Asetus yrityksen saneerauksesta


Published: 1993-01-25

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
Oikeusministerin esittelystä säädetään yrityksen saneerauksesta 25 päivänä tammikuuta 1993 annetun lain (47/93) 69 §:n 3 momentin ja 80 §:n nojalla:


1 § (8.3.2007/249)Velallisen hakemus

Velallisen hakemukseen saneerausmenettelyn aloittamisesta tulee liittää:
1) kaupparekisterin ote tai, jos kysymyksessä on velallinen, jota ei ole merkittävä kaupparekisteriin, ote yritys- ja yhteisötunnusrekisteristä;
2) jäljennös yhtiöjärjestyksestä tai yhtiösopimuksesta sekä, jos velallisen toiminta edellyttää viranomaisen myöntämää toimilupaa, selvitys asianomaisen luvan olemassaolosta;
3) velallisen ollessa yhteisö selvitys sen omistussuhteista;
4) jäljennös tilinpäätösasiakirjoista kahdelta viimeisimmältä tilikaudelta sekä, jos viimeisimmän tilikauden päättymisestä on kulunut yli neljä kuukautta, välitilinpäätöksestä, joka ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi;
5) selvitys, josta ilmenee toiminnan tosiasiallinen ala sekä toimipaikkojen määrä, sijainti ja niissä olevien työntekijöiden määrä samoin kuin velallisen liikevaihto, varojen arvo sekä velkojen määrä kokonaisuudessaan ja vakuuksien mukaan eriteltynä;
6) velkojaluettelo, johon on merkitty ainakin ne velkojat, joiden saatava ylittää 1 000 euroa ja kunkin velkojan nimi ja osoite, saatavan määrä ja siitä mahdollisesti annettu vakuus sekä takaajien ja vakuuden asettajien nimet ja osoitteet;
7) luettelo merkittävistä varoista;
8) Keskuskauppakamarin hyväksymän tilintarkastajan tai, jos velallisella lain mukaan ei tarvitse olla tällaista tilintarkastajaa, kauppakamarin hyväksymän tilintarkastajan 1 a §:ssä tarkoitettu selvitys;
9) ilmoitus siitä, onko velallista koskeva konkurssihakemus vireillä muussa tuomioistuimessa;
10) muu tarpeellinen selvitys.
Jos velallinen on maatila- tai porotalouden tai kalastuksen harjoittaja:
1) hakemukseen on, jollei velallinen ole toiminnastaan kirjanpitovelvollinen kirjanpitolain (1336/1997) mukaan, 1 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitetun selvityksen sijasta liitettävä selvitys viimeksi toimitetusta verotuksesta sekä viimeisestä veroilmoituksesta liitteineen;
2) hakemukseen liitettävän 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetun selvityksen voi antaa maaseutukeskuksen talousneuvontaan perehtynyt suunnittelija, paitsi milloin kysymyksessä on yhteisö, jossa lain mukaan on oltava tilintarkastaja.


1 a § (8.3.2007/249)Tilintarkastajan selvitys

Edellä 1 §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetun selvityksen tulee sisältää:
1) lausunto hakemukseen liitetystä viimeisimmästä tilinpäätöksestä ja välitilinpäätöksestä;
2) lausunto seikoista, jotka on otettava huomioon arvioitaessa velallisen taloudellista asemaa tilinpäätösten perusteella;
3) lausunto yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993) 69 §:n 2 momentissa tarkoitetusta selvityksestä, joka koskee velallisen taloudellisten vaikeuksien keskeisiä syitä, toiminnan jatkamista tulevaisuudessa, saneerausmenettelystä aiheutuvien kustannusten kattamista ja sitä, miten velallinen kykenee maksamaan saneerausvelkoihin kuulumattomat velkansa;
4) tarpeellisessa laajuudessa tiedot muista seikoista, joilla saattaa olla merkitystä arvioitaessa yrityksen saneerauksesta annetun lain 6 ja 7 §:ssä tarkoitettuja saneerausmenettelyn aloittamisen edellytyksiä.


2 §
Velkojan tai todennäköisen velkojan hakemus

Velkojan tai todennäköisen velkojan hakemukseen saneerausmenettelyn aloittamisesta tulee liittää:
1) velallista koskeva kaupparekisterin ote;
2) velallisen ollessa yhteisö, joka on velvollinen toimittamaan tilinpäätöstiedot patentti- ja rekisterihallitukselle, jäljennös viimeisistä velkojan saatavilla olevista tilinpäätösasiakirjoista;
3) selvitys 1 §:n 1 momentin 3 ja 5 kohdassa tarkoitetuista seikoista, mikäli ne ovat hakijan tiedossa;
4) selvitys velkojan saatavasta ja hakijan suhteesta velalliseen; ja
5) selvitys hakemuksen perusteista.


