agricole sau din alte instalaţii şi activităţi, bazate printre altele, pe informaţiile privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, în conformitate cu prevederile art. 3, 4, 6 şi 8 din Hotărârea Guvernului nr. 964/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pe informaţiile privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea apei potabile, în conformitate cu Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare, şi, pentru scopurile schemei directoare iniţiale la nivel de bazin hidrografic, pe informaţiile privind descărcarea anumitor substanţe periculoase în mediul acvatic, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 351/2005, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea apei de suprafaţă destinate prelevării în scop potabil, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 100/2002, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea apei pentru peşti, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 202/2002, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea apei pentru moluşte, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 201/2002, cu modificările şi completările ulterioare, plasarea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor, în conformitate cu prevederile art. 22 şi 37 din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare, şi calitatea apei de îmbăiere, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 459/2002, cu modificările ulterioare;
  

------------
Lit. b) a subpct. 1.4. al pct. 1 din anexa 1^3 a fost modificată de pct. 94 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

c) estimarea şi identificarea captărilor importante de apă pentru folosinţe urbane, industriale, agricole sau pentru alte folosinţe, inclusiv variaţiile sezoniere şi necesarul anual total, şi a pierderilor de apă în sistemele de distribuţie;
  

d) estimarea şi identificarea impactului regularizărilor importante de cursuri de apă, inclusiv transportul şi derivaţiile, asupra caracteristicilor globale de curgere şi a bilanţului apei;
  

e) identificarea dereglărilor morfologice importante ale corpurilor de apa;
  

f) estimarea şi identificarea altor impacte antropogene importante asupra stării apelor de suprafaţă;
  

g) estimarea destinaţiilor de utilizare a terenurilor, inclusiv identificarea zonelor urbane importante, zonelor industriale şi agricole şi, acolo unde este necesar, identificarea zonelor piscicole şi a pădurilor.
  

1.5. Evaluarea impactului
În vederea evaluării impactului se va realiza o evaluare a susceptibilităţii stării corpurilor de apă de suprafaţă la toate presiunile antropice identificate la pct. 1.4.
În acest sens se vor utiliza informaţiile prevăzute la pct. 1.4. şi orice alte informaţii relevante, inclusiv datele existente de monitoring al apelor şi mediului acvatic, pentru a efectua o evaluare a posibilităţii pe care o au corpurile de apă de suprafaţă din cadrul districtului bazinului hidrografic, să nu îndeplinească obiectivele de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane prevăzute la art. 2^1. Pentru realizarea unor astfel de evaluări se pot utiliza tehnici de modelare.
-------------
Alin. 2 al pct. 1.5. din anexa 1^3 a fost modificat de pct. 106 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "obiective de protecţie a apelor şi a mediului acvatic/ecosistemelor acvatice" cu sintagma "obiective de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane".
Pentru acele corpuri identificate ca fiind la risc de a nu îndeplini obiectivele de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane, acolo unde este necesar, trebuie să fie efectuată caracterizarea ulterioară, pentru a optimiza proiectarea ambelor tipuri de programe de monitoring, prevăzute la art. 35 alin. (1^1)-(1^5), inclusiv a programelor de măsuri prevăzute la art. 20 alin. (1)-(6), art. 43 alin. (1^8), (1^9), (2), (4), (5) şi (6) şi în anexa nr. 3 lit. C «Conţinutul programelor de măsuri».
-------------
Ultimul paragraf al subpct. 1.5. al pct. 1 din anexa 1^3 a fost modificat de pct. 106 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "obiective de protecţie a apelor şi a mediului acvatic/ecosistemelor acvatice" cu sintagma "obiective de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane".
2. CORPURI DE APĂ SUBTERANE
------------
Titlul pct. 2 din anexa 1^3 a fost modificat de pct. 96 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
2.1. Caracterizarea iniţială
Se va efectua o caracterizare iniţială a tuturor corpurilor de apă subterană pentru evaluarea utilizării lor şi a gradului în care exista riscul de neîndeplinire a obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane, prevăzute la art. 2^1, pentru fiecare corp de apă subterană. Pentru caracterizarea iniţială corpurile de apă subterană pot fi grupate. Pentru realizarea acestei caracterizări iniţiale se pot folosi datele hidrologice, geologice, pedologice, datele referitoare la destinaţia utilizării terenului, datele referitoare la evacuări şi/sau captări sau alte date existente Caracterizarea iniţială trebuie să identifice:
-------------
Partea introductivă a alin. 1 al pct. 2.1. din anexa 1^3 a fost modificată de pct. 106 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "obiective de protecţie a apelor şi a mediului acvatic/ecosistemelor acvatice" cu sintagma "obiective de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane".

a) localizarea şi limitele corpului sau corpurilor de ape subterane;
  

b) presiunile la care corpul sau corpurile de apă de suprafaţă sunt supuse inclusiv:
  

(i) surse de poluare difuze;
(ii) surse de poluare punctuale;
(iii) captări;
(iv) realimentare artificiala.

c) caracterul general al stratului de suprafaţă al zonei de recepţie din care corpul de apă subterană se realimentează;
  

d) acele corpuri de apă subterană de care sunt direct dependente ecosisteme ale apelor de suprafaţă sau ecosisteme terestre.
  

