LEGE nr. 31 din 28 octombrie 1977 privind Congresul consiliilor de conducere ale unităţilor agricole socialiste, al întregii taranimi, şi Consiliul Naţional al Agriculturii


Published: 1977-10-28

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 31 din 28 noiembrie 1977 (*republicată*)
privind Congresul cons. de cond. ale unit. agric. socialiste, al întregii taranimi, al cons. oamenilor muncii din ind. alim, silvicultura şi gospodărirea apelor şi Cons. Nat. al Agric, Ind. Alim, Silviculturii şi Gospodăririi Apelor

EMITENT

MAREA ADUNARE NAŢIONALA

Publicat în 

BULETINUL OFICIAL nr. 25 din 11 aprilie 1981

Programul Partidului Comunist Roman de faurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi inaintare a României spre comunism stabileşte măsuri pentru perfecţionarea, în toate domeniile vieţii economice şi sociale, a cadrului organizatoric care să asigure participarea activa a maselor de oameni ai muncii la elaborarea şi înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare susţinută şi echilibrata a economiei, de repartizare raţională a forţelor de producţie pe teritoriul tarii.
În scopul asigurării infaptuirii sarcinilor şi obiectivelor stabilite pentru agricultura prin Programul partidului şi hotărîrile Congresului al XI-lea al partidului, este necesară crearea unor organisme reprezentative ale oamenilor muncii din agricultura, care să dezbata şi să contribuie la fundamentarea şi definitivarea proiectelor planurilor anuale şi de perspectiva de dezvoltare economico-socială, precum şi a programelor de îndeplinire a acestora.
Pentru înfăptuirea politicii partidului în domeniul agriculturii, în vederea realizării unei agriculturi moderne, de mare randament şi pentru îndeplinirea hotărîrilor adoptate la Congresul consiliilor de conducere ale unităţilor agricole socialiste, al întregii taranimi, al coniliilor oamenilor muncii din industria alimentara, silvicultura şi gospodărirea apelor,
Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.


Articolul 1

Se instituie Congresul consiliilor de conducere ale unităţilor agricole socialiste, al întregii taranimi, al consiliilor oamenilor muncii din industria alimentara, silvicultura şi gospodărirea apelor, forumul suprem al agriculturii, industriei alimentare, silviculturii şi gospodăririi apelor, prin care se asigura participarea directa şi efectivă a oamenilor muncii din aceste domenii de activitate la elaborarea şi adoptarea hotărîrilor privind dezvoltarea şi modernizarea continua a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii şi gospodăririi apelor, creşterea producţiei agroalimentare şi silvice, sporirea contribuţiei acestor sectoare la dezvoltarea economiei naţionale şi la ridicarea generală a bunastarii ţărănimii, a tuturor celor ce muncesc.
Congresul consiliilor de conducere ale unităţilor agricole socialiste, al întregii taranimi, al consiliilor oamenilor muncii din industria alimentara, silvicultura şi gospodărirea apelor dezbate problemele fundamentale ale politicii agrare a partidului şi statului, căile şi mijloacele de infaptuire a sarcinilor cuprinse în programul partidului, în planul naţional unic de dezvoltare economică şi socială, ale perfecţionării autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, precum şi ale dezvoltării continue a muncii şi conducerii colective.


Articolul 2

La lucrărilor Congresului consiliilor de conducere ale unităţilor agricole socialiste, al întregii taranimi, al consiliilor oamenilor muncii din industria alimentara, silvicultura şi gospodărirea apelor participa reprezentanţi ai consiliilor de conducere ale cooperativelor agricole de producţie, consiliilor oamenilor muncii din întreprinderile agricole de stat, din staţiunile pentru mecanizarea agriculturii, din întreprinderile de industrie alimentara, din unităţile silvice şi de gospodărire a apelor, delegaţi ai comisiilor judeţene şi comunale ale producătorilor agricoli din localităţile necooperativizate, membrii Consiliului Naţional al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Gospodăririi Apelor, activisti de partid, oameni de ştiinţa şi cadre didactice din învăţămîntul agricol, de industrie alimentara şi silvicultura, reprezentanţi ai unor ministere şi altor organe de stat şi obşteşti.
Congresul consiliilor de conducere ale unităţilor agricole socialiste, al întregii taranimi, al consiliilor oamenilor muncii din industria alimentara, silvicultura şi gospodărirea apelor se întruneşte o dată la cinci ani şi se convoacă de Consiliul Naţional al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Gospodăririi Apelor.
Normele de reprezentare la congres se stabilesc de Consiliul Naţional al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Gospodăririi Apelor.


