Care Centres Act

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
UNDANG-UNDANG MALAYSIA
CETAKAN SEMULA
Akta 506
AKTA PUSAT JAGAAN 1993 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Jun 2006
DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG, MALAYSIA
DI BAWAH KUASA AKTA PENYEMAKAN UNDANG-UNDANG 1968 SECARA USAHA SAMA DENGAN
PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BHD 2006
2 Undang-Undang Malaysia AKTA 506
AKTA PUSAT JAGAAN 1993
Tarikh Persetujuan Diraja … … … 7 Julai 1993
Tarikh penyiaran dalam Warta … … 15 Julai 1993
Pusat Jagaan 3
UNDANG-UNDANG MALAYSIA
Akta 506
AKTA PUSAT JAGAAN 1993
SUSUNAN SEKSYEN
BAHAGIAN I
PERMULAAN
Seksyen
1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa
2. Tafsiran
3. Premis, dsb. yang dikecualikan
BAHAGIAN II
PENDAFTARAN PUSAT JAGAAN
4. Pusat jagaan hendaklah didaftarkan
5. Larangan terhadap pusat jagaan tidak berdaftar
6. Pendaftaran
7. Syarat-syarat untuk dikenakan
8. Daftar pusat jagaan
9. Pemeriksaan daftar
10. Perakuan pendaftaran
11. Pengkanselan pendaftaran
BAHAGIAN III
PEGAWAI DAN KUASA MEREKA
12. Pelantikan pegawai
13. Kuasa Ketua Pengarah dan pegawai diberi kuasa
14. Kuasa Ketua Pengarah memberi arahan bertulis
4 Undang-Undang Malaysia AKTA 506
Seksyen
15. Kuasa memerintahkan penutupan pusat jagaan berdaftar
16. Kuasa memasuki dan memeriksa premis yang disyaki
17. Hak untuk enggan mematuhi jika tiada bukti tentang identiti dan kuasa
BAHAGIAN IV
PELBAGAI
18. Kesalahan dan penalti
19. Kesalahan oleh pertubuhan perbadanan dan oleh pekerja dan ejen
20. Anggapan
21. Penjalanan pendakwaan
22. Rayuan kepada Menteri
23. Pengecualian
24. Peraturan-peraturan
Pusat Jagaan 5
UNDANG-UNDANG MALAYSIA
Akta 506
AKTA PUSAT JAGAAN 1993
Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pendaftaran, pengawalan, dan pemeriksaan pusat jagaan dan bagi perkara yang berkaitan dengannya.
[Semenanjung Malaysia-1 Jun 1994, P.U. (B) 250/1994]
MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang bersidang dalam Parlimen, dan dengan kuasa daripadanya, seperti yang berikut:
BAHAGIAN I
PERMULAAN
Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa
1. Akta ini bolehlah dinamakan Akta Pusat Jagaan 1993 dan hendaklah mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam Warta; dan Menteri boleh menetapkan tarikh yang berlainan bagi bahagian-bahagian yang berlainan dalam Malaysia.