2.2. Caracterizarea ulterioară
Ca urmare a acestei caracterizări iniţiale, se va efectua caracterizarea ulterioară a acelui corp sau a acelor corpuri de apă subterană care au fost identificate ca fiind la risc, în scopul stabilirii unei evaluări mai precise a semnificaţiei acestui risc şi al identificării oricăror măsuri necesare, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1)-(6), art. 43 alin. (1^8), (1^9), (2), (4), (5) şi (6) şi ale anexei nr. 3 lit. C «Conţinutul programelor de măsuri». Această caracterizare trebuie să includă informaţii relevante despre impactul activităţii umane şi, acolo unde este necesar, informaţii despre:
------------
Partea introductivă a subpct. 2.2., pct. 2 din anexa 1^3 a fost modificată de pct. 97 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

a) caracteristicile geologice ale corpului de apă subterană, inclusiv extinderea şi tipul unităţilor geologice;
  

b) caracterizarea hidrologică a corpurilor de apă subterană inclusiv conductivitatea hidraulica, porozitatea şi limitele;
  

c) caracteristicile depozitelor superficiale şi ale solurilor din zona din care corpul de apă subterană se realimentează, inclusiv grosimea, porozitatea, conductivitatea hidraulica şi proprietăţile de absorbţie ale depozitelor şi solurilor;
  

d) caracteristicile de stratificaţie a apelor subterane în corpul de apă subterană;
  

e) un inventar al sistemelor de suprafaţă asociate, inclusiv ecosistemele terestre şi corpurile de apă de suprafaţă, cu care corpul de apă subterană este legat dinamic;
  

f) estimările direcţiilor şi ratelor (fluxurilor) de schimb de apă intre corpul de apă subterană şi sistemele de suprafaţă asociate;
  

g) date suficiente pentru a calcula rata medie anuala pe termen lung a reîncărcării totale;
  

h) caracterizarea compoziţiei chimice a apelor subterane, inclusiv specificarea contribuţiei generate din activitatea umană. În acest sens, atunci când se stabilesc nivele de fond naturale pentru acele corpuri de ape subterane, se pot folosi tipologii pentru caracterizarea apelor subterane.
  

2.3. Revizuirea impactului activităţilor umane asupra apelor subterane
Pentru acele corpuri de apă subterană care traversează graniţa dintre două sau mai multe ţări sau care sunt identificate, ca urmare a caracterizării iniţiale efectuate în concordanţă cu pct. 2.1., ca având risc de neîndeplinire a obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane stabilite pentru fiecare corp de apă în conformitate cu prevederile art. 2^1, trebuie culese şi menţinute, acolo unde necesar, următoarele informaţii despre fiecare corp de apă subterană:
-------------
Partea introductivă a alin. 1 al pct. 2.3. din anexa 1^3 a fost modificată de pct. 106 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "obiective de protecţie a apelor şi a mediului acvatic/ecosistemelor acvatice" cu sintagma "obiective de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane".

a) localizarea punctelor în care corpul de apă subterană este folosit pentru captarea apei, cu excepţia:
  

(i) punctelor pentru captarea apei care furnizează mai puţin de 10 mc/zi, în medie;
(ii) punctelor pentru captarea apei în vederea consumului uman care furnizează mai puţin de 10 mc/zi, în medie sau care deserveşte mai puţin de 50 persoane;

b) debitele medii anuale de prelevare (captare) din aceste puncte;
  

c) compoziţia chimică a apelor captate din corpurile de ape subterane;
  

d) localizarea punctelor din corpurile de apă subterană în care sunt evacuate direct ape;
  

e) debitele evacuate în aceste puncte;
  

f) compoziţia chimică a evacuărilor în corpul de apă subterană;
  

g) folosinţele terenului în zona sau zonele de recepţie din care corpul de apă se realimentează, inclusiv aportul de poluanţi şi alterările antropogenice ale caracteristicilor de realimentare cum ar fi apă de ploaie sau scurgeri datorate impermeabilizării solului, realimentării artificiale, îndiguirii sau drenajului.
  

2.4. Revizuirea impactului schimbărilor nivelurilor apei subterane
Se vor identifica acele corpuri de ape subterane pentru care trebuie să fie specificate, în conformitate cu prevederile art. 2^4, obiectivele de mediu mai puţin severe, inclusiv ca rezultat al luării în considerare a efectelor stării corpului de apă asupra:
------------
Partea introductivă a subpct. 2.4., pct. 2 din anexa 1^3 a fost modificată de pct. 98 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
(i) apelor de suprafaţă şi a ecosistemelor terestre asociate;
(ii) regularizării apei, protecţiei împotriva inundaţiilor şi drenaj;
(iii) dezvoltării umane.
2.5. Revizuirea impactului poluării asupra calităţii apelor subterane
Se vor identifica acele corpuri de ape subterane pentru care trebuie să fie specificate, în conformitate cu prevederile art. 2^4, obiective de mediu mai puţin severe şi unde, ca rezultat al impactului activităţii umane, determinat în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1^4), corpul de apă subterană este atât de poluat încât atingerea stării chimice bune a apelor subterane este nerealizabilă sau deosebit de costisitoare.
------------
Subpct. 2.5., pct. 2 din anexa 1^3 a fost modificat de pct. 99 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
------------
Anexa 1^3 a introdusă conform LEGII nr. 310 din 28 iunie 2004, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Anexa 1^4

------------
Titlul anexei 1^4 a fost modificat de pct. 100 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
------------
Anexa 1^4 a introdusă conform LEGII nr. 310 din 28 iunie 2004, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Anexa 2

LĂŢIMEA ZONELOR DE PROTECŢIE ÎN JURUL LACURILOR NATURALE,
LACURILOR DE ACUMULARE, ÎN LUNGUL CURSURILOR DE APĂ, DIGURILOR,
CANALELOR, BARAJELOR ŞI A ALTOR LUCRĂRI HIDROTEHNICE

a) Lăţimea zonei de protecţie în lungul cursurilor de apă
  

    Lăţimea cursului de apă (m) sub 10 10-50 peste 51
    Lăţimea zonei de protecţie (m) 5 15 20
    Cursuri de apă regularizate (m) 2 3 5
    Cursuri de apă îndiguite (m) toată lungimea dig-mal, dacă aceasta este
                                                   mai mică de 50 m

b) Lăţimea zonei de protecţie în jurul lacurilor naturale:
  

