Advanced Search

2004/468/EC:COMMISSION DECISION of 29 April 2004 laying down transitional measures to be applied by Estonia and Hungary as regards the material collected when treating waste water under Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Co


Published: 2004-04-29

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
|

32004D0468

2004/468/EC:COMMISSION DECISION of 29 April 2004 laying down transitional measures to be applied by Estonia and Hungary as regards the material collected when treating waste water under Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Official Journal L 160 , 30/04/2004 P. 0004 - 0006


Komisijos sprendimas

2004 m. balandžio 29 d.

nustatantis pereinamojo laikotarpio priemones, kurias Estija ir Vengrija taikys dėl medžiagų, surinktų apdorojant nuotekas, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1774/2002

(tekstas svarbus EEE)

(2004/468/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo sutartį, ypač į jos 2 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo aktą, ypač į jo 42 straipsnį,

kadangi:

(1) 2002 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1774/2002, nustatantis sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms [1], pateikia tam tikrus reikalavimus dėl įmonių, perdirbančių 1 ir 2 kategorijos medžiagas, nuotekų apdorojimo.

(2) Siekiant sudaryti sąlygas lengviau pereiti nuo kai kuriose naujosiose valstybėse narėse esančio režimo, kuris nevisiškai atitinka Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 reikalavimus dėl nuotekų valymo.

(3) Todėl turėtų būti leista Estijai iki 2004 m. rugpjūčio 31 d. ir Vengrijai – iki 2005 m. gegužės 1 d. taikyti kaip laikinąją priemonę leidžiančią nukrypti nuostatą, kad šioms šalims būtų sudaryta galimybė leisti šios veiklos vykdytojams toliau taikyti nacionalines taisykles 1 ir 2 kategorijų medžiagų surinkimui apdorojant nuotekas.

(4) Tam, kad nebūtų leista kilti pavojui gyvūnų ir visuomenės sveikatai, pereinamuoju laikotarpiu Estija ir Kipras turėtų išlaikyti atitinkamas kontrolės sistemas.

(5) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

1. Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 II priedo IX skyriaus, Estijai – ne vėliau kaip iki 2004 m. rugpjūčio 31 d. ir Vengrijai – ne vėliau kaip iki 2005 m. gegužės 1 d. leidžiama toliau, remiantis nacionalinėmis taisyklėmis, suteikti perdirbimo įmonių, patalpų ir skerdyklų, minėtų Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 4 straipsnio 1 dalies d punkte ir 5 straipsnio 1 dalies b punkte, operatoriams taikyti šias taisykles nuotekų surinkimui, jei:

a) visos gyvūninės kilmės medžiagos, surinktos esamose sistemose apdorojant nuotekas iš tų perdirbimo įmonių, patalpų ir skerdyklų, yra surenkamos, vežamos ir šalinamos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1774/2002 atitinkamai kaip 1 arba 2 kategorijos medžiagos;

b) nacionalinės taisyklės taikomos tik tose patalpose ir įmonėse, kuriose tos taisyklės buvo taikomos 2004 m. gegužės 1 d.

2. Kompetentinga institucija imasi reikiamų priemonių, kuriomis bus kontroliuojama, kaip patvirtinti patalpų ir įmonių operatoriai laikosi 1 dalyje išdėstytų reikalavimų.

2 straipsnis

1. Jeigu bet kuris operatorius nebesilaiko arba patalpos ar įmonė nebeatitinka šiame sprendime nustatytų reikalavimų, kompetentingos institucijos jiems suteikti individualūs patvirtinimai dėl medžiagų, surinktų valant nuotekas, nedelsiant ir visam laikui panaikinami.

2. Kompetentinga institucija panaikina Estijoje – ne vėliau kaip iki 2004 m. rugpjūčio 31 d. ir Vengrijoje – ne vėliau kaip iki 2005 m. gegužės 1 d. visus pagal 1 straipsnio 1 dalį suteiktus patvirtinimus.

Kompetentinga institucija nesuteikia pagal Reglamentą (EB) Nr. 1774/2002 galutinio patvirtinimo, kol, remdamasi savo atliktais patikrinimais, neįsitikina, kad 1 straipsnyje minėtos patalpos ir įmonės atitinka to reglamento reikalavimus.

3. Visos medžiagos, neatitinkančios šio sprendimo reikalavimų, pašalinamos pagal kompetentingos institucijos nurodymus.

3 straipsnis

Estija ir Vengrija nedelsdamos patvirtina reikiamas priemones, kurios įsigaliojusios, įgyvendina šį sprendimą, ir jas paskelbia. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

4 straipsnis

Šis sprendimas taikomas tik tuo atveju, jei įsigalioja Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos Stojimo sutartis, ir tik nuo jos įsigaliojimo dienos.

Sprendimas taikomas iki 2005 m. gegužės 1 d.

Priimta Briuselyje, 2004 m. balandžio 29 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 273, 2002 10 10, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 688/2004 (OL L 112, 2004 4 19, p. 1).

--------------------------------------------------