Bekendtgørelse af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.


Published: 2010-09-02

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Oversigt (indholdsfortegnelse)   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

Herved bekendtgøres lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 931 af 18. september 2008, med de ændringer, der følger af § 123 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 2 i lov nr. 1337 af 19. december 2008, § 6 i lov nr. 1338 af 19. december 2008, § 29 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, § 3 i lov nr. 1386 af 21. december 2009 og § 2 i lov nr. 1387 af 21. december 2009.1)§ 1. 2) Der svares afgift til statskassen efter denne lov af følgende køretøjer, hvis køretøjet skal registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer efter færdselsloven, bortset fra køretøjer som nævnt i stk. 2 eller køretøjer, der registreres på grænsenummerplader:1) Motorkøretøj.2) Traktor, herunder godkendt traktor.3) Påhængsvogn.4) Sættevogn til personbefordring.5) Påhængsredskab, herunder campingvogn.6) Motorredskab, der er indrettet til godstransport.Stk. 2. 3) Afgiftspligten efter stk. 1 omfatter ikke køretøjer, der er afgiftspligtige efter brændstofforbrugsafgiftsloven, samt indtil den 31. december 2012 køretøjer, der alene anvender el eller brint som drivmiddel.§ 2. 3) For samtlige afgiftspligtige køretøjer svares vægtafgift.Stk. 2. 3) For afgiftspligtige køretøjer omfattet af § 3, stk. 1, A-D, og § 4, stk. 1, I og II, som er indrettet til at benytte anden drivkraft end benzin, eller som fremføres af et sådant køretøj, svares tillige en udligningsafgift, jf. dog § 15.§ 2 a. 3) For motorkøretøjer omfattet af § 4, stk. 1, II, A, hvis første indregistrering som nye sker efter den 2. juni 1998, betales tillæg for privat anvendelse og for blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse.Stk. 2. 3) Et køretøj anses for at blive anvendt privat, når den registrerede ejer eller bruger ikke anvender køretøjet i forbindelse med udøvelse af virksomhed eller er forpligtet til at anvende det ved udførelse af arbejdsopgaver som led i et ansættelsesforhold.Stk. 3. 3) Et køretøj anses for at blive anvendt blandet privat og erhvervsmæssigt, når den registrerede ejer eller bruger er1) en fysisk eller juridisk person, som udøver virksomhed i offentligt eller privat regi, og køretøjet anvendes såvel som led i den omhandlede virksomhed som til formål, der er virksomheden uvedkommende, eller2) en fysisk person, der som led i et ansættelsesforhold skal anvende køretøjet ved udførelse af arbejdsopgaver for ansættelsesstedet eller anvender køretøjet i forbindelse med selvstændigt bierhverv, som efter momslovgivningen anses for at være afgiftspligtig virksomhed eller efter skattelovgivningen anses for erhvervsmæssigt, og det under hensyn til formålet er nødvendigt, at kørselen udføres med en varebil.Stk. 4. 3) Hvis køretøjets registrerede bruger er forskellig fra ejeren, fastlægges køretøjets afgiftsmæssige status på grundlag af brugerens anvendelse.§ 2 b. 4) For dieseldrevne personbiler, der er indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, betales et tillæg på 1.000 kr. om året, hvis partikeludslippet enten ikke er målt eller er målt til mere end 5 mg pr. kilometer ved typegodkendelse i henhold til Rådets direktiv 70/220/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emission fra motorkøretøjer eller i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer.Stk. 2. 4) Der betales ikke tillæg efter stk. 1 for en bil, hvis bilen efterfølgende er monteret med et godkendt partikelfilter. Kontrollen af, at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker, foretages af en synsvirksomhed. Færdselsstyrelsen fastsætter regler om godkendelse af disse partikelfiltre til eftermontering og om den kontrol, synsvirksomheden skal foretage. Pligten til at betale tillægget bortfalder fra det tidspunkt, hvor told- og skatteforvaltningen modtager en anmeldelse fra synsvirksomheden om, at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker.§ 2 c. 3) For køretøjer, som efter deres anvendelse omfattes af flere afgiftssatser, svares afgift efter den højeste sats.§ 3. 3) Af personmotorkøretøjer samt af påhængs- og sættevogne til personbefordring svares afgift af køretøjernes egenvægt efter nedenstående satser. Af campingvogne svares afgift med 32 pct. af vægtafgiftssatserne under A, men ikke udligningsafgift. Af sættevogne svares afgift som for påhængsvogne.

 

 

  Vægt-

afgift

kr.

Udligningsafgift

 

 Motor-

køretøj

kr.

Påhængs-

vogn

kr.

A. Personmotorkøretøjer bortset fra busser (rute- og turistbiler m.m.) og hyrevogne. Påhængs- og sættevogne til personbefordring.

 

 

 

I. Egenvægt indtil 600 kg

Motorcykler.

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

580

 

 

330

 

 

-Andre personmotorkøretøjer.

