cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Brătuleni, raionul Nisporeni


Published: 2015-12-11

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Prin sesizarea, înregistrată la Comisia Electorală Centrală sub nr. CEC 7/13564 din 18 august 2015, secretarul Consiliului comunal Brătuleni din raionul Nisporeni a informat Comisia asupra stării de incompatibilitate a consilierului Lupei Aliona aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova. Sesizarea este însoţită de documente din care rezultă că, începînd cu data de 13 decembrie 2011, doamna Lupei Aliona deţine funcţia de director al Casei de cultură din comuna Brătuleni.
Examinînd documentele prezentate, se constată starea de incompatibilitate prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, care prevede că mandatul alesului local este incompatibil cu calitatea de şef, de şef adjunct (inclusiv interimatul acestor funcţii) în structurile subordonate autorităţilor publice locale (instituţii publice, servicii, întreprinderi municipale).
Astfel, în conformitate cu art. 8 alin. (1) al legii citate, alesul local care se află în unul din cazurile de incompatibilitate va demisiona din funcţia incompatibilă cu mandatul deţinut sau îşi va depune mandatul în termen de 30 de zile de la apariţia incompatibilităţii.
Dat fiind faptul că doamna Lupei Aliona nu a demisionat din una din funcţiile incompatibile în termenul stabilit, Comisia Electorală Centrală decide ridicarea mandatului de consilier conform art. 8 alin. (21) al Legii nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, la cererea persoanelor interesate.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Brătuleni îi revine candidatului supleant Andrușceac Nicolae de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Nisporeni din 24 iunie 2015.


În temeiul art. 18 alin. (2), 22 alin. (1) lit. u) şi 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. c), alin. (3) şi (31), art. 7 alin. (1) lit. d) şi art. 8 alin. (21) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 şi în conformitate cu pct. 21, 24 și 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:


1. Se ridică, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Lupei Aliona aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Brătuleni.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Brătuleni, raionul Nisporeni, candidatului supleant Andrușceac Nicolae de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Andrușceac Nicolae asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE                                 Iurie CIOCAN

Secretar                                                                   Andrei Volentir

Related Laws