- indiferent de suprafaţă, 5 m la care se adauga zona de protecţie stabilită în conformitate cu art. 5.

c) Lăţimea zonei de protecţie în jurul lacurilor de acumulare:
  

- intre Nivelul Normal de Retenţie şi cota coronamentului.

d) Lăţimea zonei de protecţie de-a lungul digurilor:
  

- 4 m spre interiorul incintei.

e) Lăţimea zonei de protecţie de-a lungul canalelor de derivaţie hidrotehnică:
  

-------------
Lit. e) din anexa 2 a fost modificată de pct. 106 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "derivaţii de debit" cu sintagma "derivaţii hidrotehnice".
- 3 m.

f) Baraje şi lucrări-anexe la baraje:
  

    Lăţimea zonei de protecţie (m)

    - baraje de pământ, anrocamente, beton sau alte 20 m în jurul acestora
      materiale
    - instalaţii de determinare automată a calităţii 2 m în jurul acestora
      apei, construcţii şi instalaţii hidrometrice
    - borne de microtriangulaţie, foraje de drenaj, 1 m în jurul acestora
      foraje hidrogeologice, aparate de măsurarea
      debitelor

g) lăţimea zonei de protecţie (m) la forajele hidrogeologice din reţeaua naţională de observaţii şi măsurători - 1,5 m în jurul acestora.
  

------------
Lit. g) din anexa 2 a fost introdusă de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.
NOTA:
Zonele de protecţie se măsoară astfel:

a) la cursurile de apă, începând de la limita albiei minore;
  

b) la lacurile naturale, de la nivelul mediu;
  

c) la alte lucrări hidrotehnice, de la limita zonei de construcţie.
  

Nota: Zona de protecţie sanitară la instalaţiile de alimentare cu apă se stabileşte de autoritatea publică centrala în domeniul sănătăţii.
------------
Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, conform LEGII nr. 310 din 28 iunie 2004, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Anexa 3

CONŢINUTUL MINIM AL SCHEMELOR DIRECTOARE DE AMENAJARE ŞI
MANAGEMENT ALE BAZINULUI HIDROGRAFIC ŞI AL PROGRAMELOR DE
MĂSURI AFERENTE ACESTORA
A. Schemele directoare de amenajare şi management a apelor la nivel de bazin hidrografic (schemele directoare) trebuie să cuprindă următoarele elemente:
1. o descriere generală a caracteristicilor districtelor bazinelor hidrografice impuse de prevederile art. 43 alin. (1^4) şi (1^5) şi ale anexei nr. 1^3:
------------
Partea introductivă a pct. 1. de la lit. A din anexa 3 a fost modificată de pct. 101 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
1.1. Pentru apele de suprafaţă:

a) trasarea pe hartă a corpurilor de apă şi a limitelor acestora;
  

b) trasarea pe hartă a ecoregiunilor şi a tipurilor de corpuri de apă de suprafaţă din cadrul bazinului hidrografic;
  

c) identificarea condiţiilor de referinţă pentru tipurile de corpuri de apă de suprafaţă;
  

1.2. Pentru apele subterane: trasarea pe hartă a corpurilor de apă subterană şi a limitelor acestora;
2. un rezumat al presiunilor antropice importante şi al impactului activităţilor umane asupra stării apelor de suprafaţă şi subterane, inclusiv:

a) estimarea poluării din surse punctuale;
  

b) estimarea poluării din surse difuze, inclusiv un rezumat al folosinţelor terenului;
  

c) estimarea presiunilor asupra stării cantitative a apelor, inclusiv asupra captărilor;
  

d) analizele altor impacte ale activităţii umane asupra stării apelor;
  

3. identificarea şi trasarea pe hartă a zonelor protejate prevăzute la art. 5^1 şi în anexa nr. 1^2;
------------
Pct. 3. de la lit. A din anexa 3 a fost modificat de pct. 101 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
4. o hartă a reţelelor de monitoring şi o prezentare pe hartă a rezultatelor programelor de monitoring efectuate conform prevederilor art. 35 şi ale anexei nr. 1^1, pentru starea:

a) corpurilor de apă de suprafaţă (ecologică şi chimică);
  

b) corpurilor de apă subterane (chimică şi cantitativă);
  

c) zonelor protejate;
  