Afgift pr. køretøj:

6 måneder

 

850

 

480

 

-II. Egenvægt 601-800 kg

Afgift pr. køretøj:

6 måneder

 

1.040

 

600

 

-III. Egenvægt 801-1.100 kg

Afgift pr. køretøj:

6 måneder

 

1.420

 

790

 

-IV. Egenvægt 1.101-1.300 kg

Afgift pr. køretøj:

6 måneder

 

1.880

 

1.000

 

-V. Egenvægt 1.301-1.500 kg

Afgift pr. køretøj:

6 måneder

 

2.460

 

-

 

-3 måneder

1.240

640

-VI. Egenvægt 1.501-2.000 kg

Afgift pr. køretøj:

6 måneder

 

3.390

 

-

 

-3 måneder

1.700

860

-VII. Egenvægt over 2.000 kg

Afgift pr. 100 kg egenvægt:

3 måneder

 

96

 

48

 

19

B. Busser, turistbiler og lign. med højst 2 aksler.

(Rutebiler, se § 15, stk. 1, nr. 6)

 

 

 

I. Egenvægt indtil 1.300 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

450

 

1.130

-II. Egenvægt 1.301-1.500 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

585

 

1.160

-III. Egenvægt 1.501-2.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

810

 

1.230

-IV. Egenvægt 2.001-3.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

900

 

1.230

-V. Egenvægt 3.001-4.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

1.440

 

1.230

 

-VI. Egenvægt 4.001-5.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

1.920

 

1.230

 

-VII. Egenvægt 5.001-6.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

2.400

 

1.230

 

-VIII. Egenvægt 6.001-7.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

3.120

 

1.230

 

-IX. Egenvægt 7.001-8.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

3.640

 

1.230

 

-X. Egenvægt 8.001-9.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

4.160

 

1.230

 

-XI. Egenvægt over 9.000 kg

Afgift pr. 100 kg egenvægt:

12 måneder

 

50

 

14

 

-

C. Busser, turistbiler og lign.

med mere end 2 aksler.Afgift pr. 100 kg egenvægt:

12 måneder

 

 

36

 

 

10

 

 

-

 Udligningsafgift

kr.

D. Hyrevogne og sygetransportbiler.

(Ambulancer, se § 15, stk. 1, nr. 5)I. Egenvægt indtil 800 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

 

1.530II. Egenvægt 801-1.100 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

1.890III. Egenvægt 1.101-1.300 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

2.240IV. Egenvægt 1.301-1.500 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

2.450V. Egenvægt 1.501-2.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

2.710VI. Egenvægt over 2.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

3.250

 Stk. 2. 2) Af motorkøretøjer registreret før 1973 med gul/sort/hvide nummerplader (papegøjeplader) svares afgift efter satserne for personmotorkøretøjer.§ 4. Af vare- og lastmotorkøretøjer, der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, af påhængsvogne til godstransport og af registreringspligtige påhængsredskaber bortset fra campingvogne samt af registreringspligtige motorredskaber, som er indrettet til godstransport, svares afgift af køretøjernes tilladte totalvægt efter nedenstående satser. Afgiften af motorkøretøjer, der registreres som trækkraft for sættevogne til godstransport, forhøjes som fastsat i stk. 4. Afgiften af de nævnte påhængsredskaber beregnes efter satserne for påhængsvogne. Afgiften af de nævnte motorredskaber beregnes efter satserne for vare- og lastmotorkøretøjer. Der betales ikke afgift af påhængskøretøjer til godstransport, der har en tilladt totalvægt over 3.500 kg.

  

 Vægtafgift

Udligningsafgift

Tillæg for privat anvendelse

 

 Motor-

køretøj

kr.

Påhængs-

køretøj

kr.

Motor-

køretøj

kr.

Påhængs-

køretøj

kr.

Motor-

køretøj

kr.

I.

Motorcykler med varesidevogn

 

 

 

 

  Afgift pr. køretøj:

12 måneder

290,25

-

76

-

-

 

 Vægtafgift

Udligningsafgift

Tillæg for privat

anvendelse

 

 Motor-

køretøj

kr.

Påhængs-

køretøj

kr.

Motor-

køretøj

kr.

Påhængs-

køretøj

kr.

Motor-

køretøjer registreret første gang til og med den 24. april 2007.

Kr.

Motor-

køretøjer registreret første gang den 25. april 2007 eller senere.

Kr.

II.

*)

Vare- og lastbiler m.v., der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, samt visse påhængskøretøjer.

 

 

 

 

 

 A.

Motor- og påhængskøretøjer m.v. indtil 4.000 kg tilladt totalvægt

 

 

 

 

 

  Totalvægt indtil 500 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

850

  

360

  

900

 

5.040

 Totalvægt 501-1.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

1.090

 

110

 

520

  

900

 

5.040

 Totalvægt 1.001-2.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

1.810

 

220

 

710

  

900

 

5.040

 Totalvægt 2.001-2.500 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

3.140

 

290

 

890

  

5.040

 

5.040

 Totalvægt 2.501-3.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

3.760

 

360

 

1.010

  

5.040

 

5.040

 Totalvægt 3.001-4.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

3.760

 

440

 

1.150

 

160

 

5.040

 

15.000

 

 

 

 

 

 

 

 *)Tabelafsnit II, A, er ændret ved § 2 i lov nr. 541 af 6. juni 2007. Ændringen trådte i kraft den 15. juni 2007. Ændringen har virkning for det enkelte køretøj fra den afgiftsperiode, der påbegyndes den 1. juni 2007 eller senere.

 

 Vægtafgift

Udligningsafgift

Tillæg for privat anvendelse

 

 Motor-

køretøj

kr.

Påhængs-

køretøj

kr.

Motor-

køretøj

kr.

Påhængs-

køretøj

kr.

Motor-

køretøj

kr.

B.

Motor- og påhængskøretøjer m.v. over 4.000 kg tilladt totalvægt.

a) Med højst 2 aksler.

 

 

 

 

  Totalvægt 4.001-5.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

2.052

 

552

 

1.150

 

200  Totalvægt 5.001-6.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

2.052

 

672

 

1.150

 

250  Totalvægt 6.001-7.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

2.052

 

825

 

1.150

 

300  Totalvægt 7.001-8.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

2.052

 

988

 

1.150

 

400  Totalvægt 8.001-9.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

2.052

 

1.161

 

1.150

 

450  Totalvægt 9.001-10.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

2.052

 

1.344

 

1.150

 

550  Totalvægt 10.001-11.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

2.279

 

1.537

 

1.150

 

650  Totalvægt 11.001-12.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

2.610

 

1.740

 

1.150

 

750  Totalvægt 12.001-13.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

3.087

 

1.953

 

1.150

 

850  Totalvægt 13.001-14.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

3.604

 

2.176

 

1.150

 

1.000  Totalvægt 14.001-15.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

4.161

 

2.628

 

1.150

 

1.100  Totalvægt over 15.000 kg

Afgift pr. 200 kg totalvægt:

12 måneder

 

60

 

40

 

16

 

16  

b) Med mere end 2 aksler.Totalvægt indtil 18.000 kg

Afgift pr. 200 kg totalvægt:

12 måneder

 

 

32

 

 

20

 

 

11

 

 

12  Totalvægt 18.001-19.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

3.069

 

1.953

 

1.150

 

1.100  Totalvægt 19.001-20.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

3.332

 

2.156

 

1.150

 

1.200  Totalvægt over 20.000 kg

Afgift pr. 200 kg totalvægt:

12 måneder

 

36

 

24

 

13

 

13  Stk. 2. For motorkøretøjer omfattet af stk. 1, II, A, som anvendes blandet privat og erhvervsmæssigt, betales tillæg med 50 pct. af tillægget for privat anvendelse.Stk. 3. For motorkøretøjer omfattet af stk. I, II, A, der er registreret første gang 1. januar 1998 eller senere, og som opfylder de krav til udslippet af skadelige stoffer, der ved bekendtgørelse fastsættes af Transportministeriet, ydes fradrag i vægtafgiften med følgende beløb årligt:

 

Tilladt totalvægt

År 1998-2000 Fradrag, kr.

År 2001 Fradrag, kr.

År 2002-2005 Fradrag, kr.De bekendtgjorte år 2000-miljønormer: 

 

 

Indtil 1.000 kg

350

0

01.001-2.000 kg

700

0

02.001-2.500 kg

900

900

02.501-3.500 kg

1.150

1.150

0De bekendtgjorte år 2005-miljønormer 

 

 

Indtil 1.000 kg

450

100

1001.001-2.000 kg

900

200

2002.001-2.500 kg

1.250

1.250

3502.501-3.500 kg

1.600

1.600

450

 Stk. 4. Afgiften af et lastmotorkøretøj, der registreres som trækkraft for én sættevogn, forhøjes med et beløb svarende til afgiften af en påhængsvogn til godstransport med samme antal aksler og totalvægt som sættevognen, jf. § 8, stk. 2. Registreres et lastmotorkøretøj som trækkraft for flere sættevogne, forhøjes afgiften af motorkøretøjet med et beløb svarende til afgiften af en 2-akslet påhængsvogn med samme totalvægt som en sådan 2-akslet sættevogn, som sammen med det pågældende motorkøretøj udgør et vogntog med størst tilladte totalvægt. Registreres et lastmotorkøretøj udelukkende som trækkraft for sættevogne med flere end 2 aksler, forhøjes afgiften af motorkøretøjet med et beløb svarende til afgiften af en påhængsvogn med 3 eller flere aksler, som sammen med det pågældende motorkøretøj udgør et vogntog med størst tilladte totalvægt.Stk. 5. Af køretøjer, som er særligt indrettet til befordring af mandskab og materiel (mandskabsvogne), hvis varelad eller varerum har større flademål end personrummet, og hvis tilladte totalvægt overstiger 4 tons, svares afgift efter satserne for vare- og lastmotorkøretøjer.Stk. 6. 5) (Ophævet).Stk. 7. 5) (Ophævet).Stk. 8. 5) For biler omfattet af stk. 1, II, A med en tilladt totalvægt på indtil 3,5 t indrettet med fast soveplads, betales afgift efter satserne for vare- og lastmotorkøretøjer, såfremt bilerne er specielt indrettet til erhvervsmæssig anvendelse som ledsagebil for særtransporter, jf. bekendtgørelse om særtransport. Biler som nævnt i 1. pkt. kan ikke registreres eller få tilladelse til privat anvendelse.Stk. 9. I køretøjer med tilladt totalvægt over 4 tons, hvoraf der svares afgift efter stk. 1, må der ikke uden for førerrummet befordres andre personer end sådanne, som er nødvendige til af- og pålæsning af det transporterede gods. Det er dog tilladt at benytte køretøjerne til befordring af personer, der er ansat i ejerens (brugerens) virksomhed, til eller fra den arbejdsplads, hvor de skal anvende det medbragte materiel. Køretøjerne må ikke benyttes til feriekørsel eller anden privat personbefordring.Stk. 10. I køretøjer, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 4 tons, og hvoraf afgift svares efter stk. 1, må der ikke befordres personer uden for førerrummet. Det er dog tilladt uden for førerrummet at befordre personer, som er ansat i ejerens (brugerens) virksomhed, til eller fra den arbejdsplads, hvor de skal anvende det medbragte materiel.Stk. 11. 5) Med køretøjer som nævnt i stk. 5 må foruden føreren kun befordres personer, der arbejder i ejerens (brugerens) virksomhed, til eller fra virksomhedens arbejdspladser. Køretøjerne skal på tydelig måde være påmalet virksomhedens navn.§ 4a. 3) Af lastbiler og vogntog m.v., der er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, betales afgift på grundlag af den samlede registrerede tilladte totalvægt for lastbilen eller vogntoget efter nedenstående satser. For lastbiler, der er registreret som trækkraft for flere sættevogne, anvendes satsen for det vogntog, der med den pågældende lastbil har den højeste sats. For lastbiler, der er registreret som trækkraft for en eller flere påhængsvogne, anvendes den højeste af satserne for det eller de registrerede vogntog, dog mindst satsen for samme lastbil uden påhængsvogn, jf. § 2 c. For lastbiler, der er registreret som trækkraft for en eller flere blokvogne, anvendes satsen for det vogntog, der med den pågældende lastbil har den højeste sats. For lastbiler, der registreres som trækkraft udelukkende for sættevogne med flere end 2 aksler, anvendes den højeste sats for lastbilen i kombination med påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere aksler. For lastbiler, der registreres som trækkraft udelukkende for påhængsvogne med flere end 2 aksler, anvendes den højeste sats for lastbilen i kombination med påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere aksler, dog mindst satsen for samme lastbil uden påhængsvogn.