Tafsiran
2. Dalam Akta ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain—
“daftar” ertinya daftar pusat jagaan berkediaman atau daftar pusat jagaan harian, mengikut mana-mana yang berkenaan, yang dikehendaki disimpan di bawah seksyen 8;
“jagaan” termasuk perlindungan, pengawasan, pemulihan dan latihan;
“Ketua Pengarah” ertinya Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat, Malaysia;
6 Undang-Undang Malaysia AKTA 506
“pegawai diberi kuasa” ertinya seseorang pegawai kebajikan masyarakat atau seseorang pegawai yang dilantik di bawah seksyen 12;
“pengendali”, berhubung dengan sesuatu pusat jagaan berdaftar, ertinya orang yang atas permohonannya pusat itu didaftarkan;
“penghuni”, berhubung dengan sesuatu pusat jagaan berkediaman, ertinya seseorang yang telah diterima untuk jagaan sebagai penghuni di pusat jagaan berkediaman itu;
“pusat jagaan” ertinya pusat jagaan berkediaman dan pusat jagaan harian mengikut pengertian Akta ini;
“pusat jagaan berdaftar” ertinya sesuatu pusat jagaan yang didaftarkan di bawah seksyen 6;
“pusat jagaan berkediaman” ertinya, tertakluk kepada seksyen 3, mana-mana premis di mana empat orang atau lebih diterima untuk jagaan sebagai penghuni di dalamnya, sama ada untuk upah atau selainnya; tetapi dalam hal premis yang dikendalikan atau diuruskan oleh orang sebenar, seseorang yang merupakan saudara kepada orang itu tidak boleh dikira dalam menentukan bilangan orang yang diterima di premis itu bagi maksud takrif ini;
“pusat jagaan harian” ertinya, tertakluk kepada seksyen 3, mana- mana premis di mana empat orang atau lebih diterima untuk jagaan selama suatu tempoh berterusan yang melebihi tiga jam sehari antara matahari terbit hingga matahari terbenam, dan selama sekurang- kurangnya tiga hari seminggu, sama ada untuk upah atau selainnya; tetapi dalam hal premis yang dikendalikan atau diuruskan oleh orang sebenar, seseorang yang merupakan saudara kepada orang itu tidak boleh dikira dalam menentukan bilangan orang yang diterima di premis itu bagi maksud takrif ini;
“saudara” ertinya penjaga di sisi undang-undang bagi orang yang berkenaan, atau seseorang yang, sama ada melalui pertalian darah, persemendaan atau pengangkatan di sisi undang-undang, adalah menjadi kepada orang yang berkenaan, atau berkedudukan berhubung dengan orang yang berkenaan seperti, bapa, ibu, anak, adik, abang, kakak, datuk, nenek, cucu, bapa saudara, ibu saudara, atau anak saudara.
Premis, dsb. yang dikecualikan 3. Akta ini tidaklah terpakai bagi—
(a) mana-mana hospital kerajaan, atau mana-mana hospital persendirian yang dilesenkan di bawah *Akta Hospital Persendirian 1971 [Akta 43];
*CATATAN—Akta Hospital Persendirian 1971 [Akta 43] dimansuhkan oleh Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 [Akta 586].
Pusat Jagaan 7
(b) mana-mana institusi atau premis yang tertakluk kepada kawalan di bawah, dan ditubuhkan, didaftarkan, dikendalikan, atau diuruskan dengan sahnya mengikut, *Akta Pelajaran 1961 [Akta 43 tahun 1961];
(c) mana-mana taman asuhan kanak-kanak yang didaftarkan di bawah Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 [Akta 308];
(d) mana-mana institusi atau premis bagi rawatan, pemulihan, atau jagaan lanjutan penagih dadah, yang ditubuhkan atau dikendalikan dengan sahnya di bawah Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983 [Akta 283];
(e) mana-mana institusi atau premis yang dikendalikan atau diuruskan oleh Kerajaan Persekutuan atau sesuatu Kerajaan Negeri; atau
(f) mana-mana institusi atau premis yang digunakan oleh Kerajaan Persekutuan atau sesuatu Kerajaan Negeri bagi perumahan atau jagaan sementara orang apabila berlaku apa-apa kejadian yang menimbulkan darurat, atau demi kepentingan keselamatan awam.
BAHAGIAN II
PENDAFTARAN PUSAT JAGAAN
Pusat jagaan hendaklah didaftarkan
4. Tiap-tiap pusat jagaan hendaklah didaftarkan di bawah Akta ini.
Larangan terhadap pusat jagaan tidak berdaftar
5. (1) Tertakluk kepada subseksyen (3), tiada seorang pun boleh mengendalikan atau mengambil bahagian dalam pengurusan sesuatu pusat jagaan yang tidak didaftarkan di bawah Akta ini.
(2) Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan, apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya, dan dalam hal sesuatu kesalahan berterusan, boleh sebagai tambahan, dikenakan denda harian tidak melebihi satu ribu ringgit bagi tiap-tiap hari yang kesalahan itu berterusan.
