cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 26/10 din 13 iunie 2013 cu privire la primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto


Published: 2015-12-18

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
ÎNREGISTRAT:
Ministrul justiţiei
_______Vladimir CEBOTARI
nr. de înregistrare 1090
din 15.12.2015
În vederea executării prevederilor art.11 alin.(1) şi alin.(2) și art.40 alin.(5) din Legea nr.414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.112), cu modificările și completările ulterioare,


COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIAREHOTĂRĂŞTE:


1. Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.26/10 din 13 iunie 2013 cu privire la primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 173-176, art.1208), înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.929 din 31 iulie 2013, se modifică după cum urmează:
1) Anexa nr.1 se modifică și va avea următorul cuprins:Anexa nr.1
la Hotărîrea C.N.P.F.
nr.26/10 din 13 iunie 2013

REGULAMENTprivind metoda de calcul a primei de asigurare de bază şi a
coeficienţilor de rectificare aferenţi asigurării obligatoriide răspundere civilă autoI. DISPOZIŢII GENERALE


1. Regulamentul privind metoda de calcul a primei de asigurare de bază şi a coeficienţilor de rectificare aferenţi asigurării obligatorii de răspundere civilă auto (în continuare – Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile art.11 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.112), cu modificările şi completările ulterioare, şi stabileşte modalitatea de calcul de către Comisia Națională a Pieței Financiare a primei de asigurare de bază și a coeficienţilor de rectificare a primei de asigurare de bază.
2. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni de bază:
coeficient de rectificare – coeficient care stabileşte cuantumul riscului în funcţie de un anumit factor de risc sau cuantumul factorului de încărcare în funcţie de cheltuielile asigurătorului şi/sau marja de profit;
expunere la risc – perioada de timp (exprimată în ani) de valabilitate a poliţelor într-un an calendaristic;
factorul de încărcare – adaos la prima de risc estimată care include cheltuielile asigurătorului şi marja de profit;
factor de risc – factor care are influență asupra cuantumului riscului;
frecvenţă estimată a daunelor – numărul de daune pentru o poliţă-an expusă la risc;
marja de risc – adaos la prima pură, destinat să atenueze variaţia riscului;
primă de asigurare – prima pentru o unitate de transport calculată de asigurător în funcţie de prima de asigurare de bază şi coeficienţii de rectificare şi care este stabilită de comun acord cu asiguratul în contractul de asigurare;
primă de asigurare de bază – prima medie anuală pentru o unitate de transport și care constă din prima de risc estimată şi factorul de încărcare;
primă pură – prima care acoperă costul riscului asigurat;
primă de risc estimată – prima pură la care se adaugă marja de risc.
3. Prima de asigurare de bază şi valoarea coeficienţilor de rectificare pentru factorii de risc se calculează reieşind din informaţia statistică privind numărul poliţelor de asigurare expuse la risc, valoarea daunelor apărute la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto şi prognoza evoluţiei numărului poliţelor şi daunelor.
4. Prima de asigurare de bază şi valoarea coeficienţilor de rectificare prevăzuţi de prezentul Regulament se vor stabili utilizînd:
a) sistemul informațional unic prevăzut la art.5 alin.(1) lit.b) din Legea nr.414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule;
b) registrul de evidenţă a contractelor de asigurare prevăzut în art.38 alin.(2) din Legea nr.414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule;
c) registrul de evidenţă a daunelor ţinut de către asigurători;
d) registrul de stat al populației, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.333 din 18 martie 2002;
e) registrul de stat al transporturilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1047 din 8 noiembrie 1999;
f) informaţia furnizată de Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule privind contractele de reasigurare încheiate la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă în conformitate cu criteriile stabilite de Consiliul Birourilor Sistemului Internațional de Asigurări Carte Verde;
g) informația privind rata medie anuală a inflației conform surselor oficiale ale Biroului Național de Statistică, Băncii Naționale a Moldovei, Ministerului Economiei, Oficiului de Statistică al Uniunii Europene (Eurostat), altor surse oficiale.
5. Prima de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto se stabilește de către asigurător și asigurat de comun acord în funcție de prima de bază la care se aplică coeficienții de rectificare și sistemul bonus-malus.
6. Prima de asigurare pentru remorci se calculează prin aplicarea la prima de asigurare pentru autovehicul a coeficientului unic Kr.


