cu privire la aprobarea formularelor provizorii de bilete de călătorie


Published: 2015-12-11

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În temeiul prevederilor Legii nr. 150 din 17.07.2014 cu privire la aprobarea Codului тransporturilor rutiere și Hotărîrii Guvernului nr. 695 din 18.11.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, luînd în considerație demersul Asociației Patronale a Transportatorilor Auto „Nord”, nr.39 din 21.08.2015, cu propunerea de aprobare a unor noi modele de bilete pentru serviciile regulate incluse în Programele de transport rutier interraionale și raionale (nr. de înregistrare la minister 5005 din 21.08.2015),


ORDON:


1. Se aprobă cu titlu de experiment, suplimentar la formularele aprobate prin Ordinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor nr. 238 din  31.10.2013, pe o perioadă de 4 luni, din momentul publicării, formularele tipizate de bilete de călătorie pentru activitatea de transport rutier de pasageri și bagaje pe rute regulate conform Anexei la prezentul ordin.
2. Formularul aprobat  este valabil pentru  serviciile regulate cu o lungime de pînă la 30 km.
3. Autoritatea administrativă „Agenția Națională Transport Auto” va aduce prezentul ordin la cunoștința Î.S. Editura „Statistica”, agenților transportatori, care prestează servicii de transport rutier de pasageri și bagaje pe rute regulate, gărilor și stațiilor auto, precum și organelor de control.
4. Autoritatea administrativă „Agenția Națională Transport Auto” va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
5. Autoritatea administrativă ,,Agenția Națională Transport Auto” va monitoriza modul de implementare a prezentului ordin și la expirarea termenului de 4 luni va prezenta ministerului o informație amplă privind necesitatea menținerii prevederilor acestuia în vigoare.
6. Controlul asupra îndeplinirii prezentului ordin se pune în sarcina  dlui Gheorghe Ambrosi, șef Direcția Transport Rutier.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR
ŞI INFRASTRUCTURII DRUMURILOR               Iurie CHIRINCIUC

Nr. 216. Chişinău, 23 noiembrie 2015.Anexa nr. 1
la Ordinul MTID nr. 216 din 23 noiembrie 2015

Model de bilet de călătorie la rutele cu o lungime nu mai mare de 30 kmCerințe tehnice:
1. Hîrtie de ziar;
2. Tipar alb-negru;
3. Dimensiuni: 40x60.

*Pentru completarea rubricii ,,Ruta” operatorul de transport rutier va prezenta Î.S. ,,Editura de imprimare Statistica”” copia autorizației de transport rutier pentru ruta respectivă, valabilă la momentul depunerii cererii.