LEGE nr. 2 din 30 martie 1988 privind perfecţionarea sistemului de retribuire pentru stimularea producţiei de export şi a exportului


Published: 1988-03-30

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 2 din 30 martie 1988
privind perfecţionarea sistemului de retribuire pentru stimularea producţiei de export şi a exportului

EMITENT

MAREA ADUNARE NAŢIONALA

Publicat în 

BULETINUL OFICIAL nr. 18 din 2 aprilie 1988

Participarea tot mai activa a României la circuitul economic mondial, la diviziunea internationala a muncii, obiectiv principal al actualului cincinal, impune sporirea continua, în ritm susţinut a producţiei pentru export şi a exportului, ridicarea calităţii şi competitivitatii produselor româneşti pe piaţa mondială.
Întreprinderile care executa producţie destinată exportului au obligaţia sa ia toate măsurile pentru realizarea integrală şi la termen a planului şi contractelor încheiate la export, să execute produse de înalt nivel calitativ, cu parametri tehnici şi funcţionali ridicati, cu consumuri materiale şi energetice reduse, competitive sub toate aspectele cu cele mai bune produse realizate pe plan mondial.
În acest scop, unităţile producătoare sînt obligate sa ia măsuri pentru o mai buna organizare a producţiei de export, repartizarea în aceasta activitate a personalului muncitor cu o înaltă calificare, întărirea ordinii şi disciplinei şi asigurarea unui control exigent al calităţii pe întreg fluxul de fabricaţie.
În vederea stimulării într-o mai mare măsura a unităţilor economice şi a colectivelor de oameni ai muncii în realizarea şi depăşirea exportului, creşterii eficientei economice, precum şi pentru aplicarea cu fermitate a principiilor noului mecanism economico-financiar,
Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege:


Articolul 1

(1) Întreprinderile şi centralele industriale care realizează producţie pentru export beneficiază de un fond de retribuire majorat, corespunzător producţiei cu aceasta destinaţie realizată pe fiecare relaţie.
  

(2) Fondul de retribuire suplimentar pentru stimularea producţiei de export şi a exportului se constituie pe fiecare întreprindere, precum şi pe fiecare centrala industriala, pentru personalul din aparatul propriu şi din subunitatile direct subordonate, cărora le sînt stabilite prin plan sarcini de producţie pentru export, diferenţiat pe relaţii, astfel:
  

a) 10% din fondul de retribuire planificat aferent producţiei marfa destinată exportului pe relaţia devize convertibile;
  

b) 6% din fondul de retribuire planificat aferent producţiei marfa destinată exportului pe relaţia cliring tari socialiste.
  


Articolul 2

Fondul de retribuire suplimentar pentru stimularea producţiei de export şi a exportului, constituit potrivit prevederilor art. 1, se eliberează lunar de bănci şi se stabileşte direct proporţional cu gradul de îndeplinire a planului de producţie pentru export şi a exportului, pe fiecare relaţie în parte.


Articolul 3

(1) Din fondul de retribuire suplimentar, stabilit potrivit prevederilor art. 2, va fi stimulat întregul personal al întreprinderii sau centralei industriale - muncitori, maiştri, ingineri, tehnicieni şi alte categorii de personal, din secţii, ateliere şi celelalte compartimente de producţie, din compartimentele de cercetare, inginerie tehnologică şi proiectare uzinala şi din celelalte compartimente, inclusiv cel din conducerea întreprinderii sau a centralei industriale şi a unităţilor componente, care a contribuit la realizarea producţiei pentru export şi a exportului.
  

(2) Sumele individuale ce se acordă ca stimulent se stabilesc în funcţie de contribuţia fiecărui om al muncii la rezultatele obţinute şi se aproba de biroul executiv al consiliului oamenilor muncii al întreprinderii sau al centralei industriale, după caz, pe baza propunerilor făcute de conducerea secţiilor, atelierelor şi a celorlalte compartimente, de acord cu organele sindicale de la nivelul acestora.
  

(3) Pentru personalul din conducerea întreprinderii, cel din conducerea fabricilor, uzinelor sau a altor unităţi componente de acest nivel, precum şi pentru cel din conducerea centralelor industriale, sumele individuale ce se acordă se aproba de organul ierarhic superior.
  


Articolul 4

(1) Sumele reprezentind stimulentul pentru realizarea producţiei de export şi a exportului se acordă în afară retributiei cuvenite în acord global şi a celorlalte drepturi de retributie, stabilite potrivit legii.
  

(2) Aceste sume nu se includ în retributia tarifara şi nu se iau în calcul la stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determina, potrivit legii, în funcţie de nivelul retributiei.
  

(3) Asupra fondului de retribuire suplimentar pentru stimularea producţiei de export şi a exportului nu se percep impozitul pe fondul total de retribuire şi contribuţia pentru asigurările sociale de stat, prevăzute de lege.
  


Articolul 5

În situaţia nerealizarii producţiei pentru export şi a exportului planificat, la stabilirea retributiei cuvenite în acord global se aplică, pentru toate categoriile de personal, penalizările sau diminuarile de retribuţii prevăzute de Legea nr. 1/1986 privind retribuirea în acord global şi în acord direct a personalului muncitor.


Articolul 6

Fondul de retribuire suplimentar pentru stimularea producţiei de export şi a exportului ce se acordă fiecărei întreprinderi şi centrale industriale potrivit prevederilor art. 2 se poate elibera de bănci peste fondul de retribuire calculat, în condiţiile prevăzute de lege, şi se suporta din beneficiile fiecărei întreprinderi sau centrale industriale.


Articolul 7

Prevederile cuprinse la art. 1-6 se aplică şi la întreprinderile şi centralele industriale care au stabilite prin plan sarcini cu privire la livrarea de materii prime, materiale, piese şi subansamble, care urmează a fi încorporate în producţia pentru export a altor întreprinderi.


Articolul 8

(1) Prevederile prezentei legi se aplică experimental începînd cu data de 15 aprilie 1988.
  

(2) Concluziile desprinse din aplicarea experimentala a prezentei legi vor fi supuse dezbaterii Marii Adunări Naţionale a Republicii Socialiste România pînă la sfîrşitul anului 1988.
  

(3) Pe perioada experimentarii prezentei legi îşi încetează aplicarea prevederile din actele normative prevăzute în anexa.
  

Această lege a fost adoptată de Marea Adunare Naţionala în şedinţa din 30 martie 1988.
PREŞEDINTELE
MARII ADUNĂRI NAŢIONALE
NICOLA GIOSAN


Anexa 1

Prevederile din acte normative care îşi încetează aplicarea pe perioada experimentarii Legii privind perfecţionarea sistemului de retribuire pentru stimularea producţiei de export şi a exportului
1. Prevederile referitoare la majorarea retributiei sau la acordarea unor prime pentru personalul din întreprinderile şi centralele industriale care realizează producţie pentru export din art. 27 alin. (2), art. 44 alin. (1) şi art. 46 alin. (2) ale Legii nr. 1/1986.
2. Art. 1-4 din Decretul Consiliului de Stat nr. 185/1987 privind unele măsuri pentru creşterea cointeresarii materiale a oamenilor muncii, a întreprinderilor în realizarea producţiei de export şi a exportului.
-------------