cu privire la modificarea şi completareaHotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 33 din 17 noiembrie 2011


Published: 2016-01-15

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
cu privire la modificarea şi completarea
Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale
pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia
Informaţiei nr. 33 din 17 noiembrie 2011Publicat : 15.01.2016
în Monitorul Oficial

Nr. 2-12
    art Nr : 19
    Data intrarii in vigoare : 29.12.2015

     În temeiul prevederilor art.9  alin. (1) lit. a) și lit. u),  art.10 alin. (1) lit. e), lit. f) ale art. 11 alin. (9) şi ale art. 20 alin. (2) lit. g) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 155), cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu pct. 14 şi pct. 15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 917),
Având în vedere prevederile pct. 29 subpct. 7) din Regulamentul privind regimul de autorizare generală şi eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 57 din 21 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 22-24, art. 127),  cu modificările şi completările ulterioare,  Consiliul de Administraţie


HOTĂRĂŞTE:


1. Anexele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 la Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 33 din 17 noiembrie 2011 ”Cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice pentru furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 222-226, art. 2016), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
2. Punctul 7 a Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 33 din 17 noiembrie 2011 se modifică și se expune în următoarea redacție:
„Furnizorii vor completa şi expedia formularele statistice prin sistemul informațional „Raportare on-line”, care este disponibil la adresa  https://eservicii.anrceti.md.
Furnizorii ce nu au posibilitatea să completeze şi să expedieze formularele statistice prin intermediul sistemului „Raportare on-line” vor prezenta rapoartele la ANRCETI în formă electronică la adresa de email: raport.statistic@anrceti.md şi în unul dintre următoarele moduri:
a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al furnizorului de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, sub luare de semnătură;
b) prin serviciul poştal de trimitere recomandată cu confirmare de primire la adresa ANRCETI: bd Ştefan cel Mare 134, of. 410, mun. Chişinău.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aprobării şi se publică pe pagina web a ANRCETI. Date statistice conform modificărilor stipulate se vor prezenta începând cu trimestrul I 2016.
4. Controlul executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Direcţiei Executive Reglementări.
5. Partea dispozitivă a prezentei hotărâri se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.