  Luft-

affjedrede m.v.

Med anden affjedring

 

 

 

 kr.

kr.

A

Lastbiler m.v.

 

  

a)

Med 2 aksler.

 

  

 Totalvægt indtil 12.999 kg

Afgift pr. køretøj

12 måneder

  

226

 

 Totalvægt 13.000-13.999 kg

Afgift pr. køretøj

12 måneder

 

226

 

627

 

 Totalvægt 14.000-14.999 kg

Afgift pr. køretøj

12 måneder

 

627

 

882

 

 Totalvægt 15.000 kg og derover

Afgift pr. køretøj

12 måneder

 

882

 

2.050

 

 

 

 

 

  

b)

med 3 aksler.

 

  

 Totalvægt indtil 16.999 kg

Afgift pr. køretøj

12 måneder

 

226

 

394

 

 Totalvægt 17.000-18.999 kg

Afgift pr. køretøj

12 måneder

 

394

 

809

 

 Totalvægt 19.000-20.999 kg

Afgift pr. køretøj

12 måneder

 

809

 

1.050

 

 Totalvægt 21.000-22.999 kg

Afgift pr. køretøj

12 måneder

 

1.050

 

1.661

 

 Totalvægt 23.000 kg og derover

Afgift pr. køretøj

12 måneder

 

1.661

 

2.582

 

 

 

 

 

  

c)

med 4 aksler og derover.

 

  

 Totalvægt indtil 24.999 kg

Afgift pr. køretøj

12 måneder

 

1.050

 

1.065

 

 Totalvægt 25.000-25.999 kg

Afgift pr. køretøj

12 måneder

 

1.065

 

1.706

 

 Totalvægt 26.000-28.999 kg

Afgift pr. køretøj

12 måneder

 

1.706

 

2.709

 

 Totalvægt 29.000 kg og derover

Afgift pr. køretøj

12 måneder

 

2.709

 

4.019

B

Last- og sættevogntog

 

  

a)

Lastbil med 2 aksler

 

  

 

1)

Påhængs- eller sættevogn med 1 aksel.Totalvægt indtil 15.999 kg

Afgift pr. vogntog

12 måneder

 

  

  

 

 Totalvægt 16.000-17.999 kg

Afgift pr. vogntog

12 måneder

  

102

 

 

 Totalvægt 18.000-19.999 kg

Afgift pr. vogntog

12 måneder

 

102

 

233

 

 

 Totalvægt 20.000-21.999 kg

Afgift pr. vogntog

12 måneder

 

233

 

547

 

 

 Totalvægt 22.000-22.999 kg

Afgift pr. vogntog

12 måneder

 

547

 

707

 

 

 Totalvægt 23.000-24.999 kg

Afgift pr. vogntog

12 måneder

 

707

 

1.276

 

 

 Totalvægt 25.000 kg og derover

Afgift pr. vogntog

12 måneder

 

1.276

 

2.297

 

 

 

 

 

  

 

2)

Påhængs- eller sættevogn med 2 aksler

 

  

 

 Totalvægt indtil 24.999 kg

Afgift pr. vogntog

12 måneder

 

219

 

510

 

 

 Totalvægt 25.000-25.999 kg

Afgift pr. vogntog

12 måneder

 

510

 

839

 

 

 Totalvægt 26.000-27.999 kg

Afgift pr. vogntog

12 måneder

 

839

 

1.232

 

 

 Totalvægt 28.000-28.999 kg

Afgift pr. vogntog

12 måneder

 

1.232

 

1.526

 

 

 Totalvægt 29.000-30.999 kg

Afgift pr. vogntog

12 måneder

 

1.526

 

2.507

 

 

 Totalvægt 31.000-32.999 kg

Afgift pr. vogntog

12 måneder

 

2.507

 

3.480

 

 

 Totalvægt 33.000 kg og derover

Afgift pr. vogntog

12 måneder

 

3.480

 

5.284

 

 

3)

Påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere aksler.