II. Prima de asigurare de bază


7. Prima de asigurare de bază pentru o unitate de transport pe o perioadă de 12 luni se calculează în funcţie de prima de risc estimată şi factorul de încărcare după formula:

unde:
Pb – prima de asigurare de bază;
Pe – prima de risc estimată;
f – cota factorului de încărcare în prima de asigurare de bază, exprimată în %;
8. Prima de risc estimată se calculează ca suma primei pure şi a marjei de risc, ținînd cont de rata inflaţiei, după formula:
unde:
Pe – prima de risc estimată;
Pp – prima pură;
Pm – marja de risc
Ri – rata inflaţiei.
9. Prima pură se calculează ca produsul dintre frecvenţa daunelor şi dauna medie estimată şi este exprimată prin formula:
unde:
Pp – prima pură;
q – frecvenţa daunelor;
D – dauna medie estimată;
DA – valoarea daunelor achitate;
DDN – valoarea daunelor declarate, dar nesoluționate;
DN – valoarea daunelor neavizate.
10. Frecvenţa daunelor se calculează după următoarea formulă:
unde:
q – frecvenţa daunelor;
n – numărul de daune aferente poliţelor expuse la risc;
N – numărul de poliţe-an expuse la risc.
11. Dauna medie estimată se calculează după formula:
unde:
-
D – dauna medie estimată;
exp (X) – valoarea funcției exponențiale în punctul X;
µ – valoarea medie a daunelor, care se determină după formula:
unde:
Di –daunele apărute;
S2 – eroarea standard, totodată S2 se determină după formula:
unde:
Di – daunele apărute;
n – numărul daunelor.
12. Valoarea daunelor include daunele achitate și valoarea daunelor declarate, dar nesoluţionate, aferente poliţelor expuse la risc. Sumele daunelor plătite, dar recuperate prin acţiuni de regres, recuperările de bunuri sau de către reasiguratori în conformitate cu prevederile contractului de reasigurare se vor scădea din valoarea daunelor.
13. Valoarea daunelor neavizate se determină conform metodei actuariale bazate pe triunghiurile de dezvoltare a daunelor (metoda Chain-Ladder) după cum urmează:Tabelul de dezvoltare - Daune achitate

Anul de origine (i)

Anul de dezvoltare ( j )

1

2

3

...

n-2

n-1

n

1

d1;1

d1;2

d1;3

...

d1;n-2

d1;n-1

d1;n

2

d2;1

d2;2

d2;3

...

d2;n-2

d2;n-1

 

3

d3;1

d3;2

d3;3

...

d3;n-2

 

 

...

 

 

 

n-2

dn-2;1

dn-2;2

dn-2;3

 

 

 

 

n-1

dn-1;1

dn-1;2

 

 

 

 

 

n

dn;1

 

 

 

 

 

 

Unde:

d(i,j) reprezintă valorile daunelor plătite în perioada anilor de dezvoltare şi aferente evenimentelor asigurate întîmplate în perioada anilor de origine.

     a)  se determină valoarea daunelor pentru fiecare an de origine, datele cumulate fiind prezentate conform tabelului de dezvoltare de mai jos:

 

Tabelul de dezvoltare - Daune achitate cumulate

Anul de origine (i)

Anul de dezvoltare( j )

1

2

3

...

n-2

n-1

n

1

D1;1

D1;2

D1;3

...

D1;n-2

D1;n-1

D1;n

2

D2;1

D2;2

D2;3

...

D2;n-2

D2;n-1

 

3

D3;1

D3;2

D3;3

...

D3;n-2

 

 

...

 

 

 

n-2

Dn-2;1

Dn-2;2

Dn-2;3

 

 

 

 

n-1

Dn-1;1

Dn-1;2

 

 

 

 

 

n

Dn;1

 

 

 

 

 

 


Unde: Tabelul de dezvoltare - Daune declarate, dar nesoluționate

Anul de origine (i)

Anul de dezvoltare( j )

1

2

3

...

n-2

n-1

n

1

R1;1

R1;2

R1;3

...

R1;n-2

R1;n-1

R1;n

2

R2;1

R2;2

R2;3

...

R2;n-2

R2;n-1

 

3

R3;1

R3;2

R3;3

...

