cu privire la Raportul auditului performanței „Așteptările suportului oferit de Uniunea Europeană în domeniul securității frontierei de stat pot fi realizate numai în condițiile funcționării unui mecanism eficient de coordonare a asistenței externe”


Published: 2015-12-18

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
cu privire la Raportul auditului performanței
„Așteptările suportului oferit de Uniunea Europeană
în domeniul securității frontierei de stat pot fi realizate
numai în condițiile funcționării unui mecanism eficient
de coordonare a asistenței externe”Publicat : 18.12.2015
în Monitorul Oficial

Nr. 340-346
    art Nr : 39

Curtea de Conturi, în prezența președintelui Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică dl V.Untila, viceministrului afacerilor externe și integrării europene dna D.Cujbă, șefului Departamentului Poliției de Frontieră dl D. Purice, directorului Biroului Migrație și Azil dna O.Poalelungi, șefului adjunct al Direcției generale relații internaționale și integrare europeană din cadrul Ministerului Afacerilor Interne dl P.Țurcan, vicedirectorului Departamentului managementul proiectelor și servicii din cadrul Î.S „Cris Registru” dl V.Ciornîi, precum și a altor persoane responsabile din cadrul instituțiilor auditate, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) și art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului performanței „Așteptările suportului oferit de Uniunea Europeană în domeniul securității frontierei de stat pot fi realizate numai în condițiile funcționării unui mecanism eficient de coordonare a asistenței externe”.
________________________________
1 M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Examinînd rezultatele auditului și audiind Raportul prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi


a constatat:


Aderarea la Uniunea Europeană reprezintă obiectivul politic strategic al țării, care implică din partea Republicii Moldova, printre alte angajamente, alinierea la reglementările, standardele și bunele practici europene în domeniul gestiunii frontierei. Prin aceasta, se urmărește scopul compatibilizării conceptuale și operaționale între autoritățile specializate naționale și cele europene. Modelul de management al frontierei dezvoltat în Uniunea Europeană și-a dovedit viabilitatea, oferind Republicii Moldova un exemplu concludent de experiențe și bune practici. Pe de o parte, acesta asigură echilibrul necesar între facilitarea circulației persoanelor și mărfurilor, avînd la bază respectarea drepturilor fundamentale ale omului. Pe de altă parte, permite prevenirea și combaterea migrației ilegale, criminalității transfrontaliere și altor situații ce periclitează securitatea frontierelor.
Pentru dezvoltarea managementului integrat al frontierei de stat, în perioada anilor 2011-2015 (9 luni), Republica Moldova a beneficiat de asistență externă substanțială din partea Uniunii Europene în cadrul Programului „Suport în implementarea Planului de Acțiuni privind Liberalizarea Regimului de Vize” şi a 13 proiecte, inclusiv suportul managerial la implementarea acestora în valoare totală de circa 57,6 mil.euro. Este foarte important ca țara beneficiară să dispună de un mecanism clar și eficient de programare, acceptare, monitorizare, asimilare și auditare a unor astfel de surse financiare.
În acest context, Curtea de Conturi a decis realizarea unui audit al performanței în domeniul asistenței externe oferite de Uniunea Europeană pentru securitatea frontierei de stat, cu obiectivul de audit:
Mecanismul existent de coordonare a asistenței externe oferite de Uniunea Europeană în domeniul securității frontierei de stat este funcțional și eficace?
Reieșind din domeniul supus auditării, în conformitate cu procedurile aplicate și aspectele evaluate, misiunea de audit a relevat că capacitățile de absorbție a asistenței externe sînt limitate, fiind determinate de o serie de probleme și carențe, care afectează implementarea eficientă a proiectelor și programelor de asistență externă, precum și limitează durabilitatea acestora, fiind condiționate de următorii factori:
► instituirea necorespunzătoare a cadrului instituțional și a mecanismului de coordonare a asistenței externe la nivel sectorial;    ► comunicarea deficitară între actorii responsabili, atît la nivel național, cît și la nivel sectorial, în cadrul proceselor de programare, implementare și monitorizare a proiectelor, programelor de asistență externă în domeniul securității frontierei de stat;    ► nerespectarea principiilor de echitate și transparență la planificarea și repartizarea mijloacelor financiare destinate implementării Programului „Suport în implementarea Planului de Acțiuni privind Liberalizarea Regimului de Vize”;    ► instabilitatea politică și evoluțiile macroeconomice înregistrate în anul 2015, care au avut ca efect suspendarea temporară a finanțării, ceea ce a cauzat și realizarea neintegrală a indicatorilor preconizați în cadrul Programului „Suport în implementarea Planului de Acțiuni privind Liberalizarea Regimului de Vize”;     ► neasumarea responsabilităților la nivel guvernamental pentru asigurarea durabilității rezultatelor obținute urmare implementării Proiectului „Rețeaua de comunicații fixe și mobile pentru Poliția de Frontieră a Republicii Moldova”, fapt ce compromite aspectul durabil al sistemului „TETRA”.
Rezumînd cele menționate în Raportul de audit și în prezenta Hotărîre, se conchide că implementarea mecanismului de coordonare a asistenței externe necesită îmbunătățiri majore. În vederea eliminării deficiențelor și îndeplinirii obiectivelor stabilite în domeniul managementului frontierei de stat, este necesară asigurarea unei conlucrări eficiente între actorii implicați în activitățile de coordonare a asistenței externe, redefinirea actualului sistem de promovare a proiectelor și intensificarea activităților de monitorizare a progreselor înregistrate în realizarea acestora, precum și asumarea la nivel strategic a responsabilității pentru garantarea sustenabilității beneficiilor obținute.
Reieșind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) și alin.(4), art.16 lit.c) și art.34 alin.(3) din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi


hotărăște:


1. Se aprobă Raportul auditului performanței „Așteptările suportului oferit de Uniunea Europeană în domeniul securității frontierei de stat pot fi realizate numai în condițiile funcționării unui mecanism eficient de coordonare a asistenței externe”, conform Anexei.
2. Hotărîrea și Raportul de audit se remit:
2.1. Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Departamentului Poliției de Frontieră, Biroului Migrație și Azil, Serviciului Vamal, pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficiențelor constatate și implementării recomandărilor auditului;
2.2. Cancelariei de stat, pentru:
2.2.1. modificarea mecanismului existent de coordonare a asistenței externe, prin responsabilizarea subiecților implicați în acest proces;
2.2.2. monitorizarea activității Consiliului sectorial al Ministerului Afacerilor Interne, precum și pentru instituirea unor proceduri de asigurare a unei comunicări adecvate și eficiente între Unitatea națională de coordonare a asistenței externe și Coordonatorul sectorial;
2.3. Guvernului Republicii Moldova, pentru luare de atitudine, precum și pentru:
2.3.1. examinarea rezultatelor auditului în cadrul unei ședințe de Guvern, precum și în cadrul ședinței Comitetului interministerial pentru planificare strategică, în vederea evaluării punctelor slabe și problemelor constatate în implementarea mecanismului de coordonare a asistenței externe în domeniul securității frontierei de stat;
2.3.2. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea impulsionării activităților pentru realizarea, în limita mijloacelor disponibile, a acțiunii „Dezvoltarea capacităților software pentru recunoaștere facială”, prevăzută în Matricea de rezultate privind liberalizarea regimului de vize și pusă în sarcina Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor;
2.4. Ministerului Finanțelor, pentru informare și luare de atitudine după competență;
2.5. Președintelui Republicii Moldova, pentru informare;
2.6. Președintelui Parlamentului Republicii Moldova, pentru informare;
2.7. Comisiilor parlamentare permanente: economie, buget și finanțe; securitate națională, apărare și ordine publică, pentru informare și o posibilă utilizare la luarea deciziilor aferente reformelor și inițiativelor de susținere a politicilor în domeniul managementului frontierei de stat, precum și consolidării mecanismului instituțional de coordonare a asistenței externe.
3. Despre executarea cerințelor din subpunctele 2.1.-2.2. ale prezentei Hotărîri, inclusiv despre implementarea recomandărilor din Raportul de audit, se va informa Curtea de Conturi semestrial, pe măsura implementării acestora, în termen de 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
4. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi.