Valtioneuvoston päätös valtion varmuusvarastoinnista


Published: 1986-01-30

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
Valtioneuvosto on valtion varmuusvarastoista 23 päivänä joulukuuta 1958 annetun lain (531/58) 6 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 13 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (980/85), kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä päättänyt:


1 §


Valtioneuvosto nimittää varmuusvarastorahaston johtokunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä neljäksi vuodeksi kerrallaan.
Johtokunnassa tulee olla edustettuna kauppa- ja teollisuusministeriön kauppaosasto, teollisuusosasto ja energiaosasto, ulkoasiainministeriö, valtiovarainministeriö ja puolustusministeriö sekä puolustustalouden suunnittelukeskus.
Kauppa- ja teollisuusministeriö määrää varmuusvarastorahastolle tarvittavan määrän sivutoimisia sihteereitä.


2 §


Johtokunnan tehtävänä on:
1. tehdä kauppa- ja teollisuusministeriölle ehdotukset varmuusvarastorahaston talousarvioksi, varojen käyttösuunnitelmaksi, tilinpäätöksen vahvistamiseksi ja toimintakertomukseksi;
2. valtioneuvoston luvalla päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta ja myymisestä;
3. valtioneuvoston luvalla ja sen asettamin ehdoin päättää lainan ottamisesta varmuusvarastorahaston toimintaa varten;
4. johtaa rahaston toimintaa ja päättää varmuusvarastorahaston varoilla suoritettavista kauppatoimista sekä hyväksyä varmuusvarastorahaston puolesta tehtävät varmuusvarastoon hankittujen tavaroiden varastoimista ja vaihtamista, varastojen hankkimista, rakentamista, vuokraamistä ja ylläpitoa koskevat sopimukset;
5. suunnitella ja seurata valtion varmuusvarastojen yleistä toimintaa sekä tehdä ehdotuksia varmuusvarastoinnin kehittämiseksi; sekä
6. käsitellä muut varmuusvarastorahaston johtokunnalle määrätyt asiat.


3 §


Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme jäsentä on kokouksessa saapuvilla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Aänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.


4 §


Varmuusvarastorahaston johtokunnan tai johtokunnan valtuuttaman henkilön tekemistä päätöksistä, kauppatoimista tai muista sopimuksista laaditut asiakirjat allekirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja varmentaa varmuusvarastorahaston sihteeri.
Varmuusvarastorahaston sihteerien tehtävänä on valmistella johtokunnan toimeksiannosta tämän päätöksen 2 §:n tarkoittamat asiat sekä huolehtia tehtyjen päätösten täytäntöönpanosta.


5 §


Kauppa- ja teollisuusministeriö vahvistaa varmuusvarastorahaston johtokunnan, jäsenten ja sihteerien palkkiot. (8.6.1989/550)
Ennen palkkioiden vahvistamista on valtiovarainministeriölle varattava tilaisuus antaa asiasta lausunto. (8.6.1989/550)
Johtokuntaan sovelletaan muutoin, mitä valtion komiteoista on määrätty.


6 §


Varmuusvarastorahaston rahallikenteestä on voimassa, mitä kauppa- ja teollisuusministeriön tiliohjesäännössä on määrätty.


7 §


Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1986.
Tällä päätöksellä kumotaan valtion varmuusvarastorahaston hallintotoimikunnasta 28 päivänä elokuuta 1980 annettu valtioneuvoston päätös.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:
8.6.1989/550:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1989.