R3;n-2

 

 

...

 

 

 

n-2

Rn-2;1

Rn-2;2

Rn-2;3

 

 

 

 

n-1

Rn-1;1

Rn-1;2

 

 

 

 

 

n

Rn;1

 

 

 

 

 

 

 

Unde:

R(i,j) reprezintă valorile rezervelor de daune declarate, dar nesoluționate aflate în sold la sfîrşitul perioadei anilor de dezvoltare şi aferente evenimentelor asigurate întîmplate în perioada anilor de origine.
Tabelul de dezvoltare - Daune apărute

Anul de origine (i)

Anul de dezvoltare( j )

1

2

3

...

n-2

n-1

n

1

X1;1

X1;2

X1;3

...

X1;n-2

X1;n-1

X1;n

2

X2;1

X2;2

X2;3

...

X2;n-2

X2;n-1

 

3

X3;1

X3;2

X3;3

...

X3;n-2

 

 

...

 

 

 

n-2

Xn-2;1

Xn-2;2

Xn-2;3

 

 

 

 

n-1

Xn-1;1

Xn-1;2

 

 

 

 

 

n

Xn;1

 

 

 

 

 

 
Unde: X(i,j) = D(i,j) + R(i,j)Tabel de dezvoltare - Daune estimate


Anul de origine (i)

Anul de dezvoltare( j )

1

2

3

...

n-2

n-1

n

1

X1;1

X1;2

X1;3

...

X1;n-2

X1;n-1

X1;n

2

X2;1

X2;2

X2;3

...

X2;n-2

X2;n-1

Y2;n

3

X3;1

X3;2

X3;3

...

X3;n-2

Y3;n-1

Y3;n

...

...

n-2

Xn-2;1

Xn-2;2

Xn-2;3

...

Yn-2;n-2

Yn-2;n-1

Yn-2;n

n-1

Xn-1;1

Xn-1;2

Yn-1;3

...

Yn-1;n-2

Yn-1;n-1

Yn-1;n

n

Xn;1

Yn;2

Yn;3

...

Yn;n-2

Yn;n-1

Yn;n

 

 

r1;2

r2;3

 

rn-3;n-2

rn-2;n-1

rn-1;n
b) se determină factorii de dezvoltare ca indici de modificare sub formă de coeficienți:
c) folosind factorii de dezvoltare, se estimează daunele nelichidate cumulate pentru fiecare an de origine și se completează triunghiul run-off cu valorile obținute:

d) se determină valoarea daunelor neavizate:
unde:  DN – valoarea daunelor neavizate.
14. Valoarea daunelor neavizate aferentă polițelor expuse la risc nu poate fi mai mică decît cea care se calculează utilizînd metoda prevăzută în prezenta metodologie.
15. Numărul de daune aferente poliţelor expuse la risc se calculează ca suma numărului daunelor achitate și numărului daunelor declarate, dar nesoluţionate, fiind exprimat prin formula:
unde:
n -  numărul de daune aferente poliţelor expuse la risc;
na – numărul daunelor achitate;
nn – numărul daunelor declarate, dar nesoluţionate.
16. Marja de risc se calculează după formula:
unde:
Pm – marja de risc;
α(g) – coeficientul de siguranţă, stabilit pe baza repartiţiei normale în funcţie de probabilitatea g cu care se garantează rezultatele (conform tabelului Gauss-Laplace);
Pp – prima pură;
q – frecvenţa daunelor;
V – coeficientul variaţiei daunelor totale;
Nh – numărul de polițe-an expuse la risc pentru anul următor pentru care se calculează prima de asigurare de bază și se determină după formula:
unde:
t – 1,2, ... , n (perioada precedentă în baza căreia se estimează numărul polițelor-an expuse la risc).
17. Coeficientul variaţiei daunelor totale se calculează după formula:
unde:
σd – abaterea medie pătratică a daunelor;
D – dauna medie estimată.
18. Abaterea medie pătratică se calculează după formula:

