Advanced Search

2004/467/EC:COMMISSION DECISION of 29 April 2004 laying down transitional measures to be applied by Cyprus and Estonia as regards on site burning or burial of animal by-products under Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Coun


Published: 2004-04-29

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
|

32004D0467

2004/467/EC:COMMISSION DECISION of 29 April 2004 laying down transitional measures to be applied by Cyprus and Estonia as regards on site burning or burial of animal by-products under Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Official Journal L 160 , 30/04/2004 P. 0001 - 0003


Komisijos sprendimas

2004 m. balandžio 29 d.

nustatantis pereinamojo laikotarpio priemones, kurias Kipras ir Estija taikys dėl gyvūninės kilmės šalutinių produktų sudeginimo arba laidojimo vietoje pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1774/2002

(tekstas svarbus EEE)

(2004/467/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo sutartį, ypač į jos 2 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo aktą, ypač į jo 42 straipsnį,

kadangi:

(1) Pagal 2002 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 174/2002, nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms [1], gali būti leista išskirtinėmis aplinkybėmis taikyti leidžiančias nukrypti nuostatas dėl gyvūninės kilmės šalutinių produktų šalinimo juos sudeginant arba laidojant vietoje. Minėtas reglamentas taip pat nustato, kad neleidžiama taikyti leidžiančių nukrypti nuostatų gyvūnų, kurie įtariami užsikrėtę užkrečiamąja spongiformine encelofatija (USE) arba oficialiai patvirtinti užsikrėtę USE, atžvilgiu.

(2) 2003 m. gegužės 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 811/2003, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1774/2002, dėl draudimo šerti žuvis tos pačios rūšies perdirbtomis žuvimis, gyvūninės kilmės atliekų laidojimo ir deginimo bei nustatantis tam tikras pereinamojo laikotarpio priemones [2] nustato Reglamentu (EB) Nr. 1774/2002 nustatytų leidžiančių nukrypti nuostatų, susijusių su gyvūninės kilmės šalutinių produktų šalinimu sudeginant arba laidojant vietoje, įgyvendinimo taisykles.

(3) 2004 m. gegužės 1 d. Kipras ir Estija neturės veikiančių gyvūninės kilmės šalutinių produktų surinkimo sistemų, kurioms esant dvi naujosios valstybės narės galėtų laikytis nustatytų taisyklių dėl gyvūninės kilmės šalutinių produktų šalinimo pagal Reglamentą (EB) Nr. 1774/2002. Dėl to tam, kad Kiprui ir Estijai būtų leista toliau deginti ir laidoti vietoje gyvūninės kilmės šalutinius produktus iki 2005 m. sausio 1 d., būtina nustatyti pereinamojo laikotarpio priemones.

(4) Pereinamuoju laikotarpiu Kipras ir Estija turėtų imtis reikiamų priemonių, neleidžiančių kilti pavojui žmonių ar gyvūnų sveikatai bei aplinkai. Taigi, reikėtų taikyti atitinkamas nukrypti leidžiančių nuostatų, nustatytų Reglamentu (EB) Nr. 1774/2002, dėl gyvūninės kilmės šalutinių produktų šalinimo sudeginant ar laidojant vietoje įgyvendinimo taisykles, kaip nustatyta Reglamentu (EB) Nr. 811/2003.

(5) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

1. Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 4 straipsnio 2 dalies, 5 straipsnio 2 dalies ir 6 straipsnio 2 dalies, Kipras ir Estija gali leisti iki 2005 m. sausio 1 d. savo teritorijose deginti ar laidoti vietoje gyvūninės kilmės produktus.

2. Straipsnio 1 dalyje minėta leidžianti nukrypti nuostata netaikoma 1 kategorijos medžiagoms, nurodytoms Reglamento (EB) Nr. 174/2002 4 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje.

2 straipsnis

Kipras ir Estija, leisdamos deginti ar laidoti vietoje, kaip nustatyta šio sprendimo 1 straipsnyje, imasi visų reikiamų priemonių, neleidžiančių kilti pavojui žmonių ar gyvūnų sveikatai bei aplinkai, pagal Reglamento (EB) Nr. 811/2003 6 ir 9 straipsniuose nustatytas įgyvendinimo taisykles. Kipras ir Estija informuoja Komisiją apie priemones, kurių imtasi, iki 2004 m. gegužės 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas taikomas tik tuo atveju, jei įsigalioja Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos Stojimo sutartis, ir tik nuo jos įsigaliojimo dienos.

Sprendimas taikomas iki 2005 sausio 1 d.

Priimta Briuselyje, 2004 m. balandžio 29 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 273, 2002 10 10, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 688/2004 (OL L 112, 2004 4 19, p. 1).

[2] OL L 117, 2003 5 13, p. 14.

--------------------------------------------------