cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Căinari, raionul Căușeni


Published: 2015-12-11

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Prin sesizarea, înregistrată la Comisie cu nr. CEC 7/13696 din 4 septembrie 2015, Primarul orașului Căinari, raionul Căușeni, a informat Comisia Electorală Centrală privind starea de incompatibilitate a consilierului Rîșcanu Oleg ales pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”. Sesizarea este însoţită de documente din care rezultă că de la data de 16 ianuarie 2015 domnul Rîșcanu Oleg deţine funcţia de specialist în reglementarea regimului funciar, în primăria orașului Căinari.
Astfel, se constată starea de incompatibilitate prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, care prevede că mandatul alesului local este incompatibil cu calitatea de funcţionar public, de angajat în subdiviziunile autorităţilor administraţiei publice locale (aparatul preşedintelui raionului, primării, primărie şi preturile municipiului Chişinău, direcţii, secţii şi alte subdiviziuni), inclusiv ale Adunării Populare a Găgăuziei şi ale Comitetului executiv al Găgăuziei.
Totodată, în conformitate cu art. 8 alin. (1) al legii menționate, alesul local care se află în unul din cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 7 va demisiona din funcţia incompatibilă cu mandatul deţinut sau îşi va depune mandatul în termen de 30 de zile de la apariţia incompatibilității. Dat fiind faptul că domnul Rîșcanu Oleg nu a demisionat din una din funcţiile incompatibile în termenul stabilit, Comisia Electorală Centrală decide ridicarea mandatului de consilier conform art. 8 alin. (21) al legii sus-numite, la cererea persoanelor interesate.
În temeiul art. 18 alin. (2), 22 lit. u) şi 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. c), alin. (3) şi (31), art. 7 alin. (1) lit. c) şi art. 8 alin. (21) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 şi în conformitate cu pct. 17, 21, 24 şi pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
1. Se ridică, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Rîșcanu Oleg ales pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru” în Consiliul orășenesc Căinari.
2. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul orășenesc Căinari, raionul Căușeni.
3. Secretarul consiliului orășenesc, în termen de 10 zile, va transmite Comisiei Electorale Centrale documentele necesare atribuirii mandatului următorului candidat supleant de pe lista partidului sus-menționat.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE COMISIEI
ELECTORALE CENTRALE                                    Iurie CIOCAN

Secretar                                                                      Andrei Volentir