 

  

 

 Totalvægt indtil 37.999 kg

Afgift pr. vogntog

12 måneder

 

2.769

 

3.854

 

 

 Totalvægt 38.000 kg og derover

Afgift pr. vogntog

12 måneder

 

3.854

 

5.239

 

b)

Lastbil med 3 eller flere aksler.

 

  

 

1)

Påhængs- eller sættevogn med 1 aksel.

 

  

 

 Totalvægt indtil 24.999 kg

Afgift pr. vogntog

12 måneder

 

219

 

510

 

 

 Totalvægt 25.000-25.999 kg

Afgift pr. vogntog

12 måneder

 

510

 

839

 

 

 Totalvægt 26.000-27.999 kg

Afgift pr. vogntog

12 måneder

 

839

 

1.232

 

 

 Totalvægt 28.000-28.999 kg

Afgift pr. vogntog

12 måneder

 

1.232

 

1.526

 

 

 Totalvægt 29.000-30.999 kg

Afgift pr. vogntog

12 måneder

 

1.526

 

2.507

 

 

 Totalvægt 31.000-32.999 kg

Afgift pr. vogntog

12 måneder

 

2.507

 

3.480

 

 

 Totalvægt 33.000 kg og derover

Afgift pr. vogntog

12 måneder

 

3.480

 

5.284

 

 

2)

Påhængs- eller sættevogn med 2 aksler.

 

  

 

 Totalvægt indtil 37.999 kg

Afgift pr. vogntog

12 måneder

 

2.447

 

3.398

 

 

 Totalvægt 38.000-39.999 kg

Afgift pr. vogntog

12 måneder

 

3.398

 

4.700

 

 

 Totalvægt 40.000 kg og derover

Afgift pr. vogntog

12 måneder

 

4.700

 

6.905

 

 

3)

Påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere aksler.

 

  

 

 Totalvægt indtil 37.999 kg

Afgift pr. vogntog

12 måneder

 

1.356

 

1.684

 

 

 Totalvægt 38.000-39.999 kg

Afgift pr. vogntog

12 måneder

 

1.684

 

2.514

 

 

 Totalvægt 40.000 kg og derover

Afgift pr. vogntog

12 måneder

 

2.514

 

4.004

 Stk. 2. For køretøjer som nævnt i stk. 1, der registreres 1. gang eller har været afmeldt, forfalder afgiften til betaling på registreringstidspunktet og betales forud for hele perioden. I øvrigt finder § 2 om afgiftsperioder m.v. samt anmeldelse af ny ejer (bruger), § 4, stk. 1 og 2, 2. pkt., om regulering af afgiftsbeløb m.v. og § 6 om renteterminer og renteberegning i lov om afgift af vejbenyttelse tilsvarende anvendelse.Stk. 3. Såfremt et køretøj, der er afgiftspligtigt efter stk. 1, i afgiftsperioden afmeldes af motorkøretøjsregisteret eller overgår til afgiftspligt efter § 4, refunderes afgiften med 1/12 for hver hele måned, der resterer af afgiftsperioden.Stk. 4. Grundlaget for regulering efter stk. 2, er de afgiftssatser i euro, som fremgår af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/62/EF af 17. juni 1999. Skatteministeren offentliggør regulering af afgiftssatser ved bekendtgørelse i Lovtidende.Stk. 5. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for afgiftens tilbagebetaling som følge af anmeldelse af ny ejer (bruger).§ 5. 2) Af traktorer og påhængsvogne hertil samt af godkendte traktorer, jf. § 1, stk. 1, svares afgift efter følgende satser:

 

I.

Registreringspligtige, benzindrevne traktorer og registreringspligtige påhængsvogne hertil samt godkendte traktorer uanset brændstof.

 

 

 

  Afgift pr. køretøj: 

  

 Traktor kr.

Påhængsvogn kr.

 12 måneder

61,85

41,25

 

 

 

 

II.

Registreringspligtige, ikke-benzindrevne traktorer samt registreringspligtige påhængsvogne hertil betaler afgift efter satserne i § 4, afgiftsklasse II A og B (vare- og lastvogne).

