Rahankeräysasetus


Published: 1980-08-15

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
Sisäasiainministerin esittelystä säädetään 31 päivänä heinäkuuta 1980 annetun rahankeräyslain (590/80) 14 §:n nojalla:


1 §


Rahankeräyslupaa on haettava kirjallisesti. Lupahakemuksessa on mainittava:
1) luvan hakija;
2) rahankeräyksen tarkoitus ja varojen käyttösuunnitelma;
3) keräysaika ja -alue;
4) keräystapa; sekä
5) mahdollinen keräysvastike ja sen hinta.
Lupahakemukseen on liitettävä:
1) ote yhdistys-, säätiö tai kaupparekisteristä;
2) oikeaksi todistettu jäljennös yhdistyksen tai säätiön säännöistä taikka yhtiöjärjestyksestä;
3) vuosikertomus ja muu tarvittava selvitys siitä, että luvan hakija toimii tarkoituksensa toteuttamiseksi.
Luvan myöntäjä voi vaatia muu luvan myöntämiseksi tarpeellisen selvityksen.


2 §


Rahankeräysluvassa on mainittava:
1) luvan saaja;
2) rahankeräyksen tarkoitus ja varojen käyttösuunnitelma;
3) keräysaika ja -alue;
4) keräystapa;
5) mahdollinen keräysvastike ja sen hinta; sekä.
6) keräyksen toteuttamista koskevat ehdot.
Lääninhallituksen on toimitettava antamastaan rahankeräysluvasta 1 momentissa tarkoitetut tiedot poliisin tietojärjestelmään. (30.1.1987/79)


3 §


Rahankeräyksestä laadittava tilitys on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa keräyksen päättymisestä luvan myöntäjälle. Tilityksessä on mainittava:.
1) keräyksen kokonaistuotto;
2) asiamies- ja muut palkkiot;
3) painatus- ja mainoskustannukset;
4) muut yksilöidyt kustannukset; sekä
5) keräyksen puhdas tuotto.
Tilitykseen on liitettävä luvan saajan tilintarkastajien lausunto keräyksestä. Tilityksestä on käytävä selville, kenelle kertyneet varat on luovutettu ja milloin luovutus on tapahtunut taikka miten puhdas tuotto on muutoin käytetty lupapäätöksessä edellytettyyn tarkoitukseen. Luvan myöntäjällä on oikeus vaatia muitakin tilitystä koskevia selvityksiä. (24.2.1984/209)


4 §


Rahankeräyslain (590/80) 9 §:ssä tarkoitettu pyyntö on toimitettava luvan myöntäjälle rahankeräyksestä laaditun tilityksen yhteydessä. Erityisestä syystä pyyntö voidaan esittää tilityksen jättämisen jälkeenkin.
Pyyntöön on liitettävä jäljennös lupapäätöksestä ja riittävän yksityiskohtainen selvitys varojen käyttötarkoituksen muuttamisesta.


5 §


Rahankeräyslain 10 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus on toimitettava luvan saajan tai kiinteistön taikka laitoksen omistajan kotipaikan lääninhallitukselle, jonka on lausuntoineen toimitettava ilmoitus sisäasiainministeriölle. Ilmoitukseen on liitettävä jäljennös lupapäätöksestä ja keräyksestä laaditusta tilityksestä sekä yksilöidyt tiedot rahankeräysvaroilla hankitusta kiinteistöstä tai laitoksesta.
Jos luvan saaja tai kiinteistön taikka laitoksen omistaja pyytää oikeutta omaisuuden käyttötarkoituksen muuttamiseen tai luovutuksesta saatujen varojen uudelleen käyttämiseen, on hakemus liitettävä 1 momentissa tarkoitettuun ilmoitukseen. Hakemuksessa on oltava riittävän yksityiskohtainen selvitys omaisuuden käyttötarkoituksen muuttamisesta tai luovutuksesta saatujen varojen uudelleen käyttämisestä.


6 §


Tarkemmat määräykset tämän asetuksen soveltamisesta antaa sisäasiainministeriö.


7 §


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1980.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:
24.2.1984/209:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1984.
30.1.1987/79:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1987.