LEGE nr. 12 din 30 ianuarie 1991 privind impozitul pe profit


Published: 1991-01-30

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE Nr. 12 din 30 ianuarie 1991
privind impozitul pe profit

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL NR. 25 din 31 ianuarie 1991

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul 1

Regiile autonome, societăţile comerciale, organizaţiile cooperatiste, instituţiile financiare şi de credit, alţi agenţi economici organizaţi ca persoane juridice, inclusiv cele cu capital străin, precum şi unităţile economice ale altor persoane juridice, române sau străine, care realizează profituri din activitatea desfăşurată, denumite în prezenta lege unităţi plătitoare de impozit, au obligaţia de a plati, potrivit legii, la bugetul administraţiei centrale de stat sau la bugetele locale, impozit pe profit.


Articolul 2

Impozitul pe profit se calculează cu cote progresive, diferenţiate în funcţie de mărimea profitului unităţii plătitoare de impozit.
Cotele de impozit sînt cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege şi se aplică asupra profitului impozabil.
Profitul impozabil se determina ca diferenţa între veniturile încasate şi cheltuielile prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta lege.


Articolul 3

Impozitul pe profit se calculează şi se regularizează lunar, în funcţie de profitul realizat, cumulat de la începutul anului. În acest scop, vărsămintele din impozitul pe profit se efectuează lunar, se recalculează şi se regularizează cu bugetul administraţiei centrale de stat sau cu bugetele locale, după caz, cumulat de la începutul anului, pe baza soldului creditor din contul "profit şi pierderi", pînă la 15 ale lunii următoare pentru perioada expirată în cursul anului şi pînă la 25 ianuarie, pe baza bilanţului anual. În cazul în care ziua de plată este nelucrătoare, vărsămîntul se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare acesteia.
Sumele vărsate în plus la bugetul administraţiei centrale de stat sau bugetele locale faţă de cele efectiv datorate se compensează cu sumele datorate pentru perioada următoare sau se restituie unităţilor plătitoare în termen de 5 zile de la cererea acestora.


Articolul 4

În cazuri bine justificate, Ministerul Finanţelor poate acorda aminari şi eşalonări de la plata, precum şi stabilirea altor termene de plată a impozitului pe profit în cursul anului.


Articolul 5

Unităţile plătitoare de impozit, înfiinţate începînd cu data aplicării prezentei legi, precum şi cele înfiinţate anterior, dar care realizează profit impozabil după data aplicării prezentei legi, sînt scutite de impozitul pe profit, astfel:

a) unităţile din industrie, agricultura şi construcţii, pentru o perioadă de 5 ani de la data infiintarii;
  

b) unităţile din domeniul exploatării şi explorării resurselor naturale, al comunicaţiilor şi transporturilor, pentru o perioadă de 3 ani de la data infiintarii;
  

c) unităţile prestatoare de servicii, pentru o perioadă de un an de la data infiintarii;
  

d) unităţile cu profil comercial, pentru o perioadă de şase luni de la data infiintarii.
  

Prevederile de la lit. a), b), c) şi d) din prezentul articol nu se aplică regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital integral de stat.


Articolul 6

Unităţile plătitoare de impozit, cu capital străin, înfiinţate pînă la data aplicării prezentei legi, se impozitează în condiţiile legislaţiei în vigoare la 31 decembrie 1990.


Articolul 7

În cazul în care unităţile plătitoare de impozit prevăzute la art. 5 din prezenta lege îşi încetează activitatea într-un interval de timp mai mic decît cel pentru care sînt scutite de plată impozitului de la data expirării perioadei pentru care se aplică scutirea de impozit, acestea au obligaţia de a vira la bugetul administraţiei centrale de stat sau la bugetele locale, după caz, impozitul pe profit calculat pentru întreaga perioadă de scutire.
Impozitul pe profit aferent perioadei de scutire se calculează şi se comunică anual de organele fiscale unităţii plătitoare de impozit pentru luare la cunoştinţa.


Articolul 8

Organizaţiile de nevăzători şi de invalizi, asociaţiile persoanelor handicapate şi unităţile economice ale acestora, precum şi asociaţiile de binefacere, se scutesc de plată impozitului pe profit.
Unităţile plătitoare de impozit, altele decît cele menţionate la alineatul precedent, care angajează persoane ce potrivit legii sînt considerate handicapate, beneficiază de reducerea impozitului pe profit, proporţional cu ponderea persoanelor respective în totalul salariaţilor.


