Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.(Nedsættelse af dagpengeperioden)


Published: 2010-06-25

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
(Nedsættelse af dagpengeperioden)
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:
§ 1
I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 574 af 27. maj 2010, som ændret ved lov nr. 118 af 17. februar 2009 og § 26 i lov nr. 639 af 14. juni 2010, foretages følgende ændring:
1. I § 55, stk. 1, ændres »4 år inden for en periode på 6 år« til: »2 år inden for en periode på 3 år«.
§ 2
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2010.
Stk. 2. En person, som før lovens ikrafttræden har påbegyndt en dagpengeperiode, jf. § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., bevarer retten til dagpenge efter de hidtil gældende regler, dog højst i sammenlagt 2 år efter lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. juni 2010
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
MARGRETHE R.
/ Inger Støjberg

Related Laws