LEGE nr. 120 din 18 decembrie 1992 privind taxele pentru cererile de brevet de invenţie şi pentru brevetele de invenţie


Published: 1992-12-18

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE Nr. 120 din 18 decembrie 1992
privind taxele pentru cererile de brevet de invenţie şi pentru brevetele de invenţie

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL NR. 1 din 8 ianuarie 1993

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul 1

Taxele pentru procedurile prevăzute de Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie se plătesc în contul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în cuantumul şi termenele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 şi constituie venituri la bugetul de stat.
Cuantumul taxelor în lei prevăzut în anexa nr. 1 se va indexa potrivit legii.


Articolul 2

Sumele reprezentind taxele încasate se vărsa de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci la bugetul de stat, potrivit instrucţiunilor Ministerului Finanţelor, care se vor emite în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.


Articolul 3

Taxa pentru eliberarea brevetului de invenţie şi tipărirea descrierii se plăteşte în termen de 6 luni de la publicarea hotărîrii de acordare a brevetului. Aceasta taxa - majorată cu 50% - poate fi plătită într-un nou termen de 6 luni, calculat de la expirarea termenului iniţial.
Neplata taxei prevăzute la alin. 1, în termenele stabilite, are ca urmare decăderea titularului din dreptul la eliberarea brevetului de invenţie.
Decăderea se publică în Buletinul oficial de proprietate industriala.


Articolul 4

Taxele pentru menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie se datorează de la data depozitului cererii de brevet, inclusiv pentru anul în care se eliberează brevetul, şi se plătesc în termen de 3 luni de la eliberarea brevetului.
Pentru anii următori eliberării brevetului de invenţie taxele de menţinere în vigoare se plătesc pînă la prima zi a fiecărui an de protecţie.
Aceste taxe - majorate cu 50% - pot fi plătite şi în următoarele 6 luni de la expirarea termenelor prevăzute la alin. 1 şi 2.
Neplata taxelor în termenele prevăzute de acest articol are ca urmare decăderea titularului din drepturile decurgind din brevet.
Decăderea se publică în Buletinul oficial de proprietate industriala.


Articolul 5

Inventatorii, solicitanţi sau titulari ai brevetelor de invenţie, care au un venit anual brut de pînă la 1.000.000 lei şi care nu au transmis dreptul de exploatare a inventiei, plătesc 10% din cuantumul taxelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta lege.
Instituţiile publice, precum şi societăţile comerciale cu un profit brut anual mai mic de 10 milioane lei, avînd un număr de salariaţi mai mic de 200 şi care nu au transmis dreptul de exploatare a inventiei, plătesc 50% din cuantumul taxelor prevăzute în anexa nr. 1 sau anexa nr. 2, după caz.
Sînt scutiţi de plată taxelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 elevii, studenţii şi militarii în termen, atît ca autori individuali de invenţii, cît şi în colective formate exclusiv din aceste categorii de persoane, pe timpul cît au aceasta calitate şi pentru procedurile aflate în derulare pe perioada în care au calitatea respectiva.


Articolul 6

Din veniturile anuale obţinute în lei şi în valută, ca urmare a aplicării prezentei legi, o cota-parte de pînă la 30% va putea fi utilizata de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci pentru realizarea activităţilor legate de dotarea tehnica şi a bazei de date informatizate prevăzute la art. 64 lit. c) din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie.
Cota anuală de constituire a acestui fond se va stabili prin legea bugetară, iar modul de constituire şi utilizare a fondului prevăzut la alin. 1 se vor stabili prin instrucţiunile emise de Ministerul Finanţelor.


Articolul 7

Pentru procedurile neefectuate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi se datorează taxele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.


Articolul 8

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Hotărîrea Guvernului nr. 227 din 5 mai 1992 privind taxele pentru cererile de brevet de invenţie şi pentru brevetele de invenţie.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 decembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
prof. univ. OLIVIU GHERMAN
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 decembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ADRIAN NASTASE


Anexa 1

CUANTUMUL ŞI TERMENELE
privind plata taxelor în lei

 

Nr. crt.
Obiectul plăţii
Termenele de plată
Cuantum taxă - lei -

 

1.
Înregistrarea cererii de brevet de invenţie
- în prima lună de la data depozitului
6.000

 


 


 

- în lunile a 2-a şi a 3-a de la data depozitului
9.000

 

2.
Publicarea cererii de brevet de invenţie la expirarea termenului de 18 luni de la data depozitului sau priorităţii
- în 3 luni de la data invocării priorităţii sau în termen de 6 luni de la data depozitului
10.000