*CATATAN—Akta Pelajaran 1961 [Akta 43/1961] telah dimansuhkan oleh Akta Pendidikan 1996 [Akta 550].
8 Undang-Undang Malaysia AKTA 506
(3) Jika sesuatu pusat jagaan sedang dikendalikan sebelum sahaja tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini, tidak menjadi kesalahan di bawah seksyen ini bagi mana-mana orang mengendalikan atau mengambil bahagian dalam pengurusan pusat jagaan itu—
(a) semasa tempoh enam bulan dari tarikh itu; dan (b) jika permohonan untuk pendaftaran pusat jagaan itu dibuat
dalam tempoh yang disebut dalam perenggan (a), semasa suatu tempoh selanjutnya selepas berakhirnya tempoh itu sehingga habisnya tempoh tiga puluh hari dari tarikh pemohon diberitahu tentang keputusan enggan mendaftarkan pusat jagaan itu; dan
(c) jika pemohon merayu kepada Menteri di bawah seksyen 22 dalam tempoh tiga puluh hari tersebut, semasa suatu tempoh selanjutnya selepas berakhirnya tempoh itu sehingga tarikh pemohon diberitahu tentang keputusan menolak rayuan itu.
Pendaftaran
6. (1) Sesuatu permohonan untuk pendaftaran sesuatu pusat jagaan hendaklah dibuat kepada Ketua Pengarah dalam borang yang ditetapkan.
(2) Ketua Pengarah boleh mendaftar atau boleh enggan mendaftar mana-mana pusat jagaan.
(3) Bagi maksud menimbang sesuatu permohonan untuk pendaftaran sesuatu pusat jagaan, Ketua Pengarah boleh—
(a) memasuki dan memeriksa premis pusat jagaan itu untuk memastikan bahawa pusat itu mematuhi segala kehendak undang-undang dan mana-mana pihak berkuasa yang berhubungan dengan binaan bangunan dan keselamatan kebakaran, dan bahawa pusat itu dilengkapkan dan disenggarakan dengan cukup dan sesuai; dan
(b) menghendaki pemohon itu memberi kepadanya apa-apa maklumat dan butir-butir sebagaimana yang perlu untuk dia menentukan permohonan itu.
(4) Tanpa menjejaskan keluasan kuasanya di bawah subseksyen (2), Ketua Pengarah boleh enggan mendaftar mana- mana pusat jagaan jika apa-apa kehendak undang-undang yang berhubungan dengan pengendalian pusat jagaan itu atau yang berhubungan dengan premisnya belum dipatuhi.
Pusat Jagaan 9
Syarat-syarat untuk dikenakan 7. Ketua Pengarah, apabila mendaftar sesuatu pusat jagaan, boleh mengenakan apa-apa syarat sebagaimana yang difikirkannya layak dan sesuai, termasuklah syarat-syarat—
(a) yang mengehadkan bilangan orang yang boleh diterima di pusat jagaan itu pada bila-bila masa;
(b) untuk memastikan bahawa mana-mana orang yang diambil kerja di pusat jagaan itu, sama ada dalam pengurusannya atau selainnya, orang yang layak dan sesuai, sama ada tentang umur atau selainnya, untuk diambil kerja di pusat jagaan itu;
(c) untuk memastikan bahawa pusat jagaan itu akan dilengkapi secukupnya, dari segi kakitangan, dengan secukup bilangan orang yang mempunyai kelayakan atau pengalaman yang sesuai;
(d) untuk memastikan bahawa perkhidmatan bagi jagaan, kawalan, penyeliaan, layanan, dan latihan penghuni atau orang yang diterima untuk jagaan di pusat jagaan itu diberi dengan baik;
(e) untuk memastikan bahawa diet yang cukup dan seimbang dan rehat dan rekreasi yang cukup disediakan di pusat jagaan itu;
(f) untuk memastikan bahawa pusat jagaan itu akan dilengkapkan dan disenggarakan dengan cukup dan sesuai khususnya demi kepentingan kesihatan;
(g) untuk memastikan bahawa perkiraan yang cukup akan dibuat untuk rawatan perubatan, fisioterapi, psikoterapi, terapi pekerjaan atau apa-apa rawatan lain yang sesuai dan wajar, dalam masa yang munasabah, berkenaan dengan apa-apa penyakit yang dihidapi oleh penghuni atau orang yang diterima untuk jagaan di pusat jagaan;
(h) untuk memastikan pematuhan di pusat jagaan itu akan apa-apa kehendak undang-undang atau mana-mana pihak berkuasa yang berhubungan dengan binaan bangunan, langkah berjaga-jaga kebakaran, kesihatan, sanitasi dan keselamatan;
(i) yang menghendaki pembayaran sejumlah wang sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Pengarah sebagai deposit jaminan untuk memastikan pematuhan oleh pengendali akan peruntukan Akta, peraturan-peraturan yang dibuat di bawah seksyen 24, dan syarat-syarat yang dikenakan di bawah seksyen ini, dan untuk perlindungan dan demi kepentingan penghuni dan orang yang diterima untuk jagaan di pusat jagaan.