unde:
σ  – abaterea medie pătratică.
19. Factorul de încărcare se stabileşte în baza cheltuielilor asigurătorului care se referă la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă sau externă în perioada precedentă (nu mai mică de un an) şi prognoza cheltuielilor în perioada pentru care se stabileşte prima de asigurare de bază și include:
a) cheltuielile asigurătorului, altele decît cele prevăzute la lit.b-f). La orice actualizare a primei de asigurare de bază, în calcul se va include rata cheltuielilor asigurătorului din perioada anterioară (ultima actualizare a primei de asigurare de bază), ținînd cont de coeficientul de inflație pentru anul în curs;
b) cheltuielile de reasigurare, pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă;
c) plăţile regulatorii;
d) contribuţiile în Fondul de protecţie a victimelor străzii, pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă;
e) contribuţiile în Fondul de compensare, pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă;
f) marja de profit;
g) plățile pentru întreținerea și modernizarea Sistemului informațional automatizat de stat RCA Data.
20. Cheltuielile de reasigurare se includ în cota factorului de încărcare în baza informației prevăzute la pct.4 lit.f).
21. Mărimea contribuţiilor în Fondul naţional de garantare în asigurări este cea stabilită în conformitate cu legislația care reglementează activitatea acestui Fond.
22. Mărimea contribuţiilor în Fondul de protecţie a victimelor străzii şi în Fondul de compensare este cea stabilită în conformitate cu prevederile art.33 alin.(4) şi art.34 alin.(3) din Legea nr.414 - XIV din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, iar cuantumul plăţilor regulatorii este cel stabilit de art.6 alin.(1) lit.h) din Legea nr.192 - XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare.


III. Coeficienţii de rectificare pentru asigurarea
obligatorie de răspundere civilă auto internă


23. Se stabilesc următorii coeficienţii de rectificare a primei de asigurare de bază pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă:
Factori

Coeficient

tipul autovehiculului

K1

teritoriul utilizării autovehiculului

K2

statutul juridic al posesorului autovehiculului

K3

tipul contractului (numărul persoanelor admise la conducere)

K4

vîrsta și vechimea în conducere a utilizatorului

K5

locul înmatriculării autovehiculului

K6

termenul asigurării

K7

cheltuielile asigurătorului

Kgc

cuantumul marjei de profit

Kmp
24. Coeficienţii de rectificare pentru factorii de risc aferenți tipului, teritoriului utilizării autovehiculului și vîrstei utilizatorului se calculează ca raport dintre prima pură pentru diferite grupuri de autovehicule formate în funcţie de factorii de risc şi valoarea medie a primei pure pentru toate autovehiculele.
    25. Coeficientul de rectificare K1 se stabileşte în funcţie de tipul autovehiculului, capacitatea motorului, numărul de locuri sau masa totală a autovehiculului.  


 

Tipul autovehiculului

a) autoturisme:

    cu capacitatea cilindrică a motorului pînă la 1200 cm3

    cu capacitatea cilindrică a motorului între 1201 şi 1600 cm3

    cu capacitatea cilindrică a motorului între 1601 şi 2000 cm3

    cu capacitatea cilindrică a motorului între 2001 şi 2400 cm3

    cu capacitatea cilindrică a motorului între 2401 şi 3000 cm3

    cu capacitatea cilindrică a motorului peste 3000 cm3

    taxi (numai pentru persoane juridice)

    cu motor electric

b) autovehicule destinate transportului de persoane:

    pînă la 17 locuri, inclusiv al conducătorului

    de la 18 pînă la 30 locuri, inclusiv al conducătorului

    cu peste 30 locuri

c) tractoare rutiere cu puterea motorului:

    pînă la 45 CP inclusiv

    de la 46 CP pînă la 100 CP inclusiv

    peste 100 CP

d) camioane și alte autovehicule decît cele menţionate la lit.a) - c), a căror masă maximă autorizată este:

    pînă la 3500 kg

    între 3501 şi 7500 kg

    între 7501 şi 16000 kg

    peste 16000 kg

e) motociclete:

    pînă la 300 cm3

    peste 300 cm3


26. Coeficientul de rectificare K2 se stabileşte în funcţie de intensitatea traficului auto în anumite teritorii de utilizare a autovehiculului, care, în sensul prezentului Regulament, sunt:
a) municipiul Chişinău;
b) municipiul Bălți;
c) alte localităţi ale Republicii Moldova.
Coeficientul de rectificare K2 nu se aplică pentru autovehiculele înmatriculate în străinătate şi utilizate temporar pe teritoriul Republicii Moldova.
27. Coeficientul de rectificare K3 se stabileşte în funcţie de statutul juridic al posesorului autovehiculului.
Statutul juridic al posesorului autovehiculului