 

3.
Publicarea cererii de brevet de invenţie înainte de expirarea termenului de 18 luni de la dată depozitului sau priorităţii
- o data cu solicitarea publicării
15.000

 

4.
Raport de documentare
- pînă în luna a 18-a de la data depozitului
20.000

 

5.
Raport de documentare pentru cererile internaţionale înregistrate conform Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor
- o dată cu solicitarea publicării raportului
10.000

 

6.
Examinarea cererii de brevet de invenţie pentru o descriere care nu depăşeşte 10 pagini şi 5 revendicări
- în 3 luni de la data depozitului, fără publicarea cererii de brevet
90.000

 


 


 

- între lunile a 4-a şi a 15-a de la data depozitului
60.000

 


 


 

- între lunile a 16-a şi a 30-a de la data depozitului
40.000

 


 


 

- o dată cu solicitarea examinării de urgenţă
120.000

 

7.
Pentru fiecare pagină în plus

 

1.000

 

8.
Pentru fiecare revendicare în plus

 

2.000

 

9.
Eliberarea brevetului de invenţie şi tipărirea descrierii
- în 6 luni de la data publicării hotărîrii
20.000

 

10.
Examinarea unei contestaţii
- o dată cu depunerea contestaţiei la O.S.I.M.
30.000

 

11.
Examinarea unei cereri de revocare
- o dată cu depunerea la O.S.I.M. a cererii de revocare
60.000

 

12.
Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie pentru fiecare an:

 


 


 


 

- primii 5 ani

 

16.000

 


 

- anii 6 - 10 inclusiv

 

30.000

 


 

- anii 11 - 15 inclusiv

 

60.000

 


 

- anii 16 - 20 inclusiv

 

100.000

 

13.
Revalidarea brevetului
- o dată cu depunerea la O.S.I.M. a cererii de revalidare
60.000

 

14.
Completarea depozitului cererii de brevet de invenţie:

 


 


 


 

a) depunerea ulterioară a revendicărilor şi desenelor
- o dată cu depunerea la O.S.I.M.
2.000

 


 

b) depunerea traducerii în limba română
- o dată cu depunerea la O.S.I.M.
8.000

 

15.
Invocarea priorităţii:

 


 


 


 

a) o dată cu înregistrarea cererii de brevet de invenţie
- la depunerea cererii de brevet de invenţie la O.S.I.M.
10.000

 


 

b) în termen de 2 luni de la data înregistrării cererii de brevet de invenţie
- la depunerea documentului de invocare a priorităţii
40.000

 

16.
Eliberarea unui certificat de prioritate
- la depunerea cererii pentru eliberarea certificatului
1.000

 

17.
Transmiterea cererii internaţionale de la O.S.I.M., ca oficiu receptor, la Biroul Internaţional al O.M.P.I.
- pînă în luna a 13-a de la data priorităţii internaţionale
10.000

 

18.
Menţinerea în regim "secret" a documentaţiei unei cereri de brevet de invenţie/an
- la 2 luni de la atribuirea caracterului "secret"
8.000

 

19.
Menţinerea în regim "nepublic" a documentaţiei unei cereri de brevet de invenţie/an
- o dată cu depunerea solicitării acestui regim
8.000

 

20.
Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie de perfecţionare:

 


 


 


 

a) pe perioada valabilităţii brevetului de invenţie de perfecţionare
- conform art. 4 din lege
50% din taxa prevăzută la pct. 12 din prezenta anexă

 


 

b) pe perioada după încetarea valabilităţii brevetului de invenţie de perfecţionare
- conform art. 4 din lege
acelaşi cuantum ca la pct. 12

 

21.
Înregistrarea unei modificări în situaţia juridică a cererii de brevet sau a brevetului de invenţie:

 


 


 


 

a) înregistrarea unei cesiuni
- o dată cu înregistrarea cesiunii la O.S.I.M.
20.000

 


 

b) înregistrarea unei licenţe de exploatare
- o dată cu înregistrarea licenţei la O.S.I.M.
20.000

 


 

c) alte modificări
- o dată cu înregistrarea solicitării la O.S.I.M.
5.000

 

22.
Eliberarea de acte, adeverinţe, duplicate, copii, certificate etc.
- o dată cu înregistrarea la O.S.I.M. a solicitării pentru eliberare
2.000


Anexa 2

CUANTUMUL ŞI TERMENELE
privind plata taxelor în valută

 


 


 


 


 


 

Nr. crt.
Obiectul plăţii
Termenele de plată
Cuantum taxă ($)

 