10 Undang-Undang Malaysia AKTA 506
Daftar pusat jagaan
8. (1) Ketua Pengarah hendaklah memastikan supaya disimpan, dalam apa-apa bentuk sebagaimana yang dinyatakan olehnya,—
(a) suatu daftar pusat jagaan berkediaman; dan (b) suatu daftar pusat jagaan harian,
yang didaftarkan di bawah Akta ini yang mengandungi, berkenaan dengan setiap pusat jagaan—
(i) nama dan alamat pengendali pusat jagaan itu; (ii) nama dan alamat pusat jagaan itu; dan
(iii) apa-apa butir lain sebagaimana difikirkan perlu oleh Ketua Pengarah.
(2) Suatu salinan bagi atau cabutan daripada sesuatu catatan dalam daftar itu yang berupa sebagai diperakui di bawah tandatangan Ketua Pengarah hendaklah, sehingga dibuktikan sebaliknya, diterima dalam keterangan sebagai bukti fakta yang dinyatakan di dalamnya sebagaimana pada tarikh perakuan itu.
Pemeriksaan daftar
9. Mana-mana orang boleh, atas permohonan secara bertulis kepada Ketua Pengarah dan setelah membayar fi yang ditetapkan, memeriksa daftar itu dalam masa waktu pejabat.
Perakuan pendaftaran
10. (1) Setelah sesuatu pusat jagaan didaftarkan, Ketua Pengarah hendaklah, apabila dibayar fi yang ditetapkan, mengeluarkan suatu perakuan pendaftaran dalam bentuk yang ditetapkan berkenaan dengan pusat jagaan itu, dan perakuan itu hendaklah menyatakan nama dan alamat pengendali pusat jagaan itu, nama dan alamat pusat jagaan itu dan syarat-syarat yang dikenakan di bawah seksyen 7.
(2) Perakuan pendaftaran itu hendaklah dikeluarkan kepada pengendali pusat jagaan itu dan tidak boleh dipindahkan.
(3) Pendaftaran sesuatu pusat jagaan dan perakuan pendaftaran yang dikeluarkan berkenaan dengannya adalah sah untuk dua belas bulan kalendar.
(4) Sesuatu perakuan pendaftaran yang dikeluarkan berkenaan dengan sesuatu pusat jagaan hendaklah sentiasa ada untuk
Pusat Jagaan 11
pemeriksaan oleh seseorang pegawai diberi kuasa, yang boleh menghendaki pengemukaannya di pusat jagaan yang berkenaan pada bila-bila masa.
Pengkanselan pendaftaran
11. Ketua Pengarah boleh mengkanselkan pendaftaran sesuatu pusat jagaan—
(a) jika telah berlaku apa-apa pelanggaran, atau ketidakpatuhan kepada, apa-apa peraturan yang dibuat di bawah seksyen 24 atau apa-apa syarat yang dikenakan di bawah seksyen 7;
(b) jika pengendali pusat jagaan itu telah disabitkan atas apa-apa kesalahan di bawah Akta ini atau apa-apa kesalahan yang melibatkan fraud atau keburukan akhlak;
(c) jika ternyata kepadanya bahawa pusat jagaan itu telah terhenti daripada dikendalikan sebagai demikian, atau terhenti wujud, atau terhenti daripada terletak di bawah kawalan pengendalinya; atau
(d) jika pengendalinya memohon supaya pendaftaran itu dikansel.
BAHAGIAN III
PEGAWAI DAN KUASA MEREKA
Pelantikan pegawai
12. Menteri boleh, melalui pemberitahuan dalam Warta, melantik sekian bilangan pegawai yang difikirkannya perlu bagi maksud Akta ini.
Kuasa Ketua Pengarah dan pegawai diberi kuasa
13. (1) Ketua Pengarah dan mana-mana pegawai diberi kuasa boleh pada bila-bila masa memasuki dan memeriksa mana-mana premis yang digunakan sebagai atau bagi sesuatu pusat jagaan berdaftar untuk menentukan sama ada—
(a) kesihatan dan kesejahteraan penghuni dan orang yang diterima untuk jagaan di pusat jagaan berdaftar itu dijaga dengan memuaskan;
(b) daftar, rekod dan akaun yang sepatutnya ada disenggarakan; (c) kelengkapan yang cukup dan sesuai ada dibekalkan;
12 Undang-Undang Malaysia AKTA 506
(d) premis itu disenggarakan dengan baik tentang keadaan binaannya dan tentang kebersihan dan sanitasinya;
(e) langkah berjaga-jaga yang cukup ada diambil terhadap kebakaran dan kejadian lain yang berkemungkinan membahayakan nyawa atau kesihatan penghuni dan orang yang diterima untuk jagaan di pusat jagaan berdaftar itu;
(f) peraturan-peraturan yang dibuat di bawah seksyen 24 dan syarat-syarat yang dikenakan di bawah seksyen 7 telah, dan sedang, dipatuhi;
(g) pada amnya, pusat jagaan berdaftar itu sedang dikendalikan dan diuruskan dengan memuaskan.
(2) Dalam menjalankan pemeriksaan di bawah seksyen ini Ketua Pengarah atau mana-mana pegawai diberi kuasa boleh—
(a) mengemukakan soalan tentang pengurusan pusat jagaan berdaftar itu kepada pengendalinya atau mana-mana orang yang menjaga atau mengambil bahagian dalam pengurusan, atau yang bekerja di pusat jagaan berdaftar itu, dan semua orang sedemikian terikat di sisi undang-undang untuk menjawab dengan benar soalan demikian sedaya upaya mereka; dan
(b) menghendaki mana-mana orang sedemikian supaya mengemukakan kepadanya apa-apa rekod yang dikehendaki supaya disimpan di bawah Akta ini atau apa-apa rekod yang berhubungan dengan pusat jagaan berdaftar itu, dan boleh menyitanya dan mengambil salinan baginya.
Kuasa Ketua Pengarah memberi arahan bertulis
14. (1) Ketua Pengarah boleh, berkenaan dengan mana-mana pusat jagaan berdaftar, memberi apa-apa arahan bertulis, konsisten dengan Akta ini, peraturan-peraturan yang dibuat di bawah seksyen 24, dan syarat-syarat yang dikenakan di bawah seksyen 7, sebagaimana yang difikirkannya perlu untuk memastikan bahawa—
(a) ia dikendalikan dan diuruskan dengan memuaskan; (b) kebajikan penghuninya atau orang yang diterima untuk
jagaan dimajukan dengan cara yang sepatutnya; (c) radas dan kelengkapan secukupnya yang perlu untuk
memberi perlindungan daripada kebakaran ada dibekalkan di dalamnya; dan
Pusat Jagaan 13
(d) peraturan-peraturan yang dibuat di bawah seksyen 24 dan syarat-syarat yang dikenakan di bawah seksyen 7 dipatuhi.
(2) Sesuatu arahan di bawah subseksyen (1)— (a) hendaklah disampaikan kepada pengendali pusat jagaan
itu; dan (b) hendaklah menyatakan suatu tempoh masa, yang tidak
boleh kurang daripada tiga puluh hari dari tarikh penyampaian arahan itu, dalam mana arahan itu hendaklah dipatuhi.
