Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" īst


Published: 2015-07-16

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$9.99.
Ministru kabineta noteikumi Nr.389 Rīgā 2015.gada 14.jūlijā (prot. Nr.34 2.§)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" īstenošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 20.panta 6. un 13.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka: 1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķi "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" (turpmāk – specifiskais atbalsts); 1.2. specifiskā atbalsta mērķi; 1.3. specifiskajam atbalstam pieejamo finansējumu; 1.4. prasības Eiropas Sociālā fonda projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs) un projekta sadarbības partnerim; 1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus; 1.6. vienošanās par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus; 1.7. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību. 2. Specifiskā atbalsta mērķis ir nodrošināt valsts pārvaldes iestādēs nodarbināto profesionālo pilnveidi un veicināt komercdarbības vides sakārtošanu, ēnu ekonomikas un korupcijas mazināšanu. 3. Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir valsts pārvaldes iestādēs nodarbinātie, kuriem ir ietekme uz uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, sakārtošanu un administratīvā sloga mazināšanu mazajiem un vidējiem komersantiem, kā arī uz korupcijas un ēnu ekonomikas riska mazināšanu. 4. Specifiskā atbalsta mērķa ietvaros līdz 2023. gada 31. decembrim ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji: 4.1. rezultāta rādītājs – profesionālo kompetenci paaugstinājušo personu skaits: 4.1.1. labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā izsniegti sertifikāti 2756 personām; 4.1.2. korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā izsniegti sertifikāti 1694 personām; 4.2. iznākuma rādītājs – apmācīto personu skaits: 4.2.1. labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā apmācītas 10 885 personas, tai skaitā līdz 2018. gada 31. decembrim – 3267 personas; 4.2.2. korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā apmācītas 6713 personas, tai skaitā līdz 2018. gada 31. decembrim – 1760 personas; 4.3. finanšu rādītājs – līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi 3 132 164 euro apmērā. 5. Specifisko atbalstu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. 6. Specifiskā atbalsta ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Valsts kanceleja (turpmāk – atbildīgā iestāde). 7. Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 9 491 392 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 8 067 683 euro un valsts budžeta finansējums – 1 423 709 euro. Projekta iesniegumos kopējo attiecināmo finansējumu plāno ne vairāk kā 8 901 167 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējumu – 7 565 992 euro apmērā un valsts budžeta finansējumu – 1 335 175 euro apmērā, ievērojot specifiskajam atbalstam noteikto snieguma rezervi un paredzot iznākuma rādītāja plānojumu atbilstoši šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētajam apjomam. 8. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 85 procenti no projektam plānotā kopējā attiecināmā finansējuma. 9. Specifiskā atbalsta ietvaros projektu maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma līdz 2018. gada 31. decembrim ir: 9.1.  5 537 802 euro valsts pārvaldes iestādēs nodarbināto profesionālās pilnveides projektiem labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā. No 2019. gada 1. janvāra atbildīgā iestāde pēc Eiropas Komisijas lēmuma var ierosināt palielināt projektos noteikto attiecināmo izmaksu kopsummu līdz 5 905 007 euro, ievērojot šo noteikumu 7. punktā minēto finansēšanas avotu proporcionālo sadalījumu; 9.2.  3 363 365 euro valsts pārvaldes iestādēs nodarbināto profesionālās pilnveides projektam korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā. No 2019. gada 1. janvāra atbildīgā iestāde pēc Eiropas Komisijas lēmuma var ierosināt palielināt projektā noteikto attiecināmo izmaksu kopsummu līdz 3 586 385 euro, ievērojot šo noteikumu 7. punktā minēto finansēšanas avotu proporcionālo sadalījumu.
II. Prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim
10. Projekta iesniedzējs specifiskā atbalsta ietvaros ir tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas: 10.1. nodrošina valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības politikas izstrādi, koordinē un pārrauga tās ieviešanu, kā arī īsteno labāka regulējuma politiku, – Valsts kanceleja; 10.2. īsteno valsts politiku valsts civildienesta ierēdņu un valsts pārvaldes darbinieku izglītības un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas jomā, lai sagatavotu augsti kvalificētu un profesionālu valsts pārvaldes personālu, – Valsts administrācijas skola. 11. Valsts administrācijas skola projektu var īstenot sadarbībā ar šādiem partneriem: 11.1. Valsts kanceleju – valsts pārvaldes iestādēs nodarbināto profesionālās pilnveides pasākumos labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā; 11.2. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju – valsts pārvaldes iestādēs nodarbināto profesionālās pilnveides pasākumos korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā. 12. Sadarbības partneris piedalās projekta īstenošanā, sniedzot metodisko atbalstu saistībā ar mācību organizēšanu, kā arī izvērtējot mācību atbilstību un kvalitāti un sniedzot priekšlikumus darbību uzlabošanai šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3., 15.4., 15.7., 15.8., 15.9. un 15.10. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros, lai nodrošinātu mācību procesa atbilstību politikas plānošanas dokumentos noteiktajam. 13. Valsts administrācijas skola slēdz ar sadarbības partneri vienošanos atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Vienošanās nosaka savstarpējo atbildību, funkcijas un pienākumus projekta sekmīgai īstenošanai. 14. Projekta iesniedzējs saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikumu sagatavo projekta iesniegumu un iesniedz to sadarbības iestādē. Ja sadarbības iestāde apstiprina projekta iesniegumu un noslēdz vienošanos par projekta īstenošanu, projekta iesniedzējs ir arī finansējuma saņēmējs.
