Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fleksjob


Published: 2010-12-22

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fleksjob

§ 1

I bekendtgørelse nr. 829 af 26. august 2009 om fleksjob foretages følgende ændringer:

1. I § 9 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Kursusprisen for uddannelser må ikke overstige et prisloft på 140.000 kr. eksklusiv moms pr. årselev svarende til 3.500 kr. pr. fuldtidsuge (2011-niveau).«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 22. december 2010
Marie Hansen
/ Kirsten Brix Pedersen