(3) Jika rayuan dibuat kepada Menteri di bawah seksyen 22 terhadap sesuatu arahan di bawah subseksyen (1) dalam masa tiga puluh hari dari tarikh penyampaian arahan itu, kuat kuasa arahan itu tertangguh dan jika Menteri mengesahkan arahan itu, arahan itu hendaklah dipatuhi dalam apa-apa tempoh sebagaimana yang dinyatakan oleh Menteri.
Kuasa memerintahkan penutupan pusat jagaan berdaftar
15. (1) Jika— (a) ternyata kepada Ketua Pengarah bahawa ada apa-apa bahaya
atau kemungkinan bahaya kepada mana-mana orang dalam mana-mana premis sesuatu pusat jagaan berdaftar; atau
(b) berkenaan dengan mana-mana premis sesuatu pusat jagaan berdaftar, sesuatu arahan di bawah seksyen 14 tidak dipatuhi dalam tempoh masa yang dinyatakan di bawah atau menurut perenggan (2)(b) atau, mengikut mana-mana yang berkenaan, subseksyen (3) seksyen itu,
Ketua Pengarah boleh, secara bertulis, memerintahkan supaya premis itu hendaklah terhenti daripada digunakan sebagai atau bagi sesuatu pusat jagaan bagi apa-apa tempoh sebagaimana difikirkannya perlu, atau sehingga notis selanjutnya.
(2) Sesuatu perintah di bawah seksyen ini hendaklah disampaikan kepada pengendali pusat jagaan berdaftar itu dan hendaklah mula berkuat kuasa dari suatu tarikh yang berikutan selepas sahaja hari terakhir bagi tempoh tiga puluh hari dari tarikh penyampaian perintah itu atau, jika pengendali itu merayu kepada Menteri di bawah seksyen 22 terhadap perintah itu dalam tempoh itu dan Menteri
14 Undang-Undang Malaysia AKTA 506
mengesahkan perintah itu, dari tarikh keputusan Menteri diberitahu kepada pengendali itu.
(3) Penyampaian sesuatu perintah di bawah seksyen ini adalah cukup jika—
(a) ia dihantar serah sendiri kepada pengendali pusat jagaan berdaftar yang berkenaan itu; atau
(b) ia dihantar melalui pos berdaftar kepada alamat terakhirnya yang diketahui; atau
(c) satu salinannya ditampalkan di sesuatu tempat yang mudah dilihat pada atau dalam premis yang dimaksudkan olehnya.
Kuasa memasuki dan memeriksa premis yang disyaki
16. (1) Ketua Pengarah atau mana-mana pegawai diberi kuasa boleh pada bila-bila masa yang munasabah memasuki dan memeriksa mana-mana premis yang semunasabahnya disyaki sedang digunakan sebagai atau bagi suatu pusat jagaan yang tidak didaftarkan di bawah Akta ini dan boleh membuat apa-apa siasatan di dalamnya sebagaimana yang difikirkannya perlu.
(2) Dalam menjalankan pemeriksaan di bawah seksyen ini Ketua Pengarah atau mana-mana pegawai diberi kuasa boleh—
(a) mengemukakan soalan tentang pengurusan premis itu kepada mana-mana orang yang menjaga atau mengambil bahagian dalam pengurusan, atau yang bekerja di premis itu, dan semua orang sedemikian terikat di sisi undang- undang untuk menjawab dengan benar soalan demikian sedaya upaya mereka; dan
(b) menghendaki mana-mana orang sedemikian supaya mengemukakan kepadanya apa-apa rekod yang berhubungan dengan premis itu, dan boleh menyitanya dan mengambil salinan baginya.
Hak untuk enggan mematuhi jika tiada bukti tentang identiti dan kuasa
17. Mana-mana orang boleh enggan mematuhi apa-apa kehendak atau perintah Ketua Pengarah atau seseorang pegawai diberi kuasa yang bertindak di bawah Akta ini jika Ketua Pengarah atau pegawai diberi kuasa itu enggan, apabila diminta, mengemukakan bukti tentang identiti dan kuasanya.
