Bekendtgørelse om kundgørelse af RID-reglementet og visse af Trafikstyrelsens forskrifter


Published: 2009-03-10

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Bekendtgørelse om kundgørelse af RID-reglementet og visse af Trafikstyrelsens forskrifter

I medfør af § 21 v, stk.1 og 2, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 567 af 9. juni 2008, som ændret ved § 2 i lov nr. 134 af 24. februar 2009, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 24 a, stk. 1:

§ 1. Reglement for international jernbanetransport af farligt gods (RID-reglementet) af 1. januar 2009 og senere ændringer heraf indføres ikke i Lovtidende, jf. § 21 v, stk. 1, 2. pkt., i lov om jernbane.

Stk. 2. RID-reglementet og senere ændringer heraf kundgøres ved offentliggørelse på Trafikstyrelsens hjemmeside www.trafikstyrelsen.dk.

§ 2. Forskrifter og tekniske specifikationer, der udstedes af Trafikstyrelsen i medfør af § 8 a, stk. 1 og § 21 h, stk. 1, 1. pkt., i lov om jernbane, kan udfærdiges som Bestemmelser for Jernbane (BJ).

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte forskrifter og tekniske specifikationer, der udfærdiges som BJ’er, indføres ikke i Lovtidende.

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte forskrifter og tekniske specifikationer kundgøres ved offentliggørelse på Trafikstyrelsens hjemmeside www.Trafikstyrelsen.dk.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. marts 2009.
Trafikstyrelsen, den 10. marts 2009
Carsten Falk Hansen
/ Lise Aaen Kobberholm