LEGE nr. 63 din 28 decembrie 1972 pentru aprobarea Decretului nr. 386/1972 pentru modificarea Legii nr. 27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară


Published: 1972-12-28

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 63 din 28 decembrie 1972
pentru aprobarea Decretului nr. 386/1972 pentru modificarea Legii nr. 27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară

EMITENT

MAREA ADUNARE NAŢIONALA

Publicat în 

BULETINUL OFICIAL nr. 164 din 30 decembrie 1972

În temeiul art. 57 din Constituţia Republicii Socialiste România semnam şi dispunem să fie publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România Legea nr. 63 din 28 decembrie 1972 pentru aprobarea Decretului nr. 386/1972 pentru modificarea Legii nr. 27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE STAT,
Nicolae Ceauşescu
Bucureşti, 30 decembrie 1972.
EXPUNERE DE MOTIVE
Alăturată lege are drept obiect aprobarea Decretului nr. 386/1972 pentru modificarea Legii nr. 27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 113 din 20 octombrie 1972.
Ca urmare a aprobării principiilor de majorare a pensiilor de către Conferinţa Naţionala a Partidului Comunist Roman din 19-21 iulie 1972, Comitetul Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Roman a stabilit măsurile corespunzătoare, care necesitau modificarea sau completarea unor dispoziţii din Legea nr. 27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară.
În acest scop, s-a emis Decretul nr. 386/1972, în care s-au prevăzut, în principal, următoarele:

a) sporirea unor procente de calcul al pensiilor pentru limita de vîrsta şi invaliditate;
  

b) introducerea în lege a cuantumurilor minime sau fixe în care se acordă pensiile şi ajutoarele sociale, la nivelul celor rezultate ca urmare a majorării pensiilor în baza Decretului nr. 315/1972;
  

c) acordarea dreptului la pensie de urmaş - în condiţiile prevăzute de lege - şi în cazul în care sustinatorul decedat avea o vechime în munca de cel puţin 10 ani, faţă de 25 ani, bărbaţii şi 20 ani, femeile, cît se cerea pînă în prezent;
  

d) pensia de urmaş se acordă tinindu-se seama - pe lîngă condiţiile prevăzute de lege - şi de condiţia ca urmasul sa fi fost în întreţinerea susţinătorului decedat; de asemenea, pensia de urmaş se acordă numai în cazul şi atita timp cît, din diferite motive recunoscute de lege, urmasul nu este salariat, membru al unei cooperative meşteşugăreşti sau nu exercita o profesie ori o meserie pe cont propriu;
  

e) acordarea pensiei de urmaş sotiei (soţului) fără copii, cînd căsătoria a avut loc cu un pensionar pentru limita de vîrsta, se face dacă durata căsătoriei este de cel puţin 5 ani premergatori decesului; în cazul în care decesul susţinătorului s-a datorat unui accident de orice natura sau unei boli profesionale, pensia de urmaş se acordă indiferent de durata căsătoriei;
  

f) trecerea pensionarilor de invaliditate, cauzată de accidente în afară de muncă sau boli obişnuite, în vîrsta de 60 ani, bărbaţii şi 55 ani, femeile, în categoria pensionarilor pentru limita de vîrsta, fără a li se afecta drepturile de pensie cîştigate;
  

g) acordarea dreptului de a primi atît pensia I.O.V.R., cît şi pensie de asigurări sociale şi pensionarilor I.O.V.R., invalizi de gradul II;
  

h) corelarea cuantumului pensiilor acordate după 1 noiembrie 1972 cu pensiile majorate la acea data, astfel încît, în condiţii similare de pensionare, noilor pensionari sa li se asigure pensii în cuantumuri cel puţin egale cu cele rezultate din majorare.
  

Deoarece normele cuprinse în Decretul nr. 386/1972 au putere de lege, ele au fost supuse spre dezbatere şi adoptare Marii Adunări Naţionale, în conformitate cu art. 64 pct. 2 din Constituţie.
Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se aprobă Decretul nr. 386/1972 pentru modificarea Legii nr. 27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară.
Această lege a fost votată de Marea Adunare Naţionala în şedinţa din 28 decembrie 1972, cu unanimitatea voturilor celor 429 deputaţi prezenţi la şedinţa.
Preşedintele Marii Adunări Naţionale,
ŞTEFAN VOITEC
Bucureşti, 28 decembrie 1972.
Nr. 63.
──────────────

Related Laws