cu privire la modificarea Ordinului nr.20 din 5 februarie 2009„Cu privire la unele măsuri de diminuare a numărului de construcții neautorizate”


Published: 2016-01-29

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
cu privire la modificarea Ordinului nr.20 din 5 februarie 2009
„Cu privire la unele măsuri de diminuare a numărului de
construcții neautorizate”Publicat : 29.01.2016
în Monitorul Oficial

Nr. 20-24
    art Nr : 95

În temeiul Legii privind calitatea în construcţii nr.721-XIII din 02.02.1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.25, art.259), cu modificările și completările ulterioare, Legii privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului nr. 835-XIII din 17 mai 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.1-2, art. 2), cu modificările și completările ulterioare, precum și Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcție nr. 163 din 9 iulie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 155-158, art. 549), cu modificările și completările ulterioare, 


O R D O N:


1. Ordinul nr. 20 din 5 februarie 2009 „Cu privire la unele măsuri de diminuare a numărului de construcții neautorizate” se modifică și se completează după cum urmează:
1) punctul 1 se expune în următoarea redacție:
„1. Se interzice întreprinderilor cu activități de expertizare a construcțiilor și experților tehnici în construcții autonomi efectuarea expertizelor tehnice ale clădirilor, construite după 2 ianuarie 1997, în lipsa certificatului de urbanism pentru proiectare și autorizației de construire, în scopul legalizării acestora, cu excepția cazurilor expuse în articolul 14 alin. (1) din Legea nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție.”;
2) punctul 2 se completează după cuvintele „obiectivelor construite” cu cuvintele „după 2 ianuarie 1997”;
3) punctul 3 se completează după cuvintele „construcțiilor edificate” cu cuvintele „după 2 ianuarie 1997”.
2. Direcția generală arhitectură, construcții și locuințe va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Anatolie Zolotcov, viceministru.