1.
Înregistrarea cererii de brevet de invenţie
- în prima luna de la data depozitului
30

 


 


 

- în lunile a 2-a şi a 3-a de la data depozitului
45

 

2.
Publicarea cererii de brevet de invenţie la expirarea termenului de 18 luni de la data depozitului sau priorităţii
- în 3 luni de la data invocării priorităţii sau în termen de 6 luni de la data depozitului
50

 

3.
Publicarea cererii de brevet de invenţie înainte de expirarea termenului de 18 luni de la dată depozitului sau priorităţii
- o data cu solicitarea publicării
75

 

4.
Raport de documentare
- pînă în luna a 18-a de la data depozitului
100

 

5.
Raport de documentare pentru cererile internaţionale înregistrate conformTratatului de cooperare în domeniul brevetelor
- o dată cu solicitarea publicării raportului
50

 

6.
Examinarea cererii de brevet de invenţie pentru o descriere care nu depăşeşte 10 pagini şi 5 revendicări
- în 3 luni de la data depozitului fără publicarea cererii de brevet
450

 


 


 

- între lunile a 4-a şi a 15-a de la data depozitului
300

 


 


 

- între lunile a 16-a şi a 30-a de la data depozitului
200

 


 


 

- o dată cu solicitarea examinării de urgenţă
600

 

7.
Pentru fiecare pagină în plus

 

5

 

8.
Pentru fiecare revendicare în plus

 

10

 

9.
Eliberarea brevetului de invenţie şi tipărirea descrierii
- în 6 luni de la data publicării hotărîrii
100

 

10.
Examinarea unei contestaţii
- o dată cu depunerea contestaţiei la O.S.I.M.
150

 

11.
Examinarea unei cereri de revocare
- o dată cu depunerea la O.S.I.M. a cererii de revocare
300

 

12.
Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie pentru fiecare an:

 


 


 


 

- primii cinci ani

 

80

 


 

- anii 6 - 10 inclusiv

 

150

 


 

- anii 11 - 15 inclusiv

 

300

 


 

- anii 16 - 20 inclusiv

 

500

 

13.
Revalidarea brevetului
- o dată cu depunerea la O.S.I M. a cererii de revalidare
300

 

14.
Completarea depozitului cererii de brevet de invenţie:

 


 


 


 

a) depunerea ulterioară a revendicărilor şi desenelor
- o dată cu depunerea la O.S.I.M.
10

 


 

b) depunerea traducerii în limba română
- o dată cu depunerea la O.S.I.M.
40

 

15.
Invocarea priorităţii:

 


 


 


 

a) o dată cu înregistrarea cererii de brevet de invenţie
- la depunerea cererii de brevet de invenţie la O.S.I.M.
50

 


 

b) în termen de 2 luni de la data înregistrării cererii de brevet de invenţie
- la depunerea documentului de invocare a priorităţii
200

 

16.
Eliberarea unui certificat de prioritate
- la depunerea cererii pentru eliberarea certificatului
5

 

17.
Transmiterea cererii internaţionale de la O.S.I.M., ca oficiu receptor, la Biroul Internaţional al O.M.P.I.
- pînă în luna a 13-a de la data priorităţii internaţionale
50

 

18.
Menţinerea în regim "secret" a documentaţiei unei cereri de brevet de invenţie/an
- la 2 luni de la atribuirea caracterului "secret"
40

 

19.
Menţinerea în regim "nepublic" a documentaţiei unei cereri de brevet de invenţie/an
- o dată cu depunerea solicitării acestui regim
40

 

20.
Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie de perfecţionare:

 


 


 


 

a) pe perioada valabilităţii brevetului de invenţie de perfecţionare
- conform art. 4 din lege
50% din taxa prevăzută la pct. 12 din prezenta anexă

 


 

b) pe perioada după încetarea valabilităţii brevetului de invenţie de perfecţionare
- conform art. 4 din lege
acelaşi cuantum ca la pct. 12

 

21.
Înregistrarea unei modificări în situaţia juridică a cererii de brevet sau a brevetului de invenţie:

 


 


 


 

a) înregistrarea unei cesiuni
- o dată cu înregistrarea cesiunii la O.S.I.M.
100

 


 

b) înregistrarea unei licenţe de exploatare
- o dată cu înregistrarea licenţei la O.S.I.M.
100

 


 

c) alte modificări
- o dată cu înregistrarea solicitării la O.S.I.M.
25

 

22.
Eliberarea de acte, adeverinţe, duplicate, copii, certificate etc.
- o dată cu înregistrarea la O.S.I.M. a solicitării pentru eliberare
10

-------------------

Related Laws