Bekendtgørelse om højere hastighedsgrænser for visse vogntog beregnet til støjmåling


Published: 2009-10-26

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$19.99.
Bekendtgørelse om højere hastighedsgrænser for visse vogntog beregnet til støjmåling

I medfør af § 43, stk. 8, og § 118, stk. 8, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 984 af 5. oktober 2009, og efter forhandling med Færdselsstyrelsen fastsættes:

§ 1. Medmindre en lavere hastighedsgrænse følger af færdselslovens § 42 eller af færdselstavler eller anden afmærkning, kan biler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg tilkoblet et påhængsredskab beregnet til støjmåling på vejoverfladen uanset hastighedsbegrænsningerne i færdselslovens § 43, stk. 3 og 4, fremføres med en maksimal hastighed på 110 km i timen på motorveje og 80 km i timen på andre veje end motorveje, hvis

1) påhængsredskabets tilladte totalvægt ikke overstiger 750 kg,

2) påhængsredskabet er uden ladflade,

3) påhængsredskabet er monteret med standardiserede referencedæk og udstyr til måling af støj fra disse dæk under kørslen,

4) påhængsredskabet har en faktisk totalvægt på ikke over 0,3 gange den trækkende bils køreklare vægt, og

5) den trækkende bil er belæsset med højst halvdelen af forskellen mellem bilens tilladte totalvægt og køreklare vægt.

Stk. 2. Hvis betingelserne i stk. 1 er opfyldt, udsteder Færdselsstyrelsen en erklæring herom. Betingelsen i stk. 1, nr. 5, omfattes dog ikke af erklæringen. Erklæringen eller en kopi heraf skal medbringes under kørsel og på forlangende vises til politiet.

§ 2. Den, der som fører af et vogntog, der opfylder betingelserne i § 1, stk. 1, overtræder de i § 1, stk. 1, nævnte forhøjede hastighedsgrænser, straffes med bøde. På samme måde straffes den, der overtræder § 1, stk. 2, 3. pkt.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. november 2009.
Justitsministeriet, den 26. oktober 2009
Brian Mikkelsen
/ Anette Arnsted