pentru modificarea și completarea Legii nr. 1591-XV din 26 decembrie 2002 privind protecţia socială suplimentară a unor beneficiari de pensii și a unor categorii de populație


Published: 2016-08-12

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Legea nr. 1591-XV din 26 decembrie 2002 privind protecţia socială suplimentară a unor beneficiari de pensii și a unor categorii de populație (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 1–2, art. 6), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Legea se completează cu articolele 15 şi 16 avînd următorul cuprins:
„Art. 15. – Se stabileşte, începînd cu 1 iulie 2016, o alocaţie lunară de stat beneficiarilor de pensii, stabilite în sistemul public de asigurări sociale, care au activat pînă la atingerea vîrstei de pensionare sau activează în continuare în instituţiile de învăţămînt din partea stîngă a Nistrului şi oraşul Bender, subordonate Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova  (a căror listă este expusă în anexă), domiciliază în partea stîngă a Nistrului şi nu beneficiază de pensii stabilite de administraţia de la Tiraspol.
Art. 16. – Se stabileşte, începînd cu 1 iulie 2016, o alocaţie lunară de stat femeilor cu vîrstă cuprinsă între 55 şi 57 de ani şi bărbaţilor cu vîrstă cuprinsă între 60 şi 62 de ani care sînt angajaţi în instituţiile de învăţămînt din partea stîngă a Nistrului şi oraşul Bender, subordonate Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova (a căror listă este expusă în anexă), domiciliază în partea stîngă a Nistrului şi nu beneficiază de pensii stabilite de administraţia de la Tiraspol.”
2. La articolul 2:
alineatul unic va deveni alineatul (1) și se va completa în partea introductivă, după textul „1 iulie 2014”, cu textul „ , iar cele prevăzute la art. 15 şi l 6 începînd cu 1 iulie 2016”;
articolul se completează cu alineatul (2) avînd următorul cuprins:
„(2) În cazul în care se încadrează în mai multe categorii de beneficiari care acordă dreptul la alocația lunară de stat prevăzută de lege, persoanei i se va stabili o singură alocație.”
Art. II. – Guvernul, în termen de o lună, va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.