Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister(Anvendelse af kollektive overenskomster)


Published: 2009-03-24

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

(Anvendelse af kollektive overenskomster)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om Dansk Internationalt Skibsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 273 af 11. april 1997, som ændret ved § 1 i lov nr. 460 af 31. maj 2000 og § 2 i lov nr. 526 af 7. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. § 10, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Kollektive overenskomster som nævnt i stk. 1, der er indgået af en dansk faglig organisation, kan kun omfatte personer, som har bopæl i Danmark, eller som i medfør af EU-retten eller andre indgåede internationale forpligtelser skal sidestilles med personer, der anses for at have bopæl i Danmark.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. april 2009.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.
Givet på Amalienborg, den 24. marts 2009
MARGRETHE R.
/ Lene Espersen

Related Laws