Articolul 9

La unităţile plătitoare de impozit, impozitul aferent profitului utilizat pentru lărgirea şi modernizarea bazei tehnico-materiale, a tehnologiilor de fabricaţie sau extinderea activităţii în scopul obţinerii de profituri suplimentare, precum şi pentru investiţii destinate protejării mediului înconjurător, se reduce cu 50 la suta, urmînd ca sumele echivalente reducerii să fie folosite cu aceeaşi destinaţie.
Calculul şi regularizarea cu bugetul administraţiei centrale de stat sau bugetele locale a sumelor aferente reducerii impozitului se fac pînă la data de 25 ianuarie a anului următor şi se reflecta în bilanţul anului de baza.


Articolul 10

Profitul cuvenit părţii străine din societatea comercială, cu capital parţial sau integral străin, după plata impozitului, se impozitează cu o cota de 10 la suta în cazul în care se transfera în străinătate.


Articolul 11

Sumele plătite ca dividende de societăţile comerciale pentru partea de capital reprezentind participarea statului se vărsa integral la bugetul administraţiei centrale de stat sau la bugetele locale, după caz, în termen de 10 zile de la data aprobării bilanţului contabil de către adunarea generală, dar nu mai tirziu de 1 martie al anului următor.
Termenele prevăzute la alin. 1 din prezentul articol se aplică şi pentru vărsarea profitului net rezultat din activitatea regiilor autonome, stabilit potrivit legii.


Articolul 12

Unităţile plătitoare de impozit au obligaţia de a depune la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, pînă la data de 15 mai a fiecărui an, declaraţia de impunere pentru anul următor.
Unităţile plătitoare de impozit nou înfiinţate au obligaţia de a depune declaraţia de impunere în termen de 30 de zile de la data dobîndirii personalităţii juridice.


Articolul 13

Obligaţia calculării şi răspunderea pentru efectuarea plăţii în termen a impozitului pe profit, precum şi a sumelor datorate conform art. 10 şi 11 din prezenta lege, revin unităţilor plătitoare.
Neplata sumelor cuvenite bugetului administraţiei centrale de stat sau bugetelor locale, la termenele legale, atrage după sine plata unei majorări de 0,05 la suta asupra sumei datorate pentru fiecare zi de întîrziere.
În cazuri justificate, Ministerul Finanţelor poate aproba reducerea sau scutirea de plată a majorărilor de întîrziere.


Articolul 14

Verificarea modului în care sînt respectate prevederile prezentei legi se face de către organele fiscale.


Articolul 15

Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă potrivit legii penale nu sînt considerate infracţiuni:

a) refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control documentele privind calculul şi vărsarea la bugetul administraţiei centrale de stat sau bugetele locale a impozitului pe profit;
  

b) majorarea unor categorii de cheltuieli sau întocmirea unor evidente eronate, în scopul vadit de a reduce impozitul datorat asupra profitului.
  

Contravenţia de la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, iar contravenţia de la lit. b) cu amendă de la 30.000 lei la 100.000 lei.
Sancţiunea se aplică unităţilor plătitoare de impozit.
Contestarea procesului-verbal de constatare a contravenţiei se face conform legii.


Articolul 16

În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, contravenţiilor prevăzute la art. 15 li se aplică dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25 şi 26.


Articolul 17

În situaţia diminuării impozitului pe profit ca urmare a faptelor prevăzute la art. 15 lit. b), unităţile plătitoare vor vărsa la bugetul administraţiei centrale de stat sau la bugetele locale o sumă egala cu valoarea impozitului sustras, care se va plati împreună cu impozitul datorat.


Articolul 18

Constatarea abaterilor şi contravenţiilor, precum şi aplicarea sancţiunilor, potrivit art. 13, 15 şi 17, se fac de către organele de specialitate din Ministerul Finanţelor şi din unităţile sale teritoriale.


Articolul 19

Contestaţiile privind stabilirea, încasarea, urmărirea impozitului pe profit, a majorărilor de întîrziere, precum şi a altor sume datorate bugetului administraţiei centrale de stat sau bugetelor locale, potrivit prevederilor prezentei legi, se depun în termen de 30 de zile de la data înştiinţării unităţii plătitoare şi se rezolva de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrare.
Împotriva deciziei date se poate face contestaţie la Ministerul Finanţelor, care în cel mult 40 de zile de la înregistrare este obligat sa o soluţioneze. Soluţia data este definitivă.
Depunerea contestaţiei nu suspenda obligaţia plătitorului cu privire la virarea la bugetul administraţiei centrale de stat sau la bugetele locale a sumelor datorate potrivit prezentei legi.


Articolul 20

Contestaţiile cu privire la stabilirea impozitului pe profit, a majorărilor de întîrziere, precum şi a altor sume datorate bugetului administraţiei centrale de stat sau bugetelor locale, potrivit prezentei legi, sînt supuse unei taxe de timbru de 2 la suta calculată la suma contestată. Aceasta taxa nu poate fi mai mica de 100 lei.
Taxa de timbru se datorează indiferent dacă o alta contestaţie, cu acelaşi obiect, înregistrată şi rezolvată anterior a fost taxată.
În vederea calculării taxei de timbru, unităţile plătitoare de impozit pe profit sînt obligate sa specifice în scris cuantumul sumei contestate.
În situaţia admiterii integrale sau parţiale a contestaţiei, taxa de timbru se restituie integral sau proporţional cu reducerea sumei contestate.


Articolul 21

Ministerul Finanţelor va propune anual, în proiectul legii bugetare, în funcţie de starea economiei şi de execuţia bugetară, nivelul maxim al cheltuielilor pentru satisfacerea unor necesitaţi social-culturale şi sportive la regiile autonome şi la societăţile comerciale cu capital integral de stat.
De asemenea pînă la intrarea în vigoare a legii, Ministerul Finanţelor va elabora instrucţiuni privind tehnica de calcul al impozitului şi formularistica corespunzătoare, care se vor publică în Monitorul Oficial.


Articolul 22

Prevederile prezentei legi se aplică de la 1 ianuarie 1991.
Pe aceeaşi dată se abroga:
- art. 11 lit. h), 12 lit. e), 16-18 şi 22 din Legea nr. 29 din 22 decembrie 1978 privind formarea, planificarea, destinaţia şi vărsarea beneficiilor;
- Decretul nr. 179 din 15 martie 1962 privind impozitul pe veniturile cooperativelor şi ale celorlalte organizaţii cooperatiste, de consum şi meşteşugăreşti, precum şi ale întreprinderilor şi organizaţiilor economice ale organizaţiilor obşteşti, republicat;
- art. 1-10 şi 21 din Legea nr. 2 din 30 iunie 1977 privind impozitul agricol;
- Hotărîrea Guvernului nr. 741 din 3 iulie 1990 privind impozitul pe beneficiu la unităţile economice de stat;
- tabelul cotelor de impozit pentru impunerea beneficiilor întreprinderilor mici şi a asociaţiilor cu scop lucrativ, din anexa nr. 11 la Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 3 martie 1990 pentru aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative;
- orice alte prevederi contrare.
Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 28 ianuarie 1991.
PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR
MARŢIAN DAN
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 ianuarie 1991.
PREŞEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,
promulgăm Legea privind impozitul pe profit şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU


Anexa 1


 


 


 


 


 

COTELE

 

de impozit pe profit

 

Profitul anual
Cota medie de impozit %
Modul de calcul al impozitului pentru profitul situat între limite

 

pînă la 25.000 lei
scutit

 


 

25.001- 50.000 lei
2,50
0+ 5% pentru partea care depăşeşte 25.000 lei

 

50.001- 75.000 lei
2,50- 5,66
1.250+12% pentru partea care depăşeşte 50.000 lei

 

75.001- 100.000 lei
5,66- 7,50
4.250+13% pentru partea care depăşeşte 75.000 lei

 

100.001- 125.000 lei
7,50- 8,80
7.500+14% pentru partea care depăşeşte 100.000 lei

 

125.001- 150.000 lei
8,80- 9,83
11.000+15% pentru partea care depăşeşte 125.000 lei

 

150.001- 175.000 lei
9,83-10,71
14.750+16% pentru partea care depăşeşte 150.000 lei

 

175.001- 200.000 lei
10,71-11,50
18.750+17% pentru partea care depăşeşte 175.000 lei

 

200.001- 225.000 lei
11,50-12,22
23.000+18% pentru partea care depăşeşte 200.000 lei

 

225.001- 250.000 lei
12,22-12,90
27.500+19% pentru partea care depăşeşte 225.000 lei

 

250.001- 275.000 lei
12,90-13,54
32.250+20% pentru partea care depăşeşte 250.000 lei

 

275.001- 300.000 lei
13,54-14,16
37.250+21% pentru partea care depăşeşte 275.000 lei

 

300.001- 325.000 lei
14,16-14,77
42.500+22% pentru partea care depăşeşte 300.000 lei

 

