despre aprobarea Regulamentului cu privire la constatarea faptelor contravenționale în domeniul auditului public extern


Published: 2016-04-08

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În scopul bunei desfășurări a activității de constatare a contravențiilor prevăzute de art.3192 și art.349 alin.(5) din Codul contravențional al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr.218-XVI din 24.10.2008, în temeiul art.7, art.14 alin.(1) lit.d), art.15 alin.(2) și alin.(4) și art.26 alin. (2) lit.e) din Legea Curții de Conturi nr.261- XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi, hotărăște:
1. Se aprobă:
Regulamentul cu privire la constatarea faptelor contravenționale în domeniul auditului public extern, conform anexei nr.1;
Formularul procesului-verbal cu privire la constatarea contravenției, conform anexei nr. 2.
2. Persoana responsabilă de ținerea Registrului de evidență a proceselor-verbale cu privire la contravenții din cadrul Direcției juridice se numește prin act administrativ.
3. Prezenta hotărîre se aduce la cunoștința personalului Curții de Conturi de către Direcția generală metodologie, planificare și analiză.
4. Prezenta hotărîre și formularul procesului-verbal cu privire la constatarea contravenției se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
5. Se abrogă Hotărîrea Curții de Conturi nr.51 din 17.11.2014 „Privind aprobarea formularului Procesului-verbal cu privire la constatarea contravenției”.