Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for tekstil, beklædning, design og business (designteknolog AK)


Published: 2009-07-06

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Oversigt (indholdsfortegnelse)
   

Bilag 1
Den fulde tekst
Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for tekstil, beklædning, design og business (designteknolog AK)

I medfør af § 22 og § 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser fastsættes:

§ 1. Formålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for tekstil, beklædning, design og business er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at planlægge, organisere og gennemføre opgaver inden for tekstil, beklædning, design og business i forbindelse med design, produktion, business, marketing og retail.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 120 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Erhvervsakademiuddannelsen inden for tekstil, beklædning, design og business giver ret til at anvende titlen designteknolog AK. Den engelske titel er AP Graduate in Design, Technology and Business.

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Academy Profession Degree Programme in Design, Technology and Business.

§ 3. Uddannelsen består af:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 30 ECTS-point, der er fælles for de studerende.

2) 5 bundne studieretninger, der hver har et omfang på 45 ECTS-point, og hvoraf den studerende vælger én:

a) Design.

b) Produktion.

c) Business.

d) Marketing.

e) Retail.

3) Praktik med et samlet omfang på 15 ECTS-point.

4) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 15 ECTS-point.

5) Afsluttende eksamensprojekt på 15 ECTS-point.

Stk. 2. De obligatoriske uddannelseselementer, jf. stk. 1, nr. 1, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Design omfattende designprocessen, værdifilosofi og æstetik.

2) Business omfattende virksomheden, handel og kommunikation.

3) Teknologi omfattende teknologi, menneske og miljø.

Stk. 3. Studieretningen inden for design, jf. stk. 1, nr. 2, litra a, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Designprocessen.

2) Visuel kommunikation.

3) Trend og sociologi.

Stk. 4. Studieretningen inden for produktion, jf. stk. 1, nr. 2, litra b, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Teknologi.

2) Produktudvikling.

3) Kvalitetsstyring.

Stk. 5. Studieretningen inden for business, jf. stk. 1, nr. 2, litra c, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Handel.

2) Logistik.

3) Kommunikation.

4) Produktkendskab.

Stk. 6. Studieretningen inden for marketing, jf. stk. 1, nr. 2, litra d, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Kommunikation.

2) Konceptudvikling.

3) Management.

Stk. 7. Studieretningen inden for retail, jf. stk. 1, nr. 2, litra e, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Visuel merchandising.

2) Retail management.

3) Retail marketing.

§ 4. For uddannelsen gælder de regler om erhvervsakademiuddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder regler om formål, niveau, videngrundlag, praktik, indhold og tilrettelæggelse, varighed og struktur, adgang, lærerkvalifikationer, prøver og eksamen, studieordning og merit.

§ 5. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2009 og har virkning for studerende, der påbegynder uddannelsen den 1. august 2009 eller senere.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 628 af 18. juni 2007 om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for tekstil, beklædning og design (designteknolog AK).

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen kan tilrettelægge overgangsordninger, således at studerende, der følger uddannelsen efter de tidligere regler, jf. stk. 2, kan fuldføre uddannelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse.
Undervisningsministeriet, den 6. juli 2009
P.M.V.
E.B.
Peder Michael Sørensen
Kontorchef
/ Jette Skovbjerg
Bilag 1

Mål for læringsudbytte for erhvervsakademiuddannelse inden for tekstil, beklædning, design og business

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en designteknolog skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede designteknolog har viden om
1) designproces, værdifilosofi og æstetik,

2) virksomheden,

3) handel,

4) menneske og miljø,

5) teknologi og

6) kommunikation.
 

Den uddannede inden for studieretningen design har tillige viden om
1) design og designproces,

2) materialer,

3) visuel kommunikation,

4) trend og sociologi og

5) marked.
 

Den uddannede inden for studieretningen produktion har tillige viden om
1) produktudvikling og – fremstilling,

2) kvalitetssikring,

3) materialer,

4) it-værktøjer og

5) kommunikation.
 

Den uddannede inden for studieretningen business har tillige viden om
1) handel,

2) økonomi,

3) logistik og supply chain management,

4) kommunikation,

5) produktkarakteristika og

6) jura.
 

Den uddannede inden for studieretningen marketing har tillige viden om
1) marketingdiscipliner og –værktøjer,

2) organisation og ledelse,

3) marked,

4) kommunikation,

5) internationale markedsperspektiver og

6) trend, mode og livsstil.
 

Den uddannede inden for studieretningen retail har tillige viden om
1) handelspladsen,

2) trend, mode og livsstil,

3) grundlæggende merkantile fagområder,

4) materialekarakteristika,

5) analysemetoder og

6) relevant lovgivning.Færdigheder

Den uddannede designteknolog kan
1) vurdere problemstillinger i de enkelte dele af en virksomheds værdikæde og anvende grundlæggende teorier og metoder til løsning af disse,

2) formidle løsningsforslag til relevante parter mundtligt og skriftligt, herunder anvende relevante fagudtryk og terminologi,

3) vurdere sammenhæng mellem pris, kvalitet, produkt og målgruppe samt

4) anvende relevante it-programmer.
 