Articolul 3

În cadrul Congresului consiliilor de conducere ale unităţilor agricole socialiste, al întregii taranimi, al consiliilor oamenilor muncii din industria alimentara, silvicultura şi gospodărirea apelor îşi desfăşoară lucrările Congresul Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie, conferinţele consiliilor oamenilor muncii din întreprinderile agricole de stat, din staţiunile pentru mecanizarea agriculturii şi din întreprinderile de industrie alimentara, precum şi consfatuirea producătorilor agricoli din localităţile necooperativizate.


Articolul 4

Congresul consiliilor de conducere ale unităţilor agricole socialiste, al întregii taranimi, al consiliilor oamenilor muncii din industria alimentara, silvicultura şi gospodărirea apelor adopta hotărîri obligatorii pentru toate organele de conducere colectivă ale unităţilor şi organizaţiilor de stat, cooperatite şi celorlalte organizaţii obşteşti din domeniul agriculturii, industriei alimentare, silviculturii şi gospodăririi apelor, pentru toţi producătorii agricoli.


Articolul 5

Congresul consiliilor de conducere ale unităţilor agricole socialiste, al întregii taranimi, al consiliilor oamenilor muncii din industria alimentara, silvicultura şi gospodărirea apelor are, ca organ de larga reprezentare cu activitate permanenta, Consiliul Naţional al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Gospodăririi Apelor.
Consiliul Naţional al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Gospodăririi Apelor asigura coordonarea şi înfăptuirea, într-o conceptie unitară, a acţiunilor şi măsurilor necesare realizării prevederilor planului naţional unic de dezvoltare economică şi socială în domeniul agriculturii, industriei alimentare, silviculturii şi gospodăririi apelor, aplicarea principiilor autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare în întreaga activitate, aducerea la îndeplinire a hotărîrilor Congresului consiliilor de conducere ale unităţilor agricole socialiste, al întregii taranimi, al consiliilor oamenilor muncii din industria alimentara, silvicultura şi gospodărirea apelor.
Consiliul Naţional urmăreşte, în întreaga sa activitate, realizarea obiectivelor noii revoluţii agrare în ce priveşte sporirea producţiei agricole şi a productivitatii muncii în agricultura, ridicarea nivelului tehnic şi creşterea eficientei economice ale acestei ramuri, folosirea integrală şi eficienta a pămîntului, principalul mijloc de producţie în agricultura, ridicarea potenţialului productiv al solului, realizarea programului de îmbunătăţiri funciare, folosirea judicioasă a bazei tehnico-materiale, a forţei de muncă şi a specialiştilor, introducerea şi generalizarea progresului tehnic, sporirea contribuţiei activităţii de cercetare ştiinţifică la progresul agriculturii, asigurarea unui nivel superior întregii activităţi sociale generale în sate şi comune.
În domeniul industriei alimentare, Consiliul Naţional ia măsuri pentru asigurarea ridicării gradului de valorificare superioară a materiilor prime agricole, lărgirea şi diversificarea sortimentului de produse prelucrate, ridicarea calităţii bunurilor alimentare, creşterea poderii derivatelor proteice de origine vegetala în alimentaţia oamenilor, satisfacerea cerinţelor unei alimentatii rationale, ştiinţific fundamentate, pentru toate categoriile de conumatori.
De asemenea, Consiliul Naţional adopta măsuri pentru sporirea potenţialului productiv al pădurilor, pentru apărarea, conservarea şi dezvoltarea fondului forestier, gospodărirea judicioasă a resurselor de masa lemnoasă şi combaterea risipirii acesteia, regenerarea pădurilor şi îmbunătăţirea celor slab productive, reimpadurirea, păstrarea în patrimoniul silvic a speciilor valoroase de arbori aclimatizati în ţara, ameliorarea funcţiilor de protecţie ale pădurilor, dezvoltarea recoltarii şi valorificării superioare a fructelor de padure, a celorlalte resurse naturale şi produse accesorii ale pădurilor.
În domeniul gospodăririi apelor, Consiliul Naţional urmăreşte, în cadrul Programului de amenajare a bazinelor hidrografice ale tarii, amenajarea, într-o conceptie unitară, a întregii reţele hidrografice, pentru asigurarea satisfacerii tuturor nevoilor de apa potabilă, industriala, pentru irigaţii, producerea energiei şi altele, precum şi pentru apărarea localităţilor, platformelor industriale şi suprafeţelor agricole împotriva inindatiilor, economisirea şi recircularea apei, diminuarea consumurilor şi a pierderilor, păstrarea puritatii şi calităţii apelor.


