cu privire la transmiterea unor bunuri


Published: 2015-12-31

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În temeiul art.6 alin.(1) lit. a) şi art.14 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art.401), cu modificările şi completările ulterioare, art.8 alin.(2) al Legii nr.523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.124-125, art. 611), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se transmit, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului local Cotul Morii, raionul Hîncești, bunurile proprietate publică a statului, aflate în gestiunea Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, în domeniul public al comunei Cotul Morii, raionul Hîncești, după cum urmează:
a)  străzile din sectorul Leușoaia (pentru satele Cotul Morii și Sărăteni) în valoare de 25 266 396,67 lei;
b)  bunul imobil, școala primară-grădiniță de copii pentru 225 locuri în valoare de 32 637 027,10 lei;
c)  rețelele de alimentare cu apă din comună în valoare de 4 059 191,26 lei.
2. Se transmite, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului local Cotul Morii, raionul Hîncești, bunul proprietate publică a statului, aflat în gestiunea Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor,  drumul local spre cartierul nou al comunei în valoare de 7 380 629,63 lei, în domeniul public al comunei Cotul Morii, raionul Hîncești.
3. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, în comun cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor (Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”), consiliul local al comunei Cotul Morii, raionul Hîncești, va institui comisiile de primire-predare a bunurilor menţionate, asigurînd transmiterea lor, în termen de 60 de zile, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.10, art.45), cu modificările şi completările ulterioare.
4. Agenția Relații Funciare și Cadastru, în comun cu Consiliul local Cotul Morii , va  asigura operarea modificărilor necesare în documentația cadastrală, conform prevederilor legislației în vigoare.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR                              Gheorghe BREGA