cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sofia, raionul Drochia


Published: 2015-12-11

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Prin sesizarea, înregistrată la Comisia Electorală Centrală sub nr. CEC 7/13805 din 16 septembrie 2015, secretarul Consiliului sătesc Sofia din raionul Drochia a informat Comisia asupra stării de incompatibilitate a consilierului Darii Victor ales pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”. Sesizarea este însoţită de documente din care rezultă că, începînd cu data de 23 iulie 2015, domnul Darii Victor deţine funcţia de viceprimar al orașului Drochia.
Examinînd documentele prezentate, se constată starea de incompatibilitate prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, care prevede că mandatul alesului local este incompatibil cu calitatea de persoană cu funcţie de demnitate publică.
Astfel, în conformitate cu art. 8 alin. (1) al legii citate, alesul local care se află în unul din cazurile de incompatibilitate va demisiona din funcţia incompatibilă cu mandatul deţinut sau îşi va depune mandatul în termen de 30 de zile de la apariţia incompatibilităţii.
Dat fiind faptul că domnul Darii Victor nu a demisionat din una din funcţiile incompatibile în termenul stabilit, Comisia Electorală Centrală decide ridicarea mandatului de consilier conform art. 8 alin. (21) al legii menționate, la cererea persoanelor interesate.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Sofia îi revine candidatului supleant Rusu Vladimir de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Drochia din 26 iunie 2015.
În temeiul art. 18 alin. (2), 22 alin. (1) lit. u) şi 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. c), alin. (3) şi (31), art. 7 alin. (1) lit. a) şi art. 8 alin. (21) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 şi în conformitate cu pct. 21, 24 și 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală  h o t ă r ă ş t e:
1. Se ridică, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Darii Victor ales pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru” în Consiliul sătesc Sofia.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Sofia, raionul Drochia, candidatului supleant Rusu Vladimir de pe lista Partidului Politic ,,Partidul Nostru”.
3. Se preavizează consilierul Rusu Vladimir asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE                                 Iurie CIOCAN

Secretar                                                                   Andrei Volentir