Articolul 6

Consiliul Naţional al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Gospodăririi Apelor are următoarele atribuţii principale:

a) organizează aplicarea şi controlează îndeplinirea hotărîrilor de partid şi a legilor tarii cu privire al agricultura, industria alimentara, silvicultura şi gospodărirea apelor, precum şi a hotărîrilor Congresului consiliilor de conducere ale unităţilor agricole socialiste, al întregii taranimi, al consiliilor oamenilor muncii din industria alimentara, silvicultura şi gospodărirea apelor;
  

b) analizează planurile anuale şi de perspectiva, programele de dezvoltare a ramurilor şi subramurilor din agricultura şi industria alimentara, din silvicultura şi din domeniul gospodăririi apelor.
  

Stabileşte măsuri pentru aplicarea, în întreaga activitate a unităţilor din agricultura, industria alimentara, silvicultura şi gospodărirea apelor, a principiilor autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, pentru înfăptuirea în cele mai bune condiţii, de către aceste unităţi, a sarcinilor ce le revin din planul naţional unic de dezvoltare economică şi socială;

c) stabileşte măsuri pentru folosirea judicioasă şi integrală a fondului funciar, utilizarea soiurilor de seminţe de mare randament, extinderea raselor de animale de mare productivitate, aplicarea şi perfecţionarea tehnologiilor de producţie în cultura plantelor, creşterea animalelor, în industria alimentara, silvicultura şi gospodărirea apelor, organizarea ştiinţifică a producţiei şi a muncii.
  

d) stabileşte măsuri pentru folosirea integrală a capacităţilor de producţie şi a forţei de muncă, îndeplinirea sarcinilor de livrare a produselor la fondul de stat, realizarea investiţiilor, creşterea eficientei economice a unităţilor agricole, de industrie alimentara, silvicultura şi gospodărirea apelor, sporirea contribuţiei agriculturii şi celorlalte sectoare la satisfacerea nevoilor de consum ale populaţiei, ale întregii economii naţionale;
  

e) analizează stadiul îndeplinirii planurilor de producţie şi economico-financiare pe ansamblul agriculturii, industriei alimentare, silviculturii şi gospodăririi apelor, precum şi pe ramurile acestora, şi adopta măsurile necesare pentru îmbunătăţirea continua a activităţii de producţie şi economice în toate unităţile, pentru realizarea şi depăşirea prevederilor de plan;
  

f) dezbate şi se pronunţa asupra proiectelor de acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea unităţilor agricole, de industrie alimentara, silvicultura şi gospodărire a apelor, la activitatea organelor de conducere coletiva ale acestora, precum şi asupra altor proiecte care privesc perfecţionarea muncii în domeniile sale de activitate;
  

g) asigura orientarea şi conducerea unitară a activităţii organelor de conducere ale unităţilor socialiste din agricultura, industria alimentara, silvicultura şi gospodărirea apelor, pentru aplicarea permanenta a principiului muncii şi conducerii colective, îmbunătăţirea stilului şi metodelor de muncă, promovarea criticii şi autocriticii, creşterea răspunderii tuturor membrilor acestor organe în realizarea sarcinilor ce le revin.
  


