Bekendtgørelse om produktionsafgift ved slagtning og eksport af svin


Published: 2008-10-08

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Bekendtgørelse om produktionsafgift ved slagtning og eksport af svin

I medfør af § 6, stk. 1 og 4, og § 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. For hvert svin, herunder søer, orner, polte og smågrise, der er produceret i Danmark, og som slagtes og ved offentlig kontrol ubetinget godkendes til menneskeføde, skal betales en afgift. Afgiftspligten omfatter også svin, der slagtes for private til eget forbrug.

Stk. 2. Afgiften udgør 5,85 kr. pr. svin med en indvejet, slagtet vægt på til og med 109,9 kg og 14,65 kr. pr. svin med en indvejet, slagtet vægt på 110 kg og derover.

Stk. 3. Ved indvejet, slagtet vægt forstås vægten af en svinekrop med hoved og tæer, men uden flomme, i varm tilstand under slagtningen.

§ 2. For svin, der slagtes på eksportsvineslagterier, skal vedkommende slagteri/slagtehus opkræve det i § 1 nævnte afgiftsbeløb hos leverandøren, hver uge indberette antallet af de i den foregående kalenderuge slagtede og godkendte svin i hver af de 2 vægtkategorier til Svineafgiftsfonden, c/o Danske Slagterier, Axelborg, 1609 København V, og indbetale den herefter skyldige afgift til Svineafgiftsfonden.

Stk. 2. For svin, der slagtes i private slagtehuse, skal slagteren indbetale det i § 1 nævnte afgiftsbeløb senest 14 dage efter en foretagen slagtning til Svineafgiftsfonden, c/o Danske Slagterier, Axelborg, 1609 København V. Indbetalingskort fås hos den kontrollerende dyrlæge, som umiddelbart efter den foretagne kontrolstempling skal indberette antallet af slagtede svin i hver vægtkategori til nævnte fond.

Stk. 3. Afgiftsbeløbet skal anføres i slagterivirksomhedens løbende afregning til svineproducenterne.

§ 3. For smågrise, der er produceret i Danmark og som udføres levende her fra landet, skal eksportøren betale en afgift, der udgør 3,20 kr. for smågrise med en levende vægt på til og med 15 kg og 3,90 kr. for smågrise over 15 kg og til og med 50 kg levende vægt.

Stk. 2. For hvert svin, herunder søer, orner, polte og smågrise, der er produceret i Danmark og som udføres levende her fra landet, skal eksportøren betale en afgift, der udgør 5,85 kr. for svin over 50 kg og til og med 135 kg levende vægt og 14,65 kr. for svin med en levende vægt på over 135 kg.

Stk. 3. Eksportøren skal senest 14 dage efter eksporten indberette den stedfundne eksport med oplysning om antallet af levende svin i hver vægtklasse til Svineafgiftsfonden, c/o Danske Slagterier, Axelborg, 1609 København V, og samtidig indbetale den herefter skyldige afgift til Svineafgiftsfonden.

§ 4. Beløb, der ikke betales rettidigt, tillægges efter bemyndigelseslovens § 20, stk. 1, en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

§ 5. Der er udpantningsret for forfaldne beløbefter bemyndigelseslovens § 21, herunder for de i § 4 nævnte rentebeløb.

§ 6. Overtrædelse af §§ 2 og 3 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter kapitel 5 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. oktober 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1020 af 11. oktober 2006 om produktionsafgift ved slagtning og eksport af svin ophæves.
FødevareErhverv, den 8. oktober 2008
Arent B. Josefsen
/ Elisabeth Demandt

Related Laws