Asetus valtion virantoimituksesta tai työtehtävästä aiheutuneiden eräiden vahinkojen korvaamisesta


Published: 1980-12-19

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään valtion virantoimituksesta tai työtehtävästä aiheutuneiden eräiden vahinkojen korvaamisesta 5 päivänä joulukuuta 1980 annetun lain (794/80) 5 §:n nojalla:


1 §


Hakemus korvauksen saamiseksi virkatointa tai työtehtävää suoritettaessa aiheutuneesta vahingosta on toimitettava valtiokonttorille. Valtiokonttori voi tarvittaessa pyytää lausunnon siltä virastolta tai laitokselta, jonka palveluksessa hakija on.


2 §


Hakemukseen on liitettävä asiassa laaditut tutkintapöytäkirjat tai, jollei niitä ole laadittu muu luotettava selvitys tapahtumasta sekä selvitys vahingosta ja muu tarpeellinen näyttö.


3 §


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1981.