§ 6. Afgiftsperioden er 12 måneder, 6 måneder eller 3 måneder som anført i §§ 3, 4 og 5. Der svares afgift fra og med den dag, hvor registrering eller godkendelse finder sted.Stk. 2. 4) Vægtafgift, udligningsafgift, privatbenyttelsestillæg og partikeludledningstillæg for de i §§ 3, 4 og 5 omhandlede køretøjer forfalder til betaling ved afgiftsperiodens begyndelse og betales forud for hele perioden.Stk. 3. Såfremt et køretøj, der er afgiftspligtigt efter §§ 3, 4 og 5 afmeldes af motorkøretøjsregisteret, afkortes dets afgiftsperiode med de resterende dage af den pågældende periode. Registreres et afmeldt køretøj på ny, indtræder afgiftspligten efter de i stk. 1 fastsatte regler. Ved anmeldelse til motorkøretøjsregisteret af anden ejer (bruger) af køretøjet afkortes afgiftsperioden med de resterende dage af den pågældende periode, og afgiftspligten indtræder på ny efter de i stk. 1 fastsatte regler.Stk. 4. 2)4) Tilbagebetaling af afgift som følge af afgiftsperiodens afkortning som nævnt i stk. 3 sker til den, i hvis navn køretøjet på afgiftens forfaldstid er registreret. Tilbagebetalingen sker uden forudgående ansøgning. I tilbagebetalingen kan der foretages modregning for forfalden ikke betalt vægtafgift, udligningsafgift, privatbenyttelsestillæg og partikeludledningstillæg, jf. § 10, samt for forfalden ikke betalt standsnings- og parkeringsafgift, jf. færdselslovens § 122 b.§ 7. Ved udregningen af de et køretøj påhvilende afgiftsbeløb forhøjes egenvægtstal, som ikke er delelige med 100, til det nærmeste højere hele antal hundrede kg og totalvægtstal, som ikke er delelige med 200, til det nærmeste højere med 200 delelige vægttal. I de beregnede afgiftsbeløb bortses fra ørebeløb.§ 8. 2) For køretøjer, hvis afgift beregnes af egenvægten, fastsætter Skatteministeriet de nærmere regler for konstatering af den afgiftspligtige egenvægt.Stk. 2. Et køretøjs afgiftspligtige totalvægt er den i henhold til færdselsloven tilladte totalvægt. For sættevogne er den afgiftspligtige totalvægt den tilladte vægt på sættevognens egne hjul.§ 9. 2) Når et køretøj søges registreret, skal anmelderen angive, om køretøjet er indrettet til at benytte benzin som drivkraft eller anden drivkraft. For køretøjer omfattet af § 4, stk. 1, II, A, hvis første indregistrering som nye ligger efter den 2. juni 1998, skal anmelderen endvidere angive, om køretøjet skal anvendes privat, blandet privat og erhvervsmæssigt eller udelukkende erhvervsmæssigt. Det samme gælder ved efterfølgende ændring af registrering eller anvendelse af de pågældende køretøjer. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler om angivelse af oplysninger om køretøjets anvendelse samt dokumentation herfor.Stk. 2. 2) Om enhver ændring, der er af betydning for afgiftens beregning, skal den afgiftspligtige straks afgive anmeldelse til told- og skatteforvaltningen.Stk. 3. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for afgiftens omberegning som følge af anmeldte ændringer og træffer herunder bestemmelse om tidspunktet for overgang til de ændrede afgiftsbeløb.§ 10. Afgiften påhviler den, i hvis navn køretøjet ved afgiftsperiodens begyndelse er registreret (godkendt). Såfremt køretøjet er registreret for såvel en bruger som en ejer, påhviler afgiften dem begge.Stk. 2. Er køretøjet ved afgiftsperiodens begyndelse overgået til anden ejer (bruger), uden at dette er anmeldt for registreringsmyndigheden, påhviler afgiften tillige den nye ejer (bruger).Stk. 3. Ved afbetalingssælgers tilbagetagelse af køretøjet påhviler afgiften for den afgiftsperiode, i hvilken tilbagetagelsen har fundet sted, tillige afbetalingssælgeren.Stk. 4. Såfremt det dokumenteres, at køretøjet senest den 15. i måneden før afgiftsperiodens begyndelse er overgået til anden ejer (bruger), påhviler afgiften alene den nye ejer (bruger), selv om ejer (bruger)skiftet ikke er anmeldt til registreringsmyndigheden.Stk. 5. Har anmeldelse til registreringsmyndigheden medført uberettiget registrering af et køretøj i en andens navn end anmelderens, påhviler afgiften anmelderen.Stk. 6. Såfremt et køretøj i strid med færdselslovens bestemmelser ikke er registreret (godkendt), påhviler afgiften den, der er pligtig at lade det registrere (godkende).§ 11. For betalt afgift udstedes en kvittering.Stk. 2. 3) Skatteministeren kan fastsætte, at køretøjer omfattet af § 4, stk. 1, II, A, skal registreres på særlige nummerplader eller forsynes med en mærkat eller lignende under hensyn til den anvendelse, de er registreret til. Det samme gælder for køretøjer omfattet af § 3 a i brændstofforbrugsafgiftsloven.§ 12. 2) Hvis afgiften ikke betales rettidigt, skal køretøjets nummerplader snarest inddrages. Det sker ved politiets foranstaltning efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen. Den, der helt eller delvis hæfter for afgiften, kan herefter ikke få køretøjet registreret, før den afgift, der påhviler ham, er betalt.Stk. 2. §§ 6 og 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på opkrævning af afgift efter denne lov.Stk. 3. Forfaldne renter i henhold til § 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. og gebyr i henhold til § 6 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. refunderes ikke ved tilbagebetaling af afgift i medfør af § 6, stk. 3.§ 13. 6) Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for afgiftens opkrævning.§ 14. 6) (Ophævet).§ 15. 4) Fritaget for vægtafgift, udligningsafgift, privatbenyttelsestillæg og partikeludledningstillæg er:1) Køretøjer, der tilhører kongen og dronningen samt medlemmer af kongehuset, som er efterkommere i første led af danske konger, eller for hvem der i henhold til grundlovens § 11 er fastsat årpenge, samt disses enker.2) (Ophævet).3) Køretøjer, der tilhører forsvaret og det statslige regionale redningsberedskab.4) Køretøjer, der specielt er indrettet til brandsluknings- og redningsopgaver og udelukkende anvendes ved udrykning hertil, samt køretøjer, som tilhører og udelukkende anvendes af beredskabskommissioner og ikke anvendes erhvervsmæssigt i konkurrence med private erhvervsdrivende.5) Ambulancer.6) Personkøretøjer, der med tilladelse efter lov om buskørsel anvendes til rutekørsel og herudover alene anvendes til:a) kørsel, der må ligestilles med almindelig rutekørsel, og som alene afviger herfra ved at opfylde et kortvarigt trafikbehov. Kørslen skal udføres efter de for det pågældende område normalt gældende takstbestemmelser og i henhold til forud offentliggjort køreplan,b) befordring af passagerer for jernbaner eller luftfartsselskaber, der er ramt af trafikforstyrrelser.7) Trehjulede eldrevne motorcykler.Stk. 2. Af hyrevogne samt af sygetransportkøretøjer, som udelukkende benyttes til erhvervsmæssig befordring af siddende patienter, svares ikke vægtafgift.Stk. 3. 