Asetus virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta


Published: 1987-12-23

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
Oikeusministerin esittelystä, virkavalan ja virkavakuutuksen osalta 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 28 §:n 1 momentin nojalla, säädetään:
1 LUKU

Velvollisuus vannoa vala tai antaa vakuutus1 §
Virkavala ja virkavakuutus

Velvollisia vannomaan virkavalan tai antamaan virkavakuutuksen ryhtyessään hoitamaan virkaansa ovat seuraavat virkamiehet:
1) valtioneuvoston oikeuskansleri ja apulaisoikeuskansleri;
2) tasavallan presidentin kanslian kansliapäällikkö, valtioneuvoston kanslian ja ministeriön kansliapäällikkö, valtiosihteeri, alivaltiosihteeri ja osastopäällikkö sekä oikeuskanslerinviraston kansliapäällikkö ja osastopäällikkö;
3) keskusviraston pääjohtaja;
4) maaherra;
5) ulkoasiainhallinnosta annetun lain (1129/77) 3 §:ssä tarkoitetun diplomaattisen edustuston tai lähetetyn konsulin viraston päällikön tehtävään määrätty ulkoasiainhallinnon virkamies;
6) puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen sotilasvirassa tai sotilaallisessa tehtävässä palveleva virkamies; sekä
7) vankilan johtaja.

L ulkoasiainhallinnosta 1129/1977 on kumottu L:lla 1164/1987, ks. UlkoasiainhallintoL 204/2000 5–7 §.2 § (30.9.2011/1056)Tuomarinvala ja tuomarinvakuutus

Tuomioistuinten jäsenten lisäksi velvollinen vannomaan tuomarinvalan tai antamaan tuomarinvakuutuksen ryhtyessään hoitamaan virkaansa tai tehtäväänsä on se, joka yksin tai kollegiaalisessa menettelyssä ratkaisee hallintolainkäyttöön kuuluvia asioita.


2 a § (12.11.1993/953)Tuomarinvalaa vastaava vala ja tuomarinvakuutusta vastaava vakuutus

Käräjäoikeuden kansliahenkilökuntaan kuuluva virkamies on velvollinen vannomaan tuomarinvalaa vastaavan valan tai antamaan tuomarinvakuutusta vastaavan vakuutuksen ennen kuin hän ryhtyy suorittamaan lainkäyttötehtäviä käräjäoikeudessa.


3 §
Valtioneuvoston jäsenen vala ja vakuutus

Valtioneuvoston jäsenen on vannottava virkavala ja tuomarinvala tai annettava virkavakuutus ja tuomarinvakuutus ennen tehtävään ryhtymistään.


4 § (20.12.1991/1642)Kirjallinen vakuutus

Ulosottomiehet, avustavat ulosottomiehet, poliisilaissa (84/66) tarkoitetut poliisimiehet ja vankeinhoitolaitoksen laitoshallinnon virkamiehet, jotka eivät vanno virkavalaa tai anna virkavakuutusta, antavat kirjallisen vakuutuksen ryhtyessään hoitamaan virkaansa.

PoliisiL 84/1966 on kumottu L:lla 493/1995, ks. PoliisiL 872/2011. Ks. poliisimiehen määritelmästä VNa poliisista 1080/2013 1 §.

2 LUKU

Valan ja vakuutuksen kaavat5 §
Virkavalan ja virkavakuutuksen kaava

Virkavala vannotaan seuraavan kaavan mukaan:
"Minä N.N. lupaan ja vannon kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä, että minä virassani noudatan perustuslakeja ja muita lakeja sekä toimin oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi."
Virkavakuutus annetaan seuraavan kaavan mukaan:
"Minä N.N. lupaan ja vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta, että minä virassani noudatan perustuslakeja ja muita lakeja sekä toimin oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi."


6 §
Tuomarinvalan ja tuomarinvakuutuksen kaava

Tuomarinvalan ja tuomarinvakuutuksen kaavasta säädetään oikeudenkäymiskaaren 1 luvun 7 §:ssä.


6 a § (12.11.1993/953)Tuomarinvalaa vastaavan valan ja tuomarinvakuutusta vastaavan vakuutuksen kaava

Tuomarinvalaa vastaava vala vannotaan seuraavan kaavan mukaan:
""Minä N.N. lupaan ja vannon kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä, että minä parhaan ymmärrykseni ja omantuntoni mukaan kaikissa lainkäyttötehtävissä toimin oikeudenmukaisesti lakia noudattaen.""
Tuomarinvakuutusta vastaava vakuutus annetaan seuraavan kaavan mukaan:
""Minä N.N. lupaan ja vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta, että minä parhaan ymmärrykseni ja omantuntoni mukaan kaikissa lainkäyttötehtävissä toimin oikeudenmukaisesti lakia noudattaen.""


