cu privire la aprobarea componenţei nominale a Colegiului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor


Published: 2015-12-31

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
cu privire la aprobarea componenţei nominale
a Colegiului Ministerului Tehnologiei Informaţiei
şi ComunicaţiilorPublicat : 31.12.2015
în Monitorul Oficial

Nr. 361-369
    art Nr : 995

MODIFICAT    RMO20 din 29.01.16, MO20-24/29.01.16 pag.76În temeiul art. 20 pct. 3) din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-133, art. 1018), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 33 din Legea nr.98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.160-164, art.537), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă componenţa nominală a Colegiului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, conform anexei.
2. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Colegiului din funcţiile publice deţinute, atribuţiile acestora în cadrul Colegiului vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în posturile respective, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern.
3. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 610 din 21 iulie 2014  „Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Colegiului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014,
nr. 209-216, art. 662).

PRIM-MINISTRU INTERIMAR                             Gheorghe BREGA

Contrasemnează:
Ministrul tehnologiei informaţiei
şi comunicaţiilor                                                         Pavel Filip

Nr. 895. Chişinău, 29 decembrie 2015.Anexă
la  Hotărîrea  Guvernului
nr.895 din  29 decembrie 2015

COMPONENŢA NOMINALĂa Colegiului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor


FILIP Pavel                     -   ministru al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor,
                                                preşedinte al Colegiului
TARLEV Vitalie              -   viceministru al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
PARFENTIEVDumitru    -   viceministru al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
CIOLAC Vitalie              -   viceministru al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
VĂSA Violeta                 -   secretar de stat
                                           -   şef al Cabinetului ministrului
ȚURCANU Iurie            -   director executiv al Instituţiei publice Centrul de
                                               Guvernare Electronică (E-Government)
VARANIȚA Grigore      -   director al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare
                                                în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
CUNEV Veaceslav         -   preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Companiilor
                                                Private din Domeniul Tehnologiei Informaţiei şi
                                                Comunicaţiilor
POSTICĂ Sergiu            -   reprezentant al Asociaţiei Naţionale a Companiilor
                                                Private din Domeniul Tehnologiei Informaţiei şi
                                                Comunicaţiilor
ANDRONIC Serghei      -   decan al Facultăţii Inginerie şi Management în
                                                Electronică şi Telecomunicaţii, Universitatea Tehnică
                                                a Moldovei
COJOCARU Svetlana     -   doctor habilitat, profesor cercetător, director al
                                                Institutului de Matematică şi Informatică, Academia
                                                de Ştiinţe a Moldovei
PÎRGARU Ion                 -   preşedinte al Federaţiei Sindicatelor din Comunicaţii
                                                din Republica Moldova