cu privire la modificarea destinaţiei unui teren


Published: 2015-12-25

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În conformitate cu prevederile art. 8 şi 71 din Codul funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.107, art. 817), cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 şi 14 din Legea nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.147-149, art.1161),  cu modificările şi completările ulterioare,  Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se modifică categoria de destinaţie a 0,0500 hectare de teren agricol (arabil), cu numărul cadastral 31292202148, proprietate privată a cetăţenilor Bajora Nina şi Derevlenco Vasile, amplasate în intravilanul satului Măgdăceşti, raionul Criuleni, cu trecerea în categoria de terenuri din intravilanul localităţilor, destinate construcţiilor urbane şi rurale, în scopul extinderii suprafeţei magazinului-bar existent, la propunerea consiliului local.
2. Cetăţenii Bajora Nina şi Derevlenco Vasile, care vor folosi terenul pentru construcţie, vor obţine, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, înainte de iniţierea lucrărilor de construcţie, autorizaţia de construire, certificatul de descărcare de sarcină arheologică şi avizul pozitiv al Expertizei Ecologice de Stat la proiectul de execuţie, precum şi vor organiza decopertarea stratului fertil de sol de pe  suprafaţa menţionată.
3. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va efectua modificarea documentaţiei cadastrale, la cererea titularilor de drept, în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR                             Gheorghe BREGA

Related Laws