III. Atbalstāmās darbības un izmaksas
15. Specifiskā atbalsta ietvaros atbalstāmas šādas darbības: 15.1. mācību vajadzību apzināšana un izvērtēšana; 15.2. profesionālo kompetenču attīstīšanas programmu, mācību moduļu, metodiku, rokasgrāmatu un materiālu izstrāde un pilnveidošana, labās prakses piemēru apkopošana un publicēšana; 15.3. apmācību, semināru, konferenču un pieredzes apmaiņas organizēšana un īstenošana, tai skaitā ārpus Eiropas Savienības; 15.4. apmācību rezultātu izvērtējumi un dalībnieku apmierinātības aptaujas; 15.5. apmācību nodrošināšanai nepieciešamo datubāzu pilnveidošana un pielāgošana; 15.6. mācību dokumentu un mācību materiālu vadības sistēmas izveide un pilnveidošana; 15.7. projekta informācijas un publicitātes nodrošināšana; 15.8. izveidoto mācību moduļu un programmu pirmreizējā sertificēšana un licencēšana; 15.9. komersantu, nevalstisko organizāciju un sabiedrības salīdzinošais vērtējums par valsts pārvaldes profesionālās pilnveides progresu un kapacitāti uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, administratīvā sloga mazināšanas un korupcijas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā; 15.10. projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšana. 16. Specifiskā atbalsta ietvaros plāno šādas attiecināmās izmaksas: 16.1. tiešās attiecināmās izmaksas; 16.2. netiešās attiecināmās izmaksas; 16.3. neparedzētās izmaksas. 17. Šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas: 17.1. personāla izmaksas (projekta vadības un projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas) atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, izņemot virsstundas, šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3., 15.4., 15.5., 15.6., 15.8., 15.9. un 15.10. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai; 17.2. pārējās projekta īstenošanas izmaksas: 17.2.1. pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) izmaksas šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3., 15.4., 15.5., 15.6., 15.8., 15.9. un 15.10. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai; 17.2.2. pasniedzēju, konsultantu, ekspertu un speciālistu atlīdzība šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3., 15.4., 15.5., 15.6., 15.8., 15.9. un 15.10. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai; 17.2.3. iekšzemes un ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumu un dienesta braucienu izmaksas, tai skaitā projekta vadības un projekta īstenošanas personālam atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi šo noteikumu 15.3. un 15.10. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai; 17.2.4. mācību dalībnieku datubāzes pilnveidošanas izmaksas atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda prasībām šo noteikumu 15.3., 15.4. un 15.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai; 17.2.5. mācību dokumentu un mācību materiālu vadības sistēmas izveides un pilnveidošanas izmaksas šo noteikumu 15.3. un 15.6. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai; 17.2.6. mācību moduļu un programmu sertificēšanas un licencēšanas izmaksas šo noteikumu 15.3. un 15.8. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai; 17.2.7. materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde (piemēram, tulkošanas tehniskais aprīkojums, videoapraides aprīkojums, videoieraksta aprīkojums, tiešsaistes aprīkojums videotiešraides nodrošināšanai) šo noteikumu 15.3., 15.5. un 15.6. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai; 17.2.8. darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas ir attiecināmas projekta vadības un projekta īstenošanas personālam jaunu darba vietu radīšanai vai esošu darba vietu atjaunošanai, uzturēšanai un remontam ne vairāk kā 3000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja projekta vadības un projekta īstenošanas personāls ir nodarbināts pilnu darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja projekta vadības un projekta īstenošanas personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas ir attiecināmas proporcionāli atlīdzības procentuālajam sadalījumam šo noteikumu 15.10. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai; 17.2.9. transporta izmaksas (piemēram, maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana) šo noteikumu 15.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai; 17.2.10. telpu, materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma īres un nomas izmaksas šo noteikumu 15.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai; 17.2.11. telpu uzturēšanas un apsaimniekošanas izmaksas (piemēram, apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde) šo noteikumu 15.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai; 17.2.12. biroja, kancelejas preču, iekārtu un inventāra izmaksas (līdz 213 euro par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par vienu gadu) šo noteikumu 15.1., 15.2. un 15.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai; 17.2.13. sakaru pakalpojumi (piemēram, interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas) šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3. un 15.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai; 17.2.14. informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana šo noteikumu 15.7. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai; 17.2.15. apmācību rezultātu un profesionālās pilnveides progresa izvērtējumu izmaksas šo noteikumu 15.