325.001- 350.000 lei
14,77-15,36
48.000+23% pentru partea care depăşeşte 325.000 lei

 

350.001- 375.000 lei
15,36-15,93
53.750+24% pentru partea care depăşeşte 350.000 lei

 

375.001- 400.000 lei
15,93-16,50
59.750+25% pentru partea care depăşeşte 375.000 lei

 

400.001- 425.000 lei
16,50-17,06
66.000+26% pentru partea care depăşeşte 400.000 lei

 

425.001- 450.000 lei
17,06-17,61
72.500+27% pentru partea care depăşeşte 425.000 lei

 

450.001- 475.000 lei
17,61-18,16
79.250+28% pentru partea care depăşeşte 450.000 lei

 

475.001- 500.000 lei
18,16-18,70
86.250+29% pentru partea care depăşeşte 475.000 lei

 

500.001- 1.000.000 lei
18,70-24,35
93.500+30% pentru partea care depăşeşte 500.000 lei

 

1.000.001- 1.500.000 lei
24,35-26,57
243.500+31% pentru partea care depăşeşte 1.000.000 lei

 

1.500.001- 2.000.000 lei
26,57-27,92
398.500+32% pentru partea care depăşeşte 1.500.000 lei

 

2.000.001- 2.500.000 lei
27,92-28,94
558.500+33% pentru partea care depăşeşte 2.000.000 lei

 

2.500.001- 3.000.000 lei
28,94-29,78
723.500+34% pentru partea care depăşeşte 2.500.000 lei

 

3.000.001- 3.500.000 lei
29,78-30,53
893.500+35% pentru partea care depăşeşte 3.000.000 lei

 

3.500.001- 4.000.000 lei
30,53-31,21
1.068.500+36% pentru partea care depăşeşte 3.500.000 lei

 

4.000.001- 4.500.000 lei
31,21-31,85
1.248.500+37% pentru partea care depăşeşte 4.000.000 lei

 

4.500.001- 5.000.000 lei
31,85-32,47
1.433.500+38% pentru partea care depăşeşte 4.500.000 lei

 

5.000.001- 30.000.000 lei
32,47-37,91
1.623.500+39% pentru partea care depăşeşte 5.000.000 lei

 

30.000.001- 55.000.000 lei
37,91-38,86
11.373.500+40% pentru partea care depăşeşte 30.000.000 lei

 

55.000.001- 80.000.000 lei
38,86-39,53
21.373.500+41% pentru partea care depăşeşte 55.000.000 lei

 

80.000.001-105.000.000 lei
39,53-40,11
31.623.500+42% pentru partea care depăşeşte 80.000.000 lei

 

105.000.001-130.000.000 lei
40,11-40,67
42.123.500+43% pentru partea care depăşeşte 105.000.000 lei

 

130.000.001-155.000.000 lei
40,67-41,20
52.873.500+44% pentru partea care depăşeşte 130.000.000 lei

 

155.000.001-180.000.000 lei
41,20-41,74
63.873.500+45% pentru partea care depăşeşte 155.000.000 lei

 

180.000.001-205.000.000 lei
41,74-42,25
75.123.500+46% pentru partea care depăşeşte 180.000.000 lei

 

205.000.001-230.000.000 lei
42,25-42,77
86.623.500+47% pentru partea care depăşeşte 205.000.000 lei

 

230.000.001-255.000.000 lei
42,77-43,28
98.373.500+48% pentru partea care depăşeşte 230.000.000 lei

 

255.000.001-280.000.000 lei
43,28-43,79
110.373.500+49% pentru partea care depăşeşte 255.000.000 lei

 

280.000.001-305.000.000 lei
43,79-44,30
122.623.500+50% pentru partea care depăşeşte 280.000.000 lei

 

305.000.001-330.000.000 lei
44,30-44,81
135.123.500+51% pentru partea care depăşeşte 305.000.000 lei

 

330.000.001-355.000.000 lei
44,81-45,31
147.873.500+52% pentru partea care depăşeşte 330.000.000 lei

 

355.000.001-380.000.000 lei
45,31-45,82
160.873.500+53% pentru partea care depăşeşte 355.000.000 lei

 

380.000.001-405.000.000 lei
45,82-46,32
174.123.500+54% pentru partea care depăşeşte 380.000.000 lei

 

405.000.001-430.000.000 lei
46,32-46,83
187.623.500+55% pentru partea care depăşeşte 405.000.000 lei

 

430.000.001-455.000.000 lei
46,83-47,33
201.373.500+56% pentru partea care depăşeşte 430.000.000 lei