------------
Pct. 4. de la lit. A din anexa 3 a fost modificat de pct. 101 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
5. o lista a obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane stabilite pentru apele de suprafaţă, subterane şi zonele protejate, inclusiv identificarea în particular a situaţiilor în care s-a făcut uz de art. 2^3, 2^4, 2^5 şi 2^7 şi informaţiile asociate necesare conform acestui articol;
-------------
Pct. 5. de la lit. A din anexa 3 a fost modificat de pct. 106 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "obiective de protecţie a apelor şi a mediului acvatic/ecosistemelor acvatice" cu sintagma "obiective de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane".
6. un rezumat al analizelor economice ale utilizării apei, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1^4) şi (1^5) şi ale anexei nr. 4;
------------
Pct. 6. de la lit. din anexa 3 a fost modificat de pct. 101 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
7. un rezumat al programului sau programelor de măsuri adoptate în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1)-(6), art. 43 alin. (1^8), (1^9), (2), (4), (5) şi (6) şi ale anexei nr. 3 lit. C «Conţinutul programelor de măsuri», inclusiv modurile în care obiectivele stabilite în conformitate cu prevederile art. 2^1 sunt atinse prin acestea.
------------
Pct. 7. de la lit. A din anexa 3 a fost modificat de pct. 101 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
7.1. un rezumat al măsurilor necesare pentru implementarea legislaţiei în domeniul protecţiei apelor;
7.2. un raport al etapelor practice şi al măsurilor luate pentru aplicarea principiului recuperării costurilor de utilizare a apei, în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1^1) şi (1^2);
7.3. un rezumat al măsurilor luate pentru îndeplinirea cerinţelor privind apa utilizată pentru prelevarea de apă potabilă, în conformitate cu prevederile art. 2^6 alin. (1) şi (2), art. 5 alin. (1), art. 17 lit. a^2) şi art. 35 alin. (1^3) şi (1^4);
------------
Pct. 7.3. de la lit. A din anexa 3 a fost modificat de pct. 101 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
7.4. un rezumat al măsurilor de control impuse asupra captărilor şi alocării apei, inclusiv referinţa înregistrării şi identificării cazurilor în care s-au făcut excepţii, în conformitate cu prevederile lit. e) de la lit. C «Conţinutul programelor de măsuri»;
------------
Pct. 7.4. de la lit. A din anexa 3 a fost modificat de pct. 101 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
7.5. un rezumat al măsurilor de control adoptate pentru evacuările de ape uzate din surse punctuale şi din alte activităţi cu un impact asupra stării apelor, în conformitate cu prevederile lit. g), respectiv i) de la lit. C «Conţinutul programelor de măsuri»;
------------
Pct. 7.5. de la lit. A din anexa 3 a fost modificat de pct. 101 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
7.6. o identificare a cazurilor în care evacuările directe în apele subterane au fost autorizate, în conformitate cu prevederile art. 20;
7.7. un rezumat al măsurilor luate asupra substanţelor prioritare;
7.8. un rezumat al măsurilor luate pentru prevenirea sau reducerea impactului producerii de poluări accidentale;
7.9. un rezumat al măsurilor luate, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (5) şi (6), pentru corpurile de apă care nu au realizat obiectivele stabilite în conformitate cu prevederile art. 2^1;
------------
Pct. 7.9. de la lit. A din anexa 3 a fost modificat de pct. 101 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
7.10. detalii asupra măsurilor suplimentare identificate ca fiind necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite în conformitate cu prevederile art. 2^1;
7.11. detalii asupra măsurilor luate pentru evitarea creşterii poluării apelor marine, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (4);
------------
Pct. 7.11. de la lit. A din anexa 3 a fost modificat de pct. 101 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
7.12. o identificare, pe bazine hidrografice, a riscului, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1^10), pentru a putea identifica riscul la inundaţii;
------------
Pct. 7.12. de la lit. A din anexa 3 a fost introdus de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.
7.13. detalii asupra măsurilor pentru evitarea situaţiilor de risc.
------------
Pct. 7.13. de la lit. A din anexa 3 a fost introdus de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.
8. un registru al tuturor programelor detaliate şi al schemelor directoare pentru districtul bazinului hidrografic, în particular pentru sub-bazine, sectoare, porţiuni sau tipuri de ape, împreună cu un rezumat al conţinutului acestora;
9. un rezumat al măsurilor de informare şi consultare a publicului luate, rezultatul acestora şi schimbările făcute schemelor directoare, ca urmare a acestor acţiuni;
10. o lista a autorităţilor competente;
11. punctele de contact şi procedurile pentru obţinerea documentaţiilor de bază şi a informaţiilor legate de informarea şi consultarea publicului în conformitate cu art. 43 şi, în particular, detalii referitoare la măsurile de control adoptate în conformitate cu prevederile lit. g) şi i) de la lit. C, precum şi detalii referitoare la datele existente de monitoring colectate în conformitate cu prevederile art. 35 şi ale anexei nr. 1^1;
------------
Pct. 11. din anexa 3 a fost modificat de pct. 101 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
B. Prima actualizare a schemei directoare la nivel de bazin hidrografic precum şi toate celelalte trebuie să includă:
1. un rezumat al tuturor schimbărilor sau actualizărilor de la publicarea versiunii anterioare a schemei directoare la nivel de bazin hidrografic, inclusiv un rezumat al revizuirilor care trebuie efectuate, în conformitate cu prevederile art. 2^3, 2^4, 2^5 şi 2^7;
2. o evaluare a progresului făcut pentru atingerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane, inclusiv prezentarea rezultatelor pentru perioada de aplicare a schemei directoare anterioare, sub formă de hartă, şi o explicaţie pentru orice obiective de mediu care nu au fost îndeplinite;
------------
Pct. 2. de la lit. B din anexa 3 a fost modificat de pct. 102 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
3. un rezumat şi o explicaţie pentru orice măsură prevăzută în precedenta versiune a schemei directoare la nivel de bazin hidrografic care nu a fost încă întreprinsă;
4. un rezumat al tuturor măsurilor intermediare suplimentare adoptate, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (5) şi (6), de la publicarea versiunii anterioare a schemei directoare la nivel de bazin hidrografic.
------------
Pct. 4. de la lit. B din anexa 3 a fost modificat de pct. 102 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
C. CONŢINUTUL PROGRAMELOR DE MĂSURI
Pentru fiecare bazin hidrografic se stabileşte un program de măsuri, care va ţine seama de caracteristicile bazinului hidrografic, presiunile generate de activităţile umane şi impactul acestora asupra mediului şi analiza economică a folosinţelor de apă, realizate în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1^4), şi va urmări atingerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane şi pentru zonele protejate asociate bazinului hidrografic.
------------
Primul paragraf de la lit. C din anexa 3 a fost modificat de pct. 103 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
Fiecare program de măsuri va include măsuri de bază şi, unde este cazul, măsuri specifice.
Măsurile de bază sunt cerinţe minime de conformare şi vor consta din:

a) măsurile de implementare a legislaţiei privind protecţia calităţii apei, inclusiv măsurile privind apa de îmbăiere, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 459/2002 privind aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere, cu modificările ulterioare, apa potabilă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare, accidentele majore cu impact asupra mediului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu modificările ulterioare, epurarea apelor uzate urbane, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare, reducerea poluării cu nitraţi proveniţi din agricultură, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cu modificările şi completările ulterioare, descărcarea substanţelor periculoase în ape, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, cu modificările şi completările ulterioare, evaluarea impactului asupra mediului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, nămolurile provenite din staţiile de epurare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, produse pentru protecţia plantelor, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare, protecţia plantelor, controlul integrat al poluării industriale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, protecţia habitatelor sau speciilor, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;
  

