Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel(Indsættelse af bestemmelser om oplysningspligt, sagsbehandlingstider og kvittering med henblik på gennemførelse af servicedirektivet)


Published: 2009-12-18

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel1)

(Indsættelse af bestemmelser om oplysningspligt, sagsbehandlingstider og kvittering med henblik på gennemførelse af servicedirektivet)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1489 af 12. december 2007 om godskørsel foretages følgende ændringer:

1. Efter § 16 indsættes:

»§ 16 a. Kursusudbydere, der er omfattet af § 16, skal oplyse kursister om, at Færdselsstyrelsen har godkendt kursusudbyderen og dennes kursus. Kursusudbyderen skal gøre oplysningerne tilgængelige for kursisten eller sikre, at de bliver meddelt denne klart og entydigt og i god tid inden indgåelse af aftale om kurset.

§ 16 b. Færdselsstyrelsen offentliggør sine frister for behandling af godkendelse af kursusudbydere og kurser.

Stk. 2. Færdselsstyrelsen kan forlænge den i stk. 1 nævnte frist én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Færdselsstyrelsen giver ansøger meddelelse om forlængelsen og om varigheden heraf inden udløbet af fristen efter stk. 1. Meddelelsen om forlængelsen skal være begrundet.

§ 16 c. Færdselsstyrelsen skal hurtigst muligt kvittere for modtagelsen af en ansøgning om godkendelse af en kursusudbyder og kursus. Kvitteringen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Den offentliggjorte frist for behandlingen af den pågældende ansøgning og muligheden for, at fristen kan blive forlænget én gang, jf. § 16 b, stk. 1 og stk. 2,

2) oplysning om de administrative klagemuligheder for den pågældende afgørelse.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. januar 2010.
Færdselsstyrelsen, den 18. december 2009
Henning Christiansen
/ Theo Rabenberg
Officielle noter
1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-tidende 2006 nr. 376, side 36.

Related Laws