persoane fizice

persoane juridice, persoane fizice – antreprenori, alte unități de drept, cu excepția persoanelor juridice care practică servicii de transport a pasagerilor în regim de taxi și parcurilor de troleibuze
28. Coeficientul de rectificare K4 se stabileşte în funcţie de tipul contractului de asigurare. Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto între persoana juridică, persoana fizică – antreprenor, altă unitate de drept și asigurător se încheie fără indicarea persoanelor admise să utilizeze autovehiculul pentru care se încheie contractul (număr nelimitat de utilizatori).


Tipul contractului

cu indicarea persoanelor admise să utilizeze autovehiculul pentru care se încheie contractul (număr limitat de utilizatori)

fără indicarea persoanelor admise să utilizeze autovehiculul pentru care se încheie contractul (număr nelimitat de utilizatori)
29. Coeficientul de rectificare K5 se stabileşte în funcţie de vîrsta şi de vechimea în conducere a asiguratului şi utilizatorului autovehiculului şi se aplică la încheierea contractelor cu număr limitat de persoane. Vechimea în conducere se stabileşte conform permisului de conducere sau informaţiei din Registrul de stat al conducătorilor de vehicule. În cazul în care există mai mulţi utilizatori, se aplică coeficientul maxim deţinut de una dintre persoanele indicate în contract, inclusiv asiguratul. Coeficientul de rectificare K5 nu se aplică la încheierea contractelor pentru autovehiculele înmatriculate în străinătate şi utilizate temporar pe teritoriul Republicii Moldova.
Vîrsta şi vechimea în conducere

vîrsta pînă la 23 ani inclusiv şi vechimea în conducere de pînă la 2 ani inclusiv

vîrsta pînă la 23 ani inclusiv şi vechimea în conducere de peste 2 ani

vîrsta peste 23 ani şi vechimea în conducere de pînă la 2 ani inclusiv

vîrsta peste 23 ani şi vechimea în conducere de peste 2 ani
30. Coeficientul de rectificare K6 se aplică pentru autovehiculele înmatriculate în străinătate şi utilizate temporar pe teritoriul Republicii Moldova.
Locul înmatriculării autovehiculului

în afara Republicii Moldova
31. Coeficientul de rectificare K7 se stabileşte în funcţie de termenul asigurării conform art.9 alin.(4) și art.12 alin.(2) din Legea nr.414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule. Termenul asigurării în cazul încheierii contractului de asigurare pentru o perioadă mai mică de 12 luni este indicat în tabelul de mai jos:


15 zile

1 lună

2 luni

3 luni

4 luni

5 luni

6 luni

7 luni

8 luni

9 luni

10 luni și peste
32. Coeficientul de rectificare Kgc se aplică în funcţie de cuantumul cheltuielilor efective ale asigurătorului aferente prestării asigurării obligatorii de răspundere civilă auto. Coeficientul de rectificare Kgc constituie 1 în cazul cînd prima de asigurare se stabilește ținînd cont de cuantumul maxim al cheltuielilor asigurătorului incluse în factorul de încărcare și poate fi diminuat cu pînă la 0,90.
33. Coeficientul de rectificare Kmp se aplică în funcţie de cuantumul marjei de profit incluse în factorul de încărcare a primei de asigurare de bază. Coeficientul de rectificare Kmp constituie 1 în cazul cînd prima de asigurare se stabilește ținînd cont de cuantumul maxim al marjei de profit incluse în factorul de încărcare și poate fi diminuat cu pînă la 0,95.
34. Coeficientul bonus-malus (Kbm) se aplică conform Regulamentului privind aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (în redacție nouă), aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.22/3 din 29 aprilie 2015. Pentru solicitantul asigurării al cărui autovehicul este înmatriculat în străinătate şi utilizat temporar pe teritoriul Republicii Moldova coeficientul bonus-malus (Kbm) constituie 1.
35. Asigurătorul în comun cu asiguratul stabilesc prima de asigurare după formula:
unde:
Pa – prima de asigurare;
Pb – prima de asigurare de bază pentru autovehiculele care aparțin persoanelor fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali;
K – coeficientul de rectificare.
36. Reducerile prevăzute în art.12 alin.(1) şi (3) din Legea nr.414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule se aplică la prima de asigurare calculată potrivit pct.35.


IV. Coeficienţii de rectificare pentru asigurarea
obligatorie de răspundere civilă auto externă


37. Prima de asigurare de bază pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă se stabileşte separat pentru Zona 1 (Ucraina şi Belarus), Zona 2 (Ucraina, Belarus şi Federaţia Rusă) şi Zona 3 (toate ţările Sistemului Internațional de Asigurări Carte Verde).
Se stabilesc următorii coeficienţii de rectificare a primei de asigurare de bază pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă:
Factori

Coeficient

tipul autovehiculului

K1v

termenul asigurării

K2v
38. Coeficientul de rectificare K1v se stabileşte în funcţie de tipul autovehiculului, numărul de locuri sau masa totală a autovehiculului.
Tipul autovehiculului

Codul tipurilor de autovehicule conform reglementărilor Consiliului Birourilor Sistemului Internațional Carte Verde

autoturisme

A

motociclete

B

autocamioane cu masa totală de pînă la 3,5 tone

C1

autocamioane şi autotractoare cu masa totală de peste 3,5 tone

C2

autovehicule destinate transportului de persoane cu pînă la 17 locuri, inclusiv al conducătorului

E1

autovehicule destinate transportului de persoane cu peste 17 locuri

E2
39. Coeficientul de rectificare K2v în funcţie de termenul asigurării se stabileşte prin analogie, în modul indicat la art.9 alin.(4) și art.12 alin.(2) din Legea nr.414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule. Termenul asigurării în cazul încheierii contractului de asigurare pentru o perioadă mai mică de 12 luni este indicat în tabelul de mai jos:
15 zile

1 lună

2 luni

3 luni

4 luni

5 luni

6 luni

7 luni

8 luni

9 luni

10 luni și peste40. Prima de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă se calculează după formula:


Pa = Pb× K1v × K2v ,


unde:
Pa – prima de asigurare;
K – coeficientul de rectificare;
Prima de asigurare de bază pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă se stabileşte în euro şi se încasează în lei moldoveneşti conform cursului stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data efectuării plăţii.
2) Anexa nr.2 se modifică și va avea următorul cuprins:Anexa nr.2
la Hotărîrea C.N.P.F.
nr.26/10  din 13 iunie 2013

Cota factorului de încărcare în prima de asigurare de bază aferentăasigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă şi externă


     1. Cota factorului de încărcare în prima de asigurare de bază aferentă asigurării obligatorii de răspundere civilă auto interne include:
a) cheltuielile asigurătorului, inclusiv: cheltuielile de achiziție, comisioanele şi alte plăţi brokerilor şi agenţilor de asigurare pentru intermedierea contractelor de asigurare, plăţile salariale, inclusiv contribuţiile sociale şi medicale, aferente personalului propriu pentru încheierea contractelor de asigurare, alte cheltuieli – 40%;
b) contribuţiile în Fondul de protecţie a victimelor străzii – 2%;
c) plăţile regulatorii – 0,5%;
d) marja de profit – 10%;
e) plățile pentru întreținerea și modernizarea Sistemului informațional automatizat de stat RCA Data – 0,4%.
2. Cota factorului de încărcare în prima de asigurare de bază aferentă asigurării obligatorii de răspundere civilă auto externe include:
a) cheltuielile asigurătorului, inclusiv: cheltuielile de achiziție, comisioanele şi alte plăţi brokerilor şi agenţilor de asigurare pentru intermedierea contractelor de asigurare, plăţile salariale, inclusiv contribuţiile sociale şi medicale, aferente personalului propriu pentru încheierea contractelor de asigurare, alte cheltuieli – 22%
b) cheltuielile de reasigurare – pînă la 18%;
c) contribuţiile în Fondul de compensare – mărimea contribuției stabilită în conformitate cu pct.7 din Regulamentul privind Fondul de compensare, aprobat prin Hotărîrea C.N.P.F. nr.23/3 din 29 mai 2008;
d) plăţile regulatorii – 0,5%;
e) marja de profit – 5%;
f) plățile pentru întreținerea și modernizarea Sistemului informațional automatizat de stat RCA Data – 0,15%.
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                      Iurie FILIP