7 §
Kirjallisen vakuutuksen kaava

Kirjallinen vakuutus annetaan seuraavan kaavan mukaan:
"Minä N.N. lupaan ja vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta, että minä virassani noudatan perustuslakeja ja muita lakeja sekä toimin oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti. Virkavelvollisuuteni täytän tunnollisesti ja parhaan kykyni mukaan. Minä en myöskään ilmaise sivullisille sellaista asiaa, jonka olen virassani saanut tietooni ja joka on pidettävä salassa."
3 LUKU

Valan vannominen ja vakuutuksen antaminen8 §
Virkavalan vannominen ja virkavakuutuksen antaminen

Virkavalan vannoo tai virkavakuutuksen antaa:
1) valtioneuvoston oikeuskansleri ja apulaisoikeuskansleri, kansliapäällikkö ja valtiosihteeri, keskusviraston pääjohtaja ja maaherra valtioneuvoston yleisistunnossa;
2) alivaltiosihteeri, valtioneuvoston kanslian ja ministeriön osastopäällikkö sekä 1 §:n 5 kohdassa mainittu ulkoasiainhallinnon virkamies valtioneuvoston kanslian tai asianomaisen ministeriön kansliapäällikön edessä;
3) oikeuskanslerinviraston osastopäällikkö oikeuskanslerinviraston kansliapäällikön edessä;
4) puolustusvoimien sotilasvirassa tai sotilaallisessa tehtävässä palveleva virkamies nimittävälle viranomaiselle tai joukko-osaston tai sitä vastaavan hallintoyksikön päällikön edessä; sekä
5) vankilan johtaja vankeinhoitolaitoksen pääjohtajan edessä. (26.7.2001/679)


9 §
Tuomarinvalan vannominen ja tuomarinvakuutuksen antaminen

Tuomarinvalan vannoo tai tuomarinvakuutuksen antaa:
1) tuomioistuimen jäsen asianomaisessa tuomioistuimessa, jollei toisin ole säädetty;
2) keskusviraston pääjohtaja ja maaherra valtioneuvoston yleisistunnossa;
3) muu 2 §:n 1 kohdassa velvoitettu asianomaisessa virastossa tai siinä toimielimessä, jossa hän osallistuu hallintolainkäyttöasioiden ratkaisemiseen; sekä (12.11.1993/953)

4 kohta on kumottu A:lla 30.9.2011/1056.


5 kohta on kumottu A:lla 12.11.1993/953.9 a § (12.11.1993/953)Tuomarinvalaa vastaavan valan ja tuomarinvakuutusta vastaavan vakuutuksen antaminen

Tuomarinvalaa vastaava vala vannotaan tai tuomarinvakuutusta vastaava vakuutus annetaan asianomaisessa käräjäoikeudessa.


10 §
Valtioneuvoston jäsenen valan vannominen tai vakuutuksen antaminen

Valtioneuvoston jäsen vannoo valan tai antaa vakuutuksen valtioneuvoston yleisistunnossa.


11 §
Kirjallisen vakuutuksen antaminen

Kirjallisen vakuutuksen virkamies antaa sille yksikölle tai laitokselle, jonka palveluksessa hän on. Yksikön tai laitoksen päällikkö antaa kirjallisen vakuutuksen sille viranomaiselle, jonka alainen asianomainen yksikkö tai laitos on.
Kirjallinen vakuutus annetaan allekirjoittamalla oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukainen lomake kahtena kappaleena, joista toinen annetaan vakuutuksen antajalle.
4 LUKU

Erinäisiä säännöksiä12 §
Ilmoitus nimikirjan pitäjälle

Valan vannomisesta ja vakuutuksen antamisesta sekä kirjallisen vakuutuksen antamisesta on sen vastaanottajan ilmoitettava nimikirjan pitäjälle.


13 §
Valan vannomis- ja vakuutuksen antamisvelvollisuuden täyttäminen

Joka on vannonut virkavalan, tuomarinvalan tai tuomarinvalaa vastaavan valan taikka antanut virkavakuutuksen, tuomarinvakuutuksen tai tuomarinvakuutusta vastaavan vakuutuksen, ei ole velvollinen uudestaan vannomaan vastaavaa valaa eikä antamaan vastaavaa vakuutusta. (12.11.1993/953)
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti 4 §:ssä tarkoitettua kirjallista vakuutusta. Kirjallista vakuutusta ei myöskään ole velvollinen antamaan se, joka on vannonut virkavalan tai antanut virkavakuutuksen.


14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.
Tällä asetuksella kumotaan:
1) virkavalan ja tuomarinvalan vannomisesta 30 päivänä huhtikuuta 1964 annettu asetus (214/64);
2) muutetuista virka- sekä uskollisuus- ja kuuliaisuusvalan kaavoista 28 päivänä kesäkuuta 1918 annettu asetus siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen;
3) Suomenmaan kruununnimismiehille 28 päivänä marraskuuta 1898 annetun johtosäännön 1 §;
4) 26 päivänä syyskuuta 1975 annetun lääninoikeusasetuksen (751/75) 6 §; sekä
5) vankeinhoitolaitoksesta 14 päivänä helmikuuta 1986 annetun asetuksen (134/86) 56 §.
Tämän asetuksen 13 §:ää sovelletaan myös, milloin vala on vannottu tai vakuutus annettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleen asetuksen säännösten mukaisesti.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:
20.12.1991/1642:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1992.
12.11.1993/953:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1993.
26.7.2001/679:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2001.
30.9.2011/1056:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2011.

Related Laws