------------
Lit. a) de la lit. C din anexa 3 a fost modificată de pct. 103 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

b) măsuri privind recuperarea costurilor serviciilor specifice gospodăririi apelor în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1^1) şi (1^2);
  

c) măsuri de promovare a utilizării eficiente şi durabile a apei, în scopul realizării obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane şi a zonelor protejate asociate bazinului hidrografic;
  

-------------
Lit. c) a alin. 3 de la lit. C din anexa 3 a fost modificată de pct. 106 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "obiective de protecţie a apelor şi a mediului acvatic/ecosistemelor acvatice" cu sintagma "obiective de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane".

d) măsuri privind asigurarea calităţii apei potabile, inclusiv măsuri de protecţie a calităţii apei, pentru a reduce nivelul de tratare necesar pentru producerea de apă potabilă, în conformitate cu prevederile art. 2^6 alin. (1) şi (2), art. 5 alin. (1) şi art. 17 lit. a^2);
  

------------
Lit. d) de la lit. C din anexa 3 a fost modificată de pct. 103 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

e) autorizarea prealabilă şi controalele privind captările de apă dulce de suprafaţă şi subterană şi îndiguirile de apă de suprafaţă, inclusiv un registru al captărilor de apă. Controalele vor fi reanalizate periodic şi, unde este necesar, reactualizate. Se exceptează de la controale acele prelevări sau îndiguiri care nu au un impact semnificativ asupra stării apei;
  

------------
Lit. e) de la lit. C din anexa 3 a fost modificată de pct. 103 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

f) autorizarea prealabila şi controlul reîncărcărilor şi îmbogăţirilor artificiale ale corpurilor de apă subterană. Apa utilizata poate fi preluată din orice apă de suprafaţă şi subterană, cu condiţia ca utilizarea sursei să nu compromită realizarea obiectivelor de mediu pentru sursa de apă sau pentru corpul de apă subterană reîncărcat sau îmbogăţit. Controlul va fi reanalizat periodic şi unde este necesar reactualizat;
  

g) reglementarea prealabilă a evacuărilor din surse punctuale, care pot cauza poluarea apelor, inclusiv introducerea de poluanţi în apă, sau autorizarea prealabilă ori înregistrarea pe baza unor reguli generale obligatorii, stabilind controlul emisiilor pentru poluanţii de interes, inclusiv controlul acestora, în conformitate cu prevederile art. 2^8. Controlul va fi reanalizat periodic şi, unde este necesar, reactualizat;
  

------------
Lit. g) de la lit. C din anexa 3 a fost modificată de pct. 103 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

h) măsuri de prevenire sau control al introducerii de poluanţi din sursele difuze capabile de a cauza poluare. Controlul poate fi sub forma unei autorizări prealabile, inclusiv interzicerea intrării de poluanţi în apă, sau înregistrarea pe baza unor reguli generale obligatorii. Controlul va fi reanalizat periodic şi unde este necesar reactualizat;
  

i) măsuri pentru orice alt impact advers semnificativ asupra apelor, identificate conform prevederilor art. 43 alin. (1^4) şi (1^5) şi ale anexei nr. 1^3, în special măsuri pentru asigurarea conformării condiţiilor hidrologice ale corpurilor de apă cu realizarea stării ecologice bune sau potenţialului ecologic bun solicitate pentru corpurile de apă desemnate ca artificiale sau puternic modificate. Controlul poate fi sub forma unei autorizări prealabile, inclusiv interzicerea evacuării de poluanţi în apă, sau a unei înregistrări pe baza unor reguli generale obligatorii. Controlul va fi reanalizat periodic şi, unde este necesar, reactualizat;
  

------------
Lit. i) de la lit. C din anexa 3 a fost modificată de pct. 103 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

j) interzicerea evacuării directe de poluanţi în apele subterane, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 20, cu condiţia ca acele descărcări să nu compromită realizarea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă subterană;
  

k) măsuri pentru eliminarea poluării apelor de suprafaţă cu substanţe prioritar periculoase şi reducerea treptată a poluării cu alte substanţe care altfel ar putea conduce la nerealizarea obiectivelor stabilite pentru corpurile de apă, în conformitate cu prevederile art. 2^1;
  

------------
Lit. k) de la lit. C din anexa 3 a fost modificată de pct. 103 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.

l) orice măsuri de prevenire a pierderilor semnificative de poluanţi din instalaţiile tehnologice şi prevenirea sau reducerea impactului incidentelor de poluare accidentala, de exemplu ca urmare a inundaţiilor, inclusiv sistemele de detectare şi alarmare în cazul unor astfel de evenimente. În cazul accidentelor care nu pot fi prevăzute în mod rezonabil, acestea vor include toate măsurile adecvate pentru reducerea riscului pentru ecosistemele acvatice.
  

m) măsuri ce decurg din strategia naţională de management al riscului la inundaţii.
  

