Grozījumi "Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumos"


Published: 2007-05-03

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$9.99.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi Nr.57
Rīgā 2007. gada 26. aprīlī (prot. Nr.18, 5.p.)
Grozījumi “Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumos” 
Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 35. panta sesto daļu un 50.8 panta sesto daļu, Finanšu instrumentu tirgus likuma 121. panta astoto daļu un 123.3 panta sesto daļu
 
Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2004. gada 17. novembra noteikumos Nr. 255 “Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumi” šādus grozījumus:
1. Izslēgt 5.11., 5.12. un 5.19.punktā vārdus “izņemot eiro”.
2. Izslēgt 5.13. punktu.
3. Izteikt 10.3.1. punktu šādā redakcijā:
“10.3.1. subordinētais kapitāls, kuru veido naudas līdzekļi, kurus sabiedrība aizņemas uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem, turklāt aizņēmuma līgums paredz, ka aizdevējs var atprasīt aizdevumu pirms termiņa vienīgi sabiedrības likvidācijas gadījumā un aizdevēja prasība tiek apmierināta pēc visu citu kreditoru prasību, bet pirms akcionāru prasību apmierināšanas.
Sabiedrība var atmaksāt šādu aizņēmumu pēc savas iniciatīvas pirms termiņa, ja pēc šāda aizņēmuma atmaksas tās pašu kapitāls atbilst šo noteikumu prasībām un ja Komisija pret to neiebilst. Šādā gadījumā sabiedrība ne vēlāk kā 14 dienas pirms attiecīgā lēmuma pieņemšanas rakstveidā paziņo Komisijai par nodomu atmaksāt šādu aizņēmumu pirms termiņa. Ja septiņu dienu laikā pēc sabiedrības paziņojuma saņemšanas Komisija nav motivēti iebildusi pret šāda aizņēmuma atmaksas veikšanu, uzskatāms, ka Komisija ir devusi atļauju sabiedrībai atmaksāt šādu aizņēmumu pirms termiņa;”.
4. Izslēgt 14.5. punktu.
5. Iekļaut 1. pielikuma dalībvalstu sarakstā Bulgārijas Republiku un Rumāniju.
6. Izteikt 9. pielikuma (UPDK 0651247 veidlapa) 4. punktu šādā redakcijā:
4. Ārvalstu valūtas riska kapitāla prasība
(tūkst. latu)
Pozīcijas nosaukums
Pozīcijas kods
Summa
A
B
1
Ārvalstu valūtas kopējā tīrā pozīcija un zelta tīrā pozīcija (7201000(11))
7201

Savstarpēji cieši saistīto valūtu tīro garo pozīciju summa
7202

Savstarpēji cieši saistīto valūtu tīro īso pozīciju summa
7203

Savstarpēji cieši saistīto valūtu sakrītošā pozīcija (7202 vai 7203; mazākā absolūtā vērtība)
7204

Ārvalstu valūtas iespējas līgumu kapitāla prasība (vienkāršā metode)
7205

Ārvalstu valūtas iespējas līgumu gamma riska un vega riska kapitāla prasība (delta-plus metode)
7206

Ārvalstu valūtas riska kapitāla prasība
(7201-7204)x0.08+7204x0.04+(7205 vai 7206), ja 7201>40x0.02; 0, ja 7201=

Related Laws