Pusat Jagaan 15
BAHAGIAN IV
PELBAGAI
Kesalahan dan penalti
18. Mana-mana orang yang— (a) mengendalikan atau mengambil bahagian dalam pengurusan
sesuatu pusat jagaan berdaftar dalam mana-mana premis selain daripada premis yang dinyatakan dalam perakuan pendaftaran pusat jagaan berdaftar itu;
(b) mengendalikan atau mengambil bahagian dalam pengurusan sesuatu pusat jagaan yang dikendalikan dengan apa-apa nama selain daripada nama dengan mana ia didaftarkan;
(c) dalam atau berkaitan dengan apa-apa permohonan di bawah Akta ini membuat apa-apa pernyataan atau memberi apa- apa maklumat, sama ada secara lisan atau bertulis, yang palsu, atau yang dia mengetahui atau semunasabahnya patut mengetahui palsu, tentang apa-apa butir material;
(d) menghalang Ketua Pengarah atau mana-mana pegawai diberi kuasa dalam penjalanan mana-mana kuasanya di bawah Akta ini;
(e) enggan mengemukakan apa-apa rekod apabila dikehendaki berbuat demikian di bawah seksyen 13 atau 16, atau enggan menjawab apa-apa soalan yang dikemukakan kepadanya di bawah seksyen 13 atau 16, atau memberi sesuatu jawapan yang palsu, atau yang dia mengetahui atau semunasabahnya patut mengetahui adalah palsu, tentang apa-apa butir material; atau
(f) gagal mematuhi sesuatu perintah di bawah seksyen 15,
melakukan suatu kesalahan dan, apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.
Kesalahan oleh pertubuhan perbadanan dan oleh pekerja dan ejen
19. (1) Jika apa-apa kesalahan terhadap mana-mana peruntukan Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawah
16 Undang-Undang Malaysia AKTA 506
seksyen 24 atau apa-apa syarat yang dikenakan di bawah seksyen 7 telah dilakukan oleh sesuatu pertubuhan perbadanan, mana-mana orang yang pada masa perlakuan kesalahan itu seorang pengarah, pengurus, setiausaha atau pegawai lain yang seumpamanya bagi pertubuhan perbadanan itu atau mana-mana orang yang berupa bertindak atas apa-apa sifat sedemikian, atau mana-mana orang yang dalam apa-apa cara atau sehingga apa-apa takat bertanggungjawab bagi pengurusan mana-mana hal ehwal pertubuhan perbadanan itu, atau membantu dalam pengurusan sedemikian, melakukan suatu kesalahan melainkan jika dia membuktikan bahawa kesalahan itu telah dilakukan tanpa persetujuannya atau pembiarannya dan bahawa dia telah menjalankan usaha untuk mencegah berlakunya kesalahan itu sebagaimana yang sepatutnya telah dijalankan olehnya memandangkan jenis fungsi atas sifat itu dan memandangkan semua hal keadaan.
(2) Jika mana-mana orang (dalam subseksyen ini disebut “prinsipal”) boleh dikenakan apa-apa hukuman atau penalti di bawah Akta ini bagi apa-apa perbuatan, peninggalan, pengabaian atau keingkaran, dia boleh dikenakan hukuman atau penalti yang sama bagi tiap-tiap perbuatan, peninggalan, pengabaian atau keingkaran mana-mana pekerja atau ejennya, atau pekerja ejennya itu, jika perbuatan, peninggalan, pengabaian atau keingkaran itu telah dilakukan oleh pekerja prinsipal dalam perjalanan pekerjaannya, atau oleh ejen apabila bertindak bagi pihak prinsipal, atau oleh pekerja ejen itu dalam perjalanan pekerjaannya dengan ejen itu atau selainnya bagi pihak ejen itu.