------------
Lit. m) de la alin. 3 al lit. C din anexa 3 a fost introdusă de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.
Măsurile suplimentare sunt acele măsuri proiectate şi implementate în plus faţă de măsurile de bază, în scopul realizării obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane şi a zonelor protejate asociate bazinului hidrografic.
-------------
Alin. 4 de la lit. C din anexa 3 a fost modificat de pct. 106 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "obiective de protecţie a apelor şi a mediului acvatic/ecosistemelor acvatice" cu sintagma "obiective de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane".
Acestea includ:

a) măsuri legislative
  

b) instrumente administrative
  

c) instrumente fiscale şi economice
  

d) acorduri de protecţia mediului negociate
  

e) controlul emisiilor
  

f) coduri de bună practică
  

g) zone de agrement şi de restaurare a zonelor umede
  

h) controlul prelevărilor
  

i) măsuri de management al cerinţelor de apă, printre altele, promovarea unei producţii agricole adaptate, cum ar fi culturile cu cerinţe reduse de apă în zonele afectate de seceta
  

j) măsuri de eficientizare şi reutilizare, printre altele, promovarea unor tehnologii eficiente din punct de vedere al consumului de apă în industrie şi a tehnicilor de irigaţii, care necesită un consum redus de apă
  

k) proiecte de construcţii
  

l) uzine de desalinizare
  

m) proiecte de reabilitare
  

n) reîncărcarea artificiala a acviferelor
  

o) proiecte educaţionale
  

p) proiecte de cercetare, dezvoltare şi demonstrative
  

q) alte măsuri relevante
  

------------
Anexa 3 a fost introdusă conform LEGII nr. 310 din 28 iunie 2004, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Anexa 4

ANALIZA ECONOMICĂ
Analiza economică, capitol al planurilor de management pe bazine hidrografice - componenta de gospodărire calitativă a schemelor directoare, se va realiza la nivelul fiecărui bazin hidrografic şi va fi structurată pe două părţi:
1. Analiza economică a gestionării şi utilizării durabile a apei în bazinul hidrografic;
2. Analiza economică în contextul programului de măsuri, prevăzut la art. 43 alin. (1^8), secţiune-cheie a planului de management pe bazine hidrografice.
1. Analiza economică a gestionării şi utilizării durabile a apei va conţine informaţii suficiente şi detaliate aferente:
● evaluării importanţei economice a activităţii de gestionare şi utilizare durabilă a apei;
● evaluării tendinţelor privind evoluţia cerinţei de apă şi a volumelor de apă prelevate la nivelul bazinului/spaţiului hidrografic, precum şi a indicatorilor macroeconomici pe termen mediu şi lung;
● mecanismului recuperării costurilor, pentru gestionarea durabilă a resurselor de apă, respectând principiile «poluatorul plăteşte» şi «utilizatorul plăteşte», mecanism stabilit în baza contribuţiilor aferente pe categorii de surse şi utilizatori şi luând în calcul cheltuielile corespunzătoare serviciilor de:
- administrare, exploatare şi întreţinere a infrastructurii Sistemului naţional de gospodărire a apelor, întreţinerii cursurilor de apă, lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor;
- administrare, exploatare şi întreţinere a albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor şi bălţilor, în starea lor naturală sau amenajată, a falezei şi plajei mării, a zonelor umede şi a celor protejate, aflate în patrimoniu;
- administrare, exploatare şi întreţinere a infrastructurii Sistemului naţional de veghe hidrologică şi hidrogeologică;
- administrare, exploatare şi întreţinere a Sistemului naţional de supraveghere a calităţii resurselor de apă - supraveghere a calităţii resurselor de apă de suprafaţă şi subterane, de prevenire şi avertizare în caz de poluări accidentale, precum şi de supraveghere cantitativă a resurselor de apă;
- administrare, exploatare şi întreţinere a reţelei naţionale de observaţii şi măsurători hidrologice şi hidrogeologice;
- protecţie, restaurare şi valorificare a resurselor de apă, constituirea şi gestionarea fondului naţional de date hidrologice, hidrogeologice şi de gospodărire a apelor;
- altor servicii conforme susţinerii bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Naţionale «Apele Române» şi al autorităţilor de administrare bazinală a resurselor de apă din subordinea acesteia.
Mecanismul economic specific domeniului gospodăririi cantitative şi calitative a resurselor de apă are la bază principiul recuperării costurilor privind gospodărirea apei, gestionarea durabilă a resurselor de apă, refolosirea şi economisirea resurselor de apă prin aplicarea de stimuli economici, inclusiv pentru cei ce manifestă o preocupare constantă în protejarea calităţii şi cantităţii apei; aplicarea de penalităţi celor care risipesc sau poluează resursele de apă va ţine cont de principiul asigurării redistribuirii şi împărţirii riscurilor, realizând astfel o echitate relativ stabilă în ceea ce priveşte gradul de înzestrare a diferitelor bazine hidrografice.
Din punctul de vedere al mecanismului recuperării costurilor, analiza economică va conţine structura cheltuielilor serviciilor specifice de gospodărire a apelor, ale serviciilor comune de gospodărire a apelor, precum şi ale altor activităţi aflate în atribuţiile autorităţilor de administrare bazinală a resurselor de apă, gradul lor de acoperire, propunerea de indici anuali de reactualizare a cuantumului contribuţiilor aferente serviciilor specifice de gospodărire a apelor, în corelarea acestuia cu cheltuielile aferente activităţii de gospodărire a apelor şi cu volumul de apă brută livrat;
● mecanismului recuperării costurilor pentru serviciile comunitare de utilităţi publice în domeniul apei - captare, tratare, distribuţie apă potabilă pentru populaţie, industrie, unităţi agrozootehnice;
● mecanismului recuperării costurilor pentru protecţia mediului, ce cuprinde servicii de colectare şi epurare a apelor uzate.
2. Analiza economică în contextul programului de măsuri, secţiune-cheie a planului de management pe bazine hidrografice, va conţine informaţii suficiente şi detaliate privind:
- estimările investiţiilor legate de lucrările, construcţiile de gospodărire a apelor, costul şi impactul acestora în procesul de recuperare a costurilor, rezultate ca urmare a necesităţii efectuării cheltuielilor aferente întreţinerii şi administrării acestora;
- identificarea celei mai bune combinaţii de măsuri incluse în programele de măsuri prevăzute la art. 43 alin. (1^8) din punctul de vedere al raportului cost-eficienţă pentru atingerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane prevăzute la art. 2^1, ca parte componentă a programelor de măsuri din cadrul planurilor de management pe bazine hidrografice;
- justificarea derogărilor în atingerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane, în conformitate cu prevederile art. 2^1, prin prelungirea termenului-limită de atingere a obiectivelor (2021, 2027,), sau propunerea de obiective mai puţin severe din cauza costurilor disproporţionate;
- procesul de desemnare a corpurilor de apă puternic modificate, în conformitate cu prevederile art. 2^2.
------------
Anexa 4 a fost modificată de pct. 104 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.