Den uddannede inden for studieretningen design kan tillige
1) indsamle og vurdere trends, marked og målgruppers behov til brug for designudvikling,

2) anvende teori og metode til idéudvikling, design, og produktudvikling samt foretage æstetisk vurdering,

3) anvende innovative metoder med fokus på branche og brugerbehov,

4) formidle tekniske og visuelle løsningsforslag, trends, idéer, design og produkter såvel mundtligt som skriftligt og

5) vurdere og udvælge materialer.
 

Den uddannede inden for studieretningen produktion kan tillige
1) vurdere og gennemføre produktudviklings- og produktfremstillingsprocesser,

2) formidle og dokumentere produkter til den tekniske del af værdikæden,

3) vurdere produktløsninger ud fra virksomhedens behov og forretningsrelationer,

4) anvende værkstøjer og udstyr i forbindelse med projektering, produktudvikling og produktfremstilling samt

5) vurdere og udvælge materialer ud fra et produkts kravspecifikation.
 

Den uddannede inden for studieretningen business kan tillige
1) vurdere de handelsmæssige konsekvenser af virksomhedens idé og strategi,

2) foretage leverandørsøgning, leverandørvurdering samt udvælgelse af leverandører,

3) vurdere markedet med henblik på at indgå og udvikle partnerskaber,

4) anvende relevante it-værktøjer og –styringssystemer,

5) vurdere forskellige materialers egenskaber og anvendelsesområder samt

6) løse handelsopgaver under hensyntagen til nationale og internationale love og regler.
 

Den uddannede inden for studieretningen marketing kan tillige
1) vurdere og anvende relevant teori inden for området,

2) indsamle, bearbejde og vurdere relevante markedsdata,

3) arbejde markedsorienteret ud fra virksomhedens værdigrundlag og i forhold til kundens behov,

4) vurdere et produkt eller koncepts markedspotentiale og

5) formidle markedsføringsprocesser nationalt og internationalt.
 

Den uddannede inden for studieretningen retail kan tillige
1) indrette og opstille varesortiment i detailleddet,

2) udarbejde retningslinjer til brug for detailleddets drift,

3) anvende relevante teorier og værktøjer i forbindelse med retail marketing,

4) anvende praktiske ledelses- og styringsværkstøjer i relation til detailleddets daglige drift og

5) formidle og præsentere forslag til projekter og idéer i et koncept.Kompetencer

Den uddannede designteknolog kan
1) deltage i faglige og tværfaglige samarbejder inden for alle led i værdikæden ved udvikling af et produkt eller koncept,

2) arbejde kommunikativt og innovativt med ideer til anvendelse i nye sammenhænge,

3) i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet,

4) etablere og vedligeholde tværfaglige netværk og

5) håndtere løsning af praksisnære problemstillinger samt arbejde løsningsorienteret og innovativt.
 

Den uddannede inden for studieretningen design kan tillige
1) deltage i udviklingsorienterede design- og produktudviklingsprocesser,

2) spotte og omsætte trends til anvendelse ved designudvikling og

3) beskrive et behov og udvikle design til et specifikt marked eller en specifik målgruppe på baggrund af branchekendskab.
 

Den uddannede inden for studieretningen produktion kan tillige
1) udarbejde og implementere løsninger inden for produktudvikling og produktfremstilling, herunder teknologi, materialevalg, kvalitetssikring og projektering,

2) håndtere produktionsmæssige processer og

3) deltage i et fagligt samarbejde på tværs af værdikæden med en professionel tilgang.
 

Den uddannede inden for studieretningen business kan tillige
1) deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde på tværs af værdikæden,

2) håndtere internationale forhandlinger og forhandlinger med virksomhedens interne og eksterne samarbejdspartnere,

3) deltage i produktudviklingsprocesser og

4) håndtere virksomhedens materiale- og varestrømme under hensyntagen til virksomhedens organisatoriske rammer og økonomi.
 

Den uddannede inden for studieretningen marketing kan tillige
1) deltage i optimering af virksomhedens udbud til markedets efterspørgsel,

2) deltage i produktudviklingsprocessen fra idé til lancering,

3) håndtere markedsintroduktion af nye produkter og koncepter,

4) håndtere projektledelse og –koordinering og

5) planlægge og implementere en markedsføringsplan i praksis nationalt og internationalt.
 

Den uddannede inden for studieretningen retail kan tillige
1) deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om udvikling og vedligeholdelse af et retailkoncept,

2) kommunikere visuelt, skriftligt og mundtligt i forbindelse med retail marketing,

3) udføre relevante analyser og efterfølgende opstille konkrete løsningsforslag og

4) deltage i udvikling af et koncept.

Related Laws