Anggapan
20. Dalam mana-mana pendakwaan bagi apa-apa kesalahan di bawah Akta ini, jika dibuktikan bahawa mana-mana orang telah melakukan apa-apa perbuatan berkaitan dengan pengelolaan, pengendalian, atau pengurusan sesuatu pusat jagaan, hendaklah dianggap, sehingga dibuktikan sebaliknya, bahawa orang itu telah mengambil bahagian dalam pengurusan pusat jagaan itu.
Penjalanan pendakwaan
21. Mana-mana pendakwaan berkenaan dengan apa-apa kesalahan di bawah Akta ini boleh dijalankan oleh seseorang pegawai diberi kuasa.
Pusat Jagaan 17
Rayuan kepada Menteri
22. Mana-mana orang yang terkilan dengan apa-apa keputusan atau tindakan Ketua Pengarah di bawah Akta ini boleh, dalam masa tiga puluh hari dari tarikh dia diberitahu tentang keputusan atau tindakan itu, merayu secara bertulis kepada Menteri, dan keputusan Menteri adalah muktamad.
Pengecualian
23. Menteri boleh, melalui perintah yang disiarkan dalam Warta, tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkannya patut dikenakan, mengecualikan mana-mana pusat jagaan atau mana-mana kelas, kategori atau perihalan pusat jagaan daripada mana-mana peruntukan Akta ini atau apa-apa peraturan yang dibuat di bawahnya, jika Menteri berpuas hati bahawa terdapat hal keadaan khas, dan bahawa ia tidaklah berlawanan dengan kepentingan awam, untuk berbuat demikian.
Peraturan-peraturan
24. (1) Menteri boleh membuat peraturan-peraturan untuk melaksanakan maksud Akta ini.
(2) Khususnya dan tanpa menjejaskan keluasan subseksyen (1), peraturan-peraturan di bawah seksyen ini boleh mengadakan peruntukan bagi kesemua atau mana-mana perkara yang berikut:
(a) pengendalian, pengurusan, dan pengawasan pusat jagaan berdaftar;
(b) tugas dan tanggungjawab pengendali pusat jagaan berdaftar; (c) kelayakan, pengalaman, pelantikan, tugas, tanggungjawab,
dan tatatertib orang yang terlibat dalam pengendalian, pengurusan, dan pengawasan pusat jagaan berdaftar;
(d) penjagaan kesihatan dan pemakanan penghuni dan orang yang diterima untuk jagaan di pusat jagaan berdaftar;
(e) pendaftaran orang yang diambil kerja dalam pusat jagaan berdaftar;
(f) penyimpanan dan penyenggaraan daftar dan rekod lain berkenaan dengan pusat jagaan berdaftar, dan berkenaan dengan penghuninya dan orang yang diterima untuk jagaan di situ;
18 Undang-Undang Malaysia AKTA 506
(g) kehendak minimum yang kena dipatuhi oleh pusat jagaan berdaftar, termasuk kehendak sanitari, bekalan air, kehendak tentang kelengkapan, dan kehendak berkenaan dengan kesihatan;
(h) borang yang kena digunakan dan maklumat yang kena diberi bagi apa-apa maksud Akta ini;
(i) pengeluaran perakuan, dan pengeluaran salinan perakuan jika perakuan asal telah hilang atau musnah;
(j) fi yang kena dibayar di bawah Akta ini; dan
(k) apa-apa perkara yang dikehendaki atau yang boleh ditetapkan di bawah Akta ini.
Pusat Jagaan 19
UNDANG-UNDANG MALAYSIA
Akta 506
AKTA PUSAT JAGAAN 1993
SENARAI PINDAAN
Undang-undang Tajuk ringkas Berkuat kuasa yang meminda dari
– TIADA –
20 Undang-Undang Malaysia AKTA 506
UNDANG-UNDANG MALAYSIA
Akta 506
AKTA PUSAT JAGAAN 1993
SENARAI SEKSYEN YANG DIPINDA
Seksyen Kuasa meminda Berkuat kuasa dari
– TIADA –
DICETAK OLEH PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD, KUALA LUMPUR BAGI PIHAK DAN DENGAN PERINTAH KERAJAAN MALAYSIA