Anexa 5

LISTA SUBSTANŢELOR PRIORITARE ÎN DOMENIUL APEI
*Font 8*
 ┌────┬───────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
 │Nr. │Nr. CAS*1) │ Nr. EC*2) │ Denumire substanţă prioritară*3) │Identificată│
 │crt.│ │ │ │ca substanţă│
 │ │ │ │ │ prioritar │
 │ │ │ │ │periculoasă │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 1.│15972-60-8 │240-110-8 │Alaclor; 2-cloro-2',6'-dietil-N (metoximetil) acetanilidă│ │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 2.│120-12-7 │204-371-1 │Antracen │ x │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 3.│1912-24-9 │217-617-8 │Atrazin; 6-cloro-N2-etil-N4-isopropil-1,3,5-triazin-2,4- │ │
 │ │ │ │diamină; 2-cloro-4-etilamino-6-izopropilamino-1,3,5- │ │
 │ │ │ │triazină │ │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 4.│71-43-2 │200-753-7 │Benzen │ │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 5.│neaplicabil│neaplicabil│Difenileter bromurat*4) │ x*5) │
 │ ├───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ │32534-81-9 │neaplicabil│Pentabromodifenileter (numere de izomeri de poziţie 28, │ │
 │ │ │ │47, 99, 100, 153 şi 154) difenil eter, derivaţi │ │
 │ │ │ │pentabromuraţi; pentabromdifenil eter │ │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 6.│7440-43-9 │231-152-8 │Cadmiu şi compuşii acestuia │ x │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 7.│85535-84-8 │287-476-5 │Cloroalcani C10-13; cloruri de alchil (C10-13)*4) │ x │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 8.│470-90-6 │207-432-0 │Clorfenvinfos (ISO); fosfat de dietil şi de 2-cloro-1- │ │
 │ │ │ │(2,4-diclorofenil) vinil │ │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 9.│2921-88-2 │220-864-4 │Clorpirifos; tiofostat de 0,0-dietil şi de 0,3,5,6- │ │
 │ │ │ │tricloro-2-piridil │ │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 10.│107-06-2 │203-458-1 │Diclorură de etilen; 1,2-dicloroetan │ │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 11.│75-09-2 │200-838-9 │Clorură de metilen; diclorometan │ │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 12.│117-81-7 │204-211-0 │Ftalat de bis (2-etilhexil); ftalat de di-(2-etilhexil); │ │
 │ │ │ │DEHP │ │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 13.│330-54-1 │206-354-4 │Diuron; 3-(3,4-diclorfenil-1,1-dimetiluree) │ │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 14.│115-29-7 │204-079-4 │Endosulfan; sulfit de 1,2,3,4,7,7-hexacloro-8,9,10-tri- │ │
 │ │ │ │norbornen-5,6-ilen dimetil │ x │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 15.│206-44-0 │205-912-4 │Fluoranten*6) │ │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 16.│118-74-1 │204-273-9 │Hexaclorobenzen │ x │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 17.│87-68-3 │201-765-5 │Hexaclorbutadienă │ x │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 18.│608-73-1 │210-158-9 │Hexaclorociclohexan │ x │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 19.│34123-59-6 │251-835-4 │Izoproturon;3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetiluree │ │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 20.│7439-92-1 │231-100-4 │Plumb şi compuşii acestuia │ │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 21.│7439-97-6 │231-106-7 │Mercur şi compuşii acestuia │ x │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 22.│91-20-3 │202-049-5 │Naftalină │ │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 23.│7440-02-0 │231-111-14 │Nichel şi compuşii acestuia │ │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 24.│25154-52-3 │246-672-0 │Nonil-fenoli │ x │
 │ ├───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ │104-40-5 │230-199-4 │4-(para) nonilfenol │ x │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 25.│1806-26-4 │217-302-5 │Octil-fenoli │ │
 │ ├───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ │140-66-9 │neaplicabil│(4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)-fenol) │ │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 26.│608-93-5 │210-172-5 │Pentaclorbenzen │ x │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 27.│87-86-5 │231-152-8 │Pentaclorfenol │ │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 28.│neaplicabil│neaplicabil│Hidrocarburi aromatice policiclice │ x │
 │ ├───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ │50-32-8 │200-028-5 │Benzo(a)piren; benzo(def)crisen │ x │
 │ ├───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ │205-99-2 │205-911-9 │Benz(b)fluoranten │ x │
 │ ├───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ │191-24-2 │205-883-8 │Benz(g,h,i)perilen │ x │
 │ ├───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ │207-08-9 │205-916-6 │Benzo(k)fluoranten │ x │
 │ ├───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ │193-39-5 │205-893-2 │Indeno-(1,2,3-cd)-piren │ x │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 29.│122-34-9 │204-535-2 │Simazin; 6-cloro-N, N'-dietil-1,3,5-triazin-2,4-diamină │ │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 30.│neaplicabil│neaplicabil│Compuşi tributilstanici │ x │
 │ ├───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ │36643-28-4 │neaplicabil│(Cation tributilstaniu) │ x │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 31.│12002-48-1 │234-413-4 │Triclorbenzeni │ │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 32.│67-66-3 │200-663-8 │Cloroform; Triclormetan │ │
 ├────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ 33.│1582-09-8 │216-428-8 │Trifluralin; α, α, α-trifluoro-2,6-dinitro-N, N-dipropil-│ │
 │ │ │ │p-toluidină │ │
 └────┴───────────┴───────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

Notă──────────

*1) Nr. CAS: număr atribuit de «Chemical Abstract Service».

