cu privire la eliberarea de plată a penalităţilor şi autorizarea unui împrumut de la AutoritateaAeronautică Civilă către Î.S. „MoldATSA”


Published: 2015-12-11

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
cu privire la eliberarea de plată a penalităţilor
şi autorizarea unui împrumut de la Autoritatea
Aeronautică Civilă către Î.S. „MoldATSA”Publicat : 11.12.2015
în Monitorul Oficial

Nr. 332-339
    art Nr : 951

MODIFICAT    HG827 din 04.07.16, MO193-203/08.07.16 art.891     În temeiul art. 21 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-133, art. 1018), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Prin derogare de la punctul 26 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Aeronautice Civile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 645 din 7 august 2014, Î.S. „MoldATSA” se eliberează de plata penalităţilor acumulate pentru netransferarea în termen a plăţilor de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare către Autoritatea Aeronautică Civilă, pentru perioada de la 1 decembrie 2014 pînă la 31 decembrie 2016.
[Pct.1 modificat prin HG827 din 04.07.16, MO193-203/08.07.16 art.891]
2. În scopul acoperirii cheltuielilor aferente furnizării şi menţinerii în condiţii de siguranţă a serviciilor de navigaţie aeriană în Republica Moldova, se autorizează acordarea de către Autoritatea Aeronautică Civilă pentru Î.S. „MoldATSA” a unui împrumut în sumă de pînă la 35 (treizeci şi cinci) milioane lei, în patru tranşe lunare, dintre care 20 (douăzeci) milioane lei vor fi acordate în anul 2015, în două tranşe, cîte 10 (zece) milioane lei, din contul mijloacelor prevăzute în bugetul Autorităţii Aeronautice Civile pe anul 2015, iar 15 (cincisprezece) milioane lei vor fi acordate în două tranşe, cîte 7,5 (şapte virgulă cinci) milioane lei, pînă la 1 septembrie 2016. Împrumutul se va rambursa nu mai tîrziu de data de 1 ianuarie 2017.
[Pct.2 modificat prin HG827 din 04.07.16, MO193-203/08.07.16 art.891]
3. Directorul Autorității Aeronautice Civile se împuternicește să semneze contractul de împrumut dintre Autoritatea Aeronautică Civilă și Î.S. „MoldATSA”, în condițiile prevăzute la punctul 2 al prezentei hotărîri, precum și în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
4. Hotărîrea Guvernului nr. 804 din 29 octombrie 2015 „Cu privire la aprobarea bugetului Autorităţii Aeronautice Civile pe anul 2015” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 302-305, art. 896) se modifică şi se completează după cum urmează:
în hotărîre, cifra „67715”, în ambele cazuri, se substituie cu cifra „77715”;
în anexă:
compartimentul I:
în coloana trei, cifra „67715” se substituie cu cifra „77715”;
la punctul 1 coloana trei, cifra „42267” se substituie cu cifra „52267”;
compartimentul II:
în coloana trei, cifra „67715” se substituie cu cifra „77715”;
se completează cu punctul 4 cu următorul cuprins:    
„4.

Împrumut pentru Î.S. MoldATSA”

20 000”;
la poziţia „Sold pe anul 2015” coloana trei, cifra „13 077” se substituie cu cifra „3077”.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR                                Gheorghe BREGA    Contrasemnează:    Viceprim-ministru,    ministrul economiei                                                         Stephane Christophe Bridе    Ministrul finanţelor                                                         Anatol Arapu    Ministrul transporturilor     şi infrastructurii drumurilor                                             Iurie Chirinciuc    Nr. 848. Chişinău, 7 decembrie 2015.