Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ydelser under aktivering


Published: 2009-07-03

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ydelser under aktivering

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1340 af 4. december 2007 om ydelser under aktivering foretages efter forhandling med Beskæftigelsesrådet følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 52 f, § 55, stk. 5, og § 58, stk. 1, nr. 1 og nr. 3, litra a, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 975 af 26. september 2008, som ændret ved lov nr. 479 af 12. juni 2009, fastsættes efter forhandling med Beskæftigelsesrådet:«

2. § 10 affattes således:

»§ 10. Et medlem under 25 år har ret til dagpenge beregnet efter § 51, jf. § 47 og § 70, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. Et medlem får dagpenge eller aktiveringsydelse, der svarer til 50 pct. af højeste dagpenge, jf. §§ 47 og 70, hvis medlemmet

1) ikke har gennemført en uddannelse, der giver ret til at blive optaget i en a-kasse, jf. § 41, stk. 1, nr. 3, litra b, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og

2) har haft 26 ugers sammenlagt ledighed og indtil medlemmet har haft 104 ugers sammenlagt ledighed, og

3) som fuldtidsforsikret ikke har haft beskæftigelse, der sammenlagt svarer til beskæftigelse i fagets fulde, sædvanlige arbejdstid i mindst 24 måneder inden for 36 måneder, og som deltidsforsikret ikke har haft beskæftigelse, der sammenlagt svarer til beskæftigelse i fagets fulde, sædvanlige arbejdstid i mindst 16 måneder inden for 36 måneder.

Stk. 3. Et medlem får aktiveringsydelse, der svarer til 50 pct. af højeste dagpenge, jf. §§ 47 og 70, hvis medlemmet

1) ikke har gennemført en uddannelse, der giver ret til at blive optaget i en a-kasse, jf. § 41, stk. 1, nr. 3, litra b, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og

2) har haft mellem 26 ugers sammenlagt ledighed og indtil 104 ugers sammenlagt ledighed, og

3) som fuldtidsforsikret har haft beskæftigelse, der sammenlagt svarer til beskæftigelse i fagets fulde, sædvanlige arbejdstid i mindst 24 måneder inden for 36 måneder, og som deltidsforsikret beskæftigelse, der sammenlagt svarer til beskæftigelse i fagets fulde, sædvanlige arbejdstid i mindst 16 måneder inden for 36 måneder, og

4) deltager i tilbud i henhold til en jobplan efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 4. Et medlem får aktiveringsydelse, der svarer til 50 pct. af højeste dagpenge, jf. §§ 47 og 70, hvis medlemmet

1) ikke har gennemført en uddannelse, der giver ret til at blive optaget i en a-kasse, jf. § 41, stk. 1, nr. 3, litra b, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og

2) har haft mindst 104 ugers sammenlagt ledighed, jf. stk. 2, litra b, og

3) deltager i tilbud i henhold til en jobplan efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 5. Et medlem får aktiveringsydelse, der svarer til 82 pct. af højeste dagpenge, jf. §§ 47 og 70, hvis medlemmet

1) har gennemført en uddannelse, der giver ret til at blive optaget i en a-kasse, jf. § 41, stk. 1, nr. 3, litra b, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og

2) har haft 26 ugers sammenlagt ledighed, og

3) deltager i tilbud i henhold til en jobplan efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 6. Et medlem, der deltager i tilbud efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som har en sammenhængende varighed på under 4 uger, får dagpenge efter stk. 1-5.

Stk. 7. Et medlem, der får dagpenge eller aktiveringsydelse efter stk. 2-5, og som fylder 25 år under uddannelsen, får fra dette tidspunkt dagpenge eller aktiveringsydelse beregnet efter § 51, jf. § 47 og § 70 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2009.
Arbejdsdirektoratet, den 3. juli 2009
Jesper Hartvig Pedersen
/ Karen Ryder

Related Laws