Bekendtgørelse om sikring af offentlige telenet og teletjenester


Published: 2009-06-18

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Bekendtgørelse om sikring af offentlige telenet og teletjenester

I medfør af § 86, stk. 1 og stk. 4, og § 112, stk. 2 og stk. 3, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007, som ændret ved lov nr. 325 af 30. april 2008, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 3, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 575 af 18. juni 2009 om beredskab for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at tilvejebringe en sikring af offentlige taletelefonitjenester i faste telenet, der opfylder beredskabsmyndighedernes behov for anvendelse af sådanne tjenester under krise eller krig samt katastrofer og andre ekstraordinære situationer i fredstid.

§ 2. Den i § 1 nævnte sikring giver abonnenter, der er særligt udpeget af beredskabsmyndigheder, en fortrinsstilling ved adgangen til at benytte offentlige taletelefonitjenester i faste telenet.

Definitioner

§ 3. Ved sikring af offentlige taletelefonitjenester i faste telenet forstås to særlige foranstaltninger: Sikret fortrinsret og sikret adgang.

§ 4. Ved sikret fortrinsret forstås en fast etableret mulighed for adgang til at benytte offentlige taletelefonitjenester i faste telenet til at gennemføre opkald forud for ikke udpegede abonnenter, jf. § 2.

§ 5. Ved sikret adgang forstås en særlig foranstaltning, der indebærer, at ikke udpegede abonnenter midlertidigt udelukkes fra at anvende offentlige taletelefonitjenester i faste telenet.

Stk. 2. Sikret adgang indføres i de tilfælde, hvor sikret fortrinsret ikke giver tilstrækkelig sikker og hurtig trafikafvikling.

§ 6. Ved rekvirerende myndighed forstås den beredskabsmyndighed, der bestiller sikring af offentlig taletelefonitjeneste.

Ansvar

§ 7. Udbydere af offentlige taletelefonitjenester i faste telenet skal etablere, effektuere og vedligeholde såvel administrative som tekniske foranstaltninger til gennemførelse af sikret fortrinsret og sikret adgang for abonnenter, som er udpeget af beredskabsmyndigheder.

Stk. 2. Nye udbydere skal have etableret de i stk. 1 nævnte foranstaltninger senest 1 år efter udbudets påbegyndelse.

§ 8. Flytter en abonnent med etableret sikring sin direkte accesstilslutning til en anden udbyder af offentlige taletelefonitjenester i faste telenet, skal den afgivende udbyder oplyse den nye udbyder om abonnentens sikringsmæssige status, og den modtagende udbyder skal underrette den rekvirerende beredskabsmyndighed om det ændrede forhold.

Stk. 2. Den rekvirerende beredskabsmyndighed bekræfter skriftligt over for den nye udbyder modtagelsen af den i stk. 1 nævnte underretning. Medmindre andet oplyses i forbindelse hermed, anses de ansvarsmæssige forhold som beskrevet i § 6, stk. 1, for overgået til den nye udbyder.

Stk. 3. Udbydere af offentlige taletelefonitjenester i faste telenet skal uden ugrundet ophold underrette den rekvirerende beredskabsmyndighed, såfremt der ud over det i stk. 1 anførte sker ændringer af et abonnement, som har betydning for den etablerede sikring.

§ 9. Udbydere af offentlige taletelefonitjenester i faste telenet skal sikre, at det samlede antal abonnenter med etableret sikring tilknyttet en central ikke overstiger en procentvis andel af centralens abonnenttal. Størrelsen af denne andel fastsættes af IT- og Telestyrelsen efter forhandling med de enkelte udbydere af offentlige taletelefonitjenester i faste telenet.

Stk. 2. Udbydere af offentlige taletelefonitjenester i faste telenet skal uden ugrundet ophold underrette IT- og Telestyrelsen og de rekvirerende beredskabsmyndigheder, når antallet af en centrals abonnenter med etableret sikring overstiger den i stk. 1 nævnte fastsatte grænse.

Stk. 3. Såfremt den fastsatte grænse, der er nævnt i stk. 1, overskrides, skal den pågældende udbyder af offentlige taletelefonitjenester i faste telenet uden ugrundet ophold iværksætte tiltag med henblik på at bringe det samlede antal af abonnenter med etableret sikring under denne grænse i den enkelte central.

§ 10. Udbydere af offentlige taletelefonitjenester i faste telenet skal til enhver tid uden ugrundet ophold meddele IT- og Telestyrelsen og de rekvirerende beredskabsmyndigheder, såfremt der opstår en teknisk eller driftsmæssig situation, der ikke gør det muligt at iværksætte sikret adgang, jf. § 6, stk. 1.

Straffebestemmelser

§ 11. Med bøde straffes den, der overtræder § 7, § 8, stk. 1, og § 10 eller nægter at afgive oplysninger i henhold til § 10.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 421 af 21. maj 2008 om sikring af offentlige telenet og teletjenester ophæves.
IT- og Telestyrelsen, den 18. juni 2009
Jørgen Abild Andersen
/ Flemming Faber

Related Laws