3 § (8.3.2007/249)Velallisen ja velkojien yhteinen tai velkojien puoltama hakemus

Yrityksen saneerauksesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun velallisen ja velkojien yhteiseen tai velkojien puoltamaan hakemukseen tulee liittää:
1) 1 §:ssä tarkoitettu selvitys velallisesta, lukuun ottamatta 1 §:n 1 momentin 8 kohdassa ja 1 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettua selvitystä;
2) selvitys hakijoina olevien velkojien saatavista ja velkojien suhteesta velalliseen.


3 a § (8.3.2007/249)Ilmoitukset hakemuksen johdosta

Tuomioistuimen on viipymättä ilmoitettava saneerausmenettelyn aloittamista koskevasta hakemuksesta sille tuomioistuimelle, joka hakemuksen vireille tullessa oli toimivaltainen velallisen konkurssiin asettamista koskevassa asiassa.


4 §
Kuulutukset

Tuomioistuimen on viipymättä julkaistava saneerausmenettelyn aloittamispäätöksestä kuulutus virallisessa lehdessä, jollei päätöksessä määrätä, ettei kuulutusta ole toimitettava. Kuulutuksessa on mainittava:
1) velallisen toiminimi ja aikaisemmat toiminimet, velallisen kotipaikka ja osoite sekä henkilö- tai yritys- ja yhteisötunnus;
2) yrityksen saneerauksesta annetun lain 71 §:n 1 ja 2 momentissa mainitut seikat;
3) selvittäjän täydellinen nimi, kotipaikka ja osoite sekä muut käytettävissä olevat yhteystiedot sekä mahdolliset määräykset tehtävien jakamisesta selvittäjien kesken;
4) tuomioistuin ja asian tunnistetiedot.
(8.3.2007/249)
Tuomioistuin voi lisäksi määrätä, että selvittäjän on julkaistava 1 momentissa tarkoitettu kuulutus yhdessä tai useammassa päivälehdessä.
Jos velallisen harjoittama toiminta ja mahdollinen velkojapiiri huomioon ottaen on syytä julkaista 1 momentissa tarkoitettu kuulutus myös ulkomailla, tuomioistuimen on määrättävä, että selvittäjän on huolehdittava tästä tarpeellisessa laajuudessa ja sopivalla tavalla.
Tuomioistuimen on viipymättä julkaistava saneerausmenettelyn lakkaamisesta kuulutus virallisessa lehdessä, paitsi jos menettelyn alkamisesta ei ole julkaistu kuulutusta. Kuulutuksessa on mainittava velallisen toiminimi tai nimi, selvittäjän nimi, menettelyn alkamisajankohta ja se virallisen lehden numero, jossa kuulutus menettelyn alkamisesta on julkaistu, sekä menettelyn lakkaamisen ajankohta ja peruste. (4.11.1994/961)


5 §
Ilmoitukset kaupparekisteriin ja ulosottoviranomaisille (8.3.2007/249)

Tuomioistuimen on viipymättä ilmoitettava saneerausmenettelyn alkamisesta ja lakkaamisesta Patentti- ja rekisterihallitukselle kaupparekisteriin merkitsemistä varten sekä velallisen kotipaikan ja velallisen kiinteistöjen sijaintipaikkakuntien ulosottoviranomaisille. (8.3.2007/249)
Ilmoituksessa on mainittava:
1) velallisen toiminimi, kotipaikka ja osoite, sekä henkilö- tai yritys- ja yhteisötunnus;
2) saneerausmenettelyn alkamisen tai lakkaamisen ajankohta sekä asian tunnistetiedot;
3) selvittäjän tai selvittäjien nimet, kotipaikat, osoitteet ja muut käytettävissä olevat yhteystiedot sekä, kun kysymyksessä on kaupparekisteriviranomaiselle tehtävä ilmoitus, mahdolliset määräykset tehtävien jakamisesta selvittäjien kesken;
4) kaupparekisteriviranomaiselle tehtävän ilmoituksen osalta saneerausmenettelyn aikana voimassa olevat velallisen määräysvallan rajoitukset, jotka koskevat oikeustointen tekemistä;
5) saneerausmenettelyn lakkaamisen osalta se, onko lakkaamisen perusteena saneerausohjelman vahvistaminen, velallisen asettaminen konkurssiin vai muu seikka.
(8.3.2007/249)
Kaupparekisteriviranomaiselle on ilmoitettava myös saneerausmenettelyn aikana tehdystä päätöksestä, joka merkitsee muutosta 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuihin velallisen määräysvallan rajoituksiin tai joka koskee selvittäjän määräämistä tai vapauttamista tehtävästään taikka tehtävien jakamista selvittäjien kesken.