4) Når der er forløbet 35 år fra et køretøjs 1. registrering, skal der fra den følgende afgiftsperiode kun betales vægtafgift, udligningsafgift, privatbenyttelsestillæg og partikeludledningstillæg med ¼ af satserne i § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1. Det er en betingelse, at køretøjet fremtræder som ved 1. registrering.Stk. 4. Skatteministeren kan, i det omfang det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for at opfylde traktatmæssige forpligtelser, fastsætte regler om afgiftsfrihed for køretøjer, som tilhører:1) fremmede staters herværende diplomatiske repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer,2) fremmede staters herværende konsulære repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer,3) internationale organisationer og institutioner, som Danmark er medlem af, og de til sådanne organisationer knyttede personer, herunder sagkyndige, som udfører hverv for de pågældende organisationer eller institutioner, samt medlemsstaternes repræsentanter i og udsendinge til sådanne organisationer og institutioner.Stk. 5. Af køretøjer med en totalvægt på 12 t eller derover, som udelukkende anvendes i forbindelse med tivoli- og cirkusvirksomhed, og som udefra ved bemaling eller lignende fremstår som udgørende en del af den pågældende virksomhed, svares ikke vægtafgift.§ 16. Personer med varigt nedsat funktionsevne, som efter lov om social service kan opnå støtte til erhvervelse af en bil, fritages for vægtafgift og tillægsafgift for privat anvendelse. Afgiftsfritagelsen gælder kun, så længe køretøjet er registreret for og benyttes af den pågældende.Stk. 2. Socialministeren fastsætter nærmere regler vedrørende afgørelser om afgiftsfritagelse efter stk. 1.§ 17. Told- og skatteforvaltningen kan, hvor omstændighederne taler derfor, indrømme afgiftsfritagelse for køretøjer, som kun benyttes til kørsel uden for offentlige veje, og i ganske særlige tilfælde for køretøjer, som foruden til den anførte kørsel benyttes på ubetydelige strækninger af offentlige veje, jf. § 1 i lov nr. 312 af 9. juni 1971 om offentlige veje, når der efter forvaltningens skøn foreligger tilstrækkelig garanti herfor.Stk. 2. For køretøjer, der anvendes til kombineret transport på landevej og med jernbane, kan skatteministeren fastsætte regler om tilbagebetaling af afgiften, i det omfang det følger af De Europæiske Fællesskabers bestemmelser herom.§ 18. Skatteministeren kan efter forhandling med transportministeren indrømme afgiftsfritagelse for vejvæsnerne tilhørende køretøjer, som er indrettet som arbejdsredskaber, og som ikke kan benyttes til transport af gods. Afgiftsfritagelsen for selvdrevne køretøjer er betinget af, at de ikke benyttes som trækkraft for andre køretøjer end påhængsredskaber, der opfylder betingelserne for afgiftsfritagelse efter 1. punktum.§ 19. Skatteministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser vedrørende opkrævning af afgiften.§ 20. 2) (Ophævet).§ 20 a. Der betales afgift efter denne lov af en varebil m.v., der i perioden fra den 25. april 2007 til og med den 27. november 2007 er omregistreret fra en tilladt totalvægt på over 2 t til en tilladt totalvægt på 2 t eller mindre, efter satserne for varebiler m.v. med en tilladt totalvægt i intervallet 2.001-2.500 kg. Dette gælder dog ikke varebiler m.v., der er afgiftsberigtiget med 50 pct. efter registreringsafgiftslovens § 5.Stk. 2. Der betales afgift efter denne lov af en bil, der afgiftsberigtiges efter § 29, stk. 1, nr. 2, i registreringsafgiftsloven, efter satserne for varebiler m.v. med en tilladt totalvægt i intervallet 2.001-2.500 kg.§ 21. Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i virksomheder, der er registreret som ejer (bruger) af køretøjer omfattet af § 4, stk. 1, II, A, og til at efterse de pågældende køretøjer, virksomhedernes forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale m.v. I det omfang oplysninger som nævnt i 1. pkt. er registreret elektronisk, omfatter forvaltningens adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.Stk. 2. Virksomhedernes indehavere og de i virksomheden beskæftigede personer skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 omhandlede eftersyn.Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen er efter tilsvarende regler som nævnt i stk. 1 berettiget til at foretage eftersyn på offentlige steder af køretøjer omfattet af § 4, stk. 1, II, A, som er registreret med angivelse af blandet privat og erhvervsmæssig eller erhvervsmæssig anvendelse. De registrerede ejere (brugere) samt andre personer, der anvender de pågældende køretøjer, skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de nævnte eftersyn.Stk. 4. 7) Hvis et køretøj omfattet af § 4, stk. 1, II, A, er angivet til blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse, fordi det anvendes som led i et ansættelsesforhold, jf. § 2, stk. 3, nr. 2, skal den registrerede ejer (bruger) efter anmodning meddele told- og skatteforvaltningen alle nødvendige oplysninger til vurdering af, om betingelserne for blandet anvendelse er opfyldt. Told- og skatteforvaltningen kan kræve køretøjet fremstillet til eftersyn, hvis det skønnes nødvendigt. Told- og skatteforvaltningen kan desuden undersøge hos nuværende og tidligere arbejdsgivere, om køretøjet opfylder betingelserne for blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse. I så fald finder stk. 1, jf. stk. 5, og stk. 2 tilsvarende anvendelse.Stk. 5. 7) Politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelsen af kontrollen efter stk. 1 og 3. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.Stk. 6. 3)7) Stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse ved told- og skatteforvaltningens administration af § 3 a i brændstofforbrugsafgiftsloven.§ 22. 6) (Ophævet).§ 23. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug ved:1) afgørelse af, om der skal svares afgift af et køretøj,2) beregning af afgiftens størrelse,3) afgørelse om afgiftsfritagelse eller tilbagebetaling af afgift.Stk. 2. 2) På samme måde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:1) overtræder § 4, stk. 6-8,2) undlader i overensstemmelse med § 9, stk. 2, at give told- og skatteforvaltningen oplysning om ændringer ved eller ændret anvendelse af et køretøj, som er af betydning for afgiftens beregning,3) unddrager sig afgift ved at benytte et registreringspligtigt køretøj, der ikke er registreret,4) benytter eller indretter et køretøj, som er fritaget for afgift, i strid med betingelserne for afgiftsfritagelsen,5) i øvrigt benytter eller indretter et køretøj i strid med køretøjets registrerede art og anvendelse.Stk. 3. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.Stk. 4. Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.§ 23a. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan told- og skatteforvaltningen tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 895 tilsvarende anvendelse.Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.§ 24. Skatteministeren bemyndiges til at fastsætte de fornødne regler til gennemførelse af nærværende lov.§ 25. Skatteministeren bemyndiges til at afholde de med lovens gennemførelse forbundne udgifter.§ 26. Denne lov, der ikke gælder for Færøerne og Grønland, træder i kraft den 1. april 1962.Stk. 2. (Overgangsbestemmelse, udeladt).