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai; 17.2.16. normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm paredzēto veselības pārbaužu izmaksas, redzes korekcijas līdzekļu kompensācija, veselības apdrošināšana projekta vadības un projekta īstenošanas personālam, ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēja iestādē. Ja projekta vadības un projekta īstenošanas personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja projekta vadības un projekta īstenošanas personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši nepilnā darba laika noslodzei. Ja projekta vadības un projekta īstenošanas personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas proporcionāli atlīdzības procentuālajam sadalījumam. Veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas tikai uz periodu, kad projekta vadības un projekta īstenošanas personāls ir nodarbināts projektā šo noteikumu 15.10. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai; 17.2.17. amortizācijas izdevumi finansējuma saņēmēja vai sadarbības partnera īpašumā esošām iekārtām, kas tiek izmantotas šo noteikumu 15.3. un 15.10. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai projekta īstenošanas laikā. Ja minētā iekārta tiek izmantota ne tikai šo noteikumu 15.3. un 15.10. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, amortizācijas izdevumi tiek attiecināti proporcionāli; 17.2.18. pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, ja tās nav atgūstamas nodokļu politiku reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, šo noteikumu 15. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai. 18. Specifiskā atbalsta īstenošanā tiek piemērota netiešo izmaksu vienotā likme kā viena izmaksu pozīcija līdz 15 procentiem no šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajām plānotajām tiešajām personāla izmaksām. 19. Šo noteikumu 16.3. apakšpunktā minētās neparedzētās izmaksas projektā plāno kā vienu izdevumu pozīciju un izlieto papildu darbu vai pakalpojumu veikšanai, kas neparedzamu apstākļu dēļ ir kļuvuši nepieciešami, lai varētu nodrošināt par projekta īstenošanu noslēgto līgumu izpildi, ja finansējuma saņēmējs veicis visus plānošanas pasākumus, lai šādus izdevumus novērstu. Neparedzētās izmaksas nepārsniedz divus procentus no šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajām tiešajām izmaksām, un to izlietošanu finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi, ievērojot vienošanos par projekta īstenošanu. 20. Piesaistot projekta vadības un projekta īstenošanas personālu uz darba tiesisko attiecību pamata vai civildienesta attiecību pamata un paredzot tam atlīdzības izmaksas, finansējuma saņēmējs nodrošina projekta vadības un projekta īstenošanas personāla darbalaika uzskaiti atbilstoši veiktajām funkcijām un nostrādātajam laikam. Ja projekta vadības un projekta īstenošanas personāls institūcijā veic pienākumus, kas ir saistīti ne tikai ar projektu, bet arī ar konkrētās institūcijas pamatdarbību vai citu finanšu instrumentu administrēšanu, daļu no atlīdzības izmaksām var segt no projekta tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām proporcionāli laikam, kurā tiek veikti ar projektu saistītie pienākumi. Šādā gadījumā nepieciešama projekta vadības un projekta īstenošanas personāla darbalaika uzskaite, ievērojot, ka izmaksas no Eiropas Sociālā fonda ir attiecināmas kā tiešās attiecināmās izmaksas, ja darbinieks projektā ir nodarbināts vismaz 30 procentus no kopējās noslodzes. 21. Projekta izmaksas ir attiecināmas no dienas, kad noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu.
IV. Specifiskā atbalsta un projekta īstenošanas nosacījumi
22. Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem divu mēnešu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas beigu datuma. 23. Ierobežotās projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanā piedalās divi atbildīgās iestādes pārstāvji, viens Valsts kancelejas pārstāvis, viens Tieslietu ministrijas pārstāvis un sadarbības iestādes pārstāvji, novērotāja statusā piedalās vadošās iestādes pārstāvis. 24. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs: 24.1. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošina komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošanu; 24.2. savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu; 24.3. Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošanai nepieciešamos finanšu līdzekļus plāno, projekta īstenošanu finansē un maksājumus valsts budžeta iestādei veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma saņemšanas nosacījumus; 24.4. vismaz trīs gadus pēc projekta īstenošanas beigām nodrošina, ka visi projekta ietvaros iegādātie materiāltehniskie līdzekļi ir finansējuma saņēmēja īpašumā. 25. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā. 26. Specifiskā atbalsta ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 30. jūnijam. 27. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no vienošanās jebkurā no šādiem gadījumiem: 27.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt specifiskā atbalsta mērķa, tā iznākuma rādītāju vai uzraudzības rādītāju sasniegšanu; 27.2. citos gadījumos, kas paredzēti vienošanās nosacījumos par projekta īstenošanu. 28. Lai uzraudzītu specifiskā atbalsta īstenošanu, atbildīgā iestāde izveido uzraudzības padomi, kuras sastāvā iekļauj Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas, sociālos partnerus un nevalstiskās organizācijas, kuru kompetencē vai pārraudzībā ietilpst mazo un vidējo komersantu atbalsta, uzņēmējdarbības vides sakārtošanas, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomas. 29. Uzraudzības padomes nolikumu (uzraudzības padomes tiesības, pienākumus un personālsastāvu, pamatojoties uz iestāžu un organizāciju pilnvarojumiem) apstiprina Valsts kancelejas direktors. Ministru prezidente Laimdota Straujuma Finanšu ministra vietā – iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

Related Laws