*2) Nr. EC: Inventarul european al substanţelor chimice existente (EINECS) sau lista europeană a substanţelor chimice notificate (ELINCS).

*3) Atunci când un grup de substanţe a fost selectat, se menţionează un reprezentant tipic al acestui grup, cu titlu de parametru indicativ (între paranteze şi fără număr). Pentru aceste grupuri de substanţe, parametrul indicativ trebuie definit prin metoda analitică.

*4) Aceste grupe de substanţe includ, în general, un număr mare de compuşi individuali. Pentru moment, nu pot fi oferiţi parametri indicativi adecvaţi.

*5) Numai difenileter, derivat pentabromurat (nr. CAS 32534-81-9).

*6) Fluorantenul figurează pe listă ca indicator al altor hidrocarburi aromatice policiclice mai periculoase.

──────────

-------------
Anexa 5 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 196 din 9 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 14 iulie 2015.


Anexa 6

LISTA PRINCIPALILOR POLUANŢI
1. Compuşi organohalogenaţi şi substanţe care pot forma astfel de compuşi în mediu acvatic
2. Compuşi organofosforici
3. Compuşi organostanici
4. Substanţe şi preparate, sau produşi de degradare ai acestora, care s-a dovedit că au proprietăţi cancerigene sau mutagene sau proprietăţi care pot afecta steroidogenic tiroida, reproducţia sau alte funcţii endocrine în sau prin mediu acvatic
5. Hidrocarburi persistente şi substanţe toxice organice persistente sau care se pot bioacumula
6. Cianuri
7. Metale şi compuşii lor
8. Arsenic şi compuşii lor
9. Biocide şi produse de protecţia plantelor
10. Materii în suspensie
11. Substanţe care contribuie la eutroficare (în particular nitraţi şi fosfaţi)
12. Substanţe care au o influenta nefavorabilă asupra bilanţului de oxigen (şi care poate fi măsurat folosind parametri ca CBO(5), CCO, etc.)
------------
Anexa 6 a fost introdusă conform LEGII nr. 310 din 28 iunie 2004, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.


Anexa 7

A. Planurile de management al riscului la inundaţii
I. Componentele primelor planuri de management al riscului la inundaţii:
1. concluziile evaluării preliminare a riscurilor de inundaţii, astfel cum sunt solicitate în conformitate cu art. 76^1, sub forma unei hărţi sumare a districtului hidrografic, care identifică zonele prevăzute la art. 5 alin. (1), care sunt supuse prezentului plan de management al riscului la inundaţii;
2. hărţile de hazard şi de risc la inundaţii, astfel cum au fost pregătite în temeiul prevederilor art. 76^2 şi 76^3, sau cele deja existente, în conformitate cu art. 76^8, precum şi concluziile care pot fi deduse din aceste hărţi;
3. o descriere a obiectivelor corespunzătoare de management al riscului la inundaţii, stabilite în conformitate cu art. 76^4 alin. (2);
4. un rezumat şi o ordine de prioritate a măsurilor luate cu scopul de a atinge obiectivele respective de management al riscului la inundaţii, inclusiv măsurile luate în conformitate cu art. 76^4, precum şi măsurile în legătură cu inundaţiile luate în temeiul altor acte comunitare, inclusiv Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi Directiva 96/82/CE a Consiliului din 9 decembrie 1996 privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanţe periculoase, Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului, precum şi Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind stabilirea unui cadru de politică comunitară în domeniul apei;
5. atunci când este disponibilă, pentru bazine sau sub-bazine hidrografice comune, o descriere a metodologiei definite de statele membre respective, a analizei costurilor în raport cu avantajele folosită pentru evaluarea metodelor cu efecte transnaţionale.
II. Descrierea implementării planului:
1. o descriere a ordinii de prioritate şi a modului în care va fi monitorizat progresul în implementarea planului;
2. un rezumat al informaţiilor publice şi măsurilor/acţiunilor de consultare luate;
3. o listă a autorităţilor competente şi, după caz, o descriere a procesului de coordonare în cadrul oricărui district hidrografic internaţional, precum şi a procesului de coordonare cu Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.
B. Componentele actualizărilor ulterioare ale planurilor de management al riscului la inundaţii:
1. orice modificări sau actualizări de la publicarea versiunii anterioare a planului de management al riscului la inundaţii, inclusiv un rezumat al revizuirilor desfăşurate în conformitate cu art. 76^9;
2. o evaluare a progreselor înregistrate pentru atingerea obiectivelor menţionate la art. 76^4 alin. (2);
3. o descriere şi o explicare a oricăror măsuri prevăzute în versiunea anterioară a planului de management al riscului la inundaţii, măsuri care au fost incluse în plan, fără a fi puse în aplicare;
4. o descriere a măsurilor suplimentare de la publicarea versiunii anterioare a planului de management al riscului la inundaţii.
------------
Anexa 7 a fost introdusă de pct. 105 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.
-------

Related Laws