Articolul 7

Consiliul Naţional al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Gospodăririi Apelor răspunde, pentru activitatea desfăşurată, în faţa Congresului consiliilor de conducere ale unităţilor agricole socialiste, al întregii taranimi, al consiliilor oamenilor muncii din industria alimentara, silvicultura şi gospodărirea apelor.


Articolul 8

Consiliul Naţional al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Gospodăririi Apelor este alcătuit din:

a) Consiliul Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie;
  

b) consiliile de conducere ale:
  

- Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare;
- Departamentul industriei alimentare;
- Departamentul agriculturii de stat;
- Direcţiei generale economice a horticulturii;
- Direcţiei generale economice pentru mecanizarea agriculturii, irigaţii, transporturi şi producţia de utilaje pentru agricultura şi industria alimentara;
- Direcţiei generale economice de îmbunătăţiri funciare şi construcţii în agricultura;
- Consiliului Naţional al Apelor;
- Departamentului silviculturii;

c) Prezidiul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice;
  

d) consiliile oamenilor muncii ale:
  

- Centralei pentru valorificarea cerealelor şi plantelor tehnice;
- Trustului întreprinderilor pentru producerea nutreturilor combinate;
- Trustului inului, cînepii şi bumbacului;
- Trustului "Plafar";

e) Consiliul de administraţie al Băncii pentru Agricultura şi Industrie Alimentara;
  

f) Comisia centrala a producătorilor agricoli din localităţile necooperativizate;
  

g) reprezentanţi ai:
  

- Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist;
- Consiliul Naţional al Femeilor;
- uniunilor sindicatelor din agricultura, industria alimentara, silvicultura şi ape;
- institutelor învăţămîntului superior agricol, de industrie alimentara şi silvicultura;

h) oameni ai muncii care lucrează direct în preoductia agricolă din cooperativele agricole de producţie, întreprinderile agricole de stat, staţiunile pentru mecanizarea agriculturii, din unităţile de industrie alimentara, silvicultura şi gospodărire a apelor, care nu fac parte din organele de conducere ale acestor unităţi, precum şi producători agricoli din localităţile necooperativizate, potrivit normelor stabilite de Consiliul Naţional al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Gospodăririi Apelor. Numărul acestora va reprezenta cel puţin 30 la suta din numărul membrilor Consiliului Naţional.
  

Membrii Consiliului Naţional al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Gospodăririi Apelor prevăzuţi la lit. g) sînt desemnaţi de conducerile colective ale organizaţiilor respective pe o perioadă de 5 ani.
Membrii Consiliului Naţional al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Gospodăririi Apelor pot fi revocaţi de către organele care i-au desemnat.


Articolul 9

Consiliul Naţional al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Gospodăririi Apelor are un preşedinte, un prim-vicepreşedinte şi 6 vicepreşedinţi, aleşi de Consiliul Naţional.
Preşedintele Consiliului Naţional este un activist din conducerea de partid şi de stat.


Articolul 10

Consiliul Naţional al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Gospodăririi Apelor îşi desfăşoară activitatea în plen şi pe comisii.
Numărul şi componenta comisiilor se stabilesc de Consiliul Naţional al Agricultura, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Gospodăririi Apelor.
În timpul lucrărilor în plen, Consiliul Naţional al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Gospodăririi Apelor poate să-şi desfăşoare activitatea şi pe secţiuni.


Articolul 11

Consiliul Naţional al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Gospodăririi Apelor are un birou executiv alcătuit din 57 persoane:
- prim-vicepreşedintele Consiliului Naţional;
- vicepreşedinţii Consiliului Naţional;
- doi secretari;
- 48 membrii.
Componenta biroului executiv se stabileşte de Consiliul Naţional.
Funcţia de preşedinte al biroului executiv este îndeplinită de prim-vicepreşedintele Consiliul Naţional. În lipsa preşedintelui biroului executiv, atribuţiile sale se îndeplinesc de unul dintre vicepreşedinţi, pe care în desemnează în acest scop.


Articolul 12

Biroul executiv conduce activitatea în perioada dintre şedinţele Consiliului Naţional al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Gospodăririi Apelor şi asigura îndeplinirea hotărîrilor acestuia.
Biroul executiv se întruneşte o dată pe trimestru şi ori de cîte ori este nevoie şi lucrează în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.
La şedinţele biroului executiv participa preşedintele Consiliului Naţional.


