2004/479/EC:COMMISSION DECISION of 29 April 2004 laying down transitional measures for certain national reference laboratories for the detection of residues in the new Member States [notified under document number C(2004) 1743] (Text with EEA relevance)


Published: 2004-04-29

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Komisijos sprendimas
2004 m. balandžio 29 d.
nustatantis pereinamąsias priemones, taikomas tam tikroms naujųjų valstybių narių nacionalinėms etaloninėms laboratorijoms likučiams aptikti
(pranešta dokumentu Nr. C(2004) 1743)
(tekstas svarbus EEE)
(2004/479/EB)
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,
atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovakijos ir Slovėnijos Stojimo sutartį, ypač jos 2 straipsnio 3 dalį,
atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovakijos ir Slovėnijos Stojimo aktą, ypač jo 42 straipsnį,
kadangi:
(1) Kai kurios naujųjų valstybių narių nacionalinės etaloninės laboratorijos likučiams aptikti, paminėtos Komisijos sprendime 98/536/EB [1], patirs sunkumų vykdydamos nuo 2004 m. gegužės 1 d. kai kurias užduotis pagal 1996 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvą 96/23/EB dėl priemonių, skirtų tam tikrų medžiagų ir jų likučių gyvuose gyvūnuose ir gyvūninės kilmės produktuose monitoringui vykdyti, panaikinančią Direktyvas 85/358/EEB ir 86/469/EEB bei Sprendimus 89/187/EEB ir 91/664/EEB [2].
(2) Šioms laboratorijoms reikia skirti tam tikrą laiko tarpą pasirengti, ypač taikyti analizės metodus, kaip to reikalauja Direktyva 96/23/EB.
(3) Siekiant palengvinti perėjimą nuo esamos tvarkos prie tvarkos, susijusios su Bendrijos veterinarijos taisyklių taikymu, tikslinga šioms laboratorijoms suteikti pereinamąjį laikotarpį, siekiant sudaryti šioms laboratorijoms galimybę atlikti reikalingus pakeitimus.
(4) Šios laboratorijos pateikė įtikinamus įrodymus, kad su kitomis Europos bendrijos laboratorijomis yra sudaryti susitarimai dėl svarstomų užduočių atlikimo šiuo laikotarpiu.
(5) Atsižvelgiant į šių laboratorijų pasirengimo lygį, pereinamasis laikotarpis turėtų trukti ne ilgiau kaip 12 mėnesių.
(6) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Nuolatinio maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos komiteto nuomonę,
PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:
1 straipsnis
Per laikotarpį, pasibaigiantį 2005 m. gegužės 1 d., priedo D stulpelyje išvardytos laboratorijos gali vykdyti užduotis pagal Direktyvos 96/23/EB 14 straipsnio 1 dalį, kuria remiantis B stulpelyje išvardytų laboratorijų sąrašas yra pateiktas Komisijos sprendime 98/536/EB.
2 straipsnis
Tuo atveju, jei įsigalioja Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo sutartis, šis sprendimas įsigalioja jos įsigaliojimo dieną.
3 straipsnis
Šis sprendimas yra skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. balandžio 29 d.
Komisijos vardu
David Byrne
Komisijos narys
[1] OL L 251, 1998 9 11, p. 39.
[2] OL L 125, 1996 5 23, p. 10. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.
--------------------------------------------------
PRIEDAS
Valstybė narė (A) | Nacionalinė etaloninė laboratorija (B) | Likučių grupė (C) | Asocijuota laboratorija (D) |
Čekijos Respublika | Nacionalinė etaloninė laboratorija likučiams veterinariniuose preparatuose aptikti Ustav pro statni kontrolu veterinarnich biopreparatu a leciv Hudcova 56 A 621 00 Brno | A6 grupė (nitrofuranas) | RIKILT – Institute of Food Safety – Wageningen – NL |
Estija | Veterinaar- ja Toidulaboratoorium Väike-Paala 3 11415 Tallinn | A2, A3, B2a grupės (avermektinai) | EELA – Suomija |
A5 grupė | LABERCA – Nantas, Prancūzija |
A6 grupė (patvirtinimas) | Chemistry Unit – GALAB – Vokietija |
B2a grupė (levamizolis), B3e | Danish Veterinary and Food Administration – Danija |
B3e grupė | Danish Veterinary and Food Administration – Danija |
Kipras | Εθνικό Έργαστήριο Αναφοράς για τον έλεγχο των υπολειµµάτων Γενικό Χηµείο του Κράτους Κίµωνος 44 1451 Λευκωσία National Reference Laboratory for the Control of Residues General State Laboratory Kimonos 44 1451, Nicosia | | |
Latvija | Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs Lejupes iela 3 Rīga, LV-1076 | B1 grupė meduje B3e grupė žuvyje | EELA – Suomija |
Lietuva | Nacionalinė veterinarijos laboratorija J. Kairiūkščio g. 10 LT-2021 Vilnius | B1, B3e grupės žuvyje A6, B1, B2c grupės meduje | W.E.J GmbH Stenzelring 14 b 21107 Hamburg Vokietija |
Slovėnija | Nacionalni veterinarski Inštitut Gerbičeva 60 SI-1000 Ljubljana | A1, A3, A4, A5, A6, B2b, B2d grupės | Chelab – Italija |
Amitrazas meduje | Regional Public Health Laboratory of Nova Gorica (ZZV-Ng) |
Gyvsidabris žuvyje | Institute of Public Health – Ljubljana |
Slovakija | Štátny veterinárny a potravinový ústav Akademická 3 SK – 949 01 Nitra Štátny veterinárny a potravinový ústav Hlinkova 1/B SK – 040 01 Košice | Patvirtinimas dėl A1, A3, A4, A5 grupių | ISCVBM BRNO (Čekijos Respublika) |
Patvirtinimas dėl B3d grupės | State Veterinary Institute JIHLAVA (Čekijos Respublika) |
--------------------------------------------------