Asetus taidenäyttelyiden valtiontakuusta


Published: 1986-06-06

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita hoitamaan määrätyn ministerin esittelystä säädetään taidenäyttelyiden valtiontakuusta 30 päivänä toukokuuta 1986 annetun lain (411/86) 5 §:n 2 momentin sekä 7 ja 8 §:n nojalla:


1 §


Opetusministeriötä avustavana asiantuntijaelimenä taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain (411/86) täytäntöönpanotehtävissä toimii näyttelyiden valtiontakuulautakunta. Lautakunnan asettaa tehtäväänsä kolmeksi vuodeksi kerrallaan valtioneuvosto.
Lautakunnan puheenjohtajana toimii opetusministeriön virkamies ja siihen kuuluu enintään yhdeksän muuta jäsentä. Lautakunnassa tulee olla edustettuna taiteen ja kulttuurielämän, näyttelytoiminnan, palo- ja muiden turvallisuuskysymysten, kuljetustoimen sekä vakuutusasioiden ja konservoinnin asiantuntemus.


2 §


Ennen kuin taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetussa laissa tarkoitettu valtiontakuu voidaan myöntää, on takuuhakemuksesta hankittava näyttelyiden valtiontakuulautakunnan lausunto.
Lautakunnan on lausunnossaan esitettävä, onko päätökseen otettava näyttelyä, näyttelytiloja, näyttelyaikaa tai kuljetuksia koskevia rajoituksia tai muita ehtoja.
Myös vahingon korvaamista tarkoittavasta hakemuksesta on hankittava lautakunnan lausunto.


3 §


Valtiontakuun saamista tarkoittava hakemus toimitetaan opetusministeriöön viimeistään kolme kuukautta ennen haetun valtiontakuun alkamista. (5.4.1991/640)
Hakemuksesta ja sen liitteistä on käytävä ilmi:
1) näyttelyn tai näyttelyesineen luovuttajan ja näyttelyn järjestäjän välinen näyttelysopimus, esisopimus tai sopimusluonnos;
2) selvitys näyttelyn taiteellisesta tai kulttuurihistoriallisesta merkityksestä tai niistä syistä, joiden nojalla näyttelyn järjestämistä pidetään kansainvälisen kulttuurivaihdon edistämisen kannalta tärkeänä;
3) näyttelyesineiden luettelo ja yksittäisten näyttelyesineiden vakuutusarvot;
4) selvitys näyttelytiloista;
5) selvitys näyttelyä koskevista kuljetus- ja turvallisuusjärjestelyistä sekä näyttelyn toteutuksesta vastaavasta henkilökunnasta;
6) näyttelyn talousarvio; sekä
7) selvitys mahdollisista vakuutuksista ja muista vakuuksista.
8) selvitys näyttelyesineiden kunnon tarkastamisesta. (5.4.1991/640)
Näyttelyn järjestäjän on vaadittaessa annettava muitakin takuuhakemuksen ratkaisemiseksi tarpeellisia tietoja.


4 §


Näyttelyn järjestäjän on ilmoitettava välittömästi tapahtuneesta vahingosta opetusministeriölle. (5.4.1991/640)
Vahingon korvaamista tarkoittava hakemus toimitetaan opetusministeriöön. Hakemukseen on liitettävä selvitys vahinkotapahtumasta sekä vahingon määrästä ja vahingonkärsijästä.
Taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu näyttelyn järjestäjän näyttelykohtainen omavastuuosuus määräytyy seuraavan asteikon mukaan:


Näyttelyesineiden vakuutusarvo euroina
Omavastuuosuus euroina


enintään 50 000 000
20 000


yli 50 000 000 mutta enintään 100 000 000
40 000


yli 100 000 000 mutta enintään 200 000 000
60 000


yli 200 000 000 mutta enintään 500 000 000
100 000


yli 500 000 000
200 000


(11.6.2009/528)


5 §


Näyttelyiden valtiontakuulautakunnasta on soveltuvin osin voimassa mitä valtion komiteoista on määrätty.


6 §


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1986.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:
5.4.1991/640:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1991.
30.4.1997/391:

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä toukokuuta 1997.
Ennen tämän asetuksen voimaan tuloa opetusministeriölle toimitettuihin valtiontakuun saamista tarkoittaviin hakemuksiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevaa asetusta.
12.12.2001/1276:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.
11.6.2009/528:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2009.