Skatteministeriet, den 2. september 2010
P.M.V.
Peter Loft
/ Lene Skov Henningsen

Officielle noter

1) Følgende noter vedrører de ændringer af loven, der er sket siden lovbekendtgørelse nr. 931 af 18. september 2008. Ændringer som nævnt i § 2, nr. 1 og 4-6, i lov nr. 1337 af 19. december 2009, § 6, nr. 3, 5, 7, 13-16, 18 og 19, i lov nr. 1338 af 19. december 2009, § 3 i lov nr. 523 af 12. juni 2009 og § 3, nr. 4, i lov nr. 1386 af 21. december 2009 er ikke medtaget, da disse ændringer ikke er trådt i kraft.2) Ved § 6 i lov nr. 1338 af 19. december 2008 (Justeringer vedrørende digital motorregistrering, registreringsafgift af motorcykler, godtgørelse af afgift ved eksport af køretøjer og kontrol af registreringsafgift samt krav om syn ved eksport af køretøjer) udgår overalt i loven »efter forhandling med justitsministeren«, § 6, stk. 4, og § 20 ophævet, og § 1, stk. 1, § 3, stk. 2, § 5, § 6, stk. 4, 1. pkt., § 8, stk. 1, § 9, stk. 1, 4. pkt., § 9, stk. 2, § 12, stk. 1, 1. pkt., og § 23, stk. 2, nr. 2, ændret. Ændringerne trådte i kraft den 21. december 2008.3) Ved § 3 i lov nr. 1386 af 21. december 2009 (Brændstofforbrugsafgift af nye varebiler, ændret registreringsafgift af taxaer og harmonisering af satsreguleringsbestemmelser) er § 2 a, § 2 c, og § 21, stk. 6, indsat, § 3, stk. 3, ophævet og § 1, stk. 2, § 2, § 4 a, stk. 1, 3. pkt., og § 11, stk. 2, 2. pkt., ændret. Ændringerne trådte i kraft den 1. januar 2010.4) Ved § 2 i lov nr. 1387 af 21. december 2009 (Partikeludledningstillæg) er § 2 b indsat og § 6, stk. 2 og stk. 4, 3. pkt., og § 15, stk. 1 og 3, ændret. Loven trådte i kraft den 1. april 2010.5) Ved § 2 i lov nr. 1337 af 19. december 2008 (Smidiggørelse af 60-dages-reglen, dagsafgift for privat benyttelse af varebiler og afgiftsfritagelse for visse ledsagebiler) er § 4, stk. 8 og 11, ændret. Som følge af at dele af loven endnu ikke er trådt i kraft, er styk-nummereringen i § 4 ikke fortløbende i dag. Ændringerne trådte i kraft den 1. januar 2009.6) Ved § 123 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige) er § 13 ændret og § 14 og § 22 ophævet. Ændringerne trådte i kraft den 1. januar 2009.7) Ved § 29 i lov nr. 1344 af 19. december 2008 (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse - Fairplay III og fradrag for børnebidragsrestancer i kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse) er § 21, stk. 4, indsat. Ændringen trådte i kraft den 1. januar 2009.

Related Laws