 

455.000.001-480.000.000 lei
47,33-47,83
215.373.500+57% pentru partea care depăşeşte 455.000.000 lei

 

480.000.001-505.000.000 lei
47,83-48,34
229.623.500+58% pentru partea care depăşeşte 480.000.000 lei

 

505.000.001-530.000.000 lei
48,34-48,84
244.123.500+59% pentru partea care depăşeşte 505.000.000 lei

 

530.000.001-555.000.000 lei
48,84-49,34
258.873.500+60% pentru partea care depăşeşte 530.000.000 lei

 

555 000.001-580.000.000 lei
49,34-49,85
273.873.500+61% pentru partea care depăşeşte 555.000.000 lei

 

580 000.001-605.000.000 lei
49,85-50,35
289.123.500+62% pentru partea care depăşeşte 580.000.000 lei

 

605.000.001-630.000.000 lei
50,35-50,85
304.623.500+63% pentru partea care depăşeşte 605.000.000 lei

 

630 000.001-655.000.000 lei
50,85-51,35
320.373.500+64% pentru partea care depăşeşte 630.000.000 lei

 

655.000.001-680.000.000 lei
51,35-51,85
336.373.500+65% pentru partea care depăşeşte 655.000.000 lei

 

680 000.001-705.000.000 lei
51,85-52,35
352.623.500+66% pentru partea care depăşeşte 680.000.000 lei

 

705.000.001-730.000.000 lei
52,35-52,85
369.123.500+67% pentru partea care depăşeşte 705.000.000 lei

 

730.000.001-755.000.000 lei
52,85-53,36
385.873.500+68% pentru partea care depăşeşte 730.000.000 lei

 

755.000.001-780.000.000 lei
53,36-53,86
402.873.500+69% pentru partea care depăşeşte 755.000.000 lei

 

780.000.001-805.000.000 lei
53,86-54,36
420.123.500+70% pentru partea care depăşeşte 780.000.000 lei

 

805.000.001-830.000.000 lei
54,36-54,86
437.623.500+71% pentru partea care depăşeşte 805.000.000 lei

 

830.000.001-855.000.000 lei
54,86-55,36
455.373.500+72% pentru partea care depăşeşte 830.000.000 lei

 

855.000.001-880.000.000 lei
55,36-55,86
473.373.500+73% pentru partea care depăşeşte 855.000.000 lei

 

880.000.001-905.000.000 lei
55,86-56,37
491.623.500+74% pentru partea care depăşeşte 880.000.000 lei

 

905.000.001-930.000.000 lei
56,37-56,86
510.123.500+75% pentru partea care depăşeşte 905.000.000 lei

 

930.000.001-955.000.000 lei
56,86-57,37
528.873.500+76% pentru partea care depăşeşte 930.000.000 lei

 

peste 955.000.000 lei
57,37
547.873.500+77% pentru partea care depăşeşte 955.000.000 lei


Anexa 2

CHELTUIELI
care se scad din veniturile încasate în vederea determinării profitului impozabil
1. Cheltuielile aferente activităţii desfăşurate, corespunzătoare veniturilor încasate, care potrivit reglementărilor legale se evidenţiază în costurile agenţilor economici.
2. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat.
3. Cheltuielile cu pregătirea profesională şi practica în producţie.
4. Sumele plătite pentru contractele de cercetare ce au ca obiect programele prioritare de interes naţional, fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creşterea calităţii produselor şi serviciilor şi elaborarea de produse noi, competitive, neincluse în costurile de producţie sau cheltuielile de circulaţie, după caz, ale agenţilor economici.
5. Comisioanele plătite agenţilor economici cu activitate de comerţ exterior.
6. Cheltuielile de protocol, reclama şi publicitate, în limitele stabilite de Ministerul Finanţelor.
7. Alocaţia pentru copii plătită de agenţii economici la care aceste sume nu se evidenţiază în costuri.
8. Sumele utilizate pentru cumpărarea de acţiuni pentru care se încasează dividende.
9. Prelevarile la fondul de rezerva şi la alte fonduri speciale, constituite potrivit reglementărilor legale.
10. Pierderile din anii precedenti, în măsura în care acestea nu au putut fi recuperate pînă la data determinării profitului impozabil.
11. Prelevarile şi donaţiile făcute în scopuri umanitare, precum şi pentru sprijinirea activităţilor sociale, culturale, ştiinţifice şi sportive, conform legii bugetare anuale.
12. Alte cheltuieli prevăzute de normele legale în vigoare.
-------------------------