cu privire la unele măsuri provizorii privind modul de tranzacționare la Bursa de Valori a Moldovei a cotelor deținute în capitalul unei bănci 


Published: 2016-04-01

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
cu privire la unele măsuri provizorii privind modul de
tranzacționare la Bursa de Valori a Moldovei a cotelor
deținute în capitalul unei bănci Publicat : 01.04.2016
în Monitorul Oficial

Nr. 79-89
    art Nr : 471

Întru asigurarea executării conforme a prevederilor art.15 alin.(3) și art.156 alin.(2) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199) (în continuare - Legea instituțiilor financiare), în scopul menținerii stabilității pieței financiare și asigurării ordinii pe piața de capital, în temeiul art.1 alin.(1), art.3, art.8 lit.b) și lit.t), art.9 alin.(1) lit.d), art.21 alin.(1), art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.1 alin.(2), art.5, art.62 alin.(2) lit.d) din Legea nr. 171 din 11.07.2012 „Privind piaţa de capital” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 665), art.11 alin.(6) lit.c)  din Legea nr.1134-XIII din 02.04.1997 ”Privind societățile de acțiuni” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1-4, art.1), art.41.4 lit.d) din Regulile pieței reglementate a Bursei de Valori a Moldovei, aprobate la Consiliul Bursei de Valori a  Moldovei din 22.04.2015 şi acceptate prin Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.23/3 din 08.05.2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.115-123, art.758),


COMISIA NAȚIONALĂ  A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:


1. Se permite Bursei de Valori a Moldovei organizarea tranzacțiilor de vînzare-cumpărare prin negocieri directe a valorilor mobiliare, condiționate de art.15 alin.(1) lit.b) din Legea instituțiilor financiare, cu calificarea acestora de către Comisia Națională a Pieței Financiare ca tranzacții speciale.
2. Valorile mobiliare prevăzute la pct.1 din prezenta hotărîre pot fi tranzacționate și prin intermediul:
a) licitațiilor cu strigare, în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și efectuarea tranzacțiilor cu pachete unice de valori mobiliare pe piața reglementată a Bursei de Valori a Moldovei, acceptat prin Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.47/6 din 12.08.2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.224-233, art.1441);
b) ordinului de piață, în conformitate cu Regulile pieței reglementate a Bursei de Valori a Moldovei.
3. La înstrăinarea acțiunilor conform pct.2 lit.a) din prezenta hotărîre, prin derogare de la prevederile pct.3.1 alin.(1) și pct.3.2 din Regulamentul privind organizarea și efectuarea tranzacțiilor cu pachete unice de valori mobiliare pe piața reglementată a Bursei de Valori a Moldovei, cererea pentru vînzarea oricărui pachet unic (indiferent de mărime) poate fi depusă la Bursa de Valori a Moldovei nu mai tîrziu de ora 12.00 a zilei A-3, perioada licitației fiind cel puțin de 60 de zile.
4. La înstrăinarea acțiunilor conform pct.2 din prezenta hotărîre, Bursa de Valori a Moldovei și societățile de investiții vor asigura informarea obligatorie a potențialilor investitori despre existența restricțiilor impuse de Legea instituțiilor financiare.
5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcției generale supraveghere valori mobiliare.
6. Prezenta hotărîre intră în vigoare conform art. 22 alin.(3) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare”.

VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                                 Iurie FILIP

Related Laws