cu privire la examinarea cererii prealabile a SC „Selectcanal” SRL


Published: 2016-04-01

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    Prin Decizia nr. 3/18 din 11 februarie 2016, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a aplicat avertizare publică companiei „Selectcanal TV” SRL, fondatoarea postului de televiziune „N4”, pentru  transmisia serviciului de programe cu încălcarea prevederilor Licenţei de emisie seria AA nr. 082882 din 18.05.2011 (derogări de la pct. 3.1. lit. n) din condiţiile la licenţa de emisie, art. 25 alin. (1) lit. l) şi art. 37 alin. (2) din Codul audiovizualului), în conformitate cu art. 38 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) lit. a) din Codul audiovizualului.
Prin scrisoarea nr. 96 din 18.02.2016, CCA a remis Decizia nr. 3/18 din 11.02.2016 spre cunoştinţă şi executare. Adresarea a fost recepţionată la 19 februarie 2016, iar pînă la data de 26 februarie curent radiodifuzorul nu s-a conformat solicitării CCA şi nu a executat deciziile nr. 3/18 din 11.02.2016 şi nr. 44/222 din 29.12.2015.
Este de specificat că Decizia nr. 3/18 din 11.02.2016 a fost publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 38-42 din 19.02.2016.
La 25 februarie 2016, pe adresa CCA a parvenit cererea prealabilă a companiei „Selectcanal TV” SRL, prin care a solicitat: Anularea ca ilegală a Deciziei nr. 3/18 din 11 februarie 2016. În argumentarea cererii, se menţionează că: s-a îngrădit accesul liber la justiţie a SRL „Selectcanal TV”, fapt ce a pus-o în imposibilitate de a-şi argumenta poziţia sa aferent problemei abordate, precum şi faptul că: potrivit prevederilor art. 38 din Codul audiovizualului, chestiunile privind examinarea încălcărilor ce ţin de drepturile de autor şi drepturilor conexe nu se regăsesc în competenţa Consiliului Coordonator al Audiovizualului, pentru care se pot aplica sancţiuni. Reţinerea spre examinare a problemei date, în afara competenţei sale, duce, în mod direct, la nulitatea deciziei contestate.
Examinând cererea prealabilă a „Selectcanal TV” SRL, Consiliul Coordonator al Audiovizualului constată netemeinicia acesteia şi neargumentarea solicitării invocate. Astfel, se stabileşte că Decizia nr. 3/18 din 11.02.2016 a fost adoptată ca urmare a constatării faptului ignorării solicitării CCA şi neexecutării deciziei.
În această ordine de idei, la 29 decembrie 2015, prin Decizia nr. 44/222, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a obligat postul de televiziune „N4” să prezinte, în termen de 3 zile de la data aducerii la cunoştinţă a deciziei, dovada legală (contracte, acorduri) asupra operelor audiovizuale nominalizate în sesizările companiei ,,SMG Moviel Limited” şi a Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia Naţională pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale”.
Întru respectarea şi potrivit prevederilor art. 38 din Codul audiovizualului, care stipulează ca CCA să informeze radiodifuzorul despre orice investigaţie care îl priveşte, despre învinuirile ce i se aduc şi îi  va crea posibilitatea să-şi prezinte cazul în faţa Consiliului, prin scrisoarea nr. 9 din 5 ianuarie 2016, CCA a remis Decizia nr. 44/222 din 29.12.2015 companiei „Selectcanal TV” SRL spre executare. Radiodifuzorul a recepţionat decizia la 11 ianuarie 2016.
Merită de menţionat că Decizia nr. 44/222 din 29.12.2015 a fost publicată în Monitorul Oficial la data de 21 ianuarie 2016, intrînd astfel în vigoare.
Întrucît pînă la data de 11 februarie 2016 radiodifuzorul nu a executat decizia şi nu a prezentat actele solicitate, i-a fost aplicată avertizare publică.
Urmează a fi apreciat critic şi următorul argument al radiodifuzorului: prin scrisoarea nr. 05-12/15 din 30 decembrie 2015, „Selectcanal TV” SRL şi-a expus poziţia sa aferent deciziei. Acest fapt nu corespunde realităţii, reieşind din următoarele:
- În primul rînd, Decizia nr. 44/222 din 29.12.2015 a fost remisă companiei „Selectcanal TV” SRL, prin scrisoare, la data de 05 ianuarie 2016. De conţinutul exact al prevederilor deciziei radiodifuzorul a luat cunoştinţă la data de 11 ianuarie 2016, data recepţionării deciziei.
- Scrisoarea „Selectcanal TV” SRL nr. 05-12/15 din 30 decembrie 2015 se referă la comunicatul de presă al CCA plasat pe pagina web oficială la data de 29.12.2015, ca urmare a şedinţei publice din aceeaşi dată, dar nicidecum nu s-a referit la decizia adoptată. Astfel, prin adresarea nominalizată, radiodifuzorul a solicitat următoarele:
„Prin prezenta, rugăm să dispuneţi neîntîrziat excluderea de pe pagina electronică a Consiliului Coordonator al Audiovizualului a informaţiilor calomnioase, neverificate, nefondate la adresa postului de televiziune NAŢIONAL 4, conţinute într-un text intitulat CCA: RADIODIFUZORII VOR FI OBLIGAŢI SĂ PREZINTE CONTRACTELE PENTRU OPERELE AUDIOVIZUALE ACHIZIŢIONATE”.
De asemenea, se explică petiţionarului că, prin decizia contestată, CCA a aplicat sancţiune radiodifuzorului pentru neprezentarea informaţiei, dar nicidecum pentru nerespectarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe. În acest sens, prin neprezentarea informaţiei solicitate de către CCA, „Selectcanal TV” SRL a admis derogări de la prevederile pct. 3.1. din condiţiile la Licenţa de emisie seria AA nr. 082882 din 18.05.2011, care prevede că radiodifuzorul este obligat:
- lit. a): să respecte cu stricteţe Codul audiovizualului, deciziile, reglementările şi indicaţiile Consiliului Coordonator al Audiovizualului;
- lit. n): să se conformeze solicitărilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului de a prezenta informaţii despre activitatea sa şi regulamentelor elaborate de acesta.
Avertizarea publică a fost aplicată de către membrii CCA pentru transmisia serviciului de programe cu încălcarea prevederilor Licenţei de emisie seria AA nr. 082882 din 18.05.2011 (derogări de la pct. 3.1 lit. n) din condiţiile la licenţa de emisie, art. 25 alin. (1) lit. l) şi art. 37 alin. (2) din Codul audiovizualului), în conformitate cu art. 38 alin. (2) lit. b) din Codul audiovizualului.
Ca urmare a examinării publice a cererii prealabile, a actelor parvenite, în temeiul prevederilor Codului audiovizualului nr. 260 din 27.07.2006, a Codului contravenţional nr. 218 din 24.10.2008, a Legii contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000, a Legii nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi a Statutului CCA, aprobat prin Hotărîrea nr. 433 din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, Consiliul Coordonator al Audiovizualului


DECIDE:


1. A respinge cererea prealabilă a „Selectcanal” SRL privind anularea Deciziei nr. 3/18 din 11 februarie 2016 (PRO – (9) UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, O. GUŢUŢUI, C. MÎŢU, M. ONCEANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia generală licenţiere, autorizare şi monitorizare.
3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI COORDONATOR
AL AUDIOVIZUALULUI                                                Dinu CIOCAN