4 momentti on kumottu A:lla 4.11.1994/961.5 a § (4.11.1994/961)Ilmoitustapa

Edellä 3 a ja 5 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset voidaan tehdä postitse tai sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä. Ulosottoviranomaiselle ja tuomioistuimelle ilmoitus voidaan tehdä myös puhelimitse. Muuten kuin postitse tehty ilmoitus on kuitenkin ilman aiheetonta viivytystä lähetettävä myös postitse alkuperäisenä, jos siihen on syytä. (8.3.2007/249)
Kaupparekisteriin tehtävät ilmoitukset voidaan toimittaa konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin välityksellä siten kuin oikeusministeriö määrää.


6 §
Merkintä kaupparekisteriin

Patentti- ja rekisterihallituksen on viipymättä tehtävä kaupparekisteriin merkintä saneerausmenettelyn alkamisesta ja lakkaamisesta. Merkinnästä tulee ilmetä päätöksen tehnyt tuomioistuin, menettelyn alkamisen tai lakkaamisen ajankohta sekä selvittäjän nimi, kotipaikka, osoite ja muut käytettävissä olevat yhteystiedot sekä mahdolliset määräykset tehtävien jakamisesta selvittäjien kesken. (4.11.1994/961)
Kaupparekisteriin on tehtävä merkintä myös saneerausmenettelyn aikana voimassa olevista velallisen määräysvallan rajoituksista, jotka koskevat oikeustointen tekemistä. Merkintä tehdään yrityksen saneerauksesta annetun lain 29 §:n mukaisten rajoitusten osalta viittauksin mainittuun säännökseen ja lain 30 §:n nojalla määrättyjen rajoitusten osalta tuomioistuimen päätöksestä ilmenevän yksilöinnin mukaisesti.


7 §
Ilmoitusten uskominen selvittäjän tehtäväksi

Tuomioistuin voi antaa 5 §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten tekemisen selvittäjän tehtäväksi. Ilmoitukseen on tällöin liitettävä jäljennös asiakirjasta, joka osoittaa tuomioistuimen määränneen kyseisen henkilön selvittäjäksi.


8 §
Muut ilmoitukset ja kirjaamistoimet

Jos velallisella on omaisuutta, jota varten on olemassa erityinen kirjaamisjärjestelmä, saneerausmenettelyn alkamisesta ja lakkaamisesta on tehtävä merkintä:
1) kiinteistön sekä kiinteistöön kohdistuvan vuokraoikeuden tai muun kirjatun oikeuden osalta lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin;
2) sellaisen irtaimen omaisuuden osalta, joka on kiinnityskelpoista muun lain kuin yrityskiinnityslain (634/84) nojalla, asianomaiseen kiinnityksistä pidettävään rekisteriin;
3) arvo-osuuksien osalta arvo-osuustilille; ja
4) patentin, rekisteröidyn tavaramerkin, mallioikeuden, hyödyllisyysmallin ja integroidun piirin piirimallin osalta asianomaiseen rekisteriin.
Selvittäjän on viipymättä tehtävä ilmoitus saneerausmenettelyn alkamisesta ja lakkaamisesta asianomaiselle rekisterinpitäjälle, jonka on viipymättä huolehdittava asiaa koskevan merkinnän tekemisestä rekisteriin.
Jos velallinen harjoittaa arvopaperi-, johdannais- tai valuuttakauppaa, selvittäjän on viipymättä ilmoitettava selvitysyhteisölle saneerausmenettelyn alkamisesta ja lakkaamisesta sekä siitä, jatkaako velallinen arvopaperi-, johdannais- tai valuuttakauppaa. Selvittäjällä on samanlainen ilmoitusvelvollisuus selvitysyhteisölle, jos velallinen toimii sen maksujärjestelmän osapuolena. (18.12.1998/1006)
Jollei selvittäjää ole määrätty, tuomioistuimen on huolehdittava tässä pykälässä tarkoitettujen merkintöjen edellyttämistä ilmoituksista tai muista toimenpiteistä.


9 § (8.3.2007/249)Väliaikaisesta kiellosta kuuluttaminen ja ilmoittaminen

Mitä 4–6 §:ssä säädetään saneerausmenettelystä kuuluttamisesta ja ilmoittamisesta sekä kaupparekisteriin merkitsemisestä ja 7 §:ssä ilmoitusten antamisesta selvittäjän tehtäväksi, koskee soveltuvin osin yrityksen saneerauksesta annetun lain 22 §:ssä tarkoitettua väliaikaista kieltoa ja väliaikaista selvittäjää. Jos väliaikainen kielto lakkaa muuten kuin saneerausmenettelyn alkamisen vuoksi, tästä on julkaistava virallisessa lehdessä kuulutus, josta ilmenee velallista ja asiaa koskevien tietojen lisäksi kiellon lakkaamisen ajankohta ja peruste.


10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä helmikuuta 1993.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:
26.11.1993/1031:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1993.
4.11.1994/961:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1994.
19.6.1997/592:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1997.
18.12.1998/1006:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.
8.3.2007/249:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2007.

Related Laws