Articolul 13

Consiliul Naţional al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Gospodăririi Apelor şi biroul executiv adopta hotărîri prin vot deschis, cu majoritatea membrilor lor.


Articolul 14

În scopul creării cadrului organizatoric al participării directe a producătorilor agricoli din localităţile necooperativizate la stabilirea şi aducerea la îndeplinire a măsurilor de creştere a producţiei agricole, se constituie, pe lîngă consiliile populare comunale, comisii ale producătorilor agricoli.
Comisia comunală a producătorilor agricoli se compune din 9-15 membri aleşi pe doi ani şi jumătate de adunarea producătorilor agricoli din localităţile necooperativizate. Pentru conducerea activităţii între şedinţe, comisia comunală alege un birou executiv format din 3-5 membri. Preşedintele comisiei comunale este vicepreşedintele biroului executiv al consiliului popular comunal.
Comisia comunală se întruneşte trimestrial şi ori de cîte ori este nevoie. Comisia se convoacă de biroul sau executiv.


Articolul 15

În judeţele unde funcţionează mai multe comisii comunale ale producătorilor agricoli, se constituie, pe lîngă uniunile judeţene ale cooperativelor agricole de producţie, comisii judeţene ale producătorilor agricoli din localităţile necooperativizate.
Comisia judeteana a producătorilor agricoli se compune din 11-31 membri desemnaţi, pe termen de 5 ani, de comitetul executiv al consiliului popular judeţean. Pentru conducerea activităţii între şedinţe, comisia judeteana alege un birou executiv format din 5-9 membri.
Preşedintele comisiei judeţene este unul din directorii direcţiei generale pentru agricultura şi industria alimentara.
Comisia judeteana se întruneşte semestrial şi ori de cîte ori este nevoie. Comisia se convoacă de biroul sau executiv.


Articolul 16

Pentru coordonarea şi îndrumarea activităţii comisiilor judeţene şi comunale, se constituie, pe lîngă Uniunea Naţionala a Cooperativelor Agricole de Producţie, Comisia centrala a producătorilor agricoli din localităţile necooperativizate.


Articolul 17

Comisia centrala a producătorilor agricoli se compune din 61 membri aleşi, pe o perioadă de 5 ani, de către consfatuirea producătorilor agricoli din localităţile necooperativizate.
Preşedintele Comisiei centrale a producătorilor agricoli din localităţile necooperativizate este adjunctul ministrului agriculturii şi industriei alimentare care coordonează şi răspunde de activitatea de creştere a animalelor.
Comisia centrala a producătorilor agricoli din localităţile necooperativizate se întruneşte o dată de an şi ori de cîte ori este nevoie. Comisia se convoacă de biroul sau executiv.
Comisia centrala alege biroul executiv, compus din 11 membri. Preşedintele biroului executiv este preşedintele Comisiei centrale a producătorilor agricoli din localităţile necooperativizate.
Biroul executiv conduce activitatea între şedinţele Comisiei centrale şi aduce la îndeplinire hotărîrile acesteia.


Articolul 18

Comisia centrala, comisiile judeţene şi comisiile comunale ale producătorilor agricoli din localităţile necooperativizate promovează metode agrozootehnice înaintate, iniţiază şi organizează acţiuni de îndrumare, sprijinire şi mobilizare a producătorilor agricoli pentru executare lucrărilor de interes general, valorificarea cît mai deplina a potenţialului productiv al terenurilor, plantaţiilor şi animalelor, promovarea asocierii în producţie, creşterea contribuţiei la fondul central de produse al statului, ridicarea nivelului de trai material şi spirirtual al producătorilor agricoli din localităţile necooprativizate.


Articolul 19

Congresul consiliilor de conducere ale unităţilor agricole socialiste, al întregii taranimi, al consiliilor oamenilor muncii din industria alimentara, silvicultura şi gospodărirea apelor, Consiliul Naţional al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Gospodăririi Apelor şi Comisia centrala a producătorilor agricoli din localităţile necooperativizate îşi stabilesc regulamentele de funcţionare.
---------

Related Laws